DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 51     <-- 51 -->        PDF

NASTAVAK ISPITIVANJA UTJECAJA SUHOG LIŠĆA
NA POVRŠINSKE VODE SLABOG TOKA I DOTOKA


I. MUNJKO i B. MEŠTROVIĆ
SAŽETAK. U cilju mogućnosti razlikovanja prirodno onečišćenih
površinskih voda od onečišćenja nastalog unošenjeg otpadaiz naselja, od prometa ili industrije, autori su izvršili niz ispitivanja
voda potoka u okolici Zagreba i dr. Rezultati ispitivanjautjecaja otpalog lišća bukve i hrasta na kvalitet površinskih voda
objavljeni su u Šumarskom listu br. 4—6/1975. pod naslovom
»Preliminarna ispitivanja utjecaja suhog otpalog lišća na kvalitetu
površinskih voda kod slabog protoka«, a sada se objavljujurezultati ispitivanja onečišćavanja od otpalog lišća listača i otpalih
iglica četinjača. Ta ispitivanja pokazuju da lišće listača jačeonečišćava vode nego iglice četinjača.


UVOD


Ovo je nastavak ispitivanja objavljenih u šumarskom listu, broj 4—6/
1975. godine {M e š t ro vić-Mun j k o).


Osnovna svrha rada bila je komparacija utjecaja iglica cmogorionog
i lišća bjelogoričnog drveća na vode potoka i potočića, koji su slabog toka
i malog protoka (svega nekoliko litara u sekundi). U toku su ispitivanja
utjecaja sezonskog razvitka lišća (proljeće—´ljeto—jesen) na kvalitet malih
voda, sa porastom organskih tvari u vodi, kroz sve njegove fenofaze, pod
laboratorijskim uvjetima, jer nismo u mogućnosti ispitivati razvitak lišća
različitih vrsta drveća na istom lokalitetu, ikakve su fenološke (karakteristike
iste vrste na različitim nadmorskim visinama, kod različitih temperatura
tla, ekspozicije i nagiba tla.


MATERIJAL I METODE RADA


Za ova ispitivanja uzeli smo lišće od nekoliko vrsta bjelogoričnog drveća
(Fagus silvatica, Carpinus betulus, Castanea sativa, Quercus petraea, Populus
alba, Acer pseudoplatanus) i to na kraju listopada, te u samom početku
mjeseca studenog, kada je lišće u 10 fenofazi — otpadanje listova (11 i-
j ani ć et al., 1974).


Od predstavnika crnogoričnog drveća uzeli smo iglice Pinus leucoderma
i Pinus dalmatica, od niskog raslinja običnu paprat (Dryopteris filix mas.).
Lišće bjelogorica i paprati ubrani su sa Medvednice na visinama od 470 do
900 rn, jer su tu najvažnije vrste drveća (bukva, hrast, grab i kesten) bile
nazočne na većem broju lokaliteta. Lišće topole ubrano je uz obale Save,
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 52     <-- 52 -->        PDF

kod sela Drenje. Iglice bora (Pinus dalmatica i P. leucoderma) iz Botaničkog
vrta u Zagrebu.


Uzorci voda iz potoka i potočića u Hrvatskom Zagorju uzimani su na
Strahinščici, Cesar gori, Kuna gori, Ivančici i Medvednici tijekom listopada
i studenog mjeseca 1975. godine.


Voda iz vodotoka uzimala se na mjestima, gdje je bilo mnogo nanosa
različitog otpalog lišća, podalje od utjecaja naselja, prometa ili pogona bilo
koje industrije.


Od uzoraka uzeli smo još plod divlje ruže (Rosa canina), pa ga tretirali
kao i lišće u vodi, te uzorak priobalnog mora (Njivice, o. Krk) u kojeg smo
stavljali iglice bora, da vidimo porast vrijednosti BPK5. Metode rada iste
kao i u prethodnom radu sa ovom temom.


DOBIVENI REZULTATI I DISKUSIJA


U tabeli 1 iznosimo dobivene vrijednosti BPK5 za potoke i potočiće u
Hrvatskom Zagorju iz čijih vrijednosti vidimo da se te vode nalaze prema
»Uredbi o klasifikaciji voda« — Narodne novine br. 33/1967. god., između
druge i četvrte klase po BPKs-vrijednosti. Međutim te su vode sve bistre
a u nuždi mogu se koristiti za piće uz malu dezinfekciju is preparatima kao
što su halamid ili hipoklorid. Dakle iz rezultata u tabeli 1 možemo zaključiti
da otpalo lišće ima značajan utjecaj u određenom vremenskom periodu
na kvalitet površinskih voda koje imaju slab tok i malen protok.


Tabela 1
Određivanje BPKs vrijednosti u nekim potocima Hrvatskog Zagorja
tijekom listopada i studenog 1975. godine


Ime vodotoka mg BPKs/1 Klasa vode prema
kod 20° C BPK-vrijednosti


Mesečaj 6,0 3
Vrela 3,6 2
Selnica 7,4 4
Martinec 5,5 3
Batina 3,8 2
Vrbna 4,3 3
Vojsek 7,6 4
Lepavešćak 6,1 3
Vučak 17,2 4
Jamno 6,0 3
Pačetina 26,7 4
Izber 13,0 4
Poljanica 14,7 4
Dedina 9,5 4
Kupina 6,4 3
Vidak 9,1 4
Mrzljak 5,8 3
Luka 6,7 3
Ivanščak 6,2 3
Savin jak 5,3 3
Lampus 6,0 3
Žutnica 4,7 3
Blana 5,5 3
Conec 4,1 3
Maceljčica 3,3 2
Radobojčica 3,1 2
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tabela 2 — Ispitivanje utjecaja suhog lišća i iglica bora, te ploda divlje ruže
»šipka« na onečišćenje voda
(20 g lišća, iglica ili ploda držano je u 500 ml destilirane vode kroz 14 dana
na 20» C)


Vrsta analize i jedinica


Vrsta materijala
u pokusu


Hl


specifična
vodljivost
u S/cm


«s


Isparni
ostatak
mg/l


.rt H´


Broj
bakterija
na 1 ml


2 3 4 5 6 7 8
Destilirana voda 6,2 13,0 0 0,2 0 0 0
Lišće bjelogorice
Bukva — Fagus silvatica
Grab — Carpinus betulus
Kesten — Castanea sativa
Hrast — Quercus petraea
Popola — Populus alba
Javor — Acer psedoplatanus
Paprat — Dryopteris filix mas
6,4
5,6
5,1
5,5
5,5
4,8
6,3
410,0
540,0
620,0
553,7
1919,2
987,0
759,1
910
1400
420
590
1290
880
620
3516
6108
6004
6740
3992
3530
1896
287
405
407
443
1477,6
760
493
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
18530
23880
8820
31500
27000
23310
9100
Iglice crnogorice
Bor — Pinus dalmatica
Bor — Pinus leucoderma
5,9
6,4
238,0
213,8
126
297
2117
2360
190
174
1,0
1,0
10206
5580
Plod divlje ruže
Šipak — Rosa canina 5,4 1289 2200 28440 1034 0,1 17000


NAPOMENA: Coli titar i broj bakterija u ml rađeni su kod 37° C. Isparni
ostatak na 105° C, a specifična vodljivost kod 25° C, i pH-vrijednost od 20 do
25» C.


Iz dobivenih rezultata u tabeli 2. vidimo da lišće bjelogoričnog drveća
znatnije opterećuje vode od iglica ornogoričng drveća. Iglice crnogoričnog
drveća dospijevali u vodu prilikom sječe crnogoričnih šuma, pod utjecajem
snažnih sniježmih lavina te nakon čišćenja i uređenja vrtova uz našu jadransku
obalu, kada se granje crnogorica nedopušteno kao smeće baca u priobalno
more.


Koliko utječe prisutnost iglica i granja crnogorice na BPK-vrijednost
priobalnog mora vidjeli smo iz preliminarnog pokusa, kada su iglice dalmatinskog
bora stavljene u uzorak morske vode (postupak rada isti kao
za pokus u tabeli 2), čija je BPKs-vrijednost iznosila 4,0, a nakon dodatka
iglica bora ikroz 14 dama porasla na 60,0.; ukupna »ulja« od 0,7 mg/l u
morskoj vodi bez iglica bora porasla na 14,7 mg/l nakon dodatka iglica
bora (20 g u 500 ml morske vode).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 54     <-- 54 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Lišće bjelogoričnog drveća u fenofazi otpadanja listova ima veći utjecaj
na organsko i anorgansko onečišćenje površinskih voda slabog toka i malog
protoka nego iglice crnogoričnog drveća, što se vidi iz količina BPK5 i
KMnC>4, specifične vodljivosti te isparnog ostatka (tabela 2).


Rezultate ovih ispitivanja trebamo uzeti u obzir ikod određivanja vrste
i klasifikacije pojedinih vodotoka, te pravilne interpretacije pojedinih determinanata
(BPK, KMn04, ulje i dr.) (kada one imaju visoku vrijednost u
vodama, na koje nemaju utjecaj otpad naselja, predmeta i industrije.


LITERATURA


Meštrović , B., Munjko , I. 1975: Preliminarna ispitivanja utjecaja suhog


lišća na kvalitetu površinskih voda kod slabog protoka. Šumarski list, 99


(4—6), 169—173.


Ilijanić, Lj., Sugar, I., Topic, J., Šegulja, N. 1974: Proučavanje sezonskih
promjena u vegetaciji Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija, 9 (2)
107 —132.


SUMMARY
Continuation of studying the effect of dead leaves on the surface waters of poor
flow and discharge


With the aim to make possible to distinguish the naturally polluted surface
waters from the pollution produced through the introduction of wastes from
the settlemens, traffic and industry, the authors performed a series of examinations
of the waters of brooks in the environs of Zagreb and in other places.
The Jesuits of studying the effect of fallen leaves of Beech and Oak on the
quality of surface waters of poor flow and discharge were published in »Šumarski
list«, 4/6, 1976, under the title »Preliminary examination of the effect of
dead fallen leaves on the quality of surface waters at poor discharge«, while
now are being published the results of comparative examinations of the pollution
of fallen leaves of broadleaved species and fallen needles of conifers. These
data are presented in Tab. 2 (in column 1 of which are found tree species, in
column 3 the specific conductivity, in columi 6 the residue on evaporation, and
in column 8 the number of bacteria). They demonstrate (especially the data


for BPK5, KMn04, and amounts of the residue on evaporation) that the pollution
of the mentioned waters by the leaves of broadleaved species is higher than
the pollution by the needles of conifers.


Primljeno 14. II1976.


Mr prof. Ignac Munjko, Branka Meštrović, dipl. isnž.,


Laboratorij za kontrolu voda Savjet za zaštitu čovjekove


»OKI«, Zagreb okolice i prostorno planiranje,


Velika Gorica