DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 129     <-- 129 -->        PDF

%&


N /


POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


18 46 - 197 6


KROZ STRANICE StlMABSKOG LISTA


STRUČNE KNJIGE
MONOGRAFIJE
PRIRUČNICI


SAVEZ
l\7i:\JfcKA I TEHN t ŠUMARSTVA ] DRVNE INDUSTRUK
HRVATSKE


ČASOPISI
SKRIŽALJKE
ŠUMARSKE TISKANICE


KATALOG STRUČNIH IZDANJA


Narudžbe prima i isporučuje:


SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


41000 Zagreb
Trg I. Mažuranića 11


Bankovni račun: 30102-678-6249
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 130     <-- 130 -->        PDF

ttl POVIJEST
lg | ŠUMARSTVA
JBI HRVATSKE


jlg^l 1 8 i 6 - 19 7 6


H ^-


L1


Ovu jubilarnu publikaciju »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE«
kroz stranice Šumarskog lista posvećuje Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske povodom STOTINU I TRIDESETE
OBLJETNICE OSNUTKA HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA I STOTE GODIŠNJICE NEPREKIDNOG IZLAŽENJA
ŠUMARSKOG LISTA starijim šumarskim pokoljenjima, koja su
svojim radom, razborom i ljubavlju pridonijeli razvoju i unapređenju
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, napretku znanstvene i stručne
misli i očuvali naše šume današnjim pokoljenjima i onima koji će
iza nas doći!


ONI KOJI ZABORAVLJAJU PROŠLOST


OSUĐENI SU DA JE PONOVNO PROŽIVE


(George Santayana)
1863—1952
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 131     <-- 131 -->        PDF

POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
Zagreb 1976. g.


Uz Šumarsku bibliografiju I i II, obrađenu po prof, dr A.
Kaudersu, ovo je jedna od najznačajnijih stručnih knjiga izdanih
u posljednjih 30 godina gdje je prikazana povijest i razvoj šumarstva,
ne samo Hrvatske nego i Jugoslavije, u vremenskom periodu
od 1846. g. do 1976. g. To su zapravo bili prvi početci znanstvenog
i organiziranog pristupa šumarstvu naše domovine.


»Povijest šumarstva Hrvatske« predstavlja djelo, koje svojim sadržajem
i obujmom preraščuje u novi kvalitet za sve one koji se
budu htjeli i umjeli služiti njime. Svaki onaj tko nije bio u prilici
da traga za nekim stručnim podatkom iz prošlog perioda zelene
struke nikako si neće moći objasniti i shvatiti kako je teško doći
do važnog — često presudnog — podatka bez ovakvog pomagala,
kao što je to »Povijest šumarstva Hrvatske 1846—1976. g. kroz stranice
Šumarskog lista«, Zagreb 1976. g. Ova knjiga je snažni prilog
boljem poznavanju i razumijevanju prilika i rada starijih generacija
šumara i drvara, kao i djelo puno pouka za buduće radove.
Ova edicija zapravo predstavlja sažeto iznijeto stručnu i bogatu
ostavštinu naših najstarijih šumarskih pokoljenja. Obrađeni materijali
su veoma dobro prikazani, ukomponirani i sadržavaju mnoge
veoma važne elemente potrebne svakom stručnjaku šumarstva i drvne
industrije.


Knjiga obuhvaća 430 stranica, veličine 17/24 cm, ukusno opremljena
u tvrdom povezu i ojačana platnenim hrbatom. Mnogobrojne
fotografije, slike, crteži, tabele i grafikoni obogaćuju tekstualnu vrijednost
ove jubilarne edicije.


Na 330 stranica teksta prikazana je stručna građa i prošli rad
šumara u ovih 130 godina, dok je na preostalih 100 stranica opisan
razvitak Šumarskog lista, najstarijeg našeg stručnog časopisa i slavljenika,
kao i društveni rad najstarijeg šumarskog društva od 1846.


g. sve do danas. Na kraju edicije objavljeno je Kazalo autora suradnika
Šumarskog lista 1877—1976. g., zatim Opis slika na omotnim
stranicama ŠL uz naznaku autora, kao i Summary »History of
Croatian forestry 1846 —1976 in pages of Šumarski list (Journal
of forestry) na 3 stranice engleskog teksta.
»Povijest šumarstva Hrvatske« djelo je skupine autora, njih
sedamnaest, priznatih znanstvenih i stručnih radnika koji su — na
430 stranica — zabilježili, obradili i »ispričali« historiografski prošlo
i donedavno stručno djelovanje i zaokupljenost starijih generacija
ne samo Hrvatske nego i čitave Jugoslavije. Autorima pripada velika
hvala i zasluga na uloženom trudu, jer nije baš malen posao prelistati,
a kamoli tek pročitati preko 51.000 stranica Šumarskog lista
kao i druge pomoćne edicije.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Prikupljena stručna građa obrađena je u skupinama i disciplinama.
Tako su u poglavlju »Proizvodno zaštitnom području« obrađeni: Meteorologija,
klimatologija, botanika, dendrologija šumarska genetika i tloznanstvo,
sjemenarsko-rasadnicarska proizvodnja, uzgajanje prirodnih
šuma, zaštita šuma, melioracije krša i ostalih devastiranih terena i si.
»Ekonomsko-političko područje« obrađuje: Dendrometriju, računanje
vrijednosti šuma, geodeziju, uređivanje šuma, ekonomiku i ekonomsku
teoriju, šumarsko zakonarstvo, ekonomsku problematiku krša,
šumske štete, poreze, statistiku, državne šume, šume imov. općina,
krajišku inv. zakladu, zemljišne zajednice, gradske, seoske i općinske
šume, privatni šumski posjed i agrarnu reformu. Dalje se u knjizi
obrađuju: Iskorišćavanje šuma, prerada drva, trgovina drvom, standardi
i uzanci, pa zatim šumsko-građevinska tehnika i transport,
Lovstvo i ribarstvo, Organizacija i kadrovi (Šumska uprava, kadrovi,
organizacija i racionalizacija rada, zaštita na radu). Poglavlje »Općenito
u šumarstvu donosi: Opći i povijesni prikazi, kulturni značaj
šuma, zaštita prirode, propaganda šumarstva, muzeji, terminologija,
šumarstvo stranih zemalja, prikazi strane i domaće literature, osobne
vijesti i Radni ljudi šumarstva i drvne industrije Hrvatske u poslijeratnoj
obnovi i izgradnji.


Misao o izdavanju ovakove publikacije potekla je zapravo iz
znanstveno-stručnog poriva i potreba članova Saveza IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske. Vrijednost ovog pionirskog djela prelazi
bibliografske okvire, jer je stvarana kako za praksu tako i za
znanstveni rad. »Povijest šumarstva Hrvatske« je zapravo historiografija
stručnog rada, djelatnosti i iskustava stečenih dugogodišnjim
radom, prikaz činjenica, iskustava, pogleda i događaja poredanih
u vremenskom redoslijedu odnosno stručni memoari sastavljeni
na temelju objavljenih rezultata rada u konkretnom vremenskom
razdoblju. To je retrovizija stručne prošlosti, uspjelih i neuspjelih
radova, borbe i sukoba stručnih mišljenja, poleta i stručnih ushićenja,
analiza činjenica, banka puna dragocjenih stručnih poruka
i podataka iz posljednjih 130 godina rada šumarstva i drvne industrije.


»Povijest šumarstva Hrvatske« zaslužuje punu pažnju i priznanje,
zaslužuje da je stručna javnost prihvati i da je pažljivo čita.
Neosporno je potrebna svakom stručnjaku i znanstvenom radniku.
Ne bi smjelo biti niti jednog tehničara i inženjera šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije bez ove snažne edicije.


Predlažemo i preporučamo svakoj radnoj organizaciji šumarstva
i drvne industrije (Šumarije, Šumska gospodarstva, Drvnoindustrijska
poduzeća, stručne šumarske i drvno-industrijske škole i dr.)
da nabave ovu kapitalnu ediciju za svoje, kao i za reprezentativne
potrebe, za poklone i nagrađivanja pojedinaca, organizacija, skupina
i slično.


Korisno je da na ovu jubilarnu publikaciju upozorite i neposrednu
okolinu, jer »Oni koji zaboravljaju prošlost osuđeni su da
je ponovno prožive«. cijena knjige m din


572
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 133     <-- 133 -->        PDF

SPOMENICA Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


1846—1976 g. — Zagreb 1976 g.


»Spomenica« povodom proslave 130. ob


SAVEZ


ljetnice osnutka Hrvatsko-slavonskog šumar


INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


skog društva (1846—1976) i 100. godišnjice izlaženja
Šumarskog lista (1877—1976) predstavlja
opis proslave ovoga jubileja, koja je održana
11. VI. 1976. g. u Zagrebu u hotelu »Intercontinental
«, kao i prikaz sadržaja prigodne
stručne izložbe u »Šumarskom domu«. Pu


SPOMENICA


blikacija na 156 stranica opisuje program i


POVODOM PROSLAVE STOTRIDESETE OBLJETNICE
OSNUTKA HRVATSKO SLAVONSKOG ŠUMARSKOG


donosi zapažene referate prof, dr M. Andro


DRUŠTVA (1846—1976) I STOTE GODIŠNJICE LZLA


ZENJA ŠUMARSKOG LISTA (1877—1976]
ića: Šumarstvo i drv. ind. Hrvatske u prošlosti,
sadašnjosti i vizija budućnosti i prof,
dr B. Prpića: Osnutak i rad Hrv.- Slav. Šumarskog
društva i razvitak Šumarskog lista
(1876—1976). Na kraju publikacije objavljeni
su crteži 90-orice IT šumarstva i drv. industrije
rad slikara-ilustratora J. Ćosića. To je
separated otisak iz Š. L. br. 7-9/76 posebno
opremljen u polutvrdom povezu namijenjen
kao spomen-knjiga za darivanje, poklone, nagrađivanje
i si.


Cijena 30.— din.


JStfv´jk ^-^S^fk*


OVU MALU SPOMENICU — U CIJELOSTI POSVEĆENOJ PROSLAVI
STOTRIDESET E OBLJETNICE OSNUTKA HRVATSKO-SLAVONSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA I STOTO J GODIŠNJICI NEPREKIDNOG IZLAŽENJA
ŠUMARSKOG LISTA — PREDAJE SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE U RUKE STRUČNIM RADNICIMA
ŠUMARSTVA, INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVA I PROMET DRVNIM
PROIZVODIMA SR HRVATSKE, KAO I ONIM RADNIM ORGANIZACIJAMA
KOJE SU UZVELIČALE I DOPRINOSIMA OMOGUĆILE VELEBNU JUBILARNU
PROSLAVU.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 134     <-- 134 -->        PDF

SAVETOVANJ K


o intšr .11 <;O*LAI MI :
..´J SO JIUIJI 1I.1 3 jul» 1!».1M goilln,- . Split


»SAVJETOVANJE O KRŠU« održano je još 1958. g. u Splitu i tom


su prilikom objavljene 2 vrijedne publikacije, koje sadrže osnovnu


stručnu dokumentaciju i podatke o golemosti, ovog još uvijek, ak


tualnog i neriješenog složenog problema: kompleksnog i teškog teh


ničko-biološkog i ekonomsko-soci jalnog znanstvenog zadatka Juga. Na


održanom Savjetovanju kao i u objavljenim publikacijama pročitani


su mnogi referati iz područja poljoprivrede, šumarstva, ekonomike i


ostalih privrednih grana, kao i osvrti 62 diskutanata. Tvrdi povez.


Cijena 30.—din.


AKADEMIK A. UGRENOVIĆ: TRSTETRSTENO
NO, ZAGREB 1953. Iako je izdana 1953 g.
ova vrijedna publikacija Odjela za pri


Arboretum i itanica Instituta za eksperimentalna iumarttvo


rodne nauke JAZU još uvijek je aktualna.
Na 216 stranica ak. prof. dr. A. Ugrenovič
opisuje Trsteno-arboretum kao zelenu malu
oazu našeg Jadrana, staru preko 500
godina i prepunu kontrasta, koji je podigla
obitelj Gučetiča na teritoriju Dubrovačke
republike. Sadržaj: osvrt na prošlost.
Trsteno danas i pogledi u budućnost.
Prekrasan stil pisanja i jedinstveni
književni opis ove eksperimentalne stanice
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
Revijski format knjige 21/30
cm. Cijena 30.— din.


Jiigottarentke akademije
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 135     <-- 135 -->        PDF

TABLICE ZA KUBICIRANJE TRUPACA
NA 2 DECIMALE. — Tablice za računanje
kubnog sadržaja izrađenih trupaca
(klada) izrađene su na 2 decimale za
0 1—120 cm i dužine od 0,1 — 10 m.
Brojke su tiskane u 2 boje: promjeri


TABLICE


trupaca u crvenoj, a dužine u crnoj boji.


ZA IZRAČUNAVANJE KUBNOG SADRŽAJA
IZRAĐENIH TRUPACA (NA 2 DECIMALE)


Džepni format 14 x 23 cm, tvrdi kartonski
povez. Ove praktične tablice namjenjene
su šumarskom i drvno-industrijskom osoblju
šumarija, šumskih gospodarstava,
DIP-ovima, učenicima srednjih šumarskih
i drvarskih škola, studentima šumarskih
fakulteta, kao i svima radnicima koji vrše
premjer i izračunavanje kubnog sadržaja
klada i izrađenih trupaca.


Cijena 35.— din.


Ww*i


SL´MSKO GOSPODARSTVO


RADNA JEDIXICA


DNEVNIK RADA (Službena knjiga terenskog
osoblja). — Praktično džepno izdanje
vel. 12 x 17 cm, tvrdi povez. Služi


DNEVNIK RADA


za upisivanje događaja prilikom obilaska
šum. predjela, ubilježavanje radova na
pošumljavanju, uzgoju, iskoriscavanju i
zaštiti šuma. Upisivanje šum. šteta, inventara,
požara, florističkim zapažanjima o
cvatnji, listanju drveća i si., kao i za
upis radne snage, učinaka, dopusta, bo


uma lia


lovanja i si. Fini pisaći papir — 250


vlmi podaci:


stranica.


Cijena 35.— din.


SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA °"> d´>™it ima _ „ obrojčanili stranic
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE
U _
đ„c


´S*


SAVJETOVANJE :


ULOGA ŠUME I ŠUMSKE VEGETA


ULOGA SUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
U ODNOSU NA JADRANSKO PODRUČJE


CIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
U ODNOSU NA JADRANSKO PODRUČJE
— ZADAR 1976. g. — U ovoj je
publikaciji opisan rad znanstveno-stručnog
Savjetovanja: Uloga šume i šumske


uz potporu i suradnju
Šumarskog lakulteta Sveučilišta u Zagrebu vegetacije u zaštiti čovjekove okoline


u


Republičkog Zavoda za zaštitu prirode


Šumarskog instituta u Jastrebarskom odnosu na jadransko područje, koje je
i Republičke interesne zajednice za naučni rad


održano u Zadru 4—6. III. 1976. g. Na 34
stranice objavljeni su rezimeji podnesenih
referata (36). Osim referata ova publikacija-
separatni otisak Šum. lista br.
5—6/76 — sadrži i dio diskusije, zaključke
savjetovanja i iskaz učesnika.


Cijena 5.— din.


.575
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 136     <-- 136 -->        PDF

Prof. dr. A. KAUDERS: ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA
II, — Zagreb 1958. — Na
440 stranica ova Šumarska bibliografija
obuhvaća preko 12.000 radova iz pera 2.100
autora iz područja šumarstva i šumarskih
nauka, i objavljenih u vremenu od 1946—
1955. godine. Ova je publikacija zapravo
nastavak Šumarske bibliografije I. od istoga
autora, koja je rasprodana. Navedena
knjiga I. obuhvatila je period od
1846—1945. g. Obje ove edicije predstavljaju
dokumentaciju i sjedok su povijesne
epohe, aktivnosti i napora učinjenih oko
uređivanja naših šuma, uzgajanja i podizanja
njihove produktivnosti, kao´ i na
unapređenju šumarske prakse i nauke.
Bibliografija II. Zagreb 1958. ima na kra


ju knjige Kazalo-iskaz autora. Format
17 x 23 cm — broširana.


Cijena 20.— din.


J. 6 A V A II
KKONOMSKI I moi.n.šK I TEMELJI


UZGAJANJE ŠUMA


IZDAVAČ
SAVEZ ŠUMARSKIH DRUSTAV


ŠUMARSKA
BIBLIOGRAFIJA


J. ŠAFAR: UZGAJANJE ŠUMA, ZA
GREB 1962 — EKONOMSKI I BIOLOŠKI
TEMELJI. — Ovo kapitalna djelo
prof. ing. J. Šafara, priznatog znanstvenog
radnika i iskusnog praktičara obuhvaća
598 stranica i donosi: Osnovne značajke
sastava šuma i razvitka drveća, Opće
ekološke temelje uzgajanja, Biološke
i uzgojne značajke, drveća, Uzgajanje,
Značenje trajne šume i dr. Iskaz upotrijebljene
stručne literatura navodi oko 360
izvora, a kazalo obuhvaća preko 1.500 pojmova.
Tvrdi povez, format 17/24 cm.
Brojni crteži, tabele i fotografije.
Cijena 50.— din.


KOMPLEKSNA MONOGRAFIJA O KRŠU: Krš Slovenije (31 ref.),
Bosne i Hercegovine (19 ref.), Crne Gore (14 ref.) i Jugoslavije (12
ref.). Ukupno 96 referata na 2.400 stanica. Komplet od 5 knjiga, vel.
20/29 cm — broširano.


Cijena kompleta 100.— din.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 137     <-- 137 -->        PDF

DRVNO-INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK —
ZAGREB 1967. U izdanju Tehničke knjige
— Zagreb izišao je još 1967. g. Drvnonindustrijski
priručnik, džepnog formata


DRVNO INDUSTRIJSKI


11/17 cm, a u redakciji i obradi prof. dr.


PRIRUČNIK
I. Horvata i prof. dr. J. Krpana (Šumarski
fakultet — Zagreb). U izradi ovoga
veoma vrijednog i vrsnog priručnika sudjelovala
je grupa nekolicine nastavnika


ŠF — Zagreb, kao i drugi vrsni struč


UREDILI


njaci. Tiskan na biblijskom papiru i na


Dr IVO HOHVAT Dr JURAJ KRPAN


PROFESOR PROFESOR


1216 stranica priručnik donosi: Matemati


ŠUMARSKOG FAKULTETA ŠUMARSKOG FAKULTETA


čki dio, sistemi mjernih jedinica i standarndni
brojevi, Mehanika, Nauka o čvr


SASTAVILI


Prof, dr R. BHNIC; l´mf M. BUJAN, dip. it*, i M. BREZINŠĆAK, stoći, Nauka o toplini, Elektrotehnika,
dipl. ing; Prof, dr B. LiMROVIĆ; Prof, dr IVO HORVAT; Energetska postrojenja, Strojevi za ob


Ž. JAMBROSIĆ, dipt m?A Prof, dr J. KRPAN; M- KUGI.ER,
vi« prcdavaC; Prof. V. PINTER, đipl.ing.; Prof, dr M. VIDAKOVIČ


radu drva, Transport, Tehnologiju drva,
Eksploataciju šuma, Pilansku preradu drva,
Furniri ploče te Sušenje i parenje.
Povez-plastične korice.


Cijena 100.— din.


TEHNIČKA KNJIGA
ZAGREB 1467


POLUKARIKATURE-CRTEZI ŠUMARA
I DRVARA. — Vizuelna informacija o šumarima
i drvarima, koje je slikarilustrator
J. Ćosić »ovjekovječio« u času
jubilarne proslave Šumarskog lista. Pojedinačne
likove na crtaćem tvrdom papiru
vel. 70 x 100 cm stavljamo u prodaju
da ih otkupe pojedinci ili RO-šumarije,
šumska gospodarstva, drvno-ind. poduzeća
i dr., kao izložak u radnim, društvenim
sindikalnim ili obiteljskim prostorijama.
Zbirka karikatura sastoji se od 90
likova onih šumara — i drvara čiji su
smanjeni crteži objavljeni u ŠL. br. 7-9/76,
kao i u »Spomenici« — Zagreb 1976. g.


Cijena 200.— din/kom.


ŠUMARSKA-DRUŠTVENA ZNAČKA —
Znak pripadnosti i raspoznavanja svih
članova područnih terenskih Društava i
Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske. Okruglog oblika i vel. 0 1,6
cm pozlaćene kružnice s zelenom podlogom.
Na ovaj podlozi ugrađena je reljefna
pozlata šumarskog amblema: hrastov
žir sa stiliziranim listom i drvno-industrijskog:
pilci-zubi horizontalne jarmače.
Iznad pilaca stilska slova »it« — simbol
svih inženjera (i) i tehničara (t) Jugoslavije.
Jedna od najljepših značaka.


Cijena 15.— din.


577
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 138     <-- 138 -->        PDF

PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI
LIST U 1977. g.


1.
Pojedinci 100.— din.
2.
Umirovljenici, studenti
i đaci 30.— din.
3.
Ustanove
i radne organizacije 400.— din.
4.
Inozemstvo 600.— din.
Vr
=^


iiaitsU lift.


Org-an


lirvatsko - slavonskoga šumarskoga drnztvn.


npraTjjajiTci oribor in. dar, Siiarrtoga Mn.


Prvi tečaj.
Br. 1.


TziUnn dne 1. sJrfnjn 1877.


ŠUMARSKI
LIST


100


INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


CJENIK STARIJIH GODIŠTA
I BROJEVA ŠUM. LISTA


Godište Komplet Pojedini Dvo- i trogodište
brojevi brojevi


dinara


1894—1918. 20,00 2,00 4,00
1919—1940. 25,00 3,00 4,00
1941.—1960. 30,00 3,00 6,00
1961—1975. 50,00 5,00 10,00
1976. 100,00 10,00 20,00


Zagreb 1877.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 139     <-- 139 -->        PDF

fi-gf- SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
kW AAA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
U HRVATSKE


IZVADAK IZ PLANA RADA SAVEZA ZA 1977—1979. G.


1.
Kao jedan od prvih zadataka postavlja se pred Savez i njegova
terenska Društva ITŠDI okupljanje svih tehničara i inženjera
struke, a napose učlanjenje svih IT drvne industrije i prometa
drvom, čiji se — pretežni dio — još nije učlanio u područno
Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije.
2.
U punoj suradnji i uz pomoć terenskih Društava ITŠDI, Savez
ITŠDI — Hrvatske izvršiti će u 1977 g. OPĆI POPIS SVIH IT
STRUKE i sastaviti KARTOTEKU za čitavo područje SR Hrvatske.
3.
U djelokrugu rada Savez će, uz dogovor, suradnju i pomoć svojih
područnih DITŠDI, kao i radnih organizacija šumarstva, drvne
industrije i prometa drvom, pristupiti organiziranju ŠUMARSKOG
PROPAGANDNOG CENTRA u cilju pojačane stručne izdavačke djelatnosti,
popularizacije struke, kao i zaštite čovjekove okoline
putem tiska, RTV, filmova, fotografija, stručnih izložbi, propagandnih
plakata i si., a uz pomoć i suradnju JNA, izviđača, prijatelja
prirode, lovaca i si.
4.
Savez će pristupiti reorganizaciji svoje bogate stručne knjižnice
(preko 4.000 knjiga), davati informacije i prikaze stručnih članaka,
koji su objavljeni u brojnim stručnim edicijama u zemlji i inozemstvu.
5.
Parola »SVAKI POJEDINAC IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
— PRETPLATNIK »ŠUMARSKOG LISTA«, glasila Saveza
ITŠDIH odnosno »DRVNE INDUSTRIJE« časopisa za pitanja eksploatacije
šuma, mehaničke i kemijske prerade drva, te trgovine
drvom i finalnim drvnim proizvodima. Ova parola treba postati i
sastavni dio rada i zadataka područnih terenskih Društava ITŠDI!
6.
Prirediti i izdati praktični džepni PRIRUČNIK ZA ŠUMARSTVO
I DRVNU INDUSTRIJU.
7.
Započeti s pripremama oko redovitog izdavanja godišnjeg ŠUMARSKOG
KALENDARA-ROKOVNIKA obogaćenog stručnim podacima,
tabelama i uputama, a za potrebe Šumarija, drvno-industrijskih
poduzeća, šumskih gospodarstava i si.
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206 i 449-686
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 140     <-- 140 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


Oznaka


NAZIV OBRASCA


— broj
A) Štampano u arcima


Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — _ _ _ _ _ — _ 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — 2
Ocevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — — — 10_a
Ocevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda _ _ _ — _ _ _ _ 36—b
Ocevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — _ — 39_b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — — — — — — 38
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — 39_a
— njege mladika — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — ____ — — — _ 43
— uređivanja šuma — — — — __ — — — 42
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — 44—a
Knjižica procjene za jcdnodobne šume — arak — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — 62—b
Plan sječa — — — — — — ____ — _ — Sp_l
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju _ _ _ _ _ _ Sp—2
Plan sporednih proizvoda — — — — — — — — — — PI—sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — PI—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — _ _ _ — _. PI—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) _ _ _ _ _ _ _ — Pl—čišć.
Plan zaštite šuma — — _ _ _ _ — __ — _. Pl—zš
Plan lovne privrede _ _ _ . _ _ _ — _ — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — _ _ _ _ _ _ — — Pl_rež.
Plan investicija — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pl—lnv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda _ _ _ _ _ _ _ Pl_zb.
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — — — — — — — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode _ _ _ _ _ _ 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)


Nalog za terensko osoblje 50x2 listova _ _ _ _ _ _ _ _ 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova _ _ _ — ____ _ — 54—a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — 58
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — 58—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — -64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — — — — — — 69
Specifikacija otpreme — 50x3 listova _ _ — _ _ _ — -69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — —
D) Dnevnik rađa službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE, ZAGREB


— Mažuranićev trg 11, tel. br. 444-206


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 141     <-- 141 -->        PDF

„KRAS


- JADRAN"
S E Ž R N R


OOUR »JADRAN« EXPORT-IMPORT
66210 SEŽANA — JUGOSLAVIJA
TELEFON: (067) — 73-841;
TELEX: 34-135;
TELEGRAM: JADRAN SEŽANA — P. P.: 5


— IZVOZ — UVOZ — ZASTUPSTVA
— Međunarodni transport i špedicija
— Terminal sa carinskim skladištima.
PREDSTAVNIŠTVA:


LJUBLJANA, Gregorčićeva 13 a


— Telefon: 23-420
— Telex: 31-151
BEOGRAD, Knez Mihajlova 7


— Telefon: 633-366
— Telex: 12-490
ZAGREB, Lole Ribara 24
— Telefon: 575-830; 757-468
— Telex: 21-412
NOVA GORICA


— Telefon: 21-177
Vršimo izvozno uvozne poslove:IZVOZ SVIH ŠUMSKIH PROIZVODA

IZVOZ SVIH DRVNIH PROIZVODA,
REZANE GRAĐE,
POLUFINALNIH I FINALNIH PROIZVODA

IZVOZ STOKE, MESA
I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

UVOZ STROJEVA I MEHANIZACIJE
ZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENU,
ŠUMSKU DRVNU
I SVU OSTALU INDUSTRIJU
— MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJA
— ZASTUPAMO STRANE FIRME

SVE VRSTI USLUGA U NOVOOTVORENOM
SUHOZEMNOM TERMINALU SA CARINSKIM
SKLADIŠTIMA


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 142     <-- 142 -->        PDF

VANJSKA I UNUTRAŠNJA UVO Z DRVA I DRVNIH
TRGOVINA PROIZVODIMA PROIZVODA, TE OPREMEŠUMARSTVA I INDUSTRIJE POMOĆNIH MATERIJALA ZA
PRERADE DRVA ŠUMARSTVO I INDUSTRIJU


PRERADE DRVA


lMMIlMTIRVII


PODUZEĆE ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DRVA I
DRVNIH PROIZVODA


te lučko-skladišni transport i špediciju bez supsidijarne i solidarne
odgovornosti OOUR-a
41001 ZAGREB, MARULIĆEV TRG 18
p.p. 1009; Tel. 444-011; Telegram: Exportdrvo Zagreb; Telex: 21-307, 21-591


OSNOVNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA


OOUR — VANJSKA TRGOVINA — 41001 Zagreb, Marulićev trg 18, pp 1008,
tel. 444-011, telegram: Exportdrvo-Zagreb, telex: 21-307, 21-591
OOUR — TUZEMNA TRGOVINA — 41001 Zagreb, ulica B. Adžije 11 pp 142,


tel.: 415-622, telegram: Exportdrvo Zagreb, telex: 21-307
OOUR — »SOLIDARNOST« — 51000 Rijeka, Sarajevska 11, pp 142, tel.: 22-129,
22-917, telegram: Solidarnost-Rijeka
OOUR — LUČKO SKLADIŠNI TRANSPORT I ŠPEDICIJA — 51000 Rijeka, Delta 11,
pp 378, tel.: 22-667, 31-611, telegram: Exportdrvo-Rijeka, telex: 24-139


^.


"\


EXPSfiS´RVO


^:


Z7


U INOZEMSTVU
VLASTITA FIRMA


EUROPEAN WOOD PRODUCTS, Inc. 35-03 th Street Long Island City —


New York 11106 — SAD
OMNICO G.m.b. H., 83 Landshut/B, Watzmannstr. 65 (SRNJ)
OMNICO ITALIANA, Milano, Via Unione 2 (Italija)
EXHOL N. V., Amsterdam, Z Oranje Nassaullan 65 (Holandija)
HOLZIMEX G.m.b.H., 6 Frankfurt/Main, Westendstr. 80—90 (SRNJ)


MJEŠOVITA PODUZEĆA
WALIMEX S.A. Meubles en Gros — 1096 Cully — Rue Davel 37 (Švicarska)


EKSKLUZIVNA ZASTUPNIŠTVA


COFYMEX 30, Rue Notre Dame des Victoires — Paris 2 e (Francuska)


POSLOVNE JEDINICE


Representative of EXPORTDRVO, 89 a the Broadway Wimbledon,
London, S. W. 19-IQE (Engleska)
EXPORTDRVO — predstavništvo za Skandinaviju, 10325 Stockholm 16, POB 16298
(Švedska)
EXPORTDRVO — Moskva — Mosfiljmovskaja 42 (SSSR)