DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Zapisnik


Plenuma članstva Saveza IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, koji
je održan 29. X. 1976. g. u društvenim
prostorijama u Šumarskom domu, Mažuranićev
trg 11 u Zagrebu.


Prisutni: Ing. D. Brkanović IŽagreb),
šum. tehn. B. Delibašić (Vinkovci), Ing.


V. Igrčić (Zagreb), ing. S. Horvatinović
(Vinkovci), Ing. S. Ivković (Našice), dr
N. Komlenović (Zagreb), Ing. T. Krnjak
(Zagreb), Ing. S. Mikuc (Karlovac), Ing.
Z. Maurin (SI. Požega), Ing. I. Milinović
(Zagreb), Ing. B. Momčilović (Ogulin),
Ing. A. Pavlović (SI. Brod), Ing. I. Pavša
(Varaždin), Ing. O. Piškorić (Zagreb), Ing.
D. Pletikapić (N. Gradiška), Ing. K. Posavec
(Gospić), Dr. B. Prpić (Zagreb),
Ing. I. Rotov (Karlovac), Ing. Đ. Starčević
(N. Gradiška), Ing. R. Štraser (Zagreb),
Ing. S. Tomaševski (Zagreb), Ing.
S. Vanjković (Zagreb) i Ing. R. Antoljak
(Zagreb).
DNEVNI RED


1.
Otvorenje Plenuma i uvodna riječ
predsjednika
2.
Saziv 87. redovne skupštine Saveza i
utvrđivanje dnevnog reda skupštine
3.
Izvještaj o radu Saveza u vremenu 86.
i 87. skupštine (tajnik, blagajnik iurednik ŠL)
4.
Novi Statut Saveza — prijedlog
5.
Plan rada Saveza za 1977—1979 g.
6.
Pripremni radovi koje trebaju izvršiti
teritorijalna Šumarska društva za 87.
redovnu skupštinu
7.
Izbor delegata za IV. skupštinu SIT
šumarstva i ind. za preradu drveta
— Jugoslavije (Beograd 11. XI. 1976 g.)
8.
Kreiranje novog Zak. o šumama —
izvještaj i rasprava
9.
Razno
Uzima riječ predsjednik Saveza ing. S.
Tomaševski, koji — uslijed spriječenosti


— predlaže da Plenumom rukovodi podpredsjednik
Saveza ing. D. Brkanović što
se usvaja i prelazi na dnevni red Plenuma.
1.
Otvorenje Plenuma i uvodna riječ
podpredsjednika Saveza
Ing. D. Brkanović otvara Plenum i
pozdravlja prisutne. Upoznaje prisutne s
odredbama čl. 33, 34 i 37 Statuta o ovlastima
i djelokrugu Plenuma, kao i odredbama
čl. 29, 30 i 32 Statuta. Utvrđuje
se da Plenumu prisustvuje 23 punopravna
člana i to: Iz Gospića 1 delegat,
iz Karlovca 2, zatim iz Našica 1, N. Gradiške
2, Ogulina 1, SI. Požege 1, SI. Broda
1, Varaždina 1, Vinkovaca 2, i 12 predstavnika
iz Zagreba tj. ukupno 23 člana.
Prema tome današnji Plenum ima
prema odredbama Statuta propisani kvorum
i mjerodavan je za donošenje punopravnih
zaključaka. Konstatira da na
ovom Plenumu nema delegata područnih
Šumarskih društava iz: Bjelovara,
Delnica, Koprivnice, Osijeka, Rijeke, Senja,
Splita i Virovitice.


U svojoj uvodnoj riječi ing. D. Brkanović
iznosi podatak da je zadnja 86.
redovna Skupština Saveza održana 1972.


g. u Zagrebu tj. današnji Upravni odbor
vodio je Savez pune 4,5 godine odn.
53 mjeseca.
U ovom vremenskom razdoblju, odmah
na početku 1974. g., donesen je
Ustav SRH čiji značaj za struku nije
potrebno obrazlagati, zatim: održana je
Konferencija predstavnika šumarstva,
drvne industrije i prometa drvom SRH


(26. III. 1974. g.), a u organizaciji Komisije
CK SKH za razvoj i društveno-ekonomske
odnose. U prisustvu od preko
200 delegata pretresena je postojeća situacija
u struci i doneseni su odgovarajući
zadaci i zaduženja. Zatim je izišao
Zakon o SIZ-ovima, pa Plan srednjoročnog
razvoja šumarstva i prerade drva
Hrvatske i si.
Ing. D. Brkanović iznosi da se rad
Saveza najbolje vidi iz sjedničkih zapisnika,
koji obuhvaćaju 102 stranice. Od
krupnijih manifestacija spominje jesenji
Plenum 1973. g., zatim Savjetovanje o
ulozi šuma i šumske vegetacije u zaštiti
čovjekove okoline u odnosu na jadransko
područje (Zadar 4—6. III. 1976.
g.), pa održavanje svečane akademije povodom
130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva, 100.
godišnjicu neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista i slavljenja 35. godišnjice Na
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 123     <-- 123 -->        PDF

rodnog ustanka. Ova snažna i uspjela manifestacija
struke održana je 11. VI. 1976.


g. u Zagrebu kojoj je prisustovalo preko
450 IT šumarstva i sudionika drugih struka.
U tisku je jubilarna edicija »Povijest
šumarstva Hrvatske kroz stranice Šumarskog
lista (1846—1976), koja obuhvaća
preko 420 stranica naše šumarske povijesti
i si. Priprema se novi zakon o šumama,
Šumarski list nastavlja s izlaženjem
i prelazi u 101. godinu naprekidnog
izlaženja, članovi Upravnog odbora
nastavljaju borbu za vraćanje odnosno
denacionalizaciju Šumarskog doma itd.
2.
Saziv 87. redovne skupštine Saveza
ITŠDI-Hrvatske
Prisutni članovi Plenuma donose —
na temelju čl. 33 i 34 Statuta Saveza
odluku da se 87. godišnja skupština Saveza
održi u Zagrebu 16. XII. 1976. g.
s uobičajenim dnevnim radom na kojoj
će se donijeti novi Statut Saveza ITŠDI
Hrvatske i izabrati novi Upravni i Nadzorni
odbor Saveza. U stručnom dijelu
Skupštine govorit će ing. T. Krnjak o
kreiranju novog suvremenog zak. o šumama,
dok će ing. S. Galović govoriti o
aktualnim pitanjima iz šumarstva, industrije
za preradu drva i prometa drvnim
proizvodima SR Hrvatske. Plenum je nadalje
utvrdio da su područna Društva
dužna prema odredbama Statuta da na


87. redovnu skupštinu izašalju određeni
broj svojih delegata i to prema ključu:
ŠD koja broje do 30 članova upućuju
1 delegata, ŠD s članstvom od 31—50
članova 2 delegata, od 51—100 članova 3
delegata, a društva s članstvom od 101
i dalje po 4 delegata.
3. Izvještaj o radu Saveza ITŠDI-Hrvatske
u vremenu između 86. i 87. redovne
skupštine: tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista, koji su podneseni Plenumu,
bit će objavljeni u slijedećem broju
Š. L. 1-2/77 prilikom opisa rada 87.
redovne skupštine (16. XII. 1976. g.)
4.
Novi Statut Saveza ITŠDI — Hrvatske

prijedlog.
Odbor u sastavu: Antoljak-Komlenović-
Piškorić-Prpić radi na izradi novog
Statuta Saveza. Ovi se radovi nalaze u
završnoj fazi. Prijedlog Statuta bit će
usklađen s načelima Ustava SRH, Zakonom
o udruživanju građana, kao i usaglašen
s delegatskim principima i postojećim
zak. propisima. Statut će biti pravovremeno
dostavljen svima područnim šu


marskim društvima Saveza, koja su dužna
— što prije — iznijeti ga pred svoje
članstvo i UO društva i kritički se osvrnuti
na sadržaj, te svoje nadopune i primjedbe
bilo pozitivne bilo negativne dostaviti
Savezu.


5.
Plan rada Saveza ITŠDI — Hrvatske
za 1977—1979. g.
Ing. R. Antoljak, tehn. tajnik Stručne
službe Saveza, iznio je i obrazložio Plan
rada Saveza za mandatno razdoblje nove
uprave Saveza od 1977—1979 g. Nakon
opsežne diskusije (Krnjak, Igrčić, Pavša,
Posavec, Brkanović, Vanjković i dr.) predloženi
prijedlog plana rada je usvojen.


PLAN RADA SAVEZA ITŠDI-HRVATSKE
ZA 1977—1979. g.


1. S još većim poletom Savez IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske
(SITŠDIH) će nastaviti s radom oko ostvarivanja,
Statutom zacrtanih, zadataka
i ciljeva.
2. Jedan od glavnih zadataka područnih
Društava i Saveza ITDŠI Hrvatske je da,
vršeći svoje stručne i društvene zadatke
i dužnosti, budu društveno priznati, da
društvo o nama vodi stalno računa, da na
nas računa, da smo kompetentni za određene
društvene poslove bez obzira kako
je to formalno propisima određeno ili
riješeno.
3. Područna Društva i Savez ITDŠI —
Hrvatske stvarat će i razvijati javno
stručno mišljenje o svim pitanjima koja
predstavljaju određena stručna rješenja,
surađivati s drugim organizacijama i organima
u cilju sređivanja daljnjeg razvitka
društva i naše struke, biti nosioci
borbe za visoku produktivnost i efikasnost,
te za uvođenje i afirmaciju samoupravnog
planiranja, te boriti se za adekvatan
tretman i ulogu šuma u zaštiti
čovjekove okoline.
4. Afirmirati se u sredinama u kojima
djeluje naše članstvo radom, doprinosima
i konstruktivnim prijedlozima,
tim više što nudimo rad i suradnju našem
socijalističkom društvu ne samo prema
postavkama i odrebama našeg Statuta
nego i stvarno, kako u problematici
zaštite čovjekove okoline, podizanju i uzgoju
šuma, pošumljavanju krša i goleti,
u zaštiti prirode i si.
5. Savez i područna društva će i dalje
razvijati etiku stručnog djelovanja
svojega članstva i pridonositi stvaranju
563
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 124     <-- 124 -->        PDF

takovih uvjeta u našem društvu u kojem
će doći do optimalnog izražaja stvaralački
potencijal stručnjaka šumarstva i
drvne industrije.


6. Savez ITŠDI — Hrvatske i područna
DITŠDI utjecat će na svoje brojno
članstvo i navikavati tehničare i inženjere
šumarstva i drvne industrije da za
konzultacije i za određena rješenja idu
u svoju stručnu organizaciju, kao i da
predlažu samoupravnim organima da će
za stručna rješenja kompetentnog konzultanta
jedino naći u Savezu i područnim
Društvima inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije.
7. U cilju pojačane društvene i stručne
aktivnosti Savez ITŠDI SR Hrvatske
će i nadalje obilaziti područna stručna
društva (DITŠDI), te se uključivati u
stručne rasprave i rješavanja postojeće
problematike struke i zajednički predlagati
najbolja rješenja.
8. Treba nastojati da maksimalna stručna
inicijativa bude u područnim DIT-
ovima, u Savezu ITŠDI — Hrvatske da
se osigura koordinacija i suradnja oko
problematike i poslova koji su zajednički.
9. Kao jedan od prvih zadataka — u
ovom času — postavlja se pred Savez
i njegova područna terenska Društva
ITŠDI okupljanje svih tehničara i inženjera
struke, a napose učlanjenje svih
IT drvne industrije i prometa drvom,
čiji se — pretežni dio — još nije učlanio
u svoje područno Društvo (DITŠDI).


10. Savez će i područna Društva ITŠDI
odavati priznanja istaknutim dugogodišnjim
društvenim i stručnim radnicima birajući
ih za počasne i zaslužne članove,
kao i predajom ODLIKOVANJA, POVELJA
I PRIZNANJA.


11. Putem područnih društava ITŠDI
— Savez će pojačati aktivnost u cilju
povećanja broja terenskih suradnika za
pisanje i obavezno dostavljanje stručnih
članaka, kako bi naš priznati i najstariji
stručni i društveni časopis još više proširio
svoje stavove i koncepciju, te oblikovao
željenu fizionomiju.
12. Parola »SVAKI POJEDINAC IT
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE —
PRETPLATNIK »ŠUMARSKOG LISTA«,
glasila Saveza ITŠDIH odnosno »DRVNE
INDUSTRIJE«, časopisa za pitanja
eksploatacije šuma, mehaničke i kemijske
prerade drva, te trgovine drvom i
finalnim drvnim proizvodima. Ova parola
treba postati sastavni dio rada i
zadataka područnih terenskih Društava
ITŠDI!
13. U punoj suradnji i uz pomoć terenskih
Društava ITŠDI Savez ITŠDI —
Hrvatske izvršiti će u 1977. g. OPĆI POPIS
SVIH IT STRUKE i sastaviti KARTOTEKU
za čitavo područje SR Hrvatske.
14. Savez će pristupiti i reorganizaciji
svoje bogate stručne knjižnice, davati
informacije i prikaze stručnih članaka,
koji su objavljeni u brojnim stručnim
edicijama u zemlji i inozemstvu.
15. Tokom 1977/78. g. započeti pravovremeno
s pripremama oko redovitog izdavanja
godišnjeg ŠUMARSKOG KALENDARA-
ROKOVNIKA obogaćenog stručnim
podacima, tabelama i uputama, a za potrebe
Šumarija, drvno-industrijskih poduzeća,
šumskih gospodarstava i si.
16. Prirediti i izdati sažeti — džepni
MALI PRIRUČNIK za a) šumarstvo b)
drvnu industriju i c) opći dio.


17. U djelokrug rada Savez će, uz dogovor,
suradnju i pomoć svojih područnih
DITŠDI, kao i radnih organizacija
šumarstva, drvne industrije i prometa
drvom, pristupiti organiziranju ŠUMARSKOG
PROPAGANDNOG CENTRA u cilju
pojačane stručne izdavačke djelatnosti,
popularizaciju struke, kao i zaštitu
čovjekove okoline putem tiska, RTV, filmova,
fotografija, stručnih izložbi, propagandnih
plakata i si., a uz pomoć i
suradnju JNA, izviđača, prijatelja prirode,
lovaca i si.
18. Savez će pojačati napore oko DENACIONALIZACIJE
ŠUMARSKOG DOMA,
koji su vlastitim prilozima i sredstvima
izgradile starije šumarske generacije
još 1898. g. i čija je izgrađena površina
od 50°/» nacionalizirana 1961. g. —
iz tada objektivnih potreba Zagreba na
poslovnom prostoru. Sada kada je ta
potreba prestala izgradnjom dovoljnog
poslovnog prostora, smatramo da 50°/o
tada nacionaliziranih površina treba vratiti,
odnosno predati u cijelosti na korištenje
i raspolaganje Savezu ITŠDI —
Hrvatske zbog izvršenja povećanih zadataka,
određenih Statutom i zaključcima
svih inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije SR Hrvatske, a napose
nakon organiziranja ŠUMARSKOG PROPAGANDNOG
CENTRA.
6.
Pripremni radovi koje trebaju izvršiti
područna Šumarska društva za 87. redovnu
skupštinu Saveza
a) Sprovesti agitaciju za dolazak na
zakazanu skupštinu, koja će se održati
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 125     <-- 125 -->        PDF

9. XII. 1976. g. u Zagrebu, što većeg broja
članova, napose IT drvne industrije.
b) Pod konac XI. mj. o. g. sazvati će
svako područje ŠD svoje cjelokupno
članstvo i upoznati ga s radom održanog
Plenuma i dnevnim redom zakazane
skupštine.


c) Dati kritički osvrt, primjedbe i nadopune
na dostavljeni prijedlog novog
Statuta Saveza. Biio pozitivne bilo negativne
primjedbe na Statut odmah proslijediti
u Zagreb na Savez IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske.


d) Što pažljivije razmotrite i predložite
1—3 osobe (istaknute IT šumarstva
i drv. industrije) s vašeg područja, koji
su zaslužili društvenom aktivnošću u Šumarskom
društvu ili svojim stručnim radom
da ih Savez u ovoj jubilarnoj godini
(1876—1976) odlikuje na Skupštini:


I. priznanjem II. poveljom Saveza ili III.
zlatnom medaljom i poveljom za istaknuti
društevni i stručni rad. Vaš prijedlog
za odlikovanja treba također što prije
poslati Savezu!
e) Poslati Savezu izvještaj o proteklom
radu Šumarskog društva, a na temelju
UPITNIKA koji prilažemo ovom
zapisniku!


f) Pored predsjednika i tajnika Šumarskog
društva, odabrati svoje delegate za


87. skupštinu i dati im pismenu punomoć.
ŠD koje broji do 30 članova upućuje
1 delegata, od 31—50 čl. 2 delegata,
od 51—100 članova 3 delegata, a ŠD koji
broji preko 100 članova upućuje 4 delegata!
7.
Izbor delegata za IV. redovnu skupštinu
Saveza ITŠDI — Jugoslavije (Beograd
11. XI. 1976. g.), kao i prijedlog
istaknutih društvenih i stručnih radnika
iz SRH za počasne i zaslužne
članove.
a) Kao delegati Saveza ITŠDI — Hrvatske
se upućuju: 1. prof, dr B. Prpić,
urednik Šum. lista i član UO Saveza, zatim
2. dr N. Komlenović, tajnik Saveza,


3. ing. S. Horvatinović, član UO Saveza,
dok će preostalih 7 delegata uputiti: ŠD
— Vinkovci... 4 delegata, ŠD — Bjelovar.
.. 2 i ŠD — Varaždin... 1 delegata
tj. ukupno svih delegata 10.
b) Za počasne članove SITŠID — Jugoslavija
ovaj Savez predlaže da se proglase:
1. prof. ing. Josip Šafar (Zagreb),


2.
ing. Nikola Šepić, šum. insp. (Pula),
3. ing. Srećko Vanjković (Zagreb), 4. ing.
Vladimir Špoljarić (SI. Brod), a za zaslužne:
1. ing. Slavko Horvatinović (Vinkovci),
2. ing. Vinko Lacković (Bjelovar)
i 3. ing. Bogdan Dereta (Zagreb) i 4. ing.
Tomislav Lucarić (Vinkovci).
8.
Kreiranje novog Zak. o šumama —
izvještaj i rasprava
Izvještaj o kreiranju i radovima oko
izrade prijedloga novog nacrta Zak. o
šumama SR Hrvatske podnio je republ.
inspektor za šumarstvo ing. T. Krnjak,
podpredsjednik Saveza. U svojem izvještaju
ing. Krnjak je iznio sve do sada
izvršene faze radova, osnovnu problematiku,
izvršene konzultacije s društvenim,
privrednim i političkim zajednicama, opisao
primjedbe Saborskih društvenih i političkih
tijela, kao i naknadno unesene
nadopune, preinake i dr. »Radnih materijala
« što su ih izradili stručnjaci Republičkog
sekretarijata za poljoprivredu,
prehramb. industriju i šumarstvo.


Budući da će ovaj prijedlog nacrta
zakona biti ponovno predmet stručnog
dijela zakazane 87. redovne skupštine Saveza
to se — područnim Šumarskim društvima
dostavlja ovaj prijedlog nacrta
s tekstom od 16. IX. g. g., iako je on —
u ovom času — već doživio veoma važne
izmjene i nadopune.


9.
Razno
Kako se u toč 9. »Razno« nije nitko
od prisutnih javio za riječ to je ovaj
jesenski Plenum zaključio ing. D. Brkanović,
podpredsjednik Saveza u 14 sati.


Podpredsjednik: Ing. D. Brkanović v. r.


Tajnik: dr. N. Komlenović v. r.


Zapisničar: ing. R. Antoljak v. r.