DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 77     <-- 77 -->        PDF

V. OSNUTAK I RAD HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA (DANAŠNJEG SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE) U VREMENU
OD 1846 - 1976. GODINE KAO I RAZVITAK ŠUMARSKOG LISTA
OD OSNIVANJA DO DANAS (1876 -- 1976)
Druže predsjedniče, cijenjeni gosti, drugarice i drugovi stručnjaci iz
šumarske i drvarske privrede te predstavnici šumarskih društava s terena!
Ukazana mi je velika čast da iznesem povijest našega Saveza i našeg stogodišnjaka
ŠUMARSKOG LISTA.


Začeci današnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske javljaju se u doba ILIRSKOG PREPORODA. Jedan od važnijih
događaja koji je prethodio rođenju ŠUMARSKOG DRUŠTVA je osnivanje
HRVATSKO-SLAVONSKOG GOSPODARSKOG DRUŠTVA u veljači
1841. godine. Već u to vrijeme šumari Dragutin Kos, Franjo Šporer i Ante
Tomić, uz podršku ostalih šumara koji se priključuju narodnom buđenju
SLAVENSKOG JUGA, rade veoma intenzivno na osnivanju organizacije šumara
u Hrvatskoj.


U trolistu Kos, Šporer, Tomić isticao se naročito Kos. Na prijedlog Dragutina
Kosa koji je obavio sve nužne pripreme, održana je dne 26. prosinca
1846. godine u Prečecu kraj Zagreba osnivačka skupština ŠUMARSKE SEKCIJE
HRVATSKO-SLAVONSKOG GOSPODARSKOG DRUŠTVA. I evo, to je
bilo rođenje našega Saveza. Ta sekcija prerasla je kasnije u DRUŠTVO
ŠUMARSKO ZA HERVATSKU I SLAVONIU.


Već u to vrijeme osjeća se potreba za stručnim i društvenim glasilom.
Izdaje se organ Društva koji izlazi tri godišta i— 1847., 1851. i 1852. godine.
Rad Društva zamire 1856. godine pod pritiskom austrijskog Bachovog
apsolutizma.


Do sedamdesetih godina prošloga stoljeća nema značajnijeg javnog društvenog
rada. Oni šumarski stručnjaci koji su bili nosioci takvoga rada,
premješteni su i proganjani od tuđinske vlasti. Ne možemo međutim reći
da se nisu osjećale i živjele ideje koje je DRUŠTVO postavilo. 12. travnja
1860. godine osniva se GOSPODARSKO-ŠUMARSKO UČILIŠTE u Križevcima.


Prijedlog za osnivanje UČILIŠTA potječe od Šporera. Godine 1843. predložio
je Franjo Šporer u LISTU MESECNOM GOSPODARSKOG DRUŽTVA
da se osnuje Narodni šumarski zavod. ZAVOD je prema njegovu prijedlogu
trebao biti kombinacija šumarskog stručnog ureda i odgojne ustanove.


Prvenstvo u ZAVODU trebali su imati domaći sinovi, a poslije njih drugi
Slaveni. Ove Šporerove postavke moramo razumjeti, jer sve što u ono vrijeme
nije bilo slavensko povezano je neposredno ili posredno s tuđinskom
vlašću.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 78     <-- 78 -->        PDF
Šporerova ideja o ZAVODU je, kako vidimo, sazrijevala punih 17 godina
i uz veliku upornost realizirana je osnivanjem UČILIŠTA,


Učilište je djelovalo od 1860—1897. godine. Godine 1898. ono prerasta
u ŠUMARSKU AKADEMIJU koja djeluje u Zagrebu do 1919. godine. Iste
godine, ukazom od 31. kolovoza, AKADEMIJA je prerasla u ŠUMARSKI
ODJEL GOSPODARSKO-ŠUMARSKOG FAKULTETA, a 1960. godine u ŠUMARSKI
FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.


Nametanje njemačkog i kasnije madžarskog jezika, dovođenje Austrijanaca
i Madžara na činovnička mjesta, Bachov apsolutizam, Austrougarske
nagodba, sve to izazivalo je otpor u tadašnjim domaćim ili bolje rečeno
slavenskim šumarskim krugovima. Zanimljivo je napomenuti logičan afinitet
koji je postojao između naših i čehoslovačkih šumarskih stručnjaka. I
Dragutin Kos bio je Čeh, a na osnivačkoj skupštini 1846. godine u Prečecu
gotovo polovica prisutnih bili su Česi.


Ideja o ponovnom oživljavanju društva sve više je prisutna. Godine
1871. izlazi u GOSPODARSKOM LISTU javni Kereškenjijev proglas u ko-


Vr 1


Y


iHifiM Itil


Org-a n


hrvatsko-slavonskoga šumarskoga dnjžtva.-iljiije i izdaje


ći odbor hrv. slay, šaiuarskoga flrnžtva.


Prvi tečaj.


Br. 1.


Izdano dnp 1. slečnja 1877.


Izlazi svakoga četvrt god išta. — Ciena je za ciplu godinu praviih Lla*


novom 4 for.; poihipirajueim, koji plaćaju veći prinos od Ti for-, l>ez


pliitno; za 1 agarsko pomoćno osoblje, koji sii članovi, ´2 for., inače


:! for.; za neelanove fi for. — Za oglase plaća se od svakoga petit


ređka fi novi-, onim erarae pristojbi´, inače prema veličini prostora.


Zagreb 1877.


Knjigotiakarna i litografija C. Albrcelita.


Ü: I/sJ


Prije sto godina izašao je prvi broj Šumarskog lista (1. I 1877. g.)


362
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jemu se pozivaju šumari na osnivanje posebnog šumarskog društv
a i stručnog lista. U siječnju 1876. godine poslao je Vladoje Kereškenji
svim šumarima u Hrvatskoj i Slavoniji okružnicu kojom ih poziva na osnivačku
skupštinu 18. listopada 1876. godine u Zagrebu. Na toj skupštini
osnovano je HRVATSKO-SLAVONSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO. Ne više kao
Sekcija Gospodarskog, već kao samostalno DRUŠTVO. Za prvog predsjednika
izabran je Ante Tomić, šumarska starina koji je učestvovao i na prvoj
osnivačkoj skupštini 1846. godine. Za tajnika je izabran Vladoje Kereškenji.
Ovu skupštinu smatramo i rođendanom šumarskog lista. Skupština je prihvatila
njegovo izlaženje, a rukopis prvog broja bio je pripremljen po uredniku
Kereškenjiju. Prvi broj izašao je prvi siječnja 1877. godine.


Urednik ŠUMARSKOG LISTA i tajnik DRUŠTVA Vladoje Kereškenji
nije ugledao prvi broj. Umro je naprasitom smrću 2. prosinca 1876. godine
u 31. godini života.


ŠUMARSKI LIST je najstariji tehnički časopis SLAVENSKOG JUGA. Od
prvog broja do danas izlazio je neprekidno i popunio preko 51000 stranica
vrijednog sadržaja.


Bogat napisima iz društvenog života, bogat stručnim i znanstvenim člancima
te prikazima ŠUMARSKI LIST je obavljao veliku stručnu i društvenu
ulogu u šumarskoj i drvarskoj struci. Najbolja pera naših struka iznosila su
na njegovim stranicama svoje misli i iskustva. I ne samo to. ŠUMARSKI
LIST je pisanom rječju vjerna slika političkih i privrednih prilika toga stogodišnjeg
razdoblja.


Od osnutka DRUŠTVA do 1919. godine održane su 44 skupštine. U tome
bogatom razdoblju šumarski stručnjaci rješavali su, okupljeni oko svoje
organizacije stručnu šumarsku i drvarsku problematiku i sve se više otimali
ispod germanskog i ugarskog, ali, nažalost, samo stručnog, a ne privrednog
utjecaja. Toj samostalnosti najviše je doprinijelo vlastito UČILIŠTE
u Križevcima, i kasnije ŠUMARSKA AKADEMIJA u Zagrebu. Polagano se
razvijala vlastita hrvatska šumarska škola koja je danas cijenjena širom
svijeta.


U radu društva veoma su često prevladavala staleška pitanja.
Velik uspjeh učinjen je u tome razdoblju izgradnjom ŠUMARSKOG
DOMA. DOM je izgradila struka vlastitim sredstvima. Godine 1898. ŠUMARSKI
DOM je završen te u njegovim prostorijama započinje s radom ŠUMARSKA
AKADEMIJA.
HRVATSKO-SLAVONSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ima u tome razdoblju
prisnu vezu s KRANJSKO-PRIMORSKIM GOZDARSKIM DRUŠTVOM,
osnovanim 1875. godine te sa SRPSKIM ŠUMARSKIM UDRUŽENJEM, osnovanim
1905. godine.
1921. godine došlo je do sjedinjenja HRVATSKO-SLAVONSKOG, SRPSKOG,
KRANJSKO PRIMORSKOG društva te ŠUMARSKE ORGANIZACIJE
ZA BOSNU I HERCEGOVINU u JUGOSLAVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
koje djeluje do okupacije Jugoslavije 1941. godine. Inicijativa za stvaranje
jedinstvenog UDRUŽENJA dana je na 45. redovnoj sjednici HRVATSKO-
SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA, dne 13. rujna 1919. godine.


U tome čitavom razdoblju ŠUMARSKI LIST vjerno prati zbivanja u
struci i njena htijenja. Do oslobođenja naše Zemlje naš časopis imao je
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ukupno 20 redakcija. Urednici su bili Vrbanić Kesterčanek, Rački, Dojković,
Kozarac, Partaš, Kern, Kosović, Petračić, Marinović, Čeović, Ugrenović, Levaković,
Petar Prpić i Balen.


Fran Kesterčanek, Josip Kozarac i Andrija Petračić ostavili su kao urednici
prvog pedestogodišta ŠUMARSKOG LISTA najjači utisak.


Posjedovanje oštre inteligencije, odličnim poznavanjem šumarske struke,
marljivošću i veoma razvijenim osjećajem patriotizma, Kesterčanek je
obavio velik utjecaj na sadržaj ŠUMARSKOG LISTA, a tako i na uzdizanje
šumarske struke. U svojim nastojanjima on se ističe u obuhvaćanju šumarske
problematike čitavog područja Jugoslavije.


Josip Kozarac, taj izuzetno nadareni pisac a isto tako i odličan šumarski
stručnjak, dao je ŠUMARSKOM LISTU poseban pečat. Osim njegova
znalačkog uređivanja našeg časopisa Kozarac je napisao niz veoma zapaženih
stručnih članaka iz šumsko-uzgojne problematike posavskih državnih
šuma. Biranim riječima i oštrom logikom Kozarac je napisao članke koji
su danas doživjeli potvrdu u rezultatima suvremenih naučnih istraživanja.


Andrija Petračić, taj neumorni znanstveni, pedagoški i društveni radnik
djelovao je na podizanje znanstvenog nivoa ŠUMARSKOG LISTA, nastavljajući
time djelo svoga učitelja Kesterčaneka.


Tim nastojanjima pridružili su se kasnije Ugrenović i Levaković i tako
ŠUMARSKI LIST postaje, ne samo društveno i stručno glasilo nego i znanstveni
šumarski i drvarski časopis. Zbog naučnih članaka iz područja naših
struka ŠUMARSKI LIST tražen je u stručnim i znanstvenim krugovima
širom čitava svijeta.


Starojugoslavensko šumarsko UDRUŽENJE borilo se u svome prvom
razdoblju rada za donošenje ZAKONA O ŠUMAMA. Bez zakona bilo je


Šumarski dom izgrađen je 1896 g.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 81     <-- 81 -->        PDF

veoma teško gospodariti šumama koje su sve više postajale žrtva domaćeg
i inozemnog kapitala koji je prekomjernom sječom stvarao velike profite.


Zakon o šumama koji je donesen krajem 1929. godine nije donio velike
promjene budući se nije provodio u život.


U borbi protiv devastacije šuma naročito se isticao Ugrenović. On veoma
oštro napada korumpirani starojugoslavenski režim s obzirom na njegov,
odnos prema šumi. Značajni su njegovi članci »Kuda brodimo« i »Brod
tone« te niz njegovih ostalih napisa koje piše kao urednik ŠUMARSKOG
LISTA. Ugrenović oštro napada igru oko nedonošenja ZAKONA 0 ŠUMAMA,
nebrigu za kras i goleti te potpunu indolentnost vlasti prema pustošenju
šuma.


Racionalni, trijezni i dalekovidni znanstvenik Antun Levaković napisao je
kao urednik ŠUMARSKOG LISTA u vrijeme trajanja šestojanuarske monarhističko-
unitarističke diktature Kralja Aleksandra, a netom poslije donošenja
ZAKONA 0 ŠUMAMA — da se tek nada, da će prilike šumarstva
u državi biti stabilizirane onako kako to zahtijevaju principi racionalnog
ekonomiziranja i dobre šumarske politike.


Osam godina poslije donošenja ZAKONA O ŠUMAMA na 61. godišnjoj
glavnoj skupštini JUGOSLAVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA, struka
očajnički vapi poklikom »Spašavajmo naše šume ! ! ! «. Kako vidimo Zakon
nije donio bitne promjene.


Rat i okupacija Jugoslavije u razdoblju od 1941—1945. uvjetuju zamiranje
rada DRUŠTVA. To razdoblje s veoma nepovoljno odražava na obim
i kvalitetu sadržaja ŠUMARSKOG LISTA. Suradništvo je u tim teškim ratnim
prilikama, pritisnuto okupatorskim terorom, opalo na minimum.


Poslije napada Hitlera na Jugoslaviju brojni inženjeri i studenti šumarstva
aktivno sudjeluju u NOP-u i NOB-u. Jedan od dokaza o tome su naši
nosioci Partizanske spomenice 1941. — Franjo Knebl, Čedo Grbić, Velimir
Jakić, Rade Janjanin, Ante Radovčić, Ivan Radetić, Davorin Žeravica i
Branko Matić. Dugačak je popis onih inženjera i studenata šumarstva koji
su svoje živote dali za slobodu domovine. Svjedoče o tome i drugovi narodni
heroji koji su nikli iz krila ove struke. To su Franjo Knebl, Velimir
Jakić, Rade Janjanin i Čedo Grbić.


Imena jednog broja šumarskih inženjera i studenata šumarstva koji su
dali živote za slobodu naše zemlje ispisana su na spomen ploči u Šumarskom
domu. Ponosni smo na sve mrtve i žive koji su dajući svoj život i stavljajući
ga na raspolaganje idealima radničkog pokreta i težnji za slobodom,
omogućili da se uključimo u proslavu tridesetpetgodišnjice Narodne revolucije.


Rad DRUŠTVA ponovno je oživljen iza oslobođenja Zemlje. Na 66. redovnoj
skupštini DRUŠTVA održanoj dne 19. kolovoza 1945. godine zaključeno
je da se nastavi s radom. Od tada do danas održano je 20 skupština.


Rad DRUŠTVA u poslijeratnom razdoblju obnove Zemlje bio je neobično
sadržajan. Možemo bez dvoumljenja reći da je to najplodnije razdoblje u
njegovu dugogodišnjem radu. Obnova zemlje tražila je maksimalan napor
šumarskih stručnjaka jer zeleno blago bilo je, gotovo, jedini izvor za stvaranje
moderne industrije i blagostanja koje danas imamo. Svakako da je
moralo biti i žrtava.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Plodno tridesetogodišnje razdoblje obiluje brojnim stručnim sastancima,
bogatom izdavačkom djelatnošću te velikim koracima naprijed u jednoj i
drugoj struci. Na nizu plenarnih sastanaka koje je Savez organizirao izvan
skupštinskih termina održana su brojna predavanja i savjetovanja, na kojima
se rješavaju vitalni problemi struke. Rapravljalo se o onome što je
tražio život. Istina je, da brže idemo naprijed. U ovome trenutku mi nismo
toga niti svjesni, ali kada pogledamo unatrag 5, 10 ili 20 godina vidimo
velike promjene, kako u šumarskoj tako i u drvarskoj struci.


Velike promjene unijelo je moderno uzgajanje, zaštita i uređivanje
šuma. Još veće promjene unesene su u one šumarske discipline koje su
povezane s primjenom strojeva kao što su iskorišćivanje šuma i gradnja
šumskih prometnica.


Trend privrednog razvoja i suvremena urbanizacija Zemlje donijeli su
nam jednu novu, ali veoma zanimljivu problematiku — ULOGU ŠUME U
ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE. U novonastalim prilikama potrebno je
šumske ekosisteme održati što stabilnijima te istovremeno osigurati drvnu
sirovinu za kojom je sve veća potražnja.


K tome je potrebno dodati da smo se našli u veoma uskoj vezi s
nekim drugim privrednim granama kao što su na primjer turizam i promet.
Sve to daje šumarstvu jedan izuzetan značaj u današnjem modernom
društvu. Teško je, međutim reći sa sigurnošću, da li na najbolji način
krećemo naprijed. Svjesni smo, na primjer toga, da smo zanemarili krš.
O tome kakvi smo bili kao DRUŠTVO i struka reći će oni iza nas.


ŠUMARSKI LIST je i dalje ostao ogledalo struke. U razdoblju od oslobođenja
do danas imao je deset redakcija. Urednici su bili Anić, Bunjevčević,
Benić, šafar, Knežević, Androić, Cvitovac, Potočić i Prpić. Svi nabrojeni urednici
nastojali su da časopis bude što bolji i da se prilagodi zahtjevima
struke svojim sadržajem. Koliko se u tome uspjelo čuti će se, također
kasnije.