DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 50     <-- 50 -->        PDF

pa Andrije Petračića, Antutia Levakovića, Aleksandra Ugrenovića, Đure Nenadića,
Ive Pevaleka i drugih, odlučio je da što svečanije proslavi ove
povijesne datume naše struke.


Rijetke se društvene organizacije koje se mogu podičiti ovakovom prošlošću.
Tek iz redaka jubilarne edicije (časoviti naslov: Povijest šumarstva
Hrvatske kroz stranice šumarskog lista), koja je u tisku i izići će koncern


XI. mj. o. g., moći će se procjeniti tragovi i duboke brazde, koje je — u ovih
10 decenija — usjekao Šumarski list u izobrazbi kadrova, praktičnoj obuci,
stručnim akcijama, šumarskoj ekonomici i si.
Predsjednik ing. S. Tomaševski otvara akademiju


II. POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA, DELEGATA I UZVANIKA
Pozdravna riječ ing. S. Tomaševskog, predsjednika Saveza IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske


Dozvolite mi da otvorim Svečanu kademiju povodom proslave 130.
obljetnice osnivanja Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, 100. godišnjice
neprekidnog izlaženja Šumarskog lista i 35. godišnjice Narodnog ustanka i
da vas sve pozdravim!


Posebno pozdravljam druga Jakova Blaževića, predsjednika Predsjedništva
SR Hrvatske, akademika Grgu Novaka, predsjednika Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, akademika Teodora Varićaka, člana Predsjedništva
Hrvatske Čedu Grbica, ing. Radu Pavlovića, sekretara za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo SR Hrvatske, ing. Žarka
Ostojića, predsjednika Saveznog komiteta za poljoprivredu, ing. Franju,
Knebla, člana Savjeta republike i predsjednika republičkog savjeta za zaštitu
prirode, ing. Mirka Sučevića, sekretara Savjeta za šumarstvo i preradu drveta
Privredne komore Jugoslavije i dr. Ivu Marica, predstavnika Republičkog
savjeta za znanstveni rad.


334
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Pozdravljam predstavnike Saveza IT šumarstva d industrije za preradu
drveta BiH i bosansko-hercegovačkih šumara: akademika dr. P. Fukareka,
prof. dr. F. Alikalfića, ing. P. Crvića i ing. A. Bišćevića, zatim predstavnike
i goste iz Slovenije: dr. M. Brinara, ing. T. Canjka, dr. 2. Kosira, ing.


M. Kudera, ing. P. Olipa i ing. D. Volka, predstavnike uprave Saveza IT
Makedonije ing. Ž. Minčeva i mr. M. Stamenkova, napose mi je drago što
mogu pozdraviti i predsjednika našeg općeg Saveza IT Hrvatske ing. arh.
Vj. Radauša, prof. dr. Helenu Gamulin-Brida, predstavnicu Hrvatskog prirodoslovnog
društva, predstavnike tiskare A. G. Matoš — Samobor Ivana
Tonkovića i Stjepana Mahovića i dr.
mum»


Uglednici na proslavi: dr. J. Blažević, ćedo Grbić i ing. Ft. Pavlović


Skupina učesnika — u prvom redu: ak. T. Varićak, ak. G. Novak i ing. F. Knebl
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Radujem se i pozdravljam brojne predstavnike Šumarskog fakulteta


— Zagreb, Šumarskih i drvnoindustrijskih instituta, poslovnih udruženja,
šumskih gospodarstava i šumarija, drvnoindustrijskih poduzeća, starije
šumarske generacije, kao i sve prisutne!
S ovoga mjesta zahvaljujem se, u ime Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drv. industrije Hrvatske, našim najstarijim — preminulim —
šumarskim velikanima Antunu Tomiću, Dragutinu Kosu, Franji Šporeru, kao
i velikom nizu šumara i drvara, koji su uz redovan stručni rad stavili sve
svoje raspoložive snage za dalji razvitak i napredak tadanjeg Hrvatskoslavonskcg
šumarskog društva na uzdizanje struke i stručnog rada.


Proslavljajući 130. obljetnicu osnivanja Šumarskog društva, 100. godišnjicu
neprekidnog izlaženja našeg stručnog časopisa šumarskog lista i 35.
godišnjicu Ustanka naroda SFRJ možemo s iponosom istaknuti da smo
dobro obavili zadatke, koje smo sebi postavili, pružajući nesebičnu stručnu
pomoć društvu i postupku spoznaje i definicije od šireg društvenog interesa,
unapređujući šumarstvo i preradu drveta u skladu sa širim i općim
društvenim interesima i vlastitim mogućnostima, štiteći društvo od stručne
proizvoljnosti i stimulirajući stručnost i društveni angažman stručnjaka
u radu na skladnom razvitku našega društva i sistema samoupravljanja.


HflHHSf


Naši inženjeri i tehničari koristili su svoje profesionalne kvalitete da
bi unapređivali vlastitu svaralačku inicijativu u razvitku proizvodnh snaga
samoupravnog socijalističkog društva, stvarali i razvijali javno stručno mišljenje
o svim pitanjima ´koja su predmet samoupravnih sporazuma i društvenih
dogovora, a predstavljaju određena stručna rješenja, surađivali s drugim
organizacijama i organima u cilju sređivanja daljeg razvitka našeg
društva, bili nosioci borbe za visoku produktivnost i efikasnost, te za uvođenje
i afirmaciju samoupravnog planiranja, borili se za adekvatan tretman
i ulogu šuma u zaštiti čovjekove okoline.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

U okviru statusnih djelatnosti, naši inženjeri i tehničari razvijali su
i štitili etiku stručnog djelovanja svojih članova, u skladu s osnovama i
etičkim načelima samoupravnog socijalizma i karaktera u brojnim specifičnostima
našeg poziva, i pridonosili stvaranju takovih uvjeta u društvu
u kojima može doći do optimalnog izražaja stvaralački potencijal stručnjaka.


Na području obrazovnih djelatnosti naša su nastojanja bila usmjerena
na poticanje razvitka biološko-tehničkih i ekonomskih znanosti (biologije,
tehnologije, tehnike i ekonomike), na »provođenju sistema permanentnog
obrazovanja članova i unapređenju redovne nastave i postfakultetskog obrazovanja
članova, unapređenju međunarodne razmjene stručnog iskustva, kao
i jačanju općenarodne obrane zemlje.


Kristalna dvorana hotela — skupina sudionika


Mi smo svi jesni činjenice da se zahtjev za afirmaciju u društvu ne
može riješiti jednostavno, niti peticijama niti posjetama. Samo radom,
doprinosom i konstruktivnim prijedlozima možemo se upravo afirmirati
u sredini u kojoj djelujemo, tim više i utoliko prije, što nudimo rad i
suradnju našem socijalističkom društvu, a ikoju ono treba. Naše se društvo
izgrađuje samoupravno i u njemu, osim države, postoji širi i složeniji
sistem organizacija koje nisu dekretirane unaprijed, koje nisu fiksirane
propisima, nego će nicati i rasti u zavisnosti o potrebama za tim organizacijama.
U takovoj situaciji organizirana je sama djelatnost naših inženjera
i tehničara, kompetentnih za našu struku, u situaciji da se izborimo
u društvu za naše ideje i rješenja koja predlažemo, a upravo naš Ustav
stvorio je slobodan prostor za takovo organiziranje.


Pred nama je da u društvu vršimo neophodne društvene funkcije, a
vršeći te funkcije da budemo društveno priznati, da se afirmiramo i da
društvo na nas stalno računa, da se zna da smo kompetentni za određene
društvene poslove, bez obzira kako je to formalno propisima riješeno ili
nije riješeno. Neophodno je da i dalje maksimalna inicijativa bude u Šu


337
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 54     <-- 54 -->        PDF

marskim društvima na terenu, a u Savezu IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske da se osigura koordinacija i suradnja na poslovima koji su zajednički.


U vezi s tim mi moramo organizaciju postaviti tako da maksimalno
utječe na svoje članove i da navikava inženjere i tehničare da za određene
konzultacije i za određena rješenja idu u svoju stručnu profesionalnu
organizaciju, da predlažu samoupravnim organima da za stručna rješenja
kompetentnog konzultanta mogu naći jedino u Društvu, odnosno Savezu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Naime, sada su u nas
stvoreni pravni uslovi udruživanja rada i sredstava što je rezultiralo formiranjem
regionalnih udruživanja, kao i konačnim formiranjem Zajednice
za šumarstvo, preradu drveta i prometa drvnim proizvodima i papirom
SR Hrvatske. Ovdje će biti potrebno pronaći mnoga stručna rješenja, koja
se ne mogu da konstituiraju i razrade u organizacijskom, tehnološkom i
ekonomskom smislu bez pomoći stručnih organizacija, institucija i stručnjaka.
Za ninoga rješenja ne postoje primjeri u svijetu, pa na mnoge probleme
nismo mogli dati prave odgovore. Međutim praksa tisuća naših radnih
organizacija, desetci tisuća naših inženjera i tehničara, kad budu primjenjivali
u praksi Zakon o udruženom radu, pronaći će (konkretna rješenja
za ono što je sažeto rečeno u tom dokumentu. I upravo pronalaženje
optimalnih konkretnih rješenja i najracionalnije organizacije daje najveći
mogući prostor aktivnosti naših članova. Do sada postignuti rezultati i
stoljetna aktivnost našeg Saveza, svijest i savjest naših članova, garantiraju
nam da će postavljeni zadaci i ciljevi i u budućnosti biti izvršeni!


Nakon uvodne i pozdravne riječi ing. S. Tomaševskog, predsjednika
Saveza IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske, uslijedili su pozdravi
delegata i predstavnika društvenih, privrednih i radnih organizacija.


ing. A. Bišćević (B. i H.) predaje poklon jubilarcu


ING. AHMED BIŠĆEVIĆ (SARAJEVO)


Drugarice i drugovi, dozvolite mi da se u ime Saveza IZ šumarstva
i industrije za preradu drveta BiH priključim ovom vašem velikom jubileju
130. obljetnici osnutka Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, 100.
godišnjici neprekidnog izlaženja Šumarskog lista i 35. godišnjici Narodnog
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ustanika. Pripalo mi je posebno zadovoljstvo i velika čast da prisustvujem
ovako značajnom događaju, jer je vaše Šumarsko društvo preteča svih naših
ranijih društava i današnjih saveza, koje je trasiralo našu javnu i stručnu
aktivnost. Isto tako vaš 100-godišnji Šumarski list bio je nosioc stručne,
naučne d tehničke misli ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj Jugoslaviji.
Za sve naše republike i cijeli jugoslavenski prostor vaš list već jedno stoljeće
zrači naukom, tehnikom i problematikom struke.


Ja vam još jedanput srdačno čestitam i želim mnogo uspjeha u radu
vašeg Saveza, vašeg lista i prosperitet vaše i naše šumarske struke u Jugoslaviji.


Molim dozvolite mi da u znak sjećanja na ovaj veliki datum SIT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske predam jedan skromni poklon našeg Saveza,
kao znak sjećanja na ovaj veliki dan, i u ovom poklonu su uzidane
sve naše želje za daljnje uspjehe u vašem radu!


Prof. dr. HELENA GAMULIN-BRIDA (ZAGREB)


Čast mi je da pozdravim ovaj veliki skup u ime Hrvatskog prirodoslovnog
društva. Kao što je ovo vaše Šumarsko društvo jedno od najstarijih
ikulturno-prosvjetnih i popularnih društava, tako je to i naše Hrvatsko
prirodoslovno društvo. Mi smo također prve društvene početke imali prije
100 godina, pa smo upravo i službenu 95. godišnjicu našega društva nedavno
proslavili. Sadržaj djelatnosti Šumarskog i našeg Hrv. prirodoslovnog društva
u mnogočemu su slični i dotiču se, a napose prilikom upoznavanja,
unapređivanja i zaštite čovjekove okoline, što je za nas sve danas toliko
važan problem. Tako se također oba naša društva zajedno sastaju na popularizaciji
i unapređenju prirodnih nauka.


Današnja je svečanost vaš veliki uspjeh, pa vam još jednom u ime
Hrvatskog prirodoslovnog društva srdačno čestitam i želim i nadalje najbolje
uspjehe u radu!


prof. dr. H. Gamulin-Brida če- ing. Ž. Minčev (Makedonija) za
štita slavljeniku govornicom


Ing. ŽIVKO MINČEV (SKOPJE)


U ime Sojuz na inženjeri i tehničari po šumarstvo i industrija za prerabotiku
na drvo vo SR Makedonija čini mi zadovoljstvo da vam čestitam
vaš jubilej i da vam prenesem iskrene pozdrave i želje naših ikolega za
daljnji uspjeh u vašem naučnom, stručnom i društvenom radu.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ujedno ´koristim ovu priliku da istaknem i značaj uzajamne suradnje
prilikom razvoja našega Saveza. Vaša iskustva pri osnivanju našega Saveza
prije 25 g. pridonijela su da se oformimo »Šumarskim pregledom«, kao i da osposobimo za potrebe naše republike
veliki broj stručnjaka, profesora i naučnih radnika.


Vaši profesori, članovi ovoga Saveza, dolazili su u našu republiku i
pomogli našim mlađim kadrovima u organiziranju šumarske službe, kao
i u praktičnom i ´naučnom radu. Oni su prenijeli svoja dugogodišnja iskustva
našem mladom fakultetu i formiranju prvih naših visokoobrazovnih
kadrova u oblasti šumarstva. Vaš časopis Šumarski list je veoma čitan
od naših stručnjaka i mnoga iskustva iznijeta u njemu koristimo u nauci
i praksi. Koristeći vaša dugogodišnja iskustva naš mladi Savez stvorio je
vlastiti put u razvoju šumarstva i drvne industrije Makedonije.


Drage drugarice i drugovi, s ovim skromnim poklonom »Historija makedonskog
naroda« — izdanje Instituta za nacionalnu istoriju — Skopje 1969,
želim još jednom da vam čestitam i prenesem želje za još bolji razvoj
vašega Saveza na stručnom i naučnom polju, te uzajamnoj suradnji!


Ing. RADE PAVLOVIĆ (ZAGREB)


Drugarice i drugovi! U ime Republičkog sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo čestitam vam vaš jubilej: 130. obljetnicu
društva i 100. godšnjdcu izlaženja Šumarskog lista i želim da istaknem
da su vaše Šumarsko društvo i vaš stručni časopis u proteklom periodu
značajno pridonijeli razvoju našeg šumarstva, .tako važnog naročito za poslijeratni
razvoj naše zemlje, a i afirmaciju šumarskih stručnjaka. Želim
također da, i u narednom periodu, Savez i Šumarski list budu dovoljno
uključeni u kreiranje razvojne politike u šumarstvu na čemu se upravo
radi za naredni planski period, kao i u samoupravnom organiziranju šumarstva
na osnovama našega Ustava i Zakona o udruženom radu, koji se
upravo razrađuje.


Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu!


Arh. ing. Vj. RADAUŠ (ZAGREB)


Drugarice i drugovi! Pozdravljajući naše svečare i čestitajući svečani
jubilej želim da, u ime Općeg Saveza inženjera i tehničara Hrvatske, prvenstveno
odamo priznanje i počast onima našim kolegama, koji su u ono
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 57     <-- 57 -->        PDF

vrijeme pod tuđinom, našli snage da se udruže i ne da brane svoj uspjeh
i staleške interese, nego da se uhvate u koštac sa neznanjem i zaostalošću
sredine u kojoj su živjeli i raditi. On su uzeli na sebe plemeniti zadatak da
se bore za uzgoj i čuvanje našega narodnog blaga, za njegovo racionalno
iskorištavanje, nasuprot nemilom uništavanju i velikim sječama koje su
se tada provodile pod okriljem tuđinske uprave. Tu su borbu prihvatile
i dalje prenosile generacije, koje su ih nasljeđivale, sve do dađašnjih dana.
Inicijativom tih vrijednih ljudi otvorene su škole, fakulteti, stvorene su
institucije bez kojih ne može opstati ni jedna napredna sredina.


Koristim ovu priliku da vas potsjetim da stojimo pred proslavom 100.
godišnjice osnivanja »Kluba inžinirah i arhitektah« u Zagrebu (2. III. 1878.
g.) i da je ova proslava u stvari početak zajedničke proslave svih naših inženjersko-
tehničkih struka. Kao što su naši preci dokazali vrijednost i ljubav
prema svome rodu u onim vremenima, tako su i generacije poslije oslobođenja
slavodobitno izvojevali pobjedu u obnovi ove naše ratom opustošene
zemlje. Na čelu tih organizacija bili su uvijek ljudi koji nisu služili tuđim
interesima, nego svojem narodu, pa su i u najtežim vremenima dokazali
svoj patriotizam i napredne stavove. Tako zagrebačka organizacija, jedina
takove vrste u zemlji, ima priznat kontinuitet u radu poslije oslobođenja.
Tadanje Društvo arhitekata dobilo je normalnu razriješnicu 1946. godine!
Sve nas to obvezuje da nastavimo rad naših prečasnika još većom upornošću.


Našim slavljenicima želim još veće uspjehe u radu, posebno u nastojanju
da zaštite sredinu u ikojoj čovek živi i da ju oplemenjuju sadnjama!


ing. S. Horvatinović (Vinkovci) poklanja slavljeniku ing. J. Kovač (Slovenija)
album starih slavonskih hrastika


Ing. SLAVKO HORVATINOVIĆ (VINKOVCI)


U ime kolektiva Šumskog gospodarstva »Hrast« i u ime Šumarskog
društva — Vinkovci pozdravljam ovaj jubilej našega Saveza i želim da
i u buduće bude ovako dobra suradnja uprave Saveza i nas na terenu,
kao što je bila i dosada. Posebno zahvaljujem Savezu na trudu koji je
uložio prilikom proslave naše 100. godišnjice znanstvenog i organiziranog
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 58     <-- 58 -->        PDF

pristupa šumarstva jugoistočne Slavonije. U to ime predajem Savez album


o starim našim slavonskim hrasticima, koji je napravljen za spomenutu
našu proslavu (1974 g.), jer kad vam već ne možemo predati stari trupac
slavonskog hrasta, ipak možemo predati ovaj niz fotografija koje će za 100
godina biti vrijedni je od ovih trupaca.
Ing. JOŽE KOVAČ (LJUBLJANA)


Drage drugarice, dragi drugovi! Zveza inženjerjev in tehnikov gozdarstva
in industrije za predelavo lesa SR Slovenije šalje vam srdačne čestitke
povodom visokog jubileja. Uspjesi u radu koje ste postigli u prošlom vremenskom
razdoblju, pa i danas, ukazuje na opsežan rad i stručno zalaganje,
koje je uloženo na razvoj i napredak šumarstva u Hrvatskoj. Ogroman
broj stručnih članaka, ekspertiza, elaborata i naučnih radova, koje
su dali vaši šumarski radnici, mnogi poznati i izvan granica naše zemlje,
podigli su šumarstvo na visoki naučni nivo. Vaš utjecaj na razvoj išumarstva
čitave Jugoslavije očit je. Mnogi kolege šumari, koji rade kod nas, školovali
su se ovdje u Hrvatskoj. Možemo slobodno reći da je vaš visoki jubilej
istovremeno jubilej čitavog šumarstva Jugoslavije.


Želimo vam zato puno uspjeha u daljnjem radu. Neka još dugo radi
i razvija se SIT šumarstva i drvne industrije Hrvatske!


Ing. IVO KNEŽEVIĆ (ZAGREB)


Drugarice i drugovi! Čini mi neobično zadovoljstvo što mi je dato u
dužnost da ovoj svečanoj akademiji prenesem pozdrave kolektiva Šumarskog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu da zaželim da naš šumarski list zadrži
onaj visoki nivo, kojim su se ponosile plejade šumarskih stručnjaka i znanstvenika,
a Savezu IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske da zaželim da
mu rad i u budućnosti bude nastavak svijetlih tradicija ikoje su uvijek
resile rad ovoga društva!


Dr IVAN MARIC (ZAGREB)


U ime Republičkog savjeta za znanstveni rad i predsjednika akademika
Ivana Jurkovića, kojem je veoma žao što ne može prisustovati ovom vašem
velikom jubileju, kao i u svoje ime pozdravljam ovaj dugotrajni rad društva
i čestitam 100. godišnjicu izlaženja Šumarskog lista. Velika je to stvar kad
jedan stručni list slavi sto godina, jer je u svijetu veoma mali broj takovih
listova koji prate istraživanja i iskustva, pa to prenose u privredu i radnom
čovjeku kojem to najviše treba.


Slaveći ove stoljetne obljetnice možemo biti sretni da je to Zagreb dao
Jugoslaviji i ovdje u Hrvatskoj možemo biti ponosni na sva ona stručna
djela koja su obavljena u Šumarskom listu.


Ta stota godišnjica bi će nam sigurno garancija da će ovaj Savez IT,
koji je tako znao raditi u ovih 130. godina, da će to tako činiti i u buduće
za naše društvo, našu nauku i našu privredu. Još jednom sretno!