DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 36     <-- 36 -->        PDF

VLADOJ KÖRÖSKENJI — PRVI TAJNIK


HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Šumarski list u svom prvom svesku, donio je i »osmrtnicu«
Vladoju Koroškenjiju. Donio je osmrtnicu svom prvom uredniku
jer je tajnik H.-s. šumarskog društva bio prvih godina ujedno
i urednik Šumarskog lista, ali koji nije ugledao ni taj broj,
jer ga je pretekla smrt. Odužujući se jednom od najagilnijih
obnovitelja H.-s. šumarskog društva i, nesumnjivo, osnivača Šumarskog
lista prenosimo Osmrtnicu u nepromijenjenom tekstu.


Svaki od nas je se sigurno više puta rastužio, slušajuć skoro danomice,
gdje nam crna sudba trga iz naše sredine muževe, koji posvetiv se ovoj ili
onoj struci, zavriediše svojim neumornim plodonosnim radom priznanje svojih
sustrukovnjaka i sveobće štovanje. Koliko više moradosmo se rastužiti
čuvši, da šumarska struka izgubi Viadoja Koroškenjija, nadšumara županije
zagrebačke i tajnika hrvat.-slav. šumarskog družtva, jednog od najvrsnijih
i najmarljivijih strukovnjaka, koj posvetiv sav svoj život struci šumarskoj,
te radeći neumorno u istoj, nastojaše, pun žarkog rodoljublja, da podigne
blagostanje puka i da promakne naš kulturni razvoj. Život i rad Vlado ja
Koroškenjija uzko je skopčan s uredjenjem našeg domaćeg šumarstva, sa
početci naše strukovne literature i s osnivanjem hrvat.-slav. šumarskog
družtva, stoga budi nam dozvoljeno osvrnuti se na nj u nekoliko kratkih
crtah.


Vladoj Koroškenji, drugi sin Antuna Koroškenji-a, umirovljenoga blagajnika
županije varaždinske, i matere si Vjekoslave, rodi se 1. rujna godine
1845., na svom obiteljskom dobru Vidovec, nedaleko Varaždina. Svoju
djetinjsku dobu probavi u krugu milih si roditelja te svršiv glavnu učionu
podje na Varaždinski gimnazij, gdje, bivši u četvrtom razredu, oplaka smrt
premile si majke. Već tada probudi se u njem osobita ljubav k prirodi,
s česa uzželi odabrati si životnim ciljem takovu struku, kojom bi si mogao
zadovoljiti mladjahnoj žudnji, što bi uzrokom, da je svršiv gimnazialne
nauke, odlučio posvetit se šumarstvu te podje godine 1862. na novo ustrojeno
više gospodarsko-šumarsko učilište u Križevac. Ovdje probaviv kod
brata Dr. V. Koroškenjia, koj nastojaše bratinskom ljubavi i otčinskom
njegom oko njegova uzgoja, tri godine, svrši 1864. gospodarstvo i šumarstvo
vrlo dobrim uspjehom. Svršiv nauke, proputovao veći dio Slavonije,
da se upozna sa raznimi ondje vladajućimi okolnostmi šumarenja te posta
još iste godine mjeseca listopada šumarskim vježbenikom kod Miholjačkog
vlastelinstva baruna Prandau-a. Zasvjedočiv svojim radom potpunu sposobnost
i stekav si ponašanjem naklonost svojih predpostavljenih, bude tri
mjeseca kasnije imenovan šumarom u Čadjavici, što bi kasnije zamienjeno
sa Šljivoševci. Kao šumaru miholjačkog vlastelinstva pruži mu se zgodna
prilika obćiti sa svojim šumarnikom glasovitim Adolfom Danhelowsky-em,
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 37     <-- 37 -->        PDF

koji opazi v u Koroškenji-u mladića puna oduševljenja za odabranu si struku,
u veliko ga obljubi, te stane, podućavajuć ga u svih strukah šumarstva,
nastojati oko njegovog strukovnog usavršivanja, s česa mu posta drugim
učiteljem, kojega se pokojnik vazda osobitim štovanjem i zahvalnošću sjećao.
Radeći i stručno se izobražavajuć, osta pokojnik kod miholjačkog vlastelinstva
sve do godine 1871., kada se u nas počeo uvadjati institut županijskih
nadšumara. Zaželiv si i on, da svojim znanjem i izkustvom posluži
miloj domovini i da svoj trud uloži u sveobču korist, bude iste godine,
uslied eminentne preporuke svoga šumarnika odlikovan imenovanjem od


12. srpnja god. 1871. za nadšumara u županiji zagrebačkoj. Postavši Vladoj
Köröskenji nadšumarom, preuze time čast, s kojom bijahu skopčane velike
i tegobne dužnosti tim više, što je onda tek počelo uređivanje obćinskih
šuma, koje su putem segregacije postajale pravom imovinom puka. Bez
ikakvog šumarskog osoblja, osamljen, uz pomanjkanje skoro svih potrebnih
sredstava, započe pokojnik svoju djelatnost te boreć se s raznimi nepredjenimi
zapriekami položi—u svom-području- temelj budućem razvitku našeg
šumarstva. S vremenom budu postavljeni kotarski šumari a naše domaće
šumarstvo poče se sve pomalo razvijati. Znajuć pokojnik kolika bi
to korist bila, da se svi domaći šumari sjedine, zamisli sa drugom si Vatroslavom
Račkiem osnovati dotično obnoviti bivše šumarsko družtvo, što se
već u godini 1874. bilo konstituiralo brojeć u ono doba preko 90 članova
u kojem bi se svi domaći šumari sakupili, da uzmognu međusobnim po
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 38     <-- 38 -->        PDF

ticanjem i uzajamnim dogovorom uspiešnije raditi oko unapredjenja svoje
struke. Dva puta sasta se niekolicina šumara u tu svrhu u Križevcih, nu
oba puta kan da im posluži slaba sreća. Prigodom tog drugog sastanka izabran
bi odbor, komu bi zadaćom, sve pripraviti, što bi za osnivanje šumarskog
družtva potrebno bilo. Izabrani odbor zadovolji se time, da je izabran a
osnovanja šumarskog družtva malo da nepade u zaborav. Videć Köröskenji,
da se tim postupkom nemože daleko doći, odluči, uslied neprestanog poticanja
svog sadruga Račkia, čitavi odborski rad sam preuzeti. Nagovarajuć
neprestano ustmeno i pismeno svoje sustrukovnjake nastojaše, da ih zadobije
za svoju najmiliju ideju; nijedno na sudruga upravljeno pismo neode
da nebi u njem štogod natuknuo o osnivanju šumarskog družtva, nijedan
posjetivši ga sustrukovnjak neode, a da se ne bi rieč povela o istom. Tako
radeć kroz čitave tri godine razposla godine 1875. pozive, u kojih iztiče
važnost osnivanja šumarskog družtva, te pozva sve, kojima je stalo do
napredka domaćeg šumarstva, da se skupe u jedno kolo. Ovaj poziv bude
svestrano poprimljen, te se na temelju istog sakupi sliedeće godine dne


27. veljače liep broj domaćih šumara u prostorijah hrv.-slav. gospodarskog
družtva. Tu bude iznova izabran odbor, komu bi povjereno poprimiti sve
predradnje, da se u govoru stojeće družtvo osnuje. Izabrani odbor pod
predsjedničtvom opće štovanog šumarnika starine A. Tomića uz sudjelovanje
svih vriednih članova odborskih rieši svoj zadatak na sveobće zadovoljstvo
tako, da se još iste godine dne 18. i 16. listopada mogla održati prva velika
skupština, kojoj je pokojnik izvjestitelj bio. Da je veći dio resolucija, prihvaćenih
u glavnoj skupštini naročito o samostalnosti i nezavisnosti šumarskih
ureda od političkih oblasti zatim ob ustrojenju šumarske akademije
u Zagrebu iz pera pokojnikova potekla razumije se samo po sebi te bi
suvišno bilo njegove zasluge o tom spominjati. Prva velika skupština, znajuć
cieniti velike zasluge pokojnikove po družtvu, izabra ga jednoglasno
tajnikom istog te mu povjeri uređivanje svog organa, koju potonju dužnost
preuze pokojnik bezplatno, nemareć za to, što će ga ista uz tajničke
i uredovne poslove preobteretiti, nu višja providnost nedosudi, da vidi prvi
broj družtvenog organa, da se veseli nad prvim uspjehom svoga neumornoga
truda.
Bivši još Vladoj Köröskenji šumarom u Slavoniji posta članom izpitnog
povjerenstva za šumarsko i lugarsko osoblje a to ga ponuka na sabiranje
gradiva, za svoje »Obće šumarstvo« koje izda godine 1873. u Zagrebu. Obće
šumarstvo prvo je poveće djelo u našoj literaturi, koje obuhvaća sve grane
šumarstva, te je naiemnjeno onima koji se žele upoznati sa počelima šumarske
znanosti. Da je pokojnik isto pisati mogao jedino iz ljubavi prema
napredku svoje struke i iz želje, da poniešto ublaži posvemašnu nestašicu
naših strukovnih knjiga, o tome će biti svatko uvjeren, koj zna kako se
u nas izplaćuje pisanje strukovnih knjiga. — Nu uz sve to sabirao je pokojnik
neprestano gradivo, za daljnje izdavanje strukovnih knjiga, kao što
mu svjedoče razni našasti rukopisi.


Kao nadšumar bijaše pokojnik u svojoj praksi vrlo revan i točan u
vršenju svojih dužnosti. Svoje podčinjeno osoblje neprestance bi podticao
na rad, te bi mu u svem i svačem svojim primjerom prednjačio. U pitanju
tićućih se obćinskog imetka, bio je pokojnik uviek na strani puka, a to
mu pribavi sveobće povjerenje i štovanje. Koliko je bila poznata u domo
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 39     <-- 39 -->        PDF

vini stručna mu vještina i značajnost, najbolje nam svjedoči to, da ga je
godine 1873. izabralo pukovnijsko vieće gjurgevačkog puka za svoga zastupnika
kod izlučenja odkupa na uživanje državnih šuma. Tako neprestano
radeć u korist mile si domovine, snadje ga dne 2. prosinca 1876. nemila
smrt u najboljoj dobi života, na veliku žalost razcviljene obitelji i na tugu
svih domaćih šumara, koji izgubiše vierna prijatelja i zaslužna vještaka.


Visoka vlada uvažavajuć rad pokojnikov počastila bi ga više puta svojim
pozivom na anketne sjednice u kojih bi se razpravljali predmeti tičući se
našeg šumarstva, a godine 1872. imenova ga članom odbora za bečku svjetsku
izložbu.


Tko je poznavao Viadoja Köröskenjia, poznavao je čovjeka krasnih duševnih
vrlina; njegovo strukovno znanje, njegovo mnogostruko izkustvo, njegova
neumorna radinost i postojanost, njegova plemenita iskrenost i njegovo
žarko rodoljublje bijahu mu jedina pomagala, pomoćju kojih osnova
hrv.-slav. šumarsko družtvo.


Šumarstvo gubi u njemu jednog od najzaslužnijih i najvrsnijih strukovnjaka,
domovina vierna i odana sina, a križevački zavod jednog od najmarljivijih
pitomaca!


Ime Viadoja Köröskenjia ostat će slavno u našem domaćem šumarstvu,
a hrv.-slav. šumarsko družtvo slavit će u njem uspomenu svoga osnovatelja.


BILJEŠKA: Köröskenjijevo »Obće šumarstvo za samouke« opširnije je pri


kazano u Šumarskom listu 1975. god., str. 80.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 40     <-- 40 -->        PDF

POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


1846 - 1976


KROZ STRANICE ŠUMARSKOG LISTA


SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


ZAGREB
I»76


Jubilarna publikacija — potrebna svakome ITŠDI — Jugoslavije
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PRIKAZ RADA


SVEČANE AKADEMIJE


koja je održana 11. VI. 1976. g. u hotelu Intercontinentalu u Zagrebu povodom
proslave jednog stoljeća i tri decenija osnutka HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA, jednog stoljeća neprekidnog izlaženja ŠUMARSKOG LISTA
i tridesetpete godišnjice NARODNOG USTANKA
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Tekst i graf. oprema
Ing. Rudolf Antoljak


Fotografije
Foto-atelje: Ante Sorić


Crteži-karikature
Josip Ćosić, slikar-ilustrator


Grafičari tiskare »A. G. Matoš« — Samobor već 20 godina opremaju i tiskaju šumarski list.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 43     <-- 43 -->        PDF

SEM


SAVEZ
IN2ENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


POVODOM 130. OBLJETNICE OSNIVANJA
HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA I 100. GODIŠNJICE NEPREKIDNOG
IZLA2ENJA ŠUMARSKOG LISTA


UZ SLAVLJENJE 35. GODIŠNJICE NARODNOG
USTANKA
CAST NAM JE POZVATI VAS NA


SVEČANU AKADEMIJU


KOJA ĆE SE ODRŽATI U PETAK 11. LIPNJA 1976.
GODINE U 10 SATI U HOTELU
INTER-CONTINENTALU U ZAGREBU


Pozivnica za svečanu akademiju
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 44     <-- 44 -->        PDF

"< . ´ . . ´.´," ´


Ing. B. Pohajda, ing. D. Bartovčak, dr. N. Komljenović, arh. ing. Vj. Radaus i ing. S. Vanjkovič
proslavi


Skupina apsolvenata ŠF iz 1931/32 g.: ing. D. Volk, ing. R. Chylak, ing. O. Piškorić, ing. D. Würth, ing. A.
Kvaternik, ing. 2. Pere (šumarski veteran), ing. D. Hanzl, ing. D. Majer, ing. I. Bastijančić, ing. Z. Grohovac
i dr. M. Brinar.


mijsi


W&s&^g&g^gg.


Skupina Šumara fl) pred Intercontinentalom — Zagreb.