DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 30     <-- 30 -->        PDF

mnoge šumarske službenike, što sad služe, uvriediti, pače hljeba lišiti, biti
će jedina zaprieka, što mome poduzeću zatire put. Znajući štovati one toliko
važnije dogovore, koje si je vele ugledno hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo zadalo za današnju skupštinu, odgovor na ove prigovore na
drugo mjesto ostavljam, ovdi pako budi mi prosto iskreno izpoviediti, da
ja, koji sam u dobroj carskoj službi, koji svoga vladara vierno i podložno
služim, a i ne mislim ikad ostaviti službu, niti to činim za silu, niti za
volju prljave koristi, nego da me pri tom mojem poduzeću neumorno vodi
liepi onaj nagon, koji samo onaj cieniti i uvažavati umije, koji znade, kako
pravi šumar za svoj zanat gori, i kako se Hrvat razigra snivajući o mogućnosti
miloj svojoj domovini koristiti itd.«


Međutim budi spomenuto, ne samo da Šporer tim pismom punim domoljublja
i narodnog zanosa nije postignuo žuđeni cilj, već mu se po tom
broj osobnih neprijatelja samo umnažao, nu s druge strane opet valja
nam reći, da ga takove nepravde i neprilike samo još na veće pregnuće,
rad i mar bodriše. Godinom 1846. stvoren bi uz hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo u Zagrebu i posebni šumarski odjek za ostvarenje kojeg
je šporer uz nezaboravnog Dragutina Kosa5 ponajviše doprineo. Isti ovaj
šumarski odsjek obdržavao je već g. 1847. šumarski sastanak u Sisku, kojemu
je šporer predsjedao.


Godine 1849. vidimo, gdje šporer nanovo pred hrvatsko obćinstvo stupa
šumarskim djelom pod naslovom »Mali šumarski katekizam ili razgled
svega onoga, što šumar, komu je podpunom izpunjenju dužnosti svoga
znanja stalo, neobhodno znati mora«. Knjižica ta, obsižući 45 strana, tiskana
bje god. 1849. u Karlovcu tiskom k. p. tiskarne Ivana Nep. Prettnera.
Knjižica ova bila je namienjena prije svega šumarskom osoblju nižjega
reda, dakle lugarom. Sadržaj iste je sljedeći: Uvod, I. Teoretičko (razdieljenje
nutarnjeg šumarstva ili naravoslovje, onda II. Praktično razdielenje
nutarnjeg šumarstva ili nauka o šumoslovju. U Svemu nalazimo u tom
katekizmu 102 pitanja sa isto toliko odgovora. Osobito valja iztaknuti nazivoslovje
kao i sustavoslovje ove knjižice, kojih se sadržaj u mnogom još
i danas uzorom smatrati može. Sadržaje čuvanje, sječu i uzgoj šume te
šumsku botaniku. Šporer zove primjerice tuj lugom svaki drvećem obrasli
prostor, kojega samog sebi prepuštamo, a šumom svaki onaj lug, koji se
po pravilih gospodarskih kao i političkih upotriebljava i čuva, dočim gajem
zove onaj veći ili manji sklop šuma, kojim pojedini šumar upravlja
itd.


U obće je djelce ovo veoma popularno i liepo pisano, te je baš šteta,
što se nije moglo izpuniti Šporerovo obećanje, da će se, ako ovo njegovo
djelce žudjenu ciel postigne, trsiti što skorije i drugi dio tog katekizma
objelodaniti.


s Dragutin Kos, rodom Čeh, šumar vele naobražen i štovan, hrvatskom si
zavičaju svom dušom odan, bio je jedan prvih pobornika na polju šumarstva u
Hrvatskoj. God. 1847. ga nalazimo kao šumarnika ukupnih dobara preuzvišene
gospodje grofinje Elizabete Erdödijeve; bio je prvi predsjednik hrvatskog šumarskog
družtva, dopisujući član c. k. gospodarskog družtva za Kranjsku, godine
1852. postao je začastnim članom ugarskog šumarskog družtva itd. Medju
ostalim napisao je i znamenito djelo »das Forstwesen in Croatien« g. 1847., posvećeno
članovom hrvatskog gospodarskog družtva u Zagrebu, zatim više toga u
raznih časopisih.


314