DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 16     <-- 16 -->        PDF

TRUDOVI


HKUVATSKU 1 SLAVOMr


00 DlH E l 8 51


!´redjn.su (üi


iimVliiif i ...U, i.» ;u.(,iirii.´«tjn.


VERHANDLUNGEN


If KU


FORST-SECTION


Kt.H


KROATISN l M> SLAVOXIEN
I » a 1 I E 18 5 1.


Vi-nianđn der f´wr*i*,-.-(t«i..


U 2A.JR.E.BB..


Bčrzotiskom dta. Ljudevita Cnjs


GODIŠNJAK »TRUDOVI ODSEKA ŠUMARSKOGA
ZA HERVATSKU I SLAVONIU«
PRETEČA »ŠUMARSKOG LISTA«


1. Skupina privrednika i uglednika Hrvatske osnovala je u Zagrebu
početkom 1841. godine »Horvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo« (u daljnjem
tekstu Gospodarsko društvo) kao organizaciju za unapređivanje privrede
Hrvatske odnosno Hrvatske i Slavonije, kako se tada redovno govorilo
i pisalo. Među prvim članovima Gospodarskog društva nalaze se i šumari.
U početku bila su svega šestorica, ali se broj stalno povećavao pa je,
na inicijativu Dragutin a Kosa , krajem 1846. godine, točno 26. XII,
osnovana u okviru Gospodarskog društva »šumarska sekcija«. Kos je


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 17     <-- 17 -->        PDF

naime bio inicijator, da se unutar Gospodarskoga društva provede podjela
rada u obliku šest sekcija i to: 1. za uzgoj bilja, 2. za šumarstvo, 3. za
stočarstvo, 4. za tehnički obrt, 5. za vinarstvo, voćarstvo i povrtljarstvo i


6. za prirodne nauke. Osnivanje šumarske sekcije zapravo je i osnivanje
šumarskog društva, jer se već u naslovu »Pravila družtva šumarskoga za
Hervatsku i Slavoniu« iz 1851. godine dodaje, da je Društvo »odsek družtva
gospodarskoga za Hervatsku i Slavoniu ...« To se ponavlja i u §-u 1:
»Družtvo . . . dio celoviti je gospodarskoga družtva hervatsko-slavonskoga, a
»sklopiše« ga »šumari i prijatelji šumarstva i lovnje pristupivši dobrovoljno«
Međutim u daljnjem tekstu upotrebljava se termin »odsek šumarski«.
Gospodarsko društvo, počam od 1842. godine, izdavalo je i svoj organ
»List mesečni« (od 1853. godine nazvan Gospodarske novine, a od 1856. pod
nazivom Gospodarski list, pod kojim i danas izlaze). Prema čl. 5. Pravila
Šumarskog društva iz 1851. g. Gospodarski list je i organ tog Društva,1 ali
ipak šumari već 1847. godine izdaju vlastiti godišnjak u njemačkom izdanju
pod nazivom »Verhandlungen der Forst-Section der Landwirtschafts-Gesellschaft
für Croatien und Slavonien« a u hrvatskom, 1851. godine, pod nazivom
»Trudovi odseka za Hervatsku i Slavoniu godine ...« (iako njemačka
riječ die Verhandlung znači vijećanje, raspravljanje, dakle »Vijećanja Šumarskog
odsjeka ...«).


Prvo i treće godište, uz mali izuzetak, objavljeno je na njemačkom jeziku
dok drugo, za 1851. godinu, objavljeno je s paralelnim hrvatskim, kao
prvim, i s njemačkim kao drugim tekstom. Možemo si postaviti pitanje kako
to da Trudovi izlaze na njemačkom jeziku u doba već razmahalog Ilirskog
pokreta? Odgovor nalazimo u činjenici da je u ono doba većina šumara bila
iz austrijske pole Monarhije, dakle iz područja njemačkog jezika, te da je
na području Vojne Krajine njemački jezik bio službeni pa su njime dobro
vladali i Hrvati. Prema tome su pokretači Trudova, a to je uz Kosa bez
sumnje bio i Franjo Šporer, pretpostavljali da će ih na njemačkom jeziku
čitati veći broj šumara, pa i šumoposjednika, dakle da će na taj način
ideje Šumarskog društva imati veći odjek i više doprinijeti unapređenju
šumarstva nego kad bi izlazili samo na hrvatskom jeziku. Da je treće godište,
za 1852. godinu, opet izdano samo na njemačkom jeziku bez sumnje
je posljedica apsolutističke vladavine Beča (Bachov apsolutizam! — od
1850 — 1860).


»Trudovi ... « su zapravo izvještaji o radu godišnjih skupština odnosno
vijećanja Šumarskog društva. Godišnjih skupština bilo je pet (vidi Ugrenović:
Najstarije šumarsko udruženje — u knjizi »Pola stoljeća šumarstva
1876—1926, Zagreb, 1926), ali raspolažemo samo s tri godišta Trudova. Za
prvu skupštinu tj. onu održanu 1846. godine zacijelo nisu ni izdani (opširni
izvještaj objavljen je u Gospodarskom listu 1847. god. str. 2—13, i 25—31),


i Prema §-u 5. društvenih pravila iz 1851. god. »Odsek šumarski izdavat će


svoje razprave i sve poslovanje svoje putem lista družtva gospodarskoga osebnim


otiskom na jeziku hervatskom i nemačkom ...«, pa je i na naslovnoj stranici


»Trudova ...« u 1851. god. označeno, da je to posebni otisak iz Gospodarskoga


lista. No već slijedeće godine, na godišnjoj skupštini održanoj u Pakracu, ovaj


član se mijenja da će »Šumarska sekcija svoja vijećanja i cijelo svoje djelovanje


objavljivati u časopisu, kojeg će iz vlastitih sredstava redigirati.« Time su


»Trudovi ...« postali preteča Šumarskom listu.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 18     <-- 18 -->        PDF

a za treću održanu 1850. godine, nije pronađena samostalna publikacija o
njezinom radu niti se može utvrditi, da li je uopće objavljena, jer je svako
godište Trudova izdano kao samostalno. U Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci
u Zagrebu uz svezak za 1851. godinu postoji i knjiga sa zajedno uvećanim
godištima 1847, 1851. i 1852., a Ugrenović se koristio primjercima iz
jedne privatne biblioteke (za g. 1847), iz biblioteke zagrebačkog Sveučilišta
(za g. 1851.) te iz biblioteke tadanje Direkcije šuma na Sušaku (za g. 1852.


— vidi Ugrenović op. cit., str. 15).
2. Opseg pojedinih godišta Trudova iznosi:
1847. godine 43 stranice,
1851. godine 53 stranice, a
1852. godine 90 stranica.


Uz Trudove za 1851. godinu priključena je i publikacija »Kratk e
nauke, kako valja dervlje saditi«, koju je, prema preporuci zemaljske
vlade (u Zagrebu) i zaključka skupštine Šumarskog društva preveo
i za tisak priredio Franj o Spor e r. Kratke nauke imaju 14 stranica
teksta. Prema tome najopsežnije je godište 1852.


Svako godište »Trudova ...« zapravo je izvještaj o radu godišnje skupštine
Šumarskog društva održane te godine. »Trudovi...« sadrže i poimenični
popis članova (osim za 1847., kada je dan samo ukupan broj) te blagajnički
ili financijski izvještaj. Međutim težište rada skupština bilo je u
razmatranju pojedinih problema u šumarstvu i saopćenja o zapaženim novostima,
dakle bile su stručna tribina, pa i škola. Takav sadržaj rada godišnjih
skupština (zborova šumara) bio je zacrtan na prvom sastanku
šumara, na osnivačkoj skupštini šumarskog društva a koja je održana 26.
XII 1846. godine u Prečecu. Tada je bilo zaključeno, da se na skupštini
razmatra određena problematika koja se određuje za godinu dana unaprijed
tj. na prvoj skupštini određeno je što će se razmatrati na drugoj,
na drugoj teme za treću itd. Prema tome na raspolaganju je bila godina
dana da se teme obrade i skupštinari pripreme. Na svakoj skupštini članovi
mogu saopćavati o »novim ili manje poznatim značajnijim događajima
i pojavama na području hrvatsko-slavonskog šumarstva i lovstva«.


3. U »Trudovima ...« nalaze se teme i rasprave s triju godišnjih
skupština (1847, 1851. i 1852.), a zabilježene su i teme za treću skupštinu
(1850) te za šestu, koja se trebala održati u Rijeci 1853. god., ali nije održana
jer je Društvo bilo u raspadanju (Ugrenović, Pola stoljeća šumarstva).
Za pojedine skupštine određene su, a u gore navedenim godinama i
raspravljene, ove teme:


Na skupštini održanoj u 1847. god.: raspravljalo se o starim — prastarim
hrasticima i to:


1. kako osigurati pomlađivanje takovih hrastovih sastojina u češće
poplavljenim područjima, i
2. Da li je racionalno u beskonačnost podržavati 200—300 godina stare
hrastove sastojine s pretežno suhovrhim stablima radi osiguranja žirenja
svinja. Autor referata bio je E. A n d r e, tada šumarski i gospodarski sa302
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 19     <-- 19 -->        PDF

vjetnik u Beču, a u raspravi sudjelovalo je niz šumara: K
Kos, (3 puta), N. Doležal, J. Panzer, J. Schaper, J. Szitta i A. Tomić. Referati
i rasprava zauzeli su 16 stranica »Trudova ...« Za sada od ove rasprave,
donosimo samo zaključke o pomlađivanju (o žirenju nisu navedeni nikakvi
zaključci). Zaključci glase:


1. U takovim hrastovim visokim šumama ni na kojem položaju ne
smiju se vršiti čiste sječe nego, skraćene, oplodne;
2. pred naplodni sijek za vlažnog vremena mogu se u sječinu pustiti
svinje da unište korijenje korova ili bar smanje njegovu pojavu na podnošljivu
mjeru;
3. čistine koje se ne naplode treba popuniti jednako starim biljkama.
Za treću skupštinu, koja je zbog izvanrednih prilika 1848/49. godine održana
tek 1950. godine, na skupštini 1847. god. određene su teme:


1. Kako je i na koji način moguće ocijeniti očekivani urod šiški te žira
i bukvice za žirenje te koje objekte i što pri tome treba imati u vidu;
2. Da li bi bilo razumno s obzirom na činjenicu da Hrvatska uvozi znatne
količine mekog građevnog drva u višim predjelima, na staništima koja
baš ne odgovaraju uzgajanju hrasta, s više mara podizati kulture četinjača
nego se to danas radi.
Na skupštini 1852. godine predmet rasprave bili su servituti u šumama.
Prvi referent bio je D. Ko s (10,5 stranica teksta), a drugi A. Schmidt ,
šumarski nadzornik virovitičko-mikloškog vlastelinstva (14 stranica teksta).
Međutim u ovom godištu nalaze se i dva priloga koji nisu bili na samoj
skupštini a to su:


1. Šiške i ose šišarice (17,5 stranica) od Josipa Morvay-a , šumara
Varaždinsko-križevačke krajiške pukovnije, a napisane »na osnovu vlastitih
promatranja i istraživanja«;
2. o uvođenju pila za rad u šumi te prenosnih strojnih pila za rezanje
dasaka i dugačkog građevnog drva od A. S c h m i d t -a (6 str.). Uvođenje
strojnih pila u šumski rad Schmidt predlaže kako bi se iskoristili i oni dijelovi
mnogih hrastovih stabala koji nisu cjepki, smanjila potreba radne
snage (na kojoj je oskudica) a time smanjili troškovi proizvodnje i omogućile
niže cijene drvetu.
Za skupštinu u god 1853. bile su određene teme:


1. Kako se provodi razrješenje šumskih servitituta u praksi;
2. na koji bi se način mogao unovčiti višak drvne mase u šumom bogatih
brdskih područja Slavonije koje nemaju prođu i na koji bi pe način
ove šume mogle privesti svrsishodnijem i sigurnijem gospodarenju a da
šumoposjednici ne budu izvrgnuti velikim kulturnim troškovima;
3. primjena novog šumskog zakona koji je nedavno propisan u drugim
krunskim zemljama.2
2 To se odnosio na Zakon o šumama koji je 3. XII 1852. godine donesen za
austrijski dio a.-u. Monarhije (a važio je i za Dalmaciju i za Istru).


303
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 20     <-- 20 -->        PDF

4. Na II skupštini (1847. god.) J. Szitt a prikazao je »Kralj evsko-državno
vlastelinstvo Vrbovec i Rakovec« (kod Zagreba) koje je posjedovalo
6200 jutara hrastovih šuma u ravnici, 7000 jutara bukovih šuma
u pribrežju i 900 jutara hrastovih šikara. U saopćenjima — novostima 1847.
D. Kos je govorio o listanju ovršine jednog posječenog hrasta, o hajkama
na vukove (u dvije hajke ubijeno ih 16 »jakih« komada i 8 lisica) i o pogibiji
miševa u šumi Setuš zbog izljeva Save; J. Szitt a konstatira kako
šumari često prolaze pokraj osobitosti u prirodi a da se za nešto više ne
zainteresiraju te, iz svog 35-godišnjeg rada, iznosi nekoliko takovih primjera
a među njima i taj, da je vidio Crataegus oxyacantha s ružičastim
cvetovima; J. Panzne r iznio je o štetama nastalim na 2—4 godišnjim hrastićima
kao posljedica glodanja miševa tako da će se morati izvršiti ponovna
sadnja, a J. Schaper o svom nalazu crnog graba (»černi Graber
« po narodu) u kaptolskoj svetošimunskoj šumi na Medvednici . Crni
grab se nalazi, kaže Schaper, na stjenovitim južnim ekspozicijama i bez
drugih vrsta drveća, a do sada (tada) nije bio poznat sjevernije od Karlovca.
Drvo mu je odlične kakvoće, teško i tvrdo, i upotrebljava se posebno za
izradu zubaca vodeničnih kola. Sakupit će sjeme i izvršiti sjetvu na istom
staništu i u danom času obavijestiti o uspjehu.
Na III skupštini (1851) samo je J. Schape r dao dvije obavijesti: o
»šumi u bari« kod Jastrebarskog te o »prekorednoj« vegetaciji jedne jabukove
grane koja već tri godine živi i ´rodi iako se nalazi na složaju drugih
grana(!). Na skupštini održanoj 1852. godine takovih izvještaja nije bilo odnosno,
točnije o njima nema zabilješki u »Trudovima . . . «


Na skupštini 1851. godine nije bilo posebnih tema na dnevnom redu kao
ostalih godina. Međutim to ne znači, da se skupština ograničila samo na
uži društveni rad, jer je razmatrano »mnšnje, koji je dao odsek šumarski


o nekih pitanjih, koja se tiču šumarstva i lova u Hervatskoj i Slavonii« te
održavanje državnog šumarskog ispita (i odobrenje za potpis diploma o položenom
ispitu kojeg su dva kandidata, od tri, položila dan prije skupštine
— !), a razmatrane su i upute za sakupljanje šumarsko-statističkih podataka.
Dodajmo odmah da su izabrani i članovi komisije za polaganje
stručno g ispit a u 1852. godini, jer Šumarsko društvo prema §-u 4.
svojih Pravila, na taj ispit »utiče predlažući svake godine poverenike za izpitne
komissie u Hervatskoj i Slavonii, koje postavlja vlada«. Za članove te
komisije predloženi su:
Franjo Šporer, c. k. poverenik od procene šumah u Osieku,
Dragutin Kos, c. k. prisednik komissie za zemljarinu u Zagrebu,
Antun Tomić, c. k. poverenik od procenah šumah u Križevcih te
Antun Bochutinski, nadzornik šumah u Cerniku;


a za zamjenike:


Adalbert Schidt, nadzornik šumah kneza Lippe-a u Virovitici i


August Prokopp, c. k. poverenik od proceneh šumah u Požegi.


Kako vidimo, u ispitnoj komisiji nalaze sva tri na šumarskom radnom
polju tada najaktivnija šumara (Kos — Šporer — Tomić).
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 21     <-- 21 -->        PDF

5. Na neke pojave u šumarstvu osvrnuli su se u pozdravnom govoru i
predsjedatelji skupština 1847. (Šporer) i 1851. (Kos), dok je na skupštini
1852. godine predsjedatelj Šporer bio kratak i uglavnom je citirao pismo
J. Jankovića, koji je trebao predsjedati ovoj skupštini. Šporer se u svom
pozdravnom govoru ograničio samo na najnužnije vjerojatno s razloga što
je tada već uvelike vladao apsolutizam, pa nije za Društvo bilo oportuno
određene pojave podvrći kritici. Na to upućuje i činjenica da su »Trudovi
. . . « za tu, 1852, godinu objavljeni opet samo na njemačkom jeziku.
6. U sva tri godišta »Trudova ... « nalaze se i društvena Pravila, i to
1847. i 1851. u cijelosti, a 1852. godine samo izmjene. Društvena Pravila iz
1847. godine, pod nazivom »Forstsections — Statuten — dakle Pravila Šumarske
sekcije, sadrže svega 12 §-a, a ona iz 1851. god. 20. Prema § 9. Pravila
iz 1847. godine o godišnjoj skupštini Šumarskog društva — Sekcije izvješćuje
se Gospodarsko društvo kao cjelina time da se izvještaj objavi u
mjesečniku, dok takve odredbe u kasnijim Pravilima nema.
U prvom svesku, za 1847. godinu, objavljeno je samo brojno stanje društvenih
članova, dok u ostala dva nalaze se popisi svih članova. Prema tim
podacima 1847. godine bilo je do skupštine 17 članova a na skupštini je
primljeno daljnih 5 redovnih i izabrana 3 začasna; 1851. godine bilo je 6
začasnih i 78 pravih time da su do tiskanja »Trudova ... « pridošla još dva
člana, a 1852. godine bilo je 9 začasnih i 129 pravih. Od 9 začasnih 7 ih je
bilo iz Austrije (neki profesori Šumarske škole u Marienbrunn-u, J. Wesseli
i dr.) te predsjednik Češkog šumarskog društva i predsjednik Ugarskog
šumarskog društva. Među pravim članovima bilo je ne samo šumara nego
i šumoposjednika, advokata, općinskih bilježnika, veterinara, »građanina«,
župnika i ljekarnika. S područja Vojne krajine u Društvo bilo je učlanjeno
samo 6 šumara (2 iz Bjelovara te po 1 iz Kule, Nove Gradiške i Zagreba


— iz Zagreba je bio L. Möller, c. k. direktor šuma i šumarski referent u
C. k. zemaljskoj vojnoj komandi u Zagrebu tj. u vrhovnoj vojnoj i upravnoj
vlasti za Vojnu krajinu).
Objavljeni su i financijski podaci, pa npr., saldo na dan 14. siječnja
1853. godine (dakle »Trudovi ... « za 1852. godinu tiskani su početkom 1853.)
iznosi 133 forinte i 55 krajcara, a novac je položen u »poljoprivrednu društvenu
blagajnu«.


7. Treće godište »Trudova .. .« razlikuje se od prethodna dva, jer
ima nešto materijala koji i nemaju veze sa godišnjom skupštinom. Tako
je objavljen kratak izvještaj o radu Ugarskog šumarskog društva zatim neka
odlikovanja, promjene u službi i umrli. Konačno saznajemo i to, da je
»najvišom odlukom (tj. carskom, primj. op) od 17. I 1853. ukinuto Ministarstvo
za kulturu tla i rudarstvo«. Dotadanji poslovi ovog Ministarstva prenijeti
su dijelom na Ministarstvo financija (uprava državnih šuma — kao V
sekcija ministra financija), a dijelom na Ministarstvo unutrašnjih poslova
(vrhovni nadzor nad »praproizvodnjom« i šumarstvom uključivo odnosno
zakonodavstvo, školstvo, nadzor nad stručnim društvima itd.).
8. U uvodu je spomenuto, da je i 1852. godište tiskano na njemačkom
jeziku s malim izuzetkom. Taj je izuzetak pismo tadanjeg velikog župana
Požeške županije Julij a Jankovića , inače pakračkog vlastelina, i predstavka
»Visokoj c. k. banskoj vladi«.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Imenovani Janković bio se prihvatio predsjedništva skupštine Šumarskog
društva koja se održavala u Pakracu, ali kako je bio spriječen to je
uputio pismo s izrazima žaljenja što ne može sudjelovati u radu skupštine.
Pismo završuje na slijedeći način: »Moleći daklen, da me slavno družtvo
kroz slučaj izvine, želim iz serdca, a nastojat ću u svako vreme i delom
doprineti, da se namere slavnog družtva na procvetanje kod nas toli zanemarenih
šumarskih znanosti i njihovog uzderžavanja na uzdignutje obćeg
blagostanja sretno izpuni, i da se kod svakog pravog domorodca dostojno
pripoznanje steci«. Ovo pismo, koje je kao prijevod tiskano i na njemačkom
jeziku, uredništvo je popratilo (samo na njemačkom jeziku) tekstom: »Koja
odanost! Kako sasvim drugačije i suprotno zvuči ovo pismo i kako je suprotno
očitom nemaru tako mnogih slavonskih šumoposjednika, posebno
njihovih šumara, kojima bi bili potrebni savjeti za vođenje njihovog strašnog
gospodarenja šumama«.


U predstavci vladi u Zagrebu Skupština je tražila, da se posebno zajedničke
šume podvrgnu »nekakvom privremenom nadzoru još prije, nego
u život stupi državni zakon o šumama«, te da što prije nastoji ishoditi
»zakon šumarski i lovski, kojem bi se doskočilo jedared pustošenju
šumah koji mah preotimlje našoj zemlji« a Piškorić


^SfeO


POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


1846 - 1976


KROZ STRANICE Sl´MARSKOii LISTA


Jubilarna edicija Saveza ITŠDIH


3 Zakon o šumama dobila je civilna Hrvatska (i Slavonija) tek 1857., a Vojna
krajina 1860. To je austrijski zakon iz 1852. g.