DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 11     <-- 11 -->        PDF

PROBLEMATIKA ŠUMARSTVA HRVATSKE 1877. GODINE


NA STRANICAMA PRVOG GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA


1. Šumarski list, dakle, započeo je svoj život s izvještajem o radu Šumarskog
društva. Doduše to je izvještaj o prvoj glavnoj skupštini, održanoj dne 14.
i 15. listopada 1876. godine u Zagrebu, ali rad Društva datira zapravo od početka
1876. godine. Naime od 26. ožujka te godine do I glavne skupštine djelovao je
privremeni odbor društva u osnivanju i u tom vremenu održao je
6 redovnih i 1 izvanrednu sjednicu. Privremeni odbor primio je 103 »prava i podupirajuća
člana... velikom pomnjom izradjivao družtvena pravila ... i obratio se
u predmetu zemljarinskog poreza na vis. kr. zem. vladu memorandum, kojega
u današnjem listu priobćujemo« stoji u njegovom Izvještaju. Iza ovog izvještaja
uslijedio je izbor upravnog odbora te je, »po cieduličnom glasovanju« za predsjednika
izabran Antun Tomić a za tajnika Vladoj Köröskenji. Pravila
Društva, koja je izradio privremeni odbor, prihvaćena su »s tom bitnom promjenom,
da naslov družtva ima glasiti: Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko šumarsko
družtvo«, jer je i Dalmacija sastavni dio »trojedne kraljevine« pa »zašto da gonimo
našu braću preko naše zemlje u istriansko šumarsko družtvo, gdje sami
Hrvatsku središtem priznavaju«. Odmah dodajemo, da se, na osnovu »naredbe«
od 6. III 1877. Zemaljske vlade (s potpisom bana Ivana Mažuranića), iz naslova
morala brisati riječ »dalmatinsko«. Razlog je u tome, što su Hrvatska sa Slavonijom
i Dalmacija »upravno jedno od drugog neovisna područja« te što nadzor
nad društvima »u Hrvatskoj i Slavoniji vrši ova zemaljska vlada, a u Kraljevini
Dalmaciji c. kr. namjestničtvo« (u Zadru). Međutim to ne znači da se Šumarsko
društvo ne može »na svom pečatu služiti zemaljskim grbom, u kom se nalazi
također grb Kraljevine Dalmacije« niti to ne priječi da H. s. šumarsko društvo
ne bude »pristupno šumarom i prijateljem šumarstva u Dalmaciji«.


U svom daljenjem radu na skupštini razmotreni su »uplivi, što u nas prieče
razvitak domaćega šumarstva i kako bi se ti isti odkloniti dali«. Referat je podnio
Vlado Köröskenji, županijski nadšumar, a u raspravi su sudjelovali V. Mailin


(Imovna općina đurđevačka), G. Prokić (I. O. petrovaradinska), J. Šmidinger (žup.
nadšumar), E. Wiethe (Šumarski ured za državne šume u Bjelovaru) i M. Vurdelja
(kotarski šumar). Stanje šumarstva, prema izvještaju V. Köröskenjija , u
Hrvatskoj je slabo, a V. Ma Hin naglašava, da »uz žetvu (tj. sječu) jednakim
korakom treba da napreduje i sjetva«. G. Proki ć je naglasio, »da je luksus gojiti
drva za ogriev, dočim zato imamo ugljena i slično« (danas uz električnu energiju
i zemni plin). Skupština je prihvatila i rezoluciju, koja je dostavljena zemaljskoj
vladi, u kojoj se, uz ostalo, naglašava potreba usaglašavanja odredbi
Zakon a o šumam a iz 1852. godine »našim odnošajom i potriebom«, potreba
organiziranja uprave općinskih šuma (kasnijih šuma zem. zajednica) »samostalnih
i od političkih vlasti nezavisnih« te »neposredno podčinjenih narodno-gospodarstvenom
odielu visoke zemaljske vlade« te nužnost da se »ustroji posebna
šumarska akademija u Zagrebu».