DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Br. 9


Liebeneiner, E.: O požarima u Niederschsen.
Pestal , E.: Projektiranje šumskih cesta
pomoću metode nulte ravnine i prostoručnog
poligona.


BI ah a, W.: Organizacija rada kod primjene
strojeva pri gradnji šumskih cesta.
Knigge , W.: Otvaranje šuma, izgradnja
šumskih cesta, te sječa i izrada u planinskim
šumama FAO´Austria Training
Course on Forest Roads and Harvensting
in Mountainous Forests, 1.-29. 06. 1975.,
Ossiach, Austrija


Lünzmann, K.: Vozila na zračnim
jastucima u šumarstvu


Br. 10
Ho l za p fl, R.: Pokušaji nove orijentacije
u šumarskoj politici švedske.
E i s b a c h e r, J.: Praktična primjena metoda
za ispitivanje tla kod gradnje šumskih
cesta.
B o m b o s c h, S.: Novi aspekti čišćenja
mladih sastojina herbicidima.
Wendorff, G. B. v.: Prilog diskusiji o
šumskim požarima.
Platzer , H. B.: Prilog povijesti cen


tralizirane izrade u šumi.


Br. 11
S p e i d e I, G.: Principi i metode za određivanje
ekonomski dopustivog broja jelenske
i srneće divljači.
Führer , E.: Razmišljanja o djelovanju
mjera za povećanje rezistentnosti šuma
na masovnu pojavu šumskih štetnika.
Seibt , G.: Važnost dugoročno opažanih


pokusnih ploha za istraživanje rasta i
prirasta u Njemačkoj.
Wendorff, G. B. v.: Šumarski visoko


školski tjedan Freiburg i Br.
Binnewies , Ch.: Proizvodnost, prihodi
i troškovi kod izrade drva izvaljenog
orkanom.


Br. 12
Häberle , S-: Njemačke akordne tabli


ce za sječu i izradu »HET-1970« i lijevostrani
logaritam.
Wal d schmidt, M. et al: Razvoj iz


gradnje šumskih puteva u državnim šumama
S. R. Nj. u vremenu od 1955. - 1970.
god.


Gossow , H.: Kriteriji određivanja kapaciteta
lovišta i reguliranje broja jelenske
i srneće divljači.


Wieb ecke, C: Forstarchiv 1925. —
1975. i njegovi prethodnici.
Oppermann, H. — A.: Radno^pedagoški
kurs za nastavnike na školama za
šumske radnike, Merenbere/Lahn, 9. - 20.


12. 1974.
Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR FORSTWESEN 1975.


Br. 1


Hauser , A.: Zaparloženo ili neobrađeno
zemljište? Terminološka i povijesna
studija problema zaparloženih zemljišta.
Kuoch, R. i S c h w e i ng r über, F.
H.: Vrste drveća na granici šuma u
Švicarskim Alpama.


Eiberle , K.: Lisičje jame prema mjestu
postavljanja i načinu upotrebe u
lovnom pokusnom reviru ETH Zürich.
Froidevaux, L.: U rezervatu Derborence,
očuvanom od eksploatacije: Poria
terrestris (DC. ex Fries) Sacc. u mikorizi
s Abies alba, Larix decidua i Picea abies.
E i b e r 1 e, K.: Štete od divljači guljenjem
kore na arišu.


Leibundgut, H.: O utjecaju sadržaja
vapna u tlu na fenologiju, rast i kemizam
iglica mladih duglazija.


Br. 2
Miegroet, M. van: Na putu do kon


cepcije o planiranju i korišćenju zelenih
površina.
»Šuma i turizam«, Savjetovanje 17


i 18. 10. 1974., Interlaken.


Krebs , E.: Ciljevi i djelovanje »Društva
za promicanje šuma«.
Welter , R: Uvodno izlaganje na Savje


tovanju.
Hürl i mann, H.: Osnovni referat


Lienert, L.: Kako gleda šumar na turizam
i šumu.
Ra vu ss in, M. H.: šuma kao nena


domijestiv elemenat novog oblika turiz


ma.
Sauer , M.: Sažetak panel diskusije.
Krebs , E.: Izvještaj o održanim ekskurzijama.


Krippen dort, J.: Završna riječ na
Savjetovanju.
Krebs , E.: Razmišljanja o problemu
održanja šuma.
Izvještaj radne grupe »Šuma i turi


zam«.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Br. 3
B i 11 i g, B.: Drvno-tržišna politika — Teorija
i praksa.
Piu s si, P.: Izvještaj o stanju na jednoj
opožarenoj šumskoj površini u Novaggio,
Ticino.
Marcet , E.: Opažanja i napomene o
stvaranju ljetnih izbojaka, osobito duglazije.
Pfeiffer, K.: Razvitak tehnike u šumarstvu,
INTERFORST 1974.
Koch , N.: Kolokvij o brojnom stanju
divljači i kapacitetu šuma, kao problemu
šumske privrede, 30. i 31. 01. 1975., München.


Br. 4


F a r r o n, P.-E.: Prirast naših glavnih
vrsta drveća.
E i b e r 1 e, K.: Prilog problemu procjene
šteta i tretiranja sastojina smreke oštećenih
od divljaci gulenjem kore.
Leibundgut, H. i Häuser, A.: Planinske
komune i njihovi problemi.
Lignum : Drvne konstrukcije nekad i
danas.


Br. 5


Horning , B.: Uloga napada parazita u
populacijama divljači.
Bücher , J. B.: O fitotoksičnosti plinovitih
spojeva dušika — Pregled literature.
Osu sky, A.: Radna higijena i zaštita
okoline kod impregniranja katranskim
uljima.


Höfle , H. H.: O utvrđivanju potreba za


informacijama.
A u e r, L. i P 1 e i n e s, W.: Izmjera oblovine
registrirajućom promjerkom i elektronička
obrada podataka po sustavu
»BIĆU«.


Br. 6


Höfle , H. H.: Problemi mehaniziran ja


i automatiziranja sječe i izrade.


Pestal , E.: Kresanje i koranje ključ


ni problemi mehaniziranja.


Sehe i ring, H.: Višenamjensko šu


marstvo u planinskim zemljama.


Br. 7


St öhr, O.: Pokretna žičara kao alterna


tiva za prorjeđivanje u planinskim šuma


ma.


Froidevaux , L.: Selekcija materijala
pogodnog za ucjepljenje mikorize na Pi-
nus cembra. Otvaranje šuma, uzgoj i
šumarska ekonomika.


Feldmann, Chs.: Opskrba drvom —
Otvaranje šuma.
Widrig , J.: Koliko je jelenska divljač
podnošljiva za švicarske šume?
Baltensweiler, W.: Izvještaj s II
FAO-IUFRO sastanka o biljnim bolestima
i šumskim insektima, 3.—18. 04. 1975,
New Delhi, Indija.


Br. 8
Poly, J.: Šumarstvo u Franche — Comte.
Poly, J.: Šumsko-uzgojne prilike i uređivanje
šuma četinjača u departmanima
Jura i Doubs tijekom vremena.
Maniere, Y.: Uzorni lovni revir u šumi
Chaux-a.
Froidevaux, L. i Am i et, R.: Mogu
li ektomikorizne gljivice šumskog drveća
postati patogene?
Höfle , H. H: Teorija sistema i primjena
u šumarstvu.


Brj 9
Schütz , J.-Ph.: Dinamika i uvjeti strukturne
ravnoteže u prebornim šumama
jele i bukve.
K 1 ö t z 1 i, F.: Ekološke osobitosti biljnih
zajednica raznih Pinus vrsta.


Br. 10


Keller, W.: Querc0 — Carpinetum calcareum
Stamm 1938. redivivum?
Leibundgut, H.: šumsko-uzgojni
tretman šuma kestena u Kantonu Ticino.


Br. 11


Bovey, P. et al,: Istraživanje štetnika
plodova kestena u Kantonu Ticino, Švicarska.


Eiberle , K: Rezultati simulacije brštenja
po divljači rezanjem izbojaka.
Brogi , M. F.: Uređenje krajolika u
Kneževini Lichtenstein.
Oberdorfer, E. et al.: Planiranje aktivnosti
propagande šumarstva.


Br. 12


Hösli, J. P. i Bos shard, H. H:
Moć upijanja katranskih ulja bukovog
drva s crvenim srcem — Uspjeh upijanja
u ovisnosti o broju tila.
Eiberle, K i Koch, N.: Značenje strukture
šume za održanje Tetrastes bonasia
L.
Vignat , D.: Istraživanje prebornih šuma.


Lei bund gut, H: Radno vrijeme utrošeno
za sječu i izradu, te za uzgojne
radove u prebornoj šumi.


Z. Kalafadžić