DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Ovo iz razloga što će koncem planskog razdoblja vrijednosti novopodignutih
šuma imati znatno veći značaj osobito sa stanovišta razvoja kontinentalnog
turizma.


Ovi efekti će znatno uticati na proizvodne kao i na općekorisne funkcije šuma,
što će se ispoljiti prvenstveno u podizanju zelenih pojaseva, prigradskih šuma,
ozelenjavanju prostora u blizini turističkih objekata i podizanju kamp-šuma,
grupacija stabala, drvoreda i si.


U vezi sa zdravstveno-higijenskim funkcijama šuma znatno će se povećati
blagotvoran uticaj novopodignutih sastojina naročito u blizini klimatskih i banjskih
lječilišta, industrijskih centara i si.


Veoma značajnu ulogu će odigrati podignuti nasadi u njihovim namjenskim
funkcijama u općenarodnoj odbrani zemlje.


Posebno veliki značaj nekih namjenskih nasada koji bi se podizali kao različiti
vidovi zaštitnih pojaseva, ogleda se u povećanju prinosa i plodnosti poljoprivrednih
zemljišta u nizinskom dijelu, zatim na realizaciji koncepcija pri prostornom uređenju
pojedinih regiona kao i na unapređenju lovne privrede koja je bitan uslov
na razvoj lovnog turizma i dr.


Može se smjelo tvrditi da bi se ostvarenjem ovog Programa pored niza pozitivnih
efekata znatno doprinjelo povećanju zapošljavanja viška radne snage
na nedovoljno razvijenim područjima u SR BiH koja se upravo nalaze u regionima,
gdje će se izvoditi ovakvi uzgojni zahvati.


Ovakvi zahvati bi imali uticaja na izmjenu odnosa našeg čovjeka prema šumi,
koji je do sada bio još uvijek nedomaćinski i štetočinski.


Dr Radoslav Čurić,
Sarajevo


». . . Medju Počiteljem i Stolcem u Hercegovini bijaše još pred 20 godina
krasna, po prilici 1 četvornu milju obsizuća hrastova visoka šuma, iz
koje je turska vlada prodavala jedno stablo po dukat nekome tršćanskomu
trgovcu. Ostavša stabla sačinjavahu uzprkos tomu godine 1867, kad je izvjestitelj
prvi put razgledao to mjesto, šumu u priličnom još sklopu. Sada
neima od nje nijednoga drveta, jer one mnogobrojne, 2—3 m. visoke panjeve
ne možemo nazvati drvećem. Ovo je žaliti tiem više, buduć bijaše ta
šuma — zvana Dubrava — još jedini preostavši hrastik u Hercegovini i od
velike vriednosti kao što radi prikladnoga drva za gradjenje brodova (Qu.


pubescens), tako i radi lahkog prevažanju drva cestom Mostar—Metković,
koja ju presiecaše, napokon i radi blizine mora.«
(Sum.
Šumski
list, 1880,
odnošaji
str. 86. u
u Bosni)
članku H. Guttenberga: