DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 7     <-- 7 -->        PDF

STRUKTURA SASTOJINA I NJEZIN UTJECAJ NA PRIRODNU
OBNOVU LUŽNJAKOVIH ŠUMA ISTOČNE POSAVINE


Vladimir HREN, Vlado KREJCI


Šumarski institut, Jastrebarsko*


UVOD


Prirodno pomlađivanje lužnjakovih šuma istočne Posavine problem je
od posebnog značenja za to područje. Veće površine zrelih sastojina lužnjaka
nalaze se pred dovršnom sječom, a njihova prirodna obnova nije osigurana.
Jedan od uzroka je, što zadnjih godina lužnjakove sastojine slabo rađaju
sjemenom a manji urodi ne očituju se dovoljno u pojavi mladog naraštaja.
U okviru istraživanja tipova šuma istočne Posavine, što ih provodi Šumarski
institut Jastrebarsko, osnovano je na tom području 35 primjernih ploha
u lužnjakovim čistim i mješovitim sastojinama u dobi kada se provode
oplodne sječe. Plohe su osnovane u 2 ekološke cjeline karakterizirane zajednicama
Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971. i
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938.


CILJ ISTRAŽIVANJA


Ovim istraživanjima nije obuhvaćen složeni problem izostanka godina
s potpunim urodom sjemena. U našim istraživanjima mi smo primijetili
da i kod povremeno slabijeg uroda sjemena u jednim sastojinama ima
mladog naraštaja, a u drugim ne. Kiinzel (1957), Moiseev (1957),
Bagae v (1963) i Marino v (1964) u svojim istraživanja pomlađivanje
jele, bukve i smreke ukazali su na utjecaj nekih strukturnih činilaca kod
pojave mladog naraštaja. Zato smo strukturu pretpostavili kao jedan od
mogućih uzroka slabije ili jače pojave mladog naraštaja lužnjaka.


Cilj naših istraživanja bio je ustanoviti kod kojih se strukturnih elemenata
pojavio mladi naraštaj lužnjaka i na temelju tih podataka utvrditi
način gospodarenja lužnjakovim sastojinama u doba oplodne sječe.


METODA RADA


Istraživanja su provedena na primjernim plohama osnovanim u sastojinama
koje su se prema osnovi gospodarenja nalazile pred oplodnom sječom
ili je u njima provedena jedna od faza oplodne sječe. Sve primjerne


* Ovaj rad financirala su šumska gospodarstva preko Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija i Republički fond za naučni rad SRH.
191
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 8     <-- 8 -->        PDF

plohe iskolčene su mjeraćom vrpcom i busolom. Površina ploha je 1,0 ha.
Na njima su izmjereni promjeri svih stabala u prsnoj visini. Stabla su razvrstana
po debljinskim stepenima od 5 cm. Za ustanovljivanje starosti
srušeno je na plohi 1—3 srednje plošna stabla. Analizom stabala utvrđena
je stvarna starost sastojine. Zastrtost tla ustanovljena je tako da su krošnje
projicirane na tlo i ucrtavane na tlocrt plohe mjerila 1:250, izrađen na
milimetarskom papiru. Za mjerenje broja, veličine, kvalitete i vitalnosti
mladog naraštaja osnovane su podplohice veličine 1x1 m do 5x5 m.


U uredskoj obradi izračunat je broj stabala i temeljnica po hektaru,
prsni promjer srednjeg stabla, karakteristične vrijednosti debljinske distribucije
stabala prema Levaković u (1948; ai — relativni položaj aritmetičke
sredine i sä — relativna disperzija), te zastrta i nezastrta površina.
Sređeni su podaci o mladom naraštaju.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Područje istraživanja su lužnjakove šume istočne Posavine. Najzapadnija
ploha se nalazi na 18° 31´, a najistočnija na 19" 9´ istočne dužine po Greenwichu.
Najjužnija ploha se nalazi na 44° 53´, a najsjevernija na 45n 14´
sjeverne širine.


Plohe su osnovane u 2 slične ekološke cjeline koje su razvijene na aluvijalnim
nanosima i djelomice praporu. To su uglavnom šljunci, pijesci,
zaglinjeni pijesci, mulj, glina i ilovača. Osnovna i glavna karakteristika
nanosa je velika heterogenost u horizontalnom i vertikalnom smislu. Aluvijalni
nanosi imaju relativno visoku podzemnu vodu, koja prema Dekanic
u (1962) kapilarnim gibanjem prema površini ima velikog uticaja na
vegetaciju.


Prema klasifikaciji K ö p p e n-a i Thortwaita klima je umjerena
s izrazitom zimom. Kontinentalno obilježje klime je nagli porast temperature
u prvom dijelu godine. Temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se
između —1° i -f-l°C. Ljeta su svježa s mjesečnom temperaturom najtoplijeg
mjeseca ispod 22° C. Oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu godinu,
ali najsuši dio godine pada u hladno godišnje doba. Maksimumu oborina,
koji se pojavljuje u početku toplog dijela godine, pridružuje se sporedni
maksimum u kasnoj jeseni (studeni) ili čak na početku zime (prosinac).
Prema utvrđenom indeksu efektivnosti oborina istraživano područje pripada
izrazito subhumidnoj klimi (P/E 32 — 63).


Ekološka cjelina što ju predstavlja zajednica lužnjaka s velikom žutilovkom
i žestiljom (Genista elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici
Rauš 1971) obrašćuje ravni koje se zbog provedenih melioracijskih radova
sve više isušuju, pa se srednji nivo vode stalno snizuje (ispod 2 m). To
uzrokuje i velike promjene u tlu, što se osobito brzo odražava u sloju
prizemnog rašća i grmlja te zajednice. U sloju drveća dominira lužnjak,
a primješani su poljski jasen i nizinski brijest. Osobito je povećana zastupljenost
klena, a žestilj tako dobro uspijeva da ga vrlo često nalazimo u
sloju drveća. Sloj grmlja je vrlo bujno razvijen s pokrovnošću 30 — 60" ,,,
a tvore ga svib, drijen, glog, lijeska, kalina, žestilj, klen i drugo. Dominantni
razvojni stadij tala u toj ekološkoj cjelini pripada smeđem i smeđem ilimeriziranom
tlu. U zonama alohtonog priticanja vode, tla pokazuju slabije


192
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ili jače znakove psedooglejavanja. Smeđe tlo ima u A] horizontu kiselu
reakciju (pH 5,7) u B horizontu slabo kiselu reakciju (pH 6,3), dok je u
C horizontu jako alkalne reakcije (pH 8,4). Prema sadržaju humusa tla se
mogu ocijeniti kao srednje humusna.


Ekološka cjelina koju predstavljaju zajednica lužnjaka i velike žutilovke
s rastavljanim šašem (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum
remotae Ht 1938) je tipska šuma slavonske ravnice. Nivo podzemne vode
u toj ekološkoj cjelini ostaje preko cijele godine dosta visok, a u proljeće
dopire iznad površine tla. Voda stagnira na površini vrlo dugo (srpanj —
kolovoz). U sloju drveća dominira lužnjak, a primješani su poljski jasen,
nizinski brijest i crna joha. Zajednica se ističe vrlo značajnim slojem grmlja
i prizemnog rašća, koje upućuje na veliku vlažnost u proljetnim i ljetnim
mjesecima. Sloj grmlja tvore velika žutilovka, Zrušljika, glogovi, crni trn,
crvena hudika, divlja kruška i drugo. Tlo je recentno reliktni pseudoglej
s dugim periodom vlaženja i stagnoglej.


VLASTITI PODACI I DISKUSIJA


U tabeli 1 prikazani su osnovni podaci o plohama i izmjereni elementi
strukture: starost, broj stabala i temeljnica po hektaru, zastrta površina
i karakteristične vrijednosti debljinske distribucije (relativna aritmetička
sredina i disperzija).


Tlo je vrlo gusto obraslo grmljem na plohama 6, 120 i 124, a gusto
na plohama 1, 2, 16, 19, 21, 28, 37, 73, 76, 77, 92, 109, 129, 138, 144 i 145.
Srednje gusto grmlje nalazi se na plohama 27, 46, 57, 69, 95 i 112. Na plohi
29 tlo je obraslo rijetkim grmljem i gustom travom. Rijetko grmlje i debeo
sloj iistinca nalazi se na plohama 54 i 64. Bez grmlja i sa gustom travom na
tlu su plohe 128, 132 i 137, a bez grmlja i bez trave su plohe 4, 7, 35 i 63.


Mladog naraštaja lužnjaka na kojem se može osnovati buduća sastojina
ima na plohama 16, 19, 21, 27, 28, 29, 54 i 77. Na plohama 16, 19 i 21
to je ponik i podmladak lužnjaka obilno i jednolično podijeljen po površini
plohe. Ima ga oko 15 biljaka na 1 m2. Djelomice je zagušen od grmlja.
Obilnog ponika i pomlatka (20 biljaka na 1 m2) ima na plohama 27, 28 i 29.
Pojedinačno po cijeloj površini ima pomlatka na plohi 77. Najobiljniji mladi
naraštaj (30 biljaka na 1 m2) u stadiju pomlatka utvrđen je na plohi 54.


Na tih 8 ploha na kojima se javlja mladi naraštaj razmotrili smo strukturne
odnose. Prvo smo promatrali starost sastojina. Prosječna starost
sastojina u kojima se javlja mladi naraštaj je 108,5 ± 4,9 godina. Optimalna
starost sastojine kod koje će se javiti mladi naraštaj je prema tome
oko 110 godina. U našim istraživanja, osim na plohi 29, nismo ustanovili
niti jednu sastojinu mlađu od 100 godina, koja bi imala mladog naraštaja.


Na plohama s mladim naraštajem prosječni broj stabala iznosi 135 ± 16.
Mladog naraštaja nema na plohama, ako je broj stabala prevelik. Naročito
mnogo ima ploha na kojima sastojine imaju preveliki broj stabala pa na
njima nema mladog naraštaja iako su u dobi kada bi ga trebalo biti.


Prosječna veličina temeljnice na plohama s mladim naraštajem iznosi
24,14 ± 1,96 m2 na hektaru. Veća ili manja temeljnica od ove po svemu
sudeći je nepovoljna za pojavu mladog naraštaja.


193
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Podaci sa ploha Tabela 1
,-K -2 = „ „ Karakteristič- Omjer smi
i 2 ih " L"3 -n« vrijednosti´ J«»*.P*<
o Gospodarska -~ ö"° lYE. 3 ~ debljinslte dis-ga ^ w
«.g . ,. . w 2 *>~ jg XJso T* iribucije T ^
go ]f´ -a
oo. J o L na ha g g a1 s* | 5
Šumska zajednica^ Genisto elaiae-Quercelum robor/s aceirziosum tatar/ci &os


6 Slavir 49 c 98 278 32,66 45,2 75 0,288 0,083 1,0 27
Trstznik Sa 106 167 28,48 49,6 79 0,426 0,027 0,8 O.Z
29 Orljak 20a 95 152 19.57 42,7 67 0,436 0,038 0,8 0,2.
46 Banov dol II 13a 110 254 27,57 46,6 68 0,W 0,028 1.0 54
Ceranski lugovi 21c 105 144 24,94 44.8 72 0,380 0,039 0,8 0,2
57 ...- _.,_ 38a 106 392 26,84 44,9 76 0,180 0,060 0,9 0,1
64 Kusam 7a 109 295 31,43 39,5 84 0,231 0,065 1,0 73
49a 100 253 33.61 43,4 81 0,566 0,036 0,9 0,1
76 KuDJZVCi 40a 105 438 28,03 37.8 84 0,228 0,067 0,9 0,1
92 DQ.siCe.VO 7c 90 370 30,66 36,5 84 0.418 0,041 0,9 0,1
95 Trizlovi-Rastovo 45a 81 379 30,58 41.8 79 0,358 0,093 0,9 0,1
112 Vrbanjsku SUmQ 58i 89 507 30,01 41.6 87 0,250 0.051 0,5 0,5
120 Topolovac 59a 126 210 26,60 47,6 69 0,211 0,076 0,8 0,2
129 Slavir 137b 99 288 25/0 48,7 85 0,235 0.053 0.7 0,3


J44 -»- 106a 127 203 32Ć9 45,2 80 0M2 0,026 0,9 0,1
Šumska zajednica Genisto e/alae- Quercelum robor/s cariceiosum remoiae M.


1 Vrbanjske sume 67a 96 294 35,10 41,0 70 0,326 0,077 0,6 0,4
2 -„ --„-H2g 76 217 28M 46,6 85 0,448 0,037 0,8 0,2
4 Slavir 45e 95 199 32.54 47,8 78 0,445 0,035 0,8 0,2


7 -»- 76d 114 220 34,12 44A 78 0,419 0,030 0,7 0.3
16 Trsienik 19a 101 60 18,59 62,8 43 0,368 0,050 1,0 19
Mero/ino 37a 140 99 21.68 62,5 68 0,388 0,055 0,7 0,3
21 -´-37 107 90 23,33 57,4 69 0,377 0,041 1,0 28
Trsienik 5a 100 193 35,41 48,5 85 0,443 0,042 0,9 0,1
35 Muško oslrvo 68a 75 255 26,01 36,0 83 0,437 0,046 1,0 37
_„_ _„_ 84b 80 191 27,12 42,8 83 0,475 0,036 0,9 0,1
63 Kusare 9b 107 329 32,31 44,5 77 0,372 0,033 0,1 0,9
69 -"-25d 86 210 27,18 40,6 82 0,398 0,034 1,0 77
Kunjevci 42a 114 178 21.14 38,6 60 0,474 0,031 0,9 0,1


109 Vrbanjske šume 13124 Slavir 48 g 112 117 27,56 55,0 73 0,482 0,025 0,9 0,1
128 -"´ 147b 90 236 30,35 41,6 75 0,466 0,029 0,6 0,2
132 -"- 122a 93 333 28J54 35,3 72 0,484 0,041 0,8 0,2
137 Debrinja 63a 92 287 31,15 41,2 95 0,400 0,051 0,8 0,2.
138 -"- 50a 125 245 33,62 45,3 84 0,564 0,072 0,4 0,6
145 Slavir 93b 128 162 27,91 48,5 75 0,383 0,031 0,9 0,1


194
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prsni promjer srednjeg stabla lužnjaka na plohama s mladim naraštajem
iznosi 50,9 ± 3,2 cm. Najveći prsni promjer je 62,8, a najmanji 38,6 cm.


Linija distribucije stabala na plohama s mladim naraštajem je gotovo
simetrična. Arimetička sredina nalazi se neznatno u lijevo od sredine varijacione
širine. Distribucija ima srednju disperziju. Prosječni relativni položaj
arimetičke sredine je na 0,412 ± 0,014 varijacione širine. Relativna disperzija
zauzima 0,040 ± 0,003 varijacione širine. To znači da su u sastojinama
u kojima se javlja mladi naraštaj, stabla gotovo simetrično podijeljena
oko srednjeg stabla i da ima podjednako debelih koliko i tankih stabala
u ne suviše velikom debljinskom rasponu.


Na plohama s mladim naraštajem krošnje zastiru 68 ± 4,5% površine
tla. Najjače zastrta površina iznosi 85% a najslabije 43%.


Mladog naraštaja ima više u sastojinama s većim učešćem lužnjaka. Prosječno
učešće lužnjaka, prema temeljnici, na plohama s mladim naraštajem
je 86 ± 4%.


Kad smo tako dobili prosječni strukturni model kod kojeg se javlja
mladi naraštaj lužnjaka, usporedili smo ga s podacima ploha. Ustanovili smo
da su se u tom modelu najviše približili podaci strukture na plohi 54. Starost
sastojine na toj plohi je 105 godina, broj stabala 144/ha, temeljnica
24,94 m2/ha. Debljina srednjeg stabla lužnjaka je 47,0 cm, a krošnje zastiru
72% površine tla. Relativna arimetička sredina nalazi se na 0,380 od početka
varijacione širine, a disperzija je 0,039 varijacione širine. Lužnjak učestvuje
s 80"´ü u omjeru smjese sastojine prema temeljnici.


Na toj plohi je i najobiljniji i najkvalitetniji mladi naraštaj lužnjaka
u stadiju podmlatka. Na plohi smo izbrojili 30 mladih, kvalitetnih i vitalnih
biljaka po 1 m-´. To iznosi 300.000 biljaka po hektaru, što je dovoljno za
uspješnu prirodnu obnovu lužnjaka.


Sastojina na plohi 54 osim optimalnih strukturnih uvjeta za pojavu
mladog naraštaja ima i dobro pripremljeno tlo, koje je pokriveno razrahljenim
listincem i vrlo rijetkim grmljem.


Najčešći uzrok što nema mladog naraštaja, po svemu sudeći, je započimanje
oplodne sječe u premladim sastojinama. Uzrok tome je i pogrešno
utvrđena starost sastojina pred oplodnu sječu. Kod osnivanja pokusa imali
smo veći broj ploha na kojima je započeta oplodna sječa, struktura sastojina
slična je istraženom modelu, a na plohi nema mladog naraštaja. Analizom
stabala ustanovili smo da se stvarna starost sastojina znatno razlikuje
od starosti prema osnovama gospodarenja. Veliki broj ploha (čak 40%)
čije su sastojine prema osnovi imale 105, 110 pa i 120 godina, te su u njima
započete oplodne sječe i mi smo prema strukturi očekivali pojavu mladog
naraštaja, bile su stvarno znatno mlađe. Razlike između starosti prema osnovama
gospodarenja i starosti po nama ustanovljene iznosile su i do 30
godina. To istina ne mora uvijek značiti da je krivo određena starost u
osnovama gospodarenja. Uzrok mogu biti i neprikladno provedeni zahvati
oplodne sječe. Sječom su mogla biti izvađena, kako je to dosta često uobičajeno,
najjača a prema tome i najstarija stabla, pa je tako snižena starost
sastojina. Uzgojne zahvate oplodne sječe treba voditi pažljivo, da se ne
poremeti struktura, a naročito starost sastojine, jer to je vjerojatno vrlo
značajno za urod sjemena i pojavu mladog naraštaja.


195
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Osim strukture za pojavu mladog naraštaja veliko značenje ima i priprema
tla za prihvaćanje sjemena. Tako na pr. na plohi 124 nema mladog
naraštaja iako je struktura vrlo blizu modelu, ali je tlo gusto obraslo travom.
Bez dvojbe uz strukturu i tlo mora biti pripremljeno za prihvaćanje
sjemena.


Na ostalim plohama odgovarajuće starosti i pripremljenosti tla mladi
naraštaj se nije javio, jer se strukturni odnosi razlikuju od modela. Ili sastojine
imaju veći (ponegdje manji) broj stabala ili se temeljnica i prsni promjer
srednjeg stabla lužnjaka znatno razlikuju od izračunatog prosjeka.
Na nekim plohama prevelika je zastrtost tla. Najčešće se i po nekoliko
faktora ne slaže s modelom.


Smatramo na temelju naših istraživanja, da bi kod provođenja oplodnih
sječa prvenstveno trebalo postići optimalne strukturalne odnose. Ako se ni
u tom slučaju ne pojavi mladi naraštaj, uzroke treba tražiti u drugim činiocima,
kao što je napr. promjena ekoloških uvjeta i slično.


ZAKLJUČAK


Na temelju provedenih istraživanja na 35 primjernih ploha u 2 ekološke
cjeline karakterizirane zajednicama šume lužnjaka s velikom žutilovkom i
žestiljem (Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971)
i šume lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem (Genisto elatae-
Quercetum roboris caricetosum remotae Ht 1938) može se donijeti slijedeći
zaključak:


Obilan mladi naraštaj javio se u sastojinama starosti oko 110 godina,
kod 135 stabala i 24 m2 temeljnice po hektaru, prsnog promjera srednjeg
stabla lužnjaka od 51 cm, kod približno simetrične podjele stabala pod debljinskim
stepenima (0,40) i srednje disperzije (0,040), kada je tlo pokriveno
zastorom krošanja oko 70%, lužnjak učestvuje prema temeljnici sa 80° n
u omjeru smjese i tlo je bez trave i slabo obraslo grmljem.


LITERATURA


Bagae v S. N. (1963): Rast drevesnyh porod pri različnvh uslovijah ih zatenenija
v molodnjakah. Lesn. žurnal, br. 6, str. 21-24;


Dekani ć I. (1962): Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog
drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, Glasnik za šumske pokuse,
Zagreb, br. 15, str. 5 — 118;


Künze l K. (1957): Nutzungsgang und Nutzungsplanung bei der Wiederverjüngung
der Mischbestände in Ostschwarzwald, Allgemeine Forstzeitung, br.
11, str. 45 — 146;


Levakovi ć A. (1948): O analitičkom izražavanju sastojinske strukture, Glasnik
za šumske pokuse, Zagreb, br. 9, str. 293 — 366;
Mar i nov M. (1964): Vozobnovjanane na smesenite bukovo-elovosmrčovi gori,
Gor. stopanstvo, br. 1, str. 1 — 6;
Martinovd ć J. (1976): Tla šuma istočne Posavine, Zagreb, (rukopis);
Moisse v V., Naumenk o Z. (1957): O sočetanij grupovo-viboročnih i postepenih
rubok, Lesn. hozjajstvo, br. 10, str. 36—42;
Rau š Đ. (1976): Fitocenološke značajke istočne Posavine, Zagreb, (rukopis)


196
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ZUSAMMENFASSUNG


BESTANDESSTRUKTUR UND IHR EINFLUSS AUF DIE NATÜRLICHE
VERJÜNGUNG DER STIELEICHENWÄLDER DES ÖSTLICHEN SAVATALS


Die hiebsreifen Stieleichenbestände des östlichen Savagebiets verjüngen sich
natürlich schwach. Das Problem besteht darin, dass die Stieleichenbestände in
der letzten Zeit nicht genügend reichlich fruktifizieren. Die Halb- und Sprengmästen
äussern sich nicht genügend im Aufkommen des Jungwuchses. Im Rahmen
der Untersuchungen von Waldtypen wurden hiebsreife Stieleichenbestände auf
35 Probeflächen in 2 ökologischen Ganzheiten, die die Waldgesellschaften Genisto
elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici Raus 1971 und Genisto elatae-Quercetum
roboris caricetosum remotae Horv. 1939 repräsentieren, erforscht. Das Ziel
der Untersuchungen war die Bestandesstruktur, bei der ein reichlicher Jungwuchs
der Stieleiche auftritt, festzustellen. Durch Untersuchungen wurde festgestellt, dass
der Jungwuchs der Stieleiche reichlich im Alter des Bestandes von ca. 110 Jahren
auftritt, wenn die Stammzahl 135/ha und die Grundfläche 24 m2/ha beträgt, während
der Mittelstamm der Stieleiche einen Brusthöhendurchmesser von 51 cm
aufweist. Die Durchmesserverteilung weits eine annähernd symmetrische Verteilung
der Stämme und eine mittlere Streuung auf. Die Bodenbeschirmung durch
die Kronen beträgt 70»/». Im Mischungsverhältnis nach Grundfläche ist die Stieleiche
mit 80*/o beteiligt. Der Boden ist ohne Grasdecke, mit Sträuchern schwach
bewachsen.


IZIŠAO IZ TISKA


DNEVNIK RADA


(službena knjiga terenskog osoblja)


Praktično džepno izdanje vel. 12x17 cm, fini pisaći papir tvrdi
povez!


Služi za upisivanje zbivanja i događaja prilikom obilaska šumskih
predjela, obilježavanje radova na pošumljivanju, iskorišćivanju i zaštiti
šuma. Upisivanje šumskih šteta, inventara, požareva, zapažanja o cvatnji
i listanju drveća i si. Dnevnik radne snage i učinaka, dopusta,
godišnjih odmora, bolovanja i si.


Cijena s poštarinom: 35,0 din.


Isporučujemo ODMAH!


Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11