DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ANALIZA STABLA NA ELEKTRONSKOM RAČUNARU


Dr. Pranjić A. — Mr. Hitrec V.


UVOD


Razvoj dimenzija i volumena stabla tijekom njegova životnog ciklusa,
možemo ustanoviti samo na osnovu kompletne analize stabla. Budući da je to
vrlo opsežan, skup i relativno dugotrajan posao, koji zahtijeva maksimalnu
preciznost, izradili smo program analize stabla na elektronskom računaru.
Ovim programom dobivamo debljinsku, plošnu, visinsku i volumnu analizu
obličnog broja stabla vrlo brzo i precizno. Terenski radovi obuhvaćaju izmjeru
stabla i sakupljanje kolutova kao što je to uobičajeno kod svake
analize stabla. U laboratoriju vršimo preciznu izmjeru polumjera uzdužnih
profila stabla (u našem primjeru je sukcesivna razlika između profila pet
godina — 5 godišnja perioda) na svakom presjeku (kolutu). Ukoliko su presjeci
nepravilni mjerimo više promjera i računamo prosječni. Potrebni podaci
koje unosimo u kartice, pored određenog naziva lokaliteta, su starost
i totalna visina stabla, broj profila, dužina periode, broj presjeka (kolutova)
određenog profila, starost profila, polumjeri profila svakog presjeka, visine
presjeka (kolutova) i broj godova na svakom presjeku (kolutu).


1. Debljinska i plošna analiza — Na osnovu sukcesivne razlike promjera
u 1.30 m (odnosno površina presjeka u 1.30 m) uzdužnih profila izračunat
je periodični debljinski i plošni prirast a iz njega tečajni godišnji debljinski
i plošni prirast određene periode. Prosječni debljinski i plošni prirast izračunat
je za svaki profil odnosno starost određenog profila. Svi rezultati su
tabelirani.
2. Visinska analiza — Visinska analiza je izvedena računski na osnovu
odnosa dužine sekcije i razlike broja godova krajnjih presjeka sekcije. U
rezultatima je iskazan tečajni periodični visinski prirast, tečajni godišnji
i prosječni prirast svakog profila.
Primljeno 20. XI 1975. god.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 15     <-- 15 -->        PDF

3. Volurnna analiza i analiza obličnog broja — Volumen pojedinog profila
stabla, određen je metodom sakcioniranja uz primjenu složene Smalijanove
formule. Dimenzije ovrška su određene iz visinske i debljinske analize
a volumen po formuli za stožac. Dalji postupak za određivanje tekućeg i
prosječnog volumnog prirasta izveden je na uobičajen način.
Za svaki profil stabla određen je i nepravi oblični broj.


PROGRAM


MAIN PROGRAM


C AMALIZA VISINSKOG PRIRASTA
C ANAuIZA DEBLJlNSKOG PRIRASTA
C ANALIZA POVRŠINSKOG PRIRASTA
C ANALIZA VOLUMNOG °RIRASTA
C RACtjNÄNjE OBLlCNOG BROJA
C PROGRA´1 TESTIRAN NA RACUNARU SRCA, JANUARA I97H,


DIMENSION NX(30)iY(33i30),M(33)iX(30),NG(30),Zl30,30),P(30l,
1H(3J),V(30),F(33I,D(30),P0(30).NASL0V(15)
C
C ČITA PARAMETRE STABLA


C NASLOV C
NS - STAROST
C NN - VISINA U CENTIMETRIMA
C N - BROJ PROFILA
C HP ´ DUZI JA PERIOoE
C


500 READ 2XJ, ,!=>!, 15)
230 FORMAT (l5AH>
REAo 1 iNStNHiiJfJP
I F0H1AT (I3.IH.2I2)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 16     <-- 16 -->        PDF

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c


c
c


c
c


iOl


SOI


2
3

5


13


12


KO U IDA ZA PREMD POSLA. AKO JE NS « 0 POSAfl 5E PREKIDA
ir (MSIiOl i502»50l


CTT ^ PODATKE 7.A ANALIZU „„,,, ,
i1|.Jl - VEKTOR DULJINE U - BROJ POLUMJERA ZA PROFIL J
:JX(J1 - VEKTOR DJLJME ´´ " 5TAROST PHoMLA J
Y(I,JI - lATRICA REDA 11(11*1 - POLUMJERI I-TOS PRESJEKA


J-TjG PROFILA ZADANI U CENTIMETRIMA


AK) SE IA KARTICI SA PROMJERIMA fJALAZI TOCNo lO (ILI NA DVIJE
KARTICE TOČNO 2.)l PROMJERA TADA TREBA STAVCI JOS JEDNU PRAZM,


KARTICU
X(I)


I.illl
CO ITI´IJE


- VEKTOR DULJINE 11(1) - VISINE DO PRESJEKA I - U
ÜETRIMA, .


" VEKTOR DULJILE II< I 1 - 3R"J f.ODOVA NA PRESJEKU I,


DO 334 I»lt 30
X( I 1=3


IXt I) " o
VI I) = 3
ll(I l"0


IG( I 1=0


0 0 i 31 S =1.33
Zli. JI-J.O
Y ( I.J) =3,0


DO i J=l."
READ 2, IP.NX« i>,FO´MAT (|2.i3,l)F5,2/l3F5.2/l3F5,2)


l( )) = IP
REAL) ». IP, (X(I),1=1. IP)
REAt) 5..IP. l|GAKO NA KARTICI ,)00E TOCJO 13 X(I),
POSTAVITI IZA NJE PRAZNJ KARTICU
FOR IAT (l2,lOF5.2/nF5.2/lOF5.2)


FOR 1AT I 12,21 I J I


:iAC l´IA POVRŠINE PRESJEKA U OETRIHA


0 0 < 0=1,´I
MP« 1(1)
!)0 A 1= 1 .MP
Z( I ,.))= 3,ltl59»( Y( I.J)/1J0. )*»2


RAC-J´U VOLUOE´lE PRlFILA U 1ETRIMA


DO 1 3 J»l i *
I´ ( ) I =J3
;)0 li J=li I


IP= X J>-1


00 12 1= 1, IP


11=1+1


P(.J)«P( J) + (Z( I 1 , JI+71 I . Jl )»(X( U )-X( I ) i
n ( 11 P t J i 12


(ĐO.)A JE VR IOVE)


(RAČUNA VISINE )0 vR IA ZA PROFIL I)


KVADRAT´!])


KUBIČNIM (00 NAJVIŠEG PRESJFKU)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I« 11J)
11=1+1


AKO POUUE I-T.jG PASJEM NAMA PRESJEKA, *A „ISINU UZnl


´IH


SKR»X< I1 )


IF»SKR)801IBOJ,331
^30 XI III »jH/no,
901 CO IT I UE


"IJI«X(II + lNX(J)*Na(I)-,jSl»(X(H)-x(I))/(»jG( I IGIIIII


VISIUA STAULA


Ml 1)»NM/lOO,
H(2(»HI 1 )


«ISriA VRHA PROFILA J


V I J ) » H I J I -X ( I )
HK=H
RKA»X(2)


IF««K-HKAl9´50,9sO,9Si
951 CONTINUE


VOLUME J CUF.LoG PROFILA


P(J|»P(J)*Z(I,J)»V(JI/3
50 TO 11


VOLUME´) PROFILA CIJA JE VISUM N|z, 00 VISluE DRUGOG PRESJEKA


9^0 P|J(»ZIJ,J)»V(J)/3,0
H CONTINUE


PISE TAüELU SA PARAMETRIA I PODACIMA
PAZITI OA FORMAT NE PRLl)E *IRINU LlSTA


PRINT Sj, (NASLOy < I > , !»i , 1») ,f,S, NM. N. NP


50


1/^Y. 1V{ S?U;´M< U! Z A ST:Q1-A´,.5AH/1H l4X, .STAROST- ,„,. S0„IjA.
2lV.. GO.INAV/*1 I5´ «NTI«T*R,./,H . . X . PROF,LA . ,, . . «»f^t ,


PRINT 51


51


ST"OST P°L^JEf"


OO"S5TJ»!"N,4X" U CENTIMETRIMA.,
MP"M(J>
PRINT 52, NXI J), (Yd, J 1,1» J,MPI


52


FORMAT UH ,6x,j7,2X,2lF5,2)


53 CONTINUE
MP»M( I
PRINT 54,1X1 I) ,i= l.MP)


5t


FORMAT I1H.6X,VISINE J./iH , 6X , .,L TRI MA ´.21F5.2/)


PRI JT 5ä,(NG(l),I»i,,,P) iZir»,.v»
S5


FORMAT (IH I*XI»GODOVA«,21 IS)


ANALIZA DE0LJMSK03 PRIRASTA


PRINT 5.4, (NASLOVI I >.I-t . 15 )
54


iro^jJH|l4-x„S*VlH ,6X..ANAUZA DEBLJINSKOS P*.KASTA U CENT|-E


201
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ml p R 1 R A S


TEC*


57 FrtR-lATUH ,6X.´STARr>ST PROMJER


PERIODE G0j!N


5 7 " " PWSJEC.UVIH .23X.´ PE«I«E «0» Pit
2E PHHAST-/|.( ,27X,´NP-S00´.l3X.´2"lP-GOn /)


TrtAZE´llE PRESJEK»

00 ZJ I«li5


RP= X ( I I


IF(l

20 CO ITl JLJE
21 COJTMtE
KP»I


PRETVARANJE PoLijfUEIA J PROMJERE


rlPP=0
00 27 .J=" 1 i ´>
RKI=Y(KP,JI


IF IRKI IoOli*33i >3´
60 1 NPP*NPP*t
27 D(JI"2.»Y(KPiJ)


600 COITIIJE
CAUL AJA I.IPP.dX.NP.O )


POVRŠINSKO.; PRI.JASTA


A11 A L I2A


66 Z\Vn»\^^l.^l^t> POVRŠINSKO« PERASTA U METRi.A


1 KVADRAT JIM´/)
PRI JT 67


T E C A .j N I pRlRAS


67 FORMATUH ,6X, STAROST POVRŠINA


r,Oü\ iE PERIODE fiOjIN


IT PROSjEc´M´/lH I2.JX,´ PERIODE
2E PRlRAST´/H i27X.Mp-S0D´ , 1 3X , 2NP-GO0 /)


!IPPaO
DO 3 2 J= 1 i U
RKl=Y(KPiO)


IF(RKI)701 .70J.701
701 [|pP»i|PP+l
32 P0(JI´ZIKPiJ»
700 CONTINUE


CALL A-JA (:JPP,)X."P,PO)


ANALIZA VlSJNsK.jG PRIRASTA


76 P^I/UHI´^^A^J^^A´IALIZA VIS.NSKO, PRIRASTA U «ETR,M4-/


1 I


p R I R A S


T E C A j IM I


77 iS"ST´IMMÄ?´5"S:aJX.*,S,«..0Di -.O.P.« PERIODE G0J,N


2E «RlRAST´/H ,27Xi´.JP-G0D,il3X.´2MP-GOn,/l


CALLANAHIINX,!|P,H)


ANALIZA VOLUM´jOr, PRIRASTA


PWI JT 3oi(NASuOVl I I . I=*l, 15>


Fol´lAT r.HltiK.isii/lH ´.«..»-.ALI«. VOLUMNO, M.MS« U KUB,,, MET


36
1RI IA´"
PrililT 37


202
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 19     <-- 19 -->        PDF

)7
FORlATUH 16X, -;TA.) 1ST VOLUMEN T C C A j M ! P R l R A S
IT PROSjEcll´/Hi .2JX,´ PERIODE GÜOI |E PERlOUt r,0.jtN
2E PiM«*ST»/|H ,27X, ´tJP-GOD´ 13X,´21P-GOO´/)
CALL
A U(N,i|X. I,.,P)


RACIJA ME OrtLIC |OG IROJA


PRI |T 136 . (NASLOVI I >t I =.1, 1S)
1 16 FO´MAT I 1H1 |6XtlSA1/|H .AXi´OÖLlCII n Roj /1
Prti JT I J7


137


FO´MAT (IH ,*Xi ´STAROST* ,I2X, ´VALJAK ST * HL0 ´i?X.«F´/l


0 0
i09 1*1tU


V{J)»POIJIHI J)


loa F( II»PIj)/viJ)


PRI IT 1 J9 V( 1 ) tt>( 1 ) iT( U


139
FO´MAT ( IHiiX, «´jTAilLO 3* KOROM1|3F10,5´I
DO 110 J= 2.!l
FUJ I »FIJI
IF(F´lll-I) 33]tS33l<>´)]


33.1
(»U II 1uPRI JT 1 1 1 . IX ( I I ,V( jl ,P( j) ,F( J)
1 1 1 F 0 ´< 1A T ( l H I6X,I7I8<,3FIJ,5)
1 10 CO ITMJE
(30 TO 5JO


CO JTI ´HEc


512


CO IT 1 1 JE
EU )


Sil´HO´JTI IE A´U (´I, IX,Np ,´j)
DI IC 151 )´l UI331 ,1X1 I I ,Ai|(5,33)
III»II 1-
1-1-11
112»112 1-2


2
00 1 J-l.N
00 l I» l .5
AN 1 .J) =J
DO 2 J 2 t N1
Jl 1*1
ANI I J)»J( Jl-|( Jl )
All ( Z, J)=AUI 1.Jl /´IP
DO 1 1 = 2, "12
JI»J*1
J2= J*2
AK 1. J 1 ) U (J ) . j (J2)
AN( -I, Jl )=A:i( 3, Jj )/( 2«:ip|
DO J»2 iN
All! Si Jl »U( Jl/ IX ( J)


PRI |T 5, NXI2) , |(2) . A´l(i,,2l
FORilATtlH .6X, I7,Fn,5,40X.Fl 1,5)
PRI IT 4, A´«< 1 ,2 | . ANI 2,2)


r^ljl u, n»U|t|i 4IU,ÜI
FO´MAT (|H i23X,2F13,5)
1)0 7 J=1,N1
PRI IT ´1, UX( J) , J( J) , AN ( J , Jl , A´K 1 , Jl


, A´l ( 5


FO-MATI IH .oX.17,Fn,5,2ax,3F|0,B|
PRI IT o, AU( 1 . )) , ANO, J)


CO


CO I
II T
TTI
II I
IIJ
JJ E
EE
J
JJT
TT 5,NX(i|l ,U(N)JX < i| , VII 5,n)


PI
PIPI)
)) I
II 5,


RET JR I


E´lsl
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 20     <-- 20 -->        PDF

O (*» CM
U) (M

O CO CO


n t> -o


f> CM


O 3-»o


a- «n —


ON N


n rs. ao


ON-O N1
ama ON


o ifl * rj
n ino & n


* o--o r-N


fl ui t N
öinN -oh
i/i no-co fsi


-o ^o * n -H.


no-n inča
m o----o -


i*v ~o -o a-CM


n C o o- r»


a -i -< a co
NN-O r N


n o a N o


E N N m O O ill
in
-o N N >o * IM


0-
C3 CO >0 fl -O *N


**/ r* o* a- ci tn
u
X cc r» « in o


EC
n o aih--o


3-X-«


r^
eo r-r* in ar —


DC < 1-r i/i o N a o 0


-
< u fl) m Ul N ul N (N


in a
L


o CO ce N « t N
o
´jj
1*3 o o in « f3 -o
> r


«c (J


i~ 0- 03 N -O C*" OJ


<:


Hi hf
cr
UJ on-iO-iN tv
«M r-- K) GO «»is.


-> 3


o
r> ** UJ O CO CO <0 ul N
in a LJ Q*. _
-c o U U X-)OT --O-N rt CM


<.


3


_i c; c_ in «N


n coN o n -a


GS in _!


*c CM -o CO €M — O c0 ~o e*i
t-e» 0-oLL —i -* — M
W

* t--c t-N NN (M N CMN- CM
N w * _l Wrt(1N N-«


-


« o


z o


i or b.


in

cr


_


c


< <


z: t
—<
QL i


c in Q_ in
^>


204
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 21     <-- 21 -->        PDF

SUnAR IJA N0VSKA.7HB H-19.6SP
ANALIZA DEBLJIHSKOÖ PRIRASTA´U CENTIMETRIHA


STAROST PROMJER T E


C A J N I PRIRAST
PERIODE GODINE PERIODE


GODINE


"P-GUD


2NP-G0D


32 16.92000


.32800


27 I5.38Q00


3.Ö20S3 .38200


2.2SQQ0 .45600
22 i3.1D000


5.56Q23 ,55600
3.2ä:D0


.65602


l7 ´.02üOO


7.?Q000 ,79003


t.62>;oo
.92t00


12 5.20D0C


8,3;C^;


,83003


3.6";c;


7
736C2


1.520CC


S U H A R IJ


\ iSi0v5KA.7tb i;=l?.65|
ANALIZA


POVRŠINSKOG PRIRASTA u METRIMA KVADRATlUl


STAROST


POVRŠINA T E c A J H 1


P R I P A S T


PERIODE GODINE


PERIODE GODINE
llp-GOD 21´P-GOD


32 .:224a
.00391 ,00078
27 ,31858
.H051C .06102
,0C9G1 ,o;o9o


o 2 ,31348
.01103


,CCE9vj ,00118 .ooiic
17 ,50757 .31135
,00545 ,00114


.0010´


12 ,30212


.0C739


,0007t


.CC194 .0*039
7


SUDARI JA N0VSKA.74D H" i?.65|,
ANALIZA vOLUMNOG PRIRAST* u KUTNIH METRIMA


STAROST VOLUMEN T E c A d N I PRIRASTPERIODE GODI.JE PERIODE GODINE


Np-GCP 2IIP-G0D


32 .21372


.06379 ,01276
27 .14993


. 124t; ,01244
,06QĆ2 .01212


22 ,38931
.H2C9 ,01121


C5i48 .01330
17
,03704 ,08248 .SCH25
,r;3ic3 ,00620


12


.03724 ,00372
.CC623 .OfH25
7


,00060 ,0C683 ,00068
.00360 ,00012
2


.C020Q


HP


OSJF.C.Nl
PRIRAST


,52875
,56963
,59s,57765
,43333
.21714


PR nsJEci| 1
PRIRAST


.30^70
.00:69
,00 ,61
.00045
.C0C1Ö
,00jQ3


PRÖSJEcNl
PRIR^S1"


,00668
,00655
,00406
,00223
,00057


.00009


,00000
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 22     <-- 22 -->        PDF

SUHARIjA \lOySKh,Tib H»19I65H


VISIUSK0r´


ANALIZA PRIRASTA U «ETRIfl*


STAROST VISINA T E c A J N I
pEnlOl´E GODINE
tlp-GOD
PRIRAS TPERIODE GODINE2NP-G0P
PROSJEcNl
PRIRAST
32 19,65000 ,61106
27 i7,30000
2.3S3CO .17QO0
6.35000 ,63500 .6-»07t
22 j3,30000
t.COOOO ,00003
6.50000 ,65003 ,60155
2.ECC00 .50200
17 10,80203 7,ooaoa ,70000 .6362»
12 6,33003
i.Sflcoo ,90000
8,000c: ,80303 ,52500
7 2,80000
3,50000 ,7bGO0
5.6S00C ,56503 ,HQQOO
2 .65000
2,l53:;0 ,1300-3
.32500


SUHARIJA NOVSKA.71R Il»19i65:
OBUICNI DROJ


STAROST VALJA« S T A ß!. tj F


STABLO 3A KOROfl ,50003 ,21303 ,1876*


3 2 ,11183 ,21372 18371
27 ,32HG , 11993 «6619
22 ,17926 ,08931 19821
17 ,0318c ,03781 16260
12 ,0133c ,00681 51106


OF I ti


SUMMARY


STEM ANALYSIS ON AN ELECTRONIC COMPUTER


A complete stem analysis is a very exhaustive, expensive and relatively long
lasting work requiring maximum precision. In order to speed up this work,
a programme for a total stem analysis on an electronic computer has been worked
out. In addition to the programme, a total analysis of a smaller-sized Pedunculate
Oak stem is also presented.