DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 100     <-- 100 -->        PDF

INTERNACIONALNI STRUČNI KONGRES ZA ZAŠTITU I OPLEMENJIVANJE


DRVA — INTERDRVO 76


U Insbrucku od 14. do 17. listopada održat će se međunarodna stručna izložba
a 15. i 16. istog mjeseca međunarodni stručni kongres o zaštiti i oplen
j i v a n j u drva.


Na Kongresu obradit će se, uz diskusije, ove teme:


Slučajevi oštećivanja drva kod upotrebe u građevinarstvu (ref. J. Seli);


Zaštita drva u normama i građevinskim propisima, zaštitna sredstva i metode
rada s drvom i drvnim građevnim materijalima... (ref. Dr Charlotte Schedl);


Premazivanje vanjskih drvenih ploha (ref. Ing. O. Janotta);


Površinska obrada pokućstva i nutarnjih ploha od drva (ref. Dr H. Rager);


Suvremene metode nanošenja laka i namaza u malim i srednjim pogonima (ref.


W. Grün);
Arhitektonska zaštita drva i zahtjevi na drvo i drvni materijal u času obrade
i ugrađivanja (Ing. F. Solar);


Sredstva i postupci kemijske zaštite drva u radionici i na gradilištu (ref. Dr R.
Möldner);


Metode obrade drva s osobitim obzirom na zahtjev stanovanja (ref. Ing. W.
Schall);


Protupožarna zaštita građevnih materijale i građevnih dijelova iz drva u svijetlu
austrijskih normi građevinskog zakonodavstva (ref. dr F. W. Hehernwarter).


Na izložbi bit će prikazana sredstva za zaštitu drva od gljiva insekata itd.,
kao i za oplemenjivanje drva; zatim oruđa (prskalice) za bojanje i premazivanje,
pribor kao kistovi, valjci i si., pomoćna sredstva za obradu drva te stručna literatura.


Prijave za sudjelovanje na kongresu prima i Austrijski ured za vanjsku trgovinu
u Zagrebu, Martićeva 29/11, tel. 410-884 i 447-570.


ISPRAVAK


Autor fotografija u radu dr Br. Prpića »Reagiranje hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) iz dva različita staništa na različite uvjete vlažnosti« objavljenom u
Šum. listu br. 3—4/76. nije ing. R. Rutić nego ing. R. BUTIĆ, pa molimo da se taj
ispravak uvaži.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 101     <-- 101 -->        PDF

„KRAS - JADRAN"


S E Ž A N Ä


OOUR »JADRAN« EXPORT-IMPORT
66210 SEŽANA — JUGOSLAVIJA
TELEFON: (067) — 73-841;
TELEX: 34-135;
TELEGRAM: JADRAN SEŽANA — P. P.: 5IZVOZ — UVOZ — ZASTUPSTVA
— Međunarodni transport i špedicija
— Terminal sa carinskim skladištima.
PREDSTAVNIŠTVA:


LJUBLJANA, Gregorčićeva 13 a


— Telefon: 23-420
— Telex: 31-151
BEOGRAD, Knez Mihajlova 7


— Telefon: 633-366
— Telex: 12-490
ZAGREB, Lole Ribara 24
— Telefon: 575-830; 757468
— Telex: 21-412
NOVA GORICA


— Telefon: 21-177
Vršimo izvozno uvozne poslove:IZVOZ SVIH ŠUMSKIH PROIZVODA

IZVOZ SVIH DRVNIH PROIZVODA,
REZANE GRAĐE,
POLUFINALNIH I FINALNIH PROIZVODA

IZVOZ STOKE, MESA
I POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

UVOZ STROJEVA I MEHANIZACIJE
ZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENU,
ŠUMSKU DRVNU
I SVU OSTALU INDUSTRIJU
— MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJA
— ZASTUPAMO STRANE FIRME

SVE VRSTI USLUGA U NOVOOTVORENOM
SUHOZEMNOM TERMINALU SA CARINSKIM
SKLADIŠTIMA


ŠUMARSKI LIST 5-6/1976 str. 102     <-- 102 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaz stručnih predavanja i društvenih zbivanja (savjetovanja,
proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćih i stranih stručnih časopisa
i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja
kod nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te napise o
radu terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu stručnjaci
iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom obliku.
Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem ili pisaćim strojem
pisane tabele) tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis
za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan prostor,
širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2 — 1 stranice
pisan s proredom. U tu svrhu može poslužit ii zaključak članka, te ga u tom slučaju
treba posebno na pisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista provodi na
jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše
650 tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu) i u njemu autor iznosi problematiku
i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Priložene
fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni za
kliširanje, odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus ili — foto papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
brojaka izradite tušem na pausu, foto ili crtaćem ili pisaćim strojem na boljem patabele,
crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s mnogo
piru.


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni radovi se plaćaju!


Autori članaka koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih
naručiti posebno i istodobno s dostavom rukopisa. Separati se POSEBN O
NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj cijeni i odvojeno od autorskog honorara.


Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
žiro-računa, kao i broj bankovnog računa općine u kojoj stalno borave, radi uplate
ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mazuranxev trg 11
Telefon: 444-206


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.