DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


BEITRÄGE ZUR METHODIK DER WALDINVENTUR.
(Prilozi metodici inventarizacije
šuma.) Sastavili: K. F. Panze r i F.
Zöhrer . Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft,
Reinbek. Br. 99, 1974., 124 Str., broširano.
Kommissions Verlag Buchhandlung
Max Wiedebusch, 2000 Hamburg 36. Cijena
DM 16.


Pojedinačni prilozi više autora na navedenu
temu.


Zöhrer, F.: Inventarizacija šuma
kao inženjerska znanost.
Predmet se definira kao tipična inženjerska
znanost, veza između teoretski fundiranih
temelja i praktičnih optimalnih metoda,
za razliku od »čistih« temeljnih znanosti,
kao što su na pr. dendrometrija i
nauka o rastu i prirastu. Ovisnost metoda
inventarizacije i temeljnih znanosti, te njihovo
integriranje u jedan sistem, prikazan
je praktičnim primjerom. Naglašena je potreba
reduciranja sistematskih i srednjih
pogrešaka, jer se jedino tako mogu sniziti
relativno visoki troškovi, uz isto kvalitetu
informacija. Pokazana je važnost statistike,
teorije pogrešaka, geodezije, fotogrametrije
i fotointerpretacije, te novih tehnika
tzv. daljinske detekcije (remote sensing).


Panzer, K. F.: Mogućnosti ustanovljavanja
truleži stojećeg
debla bez razaranja materije.
Problem naročito važan za tropske šume,
gdje često otpadak radi truleži iznosi vrlo
veliki postotak. Pregled dosadašnjih metoda:
vizuelnih, na temelju vidljivih (curenje
smole, razna odebljanja), te pomoću
zvuka (lupanje sjekirom ili čekićem). Nove
metode se temelje na primjeni ultrazvuka,
rentgena i gama zraka. Kod starijih metoda
sistematske pogreške su vrlo velike,
dok su nove trenutno za inventarizaciju
preskupe. Kao mogućnost navodi se i metoda
ubadanja s iglom, no ta metoda već
ide u područje dijagnosticiranja truleži
razaranjem materije. Kvantitativna procjena
unutrašnje truleži je veliki problem,
čak i za najkompliciranije metode.


Stellingverf, D. A.: Inventarizacija
u svrhu rekognosciranja i
eksploatacijedrvne zaliheuSu


r i n a m u. Metodika utvrđivanja drvne zalihe
pogodne za eksploataciju, koja se primjenjuje
u zemljama u razvoju. Prvo je
izvedena rekognoscirajuća inventarizacija,
gdje su pomoću aerosnimka sitnog mjerila
izlučene geološke i biljnosociološke zone
u grubo, te izrađene karte za cijelu zemlju.
U drugom koraku je pomoću aerosnimka
krupnijeg mjerila izvršena inventarizacija
drvnih masa, na temelju koje su izlučena
šest područja pogodna za eksploataciju.
Za ta područja procijenjeno je stanje otvorenosti
šuma, planirana izgradnja puteva,
odnosno kopanje kanala u močvarnim šumama.


Sicco Smit, G.: Praktičnaprimjena
radarskih snimaka za kartiranje
tropskih kišnih šuma u
Kolumbiji . Radi stalne oblačnosti nisu
mogli biti primjenjeni konvencionalni aerosnimci.
Prikaz prednosti i mana radarskih
snimaka. Rudarski snimci su jeftini i
korisni za grubu stratifikaciju tipova šuma
na velikim površinama (površina tropskih
šuma u Kolumbiji iznosi 114 mil. ha),
bez obzira na oblačnost, no bez konvencionalnih
metoda interpretacije i terenske verifikacije
ne mogu se dobiti točniji podaci
u svrhu detaljnog planiranja eksploatacionih
radova.


Singh, K. D.: Neki zajednički oblici
prostorne raspodjele u tropskim
kišnim šumama i njihova
važnost za planiranje inventarizacije
. Tri glavne zone tropskih kišnih
šuma (Afrika, Jugoistočna Azija, Južna
Amerika) pokazuju začuđujuću sličnost u
prostornoj raspodjeli razreda promjera,
broja stabala, visinskih razreda i drvne zalihe.
Podaci bi se mogli međusobno korisiti
i donositi ispravne zaključke za sva
područja bez obzira na ogromne geografske
udaljenosti. Istraživanje optimalnih
statističkih metoda za procjenu drvnih
masa u području tropskih kišnih šuma.


Sachtier, M.: Neki rezultati inventarizacije
šuma u Dominikanskoj
Republici i posljedice
za buduću šumsku privredu. Prikaz
dosadašnje eksploatacije, stanja šuma
i budućeg gospodarenja. Radi lošeg gospodarenja
i uništavanja šuma eksploatacija
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 76     <-- 76 -->        PDF

je god. 1967, potpuno obustavljena i zatvorene
su sve pilane. Dio stanovništva međutim
živi od pokretne poljoprivrede (shifting
cultivatio), što je uvjetovalo daljnje krčenje
i uništavanje šuma. Inventarizacija izvedena
po FAO pokazala je tužnu sliku, samo
38´°/o površina šuma je u donekle povoljnom
stanju, a ostalo je manje ili više uništeno.
Opreznim iskorišćavanjem u očuvanim
šumama može se pokriti samo oko
50"y<> potreba zemlje. Time bi se omogućilo
otvaranje novih radnih mjesta u šumarstvu
i drvnoj industriji i podizanje životnog
standarda. Preduvjet za to je ukidanje
pokretne poljoprivrede preseljenjem
stanovništva. Tako obrađuje zemlju samo
oko lffl/» stanovništva, ali oni uništavaju


ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
(Allg. Forst-u. J.-Ztg.) 1974.


Br. 1


Weihe , J.: Količina i intercepcija oborina
u bukovim i smrekovim sastojinama u
Nordrhein-Westfalen, 1. Registracija količine
oborina na slobodnom prostoru ombrografima
bez zaštite od vjetra (Nastavak
br. 2/74).
Moosmayer , H.-U.: Važnost nekih ovisnosti
između staništa i rasta šume za
uređivanje šuma.
K a t o, F.: Utjecaj varijacija troškova i
etata na vrijednost sastojina.


Br. 2


Kramer , H.: Rezultati dendrometrijskih
i prirasno-prirodnih istraživanja kao pomagalo
za donošenje odluka kod planiranja
u šumarstvu i tekućeg gospodarenja.
Glide, H.: Uređivanje šuma — Sluškinja
ili gospodarica šumarskog gospodarstva?


Br. 3/4


Schmidt-Vogt, H.: Sistematski položaj
obične smreke (Picea abies Karst.) i
sibirske smreke (Picea obovata Ledeb.) u
rodu Picea. Prilog uvođenju gen-ekologije
u sistematiku drveća.
B rü n ig, E. F.: Faktori rizika u planiranju
funkcije šuma, prikazana na riziku vjetroizvala.
Mogućnost simultanog optimiranja
šumske proizvodnje i socijalnih funkcija
šume.


Kennel , R.: Iskustva iz inventarizacije
šuma u Bavarskoj 1970./71. god.


oko 25% površine države. Treba zabraniti
pašu u šumama, paljenje travnjaka, pošumljavati
rubove šuma borovima, a osobito
područja važna za osiguranje hidroenergetskog
potencijala države.


Haufe, H. R.: Mogu li se inventarizacije
šuma u zemljama trećeg
svijeta izvoditi efektivnij
e ? Kritika nesrazmjera upotrebljivosti
podataka dobivenih inventarizacijom i
troškova utrošenih u njihovo izvođenje.


Otvorena i poštena diskusija o problemima
koji su često izazvani poteškoćama više
subjektivne, nego objektivne naravi.


Z. Kalafadžić
Krumschmidt, W.: Praktična iskustva
s naseljavanjem šumskih mrava, grupa
Formica rufa.


Br. 5


Braun , H. J.: Ritam i veličina rasta, potrošnje
vode i produktiviteta potrošnje
vode kod drveća. I Alnus glutinosa (L.)
Geartn. i Salix albe (L.) »Liempde«.
Mammen , E.: Njemačko-španjolska izmjena
iskustva o problemima pošumljavanja,
kao i o zaštitama i rekreacionim
funkcijama šume.


Antoine , J.: Neki rezultati istraživanja
prijeloma vrha uslijed ledoloma kod smreke
o morfologiji krošnje i karakteristikama
drva.


Br. 6
Alt her r, E. et al.: Prvi rezultati pokusa
gnojenja smrekovih sastojina na kremenim
ilovačama u području »Nordliches
Härdtsfeld«/Ostalb.


Braun , H. J.: Ovisnost rasta smreke o kisiku
u tlu.
Braun , H. J.: Reakcija u rastu topola na


optimalnu i reduciranu opskrbljenost vo


dom.
Y achkaschi, A.: Stočarstvo Irana i
njegov utjecaj na šumu.


Br. 7


A11 h e r r, E. i E v e r s, F. H.: Neočekivani
uspjeh gnojenja kod manjka magnezija u
mladoj bukovoj sastojini na šarenim pješčenicima
u Odenwald.
A m a n n, E.: Razmišljanja prilikom revizije
uređajnog elaborata o gospodarenju u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 77     <-- 77 -->        PDF

šumama s pretežno zrelim sastojinama.
Nieuwoudt, F. i Sloboda, B.: 0 izjednačenju
velikog broja podataka.


R o e d e r, A.: Sistematska multimomentalna
snimanja kao ortogonalni slučaj problema
Buffon-ove igle.


Br. 8


S c h ö n h a r, S.: Istraživanja o pridolasku
Fomes annosus i ostalih uzročnika crvene
truleži u još neprorjeđivanim kulturama
smreke.


Pabst , H.: Mogućnosti i granice primjenljivosti
principa uzročnika zagađenja u
poljoprivredi i šumarstvu.
Rack , K.: Analiza štete od mraza u kulturi
duglazije, osobito obzirom na Phomosis
pseudotsugae.


Br. 9


Dietz , P.: Nauka o iskorišćivanju šuma.
H e e g, B.: Šumarska politika kao znanost


— Postavljanje problema.
ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
(Allg. Forst-u. J.-Ztg) 1975.


Br. 1


Poseban broj posvećen inventarizaciji
šuma na velikim površinama
He ne, A.: Inventarizacija na velikim površinama.
Braun , R.: Značajke inventarizacija šuma
u Austriji.
Franz , F.: Značajke inventarizacije šuma
u Bavarskoj.
L o e t s c h, F.: Neka razmišljanja o ciljevima
i načinu izbora metoda pogodnih za
inventarizaciju šuma na velikim područjima
u S.R. Njemačkoj.
W e i m a n n, H. J.: Inventarizacija smrekovih
šuma u Hessen-u izmjerom uzorka određenog
metodom PPS (Probabilities Proportional
to Size — vjerojatnosti proporcionalne
veličini) u god. 1970.


Br. 2


G ü r t h, P.: »Der Korker Waldbrief« — šumarsko
povijesna studija iz Mittelbaden-a.
Klein , E.: Uređivanje šuma u DDR.
Kunze , K.: Pokušaji kvantificiranja rizika
tehnološke zastarjelosti.


Br. 10/11


Schmidt-Vogt, H.: Prirodno rasprostranjen
je smreke Picea abies (L.) Karst.
u Euroaziji.
K1 e i n s ch m i t, J.: Povijesni razvoj, stanje
i budući zadaci istraživanja provenijencija
u šumarstvu.
Weisberge r, H. i Konert, H.: Istraživanja
heterovegetativnog razmnožavanja
smreke, duglazije i bora u terenu.
O 1 b e r g, R.: Kako reagiraju mlade smrekove
kulture na uništavanje korova herbicidima?


Br. 12


Yachkaschi, A.: Opasnosti za čovjekovu
okolinu i mjere zaštite u Iranu.
Bra n dl, H.: Šumarsko-politički i privredni
aspekti kooperacije među šumskim poduzećima.
Muhle , O.: O ekologiji i očuvanju vriština.
Muhs , H. -J. et al.: Varijacije u broju
puci među raznim provenijencijama Picea
abies (L.) Karst. Z. Kalafadžić


Müller , G.: O važnosti održanja genetskog
varijabiliteta šumskog drveća.
Schmidt , P.: Rast i potrošnja vode tri
klona topola.


Br. 3/4


Künstle, E. i Mitscherlich, G.: Fotosinteza,
transpiracija i respiracija u mješovitoj
sastojini u Schwarzwald-u. I dio
Fotosinteza.


Wellenstein, G. et. al.: Problem rezuida
nakon primjene hormonalnih herbicida
u šumarstvu.


Schönhar , S.: Istraživanja u napadu
truleži na stabla Picea abies oštećena kod
izvlačenja.


V r i e s, P. G. de: Hartig-ova metoda (1868.)
kao poseban slučaj optimiranog načina
procjene mase sastojina primjernim stablima.


Richter , J.: Srednji prsni promjer i indeks
cijena u sastojinama smreke.


Br. 5


Schober , R.: Razmatranja o pokusima
s borovima raznih provenijencija u Šumariji
Wolfagang, odjel Pechhütte 50b.


187
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Mit scherlich, G. i Künstle, E: Fotosinteza,
transpiracija i respiracija u mješovitoj
sastojini u Schwarzwald-u. II dio
Transpiracija.


Br. 6/7


N i e s s 1 e i n, E.: Kurt Mantel — povjesničar,
pravnik i šumar u službi njemačkog
šumarstva.
Hasel , K.: Značenje i zadaća iztraživanja
i nastave na području povijesti šumarstva.
Pacher , J.: Tendencija razvitka šumarstva
u Njemačkoj u prvoj polovini 19. stoljeća
pod utjecajem savremenih kulturnih
stremljenja.
Zundel , R.: Uređenje pejzaža kao sredstvo
za rješavanje konfliktnih situacija u
prirodnim rezervatima s mnogo posjetitelja
— primjer Feldberg/Schwarzwald.
Kenk , G.: Sustav za definiranje cilja šumarskog
gospodarstva i kontrola izvršenja.
Schwarz , O.: Kvantifikacije vodnog prinosa
iz šuma.


Br. 8


H ö f 1 e, H. H.: Teorija sistema u nauci o
iskorišćavanju šuma.
S c h i m i ts c h e k, E.: Razmatranja o nekim
štetama na šumama.
Zycha, H.: Mjerenje aktiviteta truleži
debla u sastojinama smreke.


Br. 9


Keinschmit, J. et. al.: Mogućnosti genetičkog
poboljšanja Quercus robur i
Quercus ipetraea, I Inventura sjemenskih
plantaža.
L ii p k e, B. V.: Analiza rasta sadnica smreke
u prvoj godini nakon presadnje.


Br. 10


Schönhar, S.: O naseljavanju Fomes
annosus u svježe panjeve u prorjeđivanim
sastojinama smreke.
K1 e i n s c h m i t, J. et. al.: Mogućnosti genetičkog
poboljšanja Quercus roburQuercus petraea, II Pokusi razmnažanja
hrasta reznicama.
Klimatzek, D.: Obujam i konzekvence
aplikacije insekticida pri uništavanju defolijatora
bora u Nordbayern.
Bergmann , F.: Indentificiranje porijekla
šumskog sjemena na temelju izoencimgen
frekvencija.


Br. 11


A b e t z, P. i P r a n g e, H.: Sumsko-uzgojni
pokusi sa sadnicama raznih sortimenata
pri osnivanju smrekovih sastojina u Oberschwaben.
Den gl er, K: Vjeverica kao šumski štetnik


Br. 12


Altherr, E. i Evers, F. H.: Efikasnost
gnojenja magnezijem u sastojini
smreke u Buntsandestein-Odenwald.
C u r t o i s, H.: Kako je opasna Fomes
annosus?


Mantel , K.: Razdoblja u povjesti šumarstva
Njemačke.
Platen , J. v.: Ustanovljavanje gubitka
prirasta.


Weiche , J.: Količina i intercepcija oborina
u bukovim i smrekovim sastojinama
u Nordhein-Westfalen, 2. Daljnje kontrole
mjerenja kiše izvan šume.


Z. Kalafadžić
UPOZORENJE AUTORIMA ZA SEPARATE


Autori članaka koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih
naručiti posebno i istodobno s dostavom rukopisa. Separati se POSEBN O
NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj cijeni i odvojeno od autorskog honorara.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 79     <-- 79 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


20. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora
proširene dugogodišnjim društvenim radnicima,
koja je održana 1. travnja 1976 g.
u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma« u Zagrebu.
Prisutni: dr. M. Androić, ing. D. Böhm,
ing. D. Brkanović, ing. I. Delajković ing.


V. Fašaić, ing. N. Goger, ing. F. Knebl, dr.
N. Komlenović, (ing. T. Krnjajk, ing.
I. Milinković, ing. O. Piškorić, dr. Z. Potočić,
dr. B. Prpić, ing. S. Vanjković, R.
Tkalčec, I. Žlutickv i ing. R. Antoljak.
Dnevni red:


1.
Pozdravna riječ potpredsjednika Saveza
2.
Kritički osvrt na održano Savjetovanje
u Zadru, daljna razrada donesenih
zaključaka i dr.
3.
Završni račun Saveza za 1975 g., donošenje
Plana prihoda i rashoda, kao
i Plana rada za 1976 g.
4.
Organizacijske pripreme i sadržaj proslave
130 g. osnivanja Hrvatskog šumarskog
Društva i 100 godina neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista (4.
VI. 1976 g. u Zagrebu).
5.
Skupština Šumarskog društva — Zagreb
(8. IV 1976 g.): obnavljanje rada,
biranje novog U. O. i donošenje plana
rada, za o, g., izbor delegata Saveza
za skupštinu i dr.
ad 1:


U otsutnosti predsjednika, sjednicu je
otvorio i pozdravio prisutne potpredsjednik
Saveza ing. T. Krnjak;


prisutni smatraju da nedolaženje izvjesnog
broja članova U. O. na zakazane
sjednice predstavlja usporavanje društvenog
rada, a i dovođenje u vremenski
tjesnac realizacije prihvaćenih i zacrtanih
akcija Saveza (Zaključci Savjetovanja
-Zadar, opseg i sadržaj proslave 100. g.
Š. L., 130 g. Hrvatskog Šumarskog Društoa,
Skupštine ŠD-Zagreb i dr.), pa se
mole članovi U. O. da nastoje redovitije
dolaziti na sjednice Saveza.


ad 2:
Tehnički tajnik ing. R. Antoljak iznio
je podatke da je u radu Savjetovanja u
Zadru (4-6. III. 1976 g,) sudjelovalo 232
učesnika i to: iz Hrvatske 165, iz Slovenije
6, iz Srbije 3, iz Bosne 14 i 34 sudionika
iz Zadra, odnosno: iz Istre, Hrv. Primorja
i Dalmacije 62, iz kontinentalnog dijela
Hrvatske 113, iz drugih republika 23 i iz
Zadra 34 sudionika (predstavnici političko
-društvenih, kulturnih i ostalih privrednih
organizacija). Po zvanjima je bilo:
akademika 6, šumarskih inspektora 13,
političkih radnika 8, šumarskih stručnjaka
(IT) 158, novinara 5 (Vjesnik, Politika,
Slobodna Dalmacija, Novi list-Zadar
i RTV-Zagreb) i ostalih privrednih i
znanstvenih radnika-nešumara 42 sudionika.
U stručno-turističkoj ekskurziji na
potezu Zadar-Nin, Petrčani i Privlaka-
Vir sudjelovalo je 136 osoba. Na svečanoj
večeri bio je 181 sudionik. Najstariji
-prisutni — šumari bili su: Ante Dobrić
(rodj. 1894 g.) i ing. Nikola šepić (1903 g.).


Pozdravne govore na Savjetovanju su
održali: Dr. Aleš Bebler, predsjednik Jugoslavenskog
savjeta za zaštitu i unapređenje
čovjekove okoline, akademik dr.


T. Varićak, redovni član Jug. akademije
znanosti i umjetnosti-Zagreb, ing. T.
Krnjak, republički glavni inspektor za
šumarstvo, Josip Krpan, saborski zastupnik,
Šime Patrk, predsjednik SO-Zadar
i dr.
Pozdravne brzojave Savjetovanju su
uputili: akademik I. Jurković, predsjednik
republičkog savjeta za naučni rad,
Ing. D. Nikolić, sekretar za šumarstvo
Srbije i dr. I. Dekanić, profesor ŠF-Zagreb.


Savez je uputio pozdravni brzojav i
želju za skoro ozdravljenje: ing. Huseinu
Imamoviću, v. savj. u Sekretarijatu za
šumarstvo BH i dr. Ž. Radovanoviću,
direktoru Instituta za šumarstvo BH, koji
su vozeći se u Zadar na savjetovanje
teško staradali u saobraćajnoj nezgodi.


Ing. O. Piškorić je pročitao prijedlog Zaključaka
savjetovanja u Zadru. U diskusiji
je iznijeto: 1. da su Zaključci dobro postavljeni,
ali ih treba još kompleksnije i
nešto šire obraditi i dopuniti podacima iz


189
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 80     <-- 80 -->        PDF

1958 g. (Savjetovanje o kršu u Splitu), 2.
konstatira se da je Socijalistički SRN Hrvatske
forum koji može direktno predlagati
mjere za rješavanje problematike krša
i zaštite čovjekove okoline, kao i da potiče
primjenu već postojećih mjera. Prema tome
Ü. O. Saveza treba se čvršće povezati
sa SSRN; 3. provodeći propagandu i
popularizaciju šumarstva i drvne industrije,
koja je gotovo zamrza, Savez treba
angažirati novinarstvo, odnosno cjelokupnu
»sedmu silu« uključujući tu i RTV za
ovakove akcije (o ovom problemu struke
bit će više govora na 87. god. skupštini
Saveza, koja će se održati sredinom XI
mjeseca o.g.); 4. uz pomoć Jugoslavenskog
savjeta za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline (Dr. A. Bebler) U.O. će nastojati
izdati Zbornik radova s održanog Savjetovanja;
5. proširene zaključke dostaviti će
Savez: a) svima zastupnicima saborskih
vijeća SRH, b) SSRN Hrvatske, c) predsjednicima
SO i Zajednicama općina na
jadranskom području, d) općinskim sekretarijatima
SKH na Jadranu, e) istaknutim
političkim i društvenim radnicima Hrvatske;
6. U.O. Saveza ponudit će usluge
SSRN Hrvatske za formiranje grupe, koja
bi radila na problematici krša i zaštiti čovjekove
okoline i 7. potrebno je da Savez
ITŠDI Hrvatske, kao i suorganizatori Savjetovanja:
Šumarski fakultet, Zagreb,
Republički zavod za zaštitu prirode, Šumarski
institut Jastrebarsko, uz pomoć
Odbora za zaključke (ing. F. Knebl, prof,
dr., Potočić, ing. O. Piškorić, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak) i dalje vode
brigu oko sprovedbe zaključaka, povezivanja
i realizacije dogovorenih radnji.
ad 3:


Cjelokupni IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU
PRIHODA I RASHODA KAO I ZAKLJUČNI
RAČUN s pismenim izvještajem za
1975. g. podnio je financ. referent R. Tkalčec:


Obračun prihoda i rashoda za 1975. god.


I.
Prihodi 593.132,40 din
II.
Rashodi 548.425,85 din
Razlika + 44.706,25 din


Izvještaj Nadzornog odbora Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske od 19. III. o. g. povodom
pregleda novačnog poslovanja Saveza za
vremenski razmak od 1. siječnja do 31.
prosinca 1975. godine:


Prilikom financijskog pregleda, koji je
obavljen 18. i 19. III. o. g., utvrđeno je
slijedeće:


1.
Tekući račun Saveza kod SDK glasi:
30102-678-6249
2.
Stanje bankovnog računa na dan 1. I.
1975. g. bilo je: 523.504,30 Din.
3.
Stanje bankovnog računa na dan 31.
XII. 1975. g. glasilo je 744.489,07 Din.
4.
Saldo blagajne od 31. XII. 1975. g.:
119,90 Din.
5.
Ukupni prihodi Saveza u 1975. g. iznosili
su: 593.132,40 Din.
6.
Ukupni rashodi Saveza u navedenom
vremenu u 1975. g. iznosili su:
548.425,85 Din.
7.
Višak prihoda nad rashodima u 1975. g.
iznosi: 44.706,55 Din.
8.
Potraživanja od kupaca na dan 31. XII.
1975. g. iznosili su:
a) dugovanja pojedinaca
na pretplati za
Šum. list od ranijih godina i u 1975.


g. iznosila su: 13.820,00 Din.
b) dugovanja radnih organizacija na
pretplati za Š. L. 14.750.00 Dim.


c) dugovanja radnih organizacija za
isporučene tiskanice, obrasce, knjige
i si. 66.669,00 Din.


d) dugovanja u vezi troškova upravljanja
Šum. domom i dužne stanarine
za poslovni prostor 53.436.75 Din.


Ukupna potraživanja u 1975. g.: 148.675,75


Nadalje: Nadzorni je odbor utvrdio da
su svi obračuni isplate u 1975. g. izvršene
na temelju urednih blagajničkih dokumenata
i prema određenim stavkama prihvaćenog
Plana prihoda i rashoda za 1975. g.,
na 14. sjednici U.O. Saveza, koja je održana
10. 4. 1975. g.;


zatim: da su svi blagajnički dokumenti
uredno potpisani po likvidatoru, blagajniku
i predsjedniku Saveza odnosno teh.
tajniku Saveza;


da je knjigovodstvo Saveza proknjižilo
cjelokupnu novčanu dokumentaciju za
1975. g.


Članovi N. O. Saveza:


1. ing. A. Mudrovčić, v.r.
2. prof. dr. Z. Potočić, v.r.
3. ing. S. Vanjković, v.r.
Izvještaj o pregledu poslovanja podnio
je ing. S. Vanjković.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Proračun prihoda i rashoda 1976. g.


I Prihodi s dotacijama 1,063.574,00 din


II Rashodi:
a) Materijalni rashodi 63.750,00
b) Funkcionalni rashodi 697.789,00
c) Amortizacija 9.110,00
d) Ugovorne obaveze 12.405,00
e) Zakonske obaveze 34.590,00
f) Osobni dohoci 245.930,00


Svega rashodi 1,063.574,00 din


Proračun prihoda-rashoda fondova Saveza
za posebne namjene:


I Fond vlastite zgrade
a) prihodi 973.871,00 din.
b) rashodi 124.000,00


ostatak 849.871,00 din.


II Fond za proslavu 100 g. Šum. lista


a) prihodi 69,574,00 din
b) rashodi 69.574,00


Ostatak 0


III Fond sredstava za investicije


a) prihodi 17.000,00 din.
b) rashodi 17.000,00


Ostatak


IV Fond zajedničke potrošnje opće namjene
a) prihodi 20.779,95 din.
b) rashodi 18.500,00


Ostatak 2.279,95 din.


V Fond zajedničke potrošnje za stambenu
izgradnju
a) prihodi 26.364,00 din.
b) rashodi 0


Ostatak 26.364,00 din.


Za otpis dugovanja iz ranijih godina (tis


kanice + pretplata za Š.L.) 6.017,00 din.
Razdioba viška ostvarenih prihoda u iznosu
od 44.706,55 din.:


a) 2">/o u rezervni fond Saveza
prema čl. 21 Samoupravnog
sporazuma 894,00 din.


b) u fond zajedničke potrošnje
opće namjene 15.000,00 din.


c) za isplatu razlike namještenicima
Saveza brutto O.D. u
visini 1-mjesečnog bruto O.D. 20.000,00 din


d) za pokriće troškova izdavanja
jubilarne edicije
Šum. lista 8.812,55 din


Svega: 44.706,55 din.


U opsežnoj i detaljnoj diskusiji dane su
sugestije u vezi ubiranja pretplate i nastalih
dugovanja za Š. L., kao slanje opomena,
naplaćivanju tiskanica za potrebe
šumarstva, prikupljenju oglasa i si.


Savez će se obratiti na Republičku zajednicu
za šumarstvo i zamoliti dotaciju
za pokriće tiskanja Šumarskog lista.


Cjelokupni izvještaj financ. savj. R. Tkalčeca
primljen je u cijelosti s predloženom
raspodjelom ostataka prihoda u iznosu od
44.706,55 din. po zaključnom računu za
1975. g.


Prihvaćen je i Plan rada Saveza za 1976.
g., koji glasi:


1. Održati Savjetovanje u Zadru: Uloga šume
i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na jadransko popodručje
(4—6. III 1976. g.).
2. Organizirati prolavu 130 godišnjice osnivanja
Hrvatskog Šumarskog Društva, današnjeg
Saveza, kao i 100 godišnjicu izlaženja
šumarskog lista uz slavljenje 35 godišnjice
Narodnog ustanka.
3. Izdati jubilarnu ediciju »Povijest šumarstva
i Šumarskog lista« do 30. X. 1976. g.
4. Nastaviti započetu akciju oko denacionalizacije
Šumarskog doma.
5. Održati 87. skupštinu Saveza tokom
XI, mjeseca 1976. g.
6. Ojačati položaj i ulogu Saveza:
a) aktiviranjem rada teritorijalnih Šumarskih
društava;
b) povećanjem broja pretplanika Šum. li-
sa i snažnijom suradnjom, kao i sprovođenjem
zaključaka donesenih na sastanku
Redakcijskih odbora (održan 23. X. 1975. g.
u Zagrebu);
c) popularizacijom i propagandom šumarstva
i drvne industrije, a uz pomoć radnih
organizacija naše struke;
d) nastaviti pripremne radove oko izdavanja
Malog šumarskog i drvno industrijskog
priručnika, kao i Almanaha-adresara svih
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije na području SRH.
ad 4:


Proslava 130 godina osnivanja Hrvatskog
Šumarskog Društva, 100 godišnjica izlaženja
Šumarskog lista uz slavljenje 35


191
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 82     <-- 82 -->        PDF

obljetnice Narodnog ustanka održati će se ad 5:


4. VI. o. g. u obliku akademije s prigodnim
svečanim sadržajem u hotelu IntercontiKao
delegati za godišnju skupštinu ŠDnental-
Zagreb. Zamolit će se: akademik Zagreb, koja će se održati 8. IV. o.g. u Zadr.
I. Jurković, republ. sekretar ing. R. grebu određeni su: predsjednik Saveza


Pavlović, podpredsj. Sabora č. Grbić, akaing.
S. Tomaševski, ing. S. Vanjković i ing.
demik dr. V. Varićak i predsjednik grada I. Delajković.
Zagreba Ivo Vrhovec (već je dao pristanak)
da prihvate članstvo u Počasnom


ad 6:


odboru prilikom najavljenih proslava.


Tom prilikom priredit će Savez prikladnu Članovi sjednice komemorirali su smrt
prateću izložbu arhive i dokumentacije ing. J. Batića, šum. savjetnika u. m., koji
Š. L., Saveza i dr. je umro 26. III. o.g. u starosti od 81. g,


Organizaciju i sprovedbu radova ovih života. Na sprovodu se od pokojnika u
proslava obavit će: ime Saveza i ŠD-Zagreb oprostio ing. O.
a) Savjetodavni odbor u sastavu: dr. M. Piškorić. ŠD-Zagreb je položilo vijenac.
Androić, dr. Z. Potočić, ing. B. Čop, ing. V.
Fašić, ing. N. Goger, ing. S. Vanjković, ing. Hvala i slava mu!


R. Štraser, dr. S. Bertović, ing. V. Živković
i ing. D. Böhm i Podpredsjednik: Ing. T.Krnjak, v.r.
b) Izvršni odbor: dr. B. Prpić, ing. O. Piš-
Tajnik: dr. N. Komlenović, v.r.


korić, dr. N. Komlenović, ing. Ž. Višnjevac
i ing. R. Antoljak. Zapisničar: Ing. R. Antoljak, v.r.


»PAPUK« DRVNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT PAKRAC


OOUR — DRVNO PRERAĐIVAČKI KOMPLEKS
Pilana,
Tvornica parketa,
Tvornica stolica,
Tvornica drvne galanterije.
Pogon drvena vuna,


OOUR — METALNI KOMPLEKS
Ljevaonica
Auto-servis
Strojna i ručna bravarija


OOUR — TVORNICA KOMADNOG NAMJEŠTAJA — GRUBIŠNO
POLJE


OOUR — ROBNA KUCA »PAPUK« Pakrac
Prodavaonica automobila u Pakracu
Prodavaonica auto-dijelova u Pakracu
Prodavaonica namještaja u Pakracu
Prodavaonica namještaja i kuć. aparata u Kutini
Prodavaonica namještaja i kuć. aparata u Velikim Zdencima


Nudimo svoj bogat i kvalitetan proizvodni program.


Preko naših prodajnih punktova bit ćete uvijek na vrijeme i solidno
usluženi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IN MEMORIAM


Ing. JAKOV BATIĆ


26. ožujka umro je, a 29. pokopan na
zagrebačkom Mirogoju, dipl. ing. šum. Jakov
B a t i ć. Batić, sin Slovenskog Primorja,
rođen je 25. srpnja 1895. godine u Oseku
kraj Šempasa. Peto je dijete, od devetoro,
siromašne seljačke obitelji, kako je
sam znao govoriti. Osnovnu školu polazi u
rodnom mjestu, gimnaziju, njemačku jer
slovenske nije bilo, u Gorici na kojoj i maturira
1915. godine.Ratno vrijeme omogućilo
mu je nastavak školovanja tek 1919.
godine i to u Zagrebu. U Zagrebu se našao
već neposredno poslije pada Austo-ugarske
monarhije, u studenome 1918. godine, jer
zbog terora talijanskih okupatora mora
bježati iz rodnog kraja .U Zagrebu se upisuje
na Šumarski fakultet na kojem i, u
rekordnom roku tj. 1922. godine, završava
studije. Za vrijeme studija uzdržava se iz
potpore, 500.— dinara mjesečno, koju je
primao od Ureda za izbjeglice u Ljubljani.
Batić započinje svoj stručni rad početkom
1923. godine u Gospodarstvenom uredu
Otočke imovine općine a nastavlja,
od kraja 1924. do ožujka 1925. godine, na
dužnostima upravitelja Šumarija u Otočcu,
Škarama i Kosinju. Nakon dvanaestogodišnjeg
rada u kraškim šumama Otočke imovne
općine premješten je u Panonsku ravnicu,
za šumarskog referenta u Sreskom
načelstvu u Somboru; na toj dužnosti u
skladu s ondašnjom organizacijom državne
administracije, dobiva zvanje šumarskog
savjetnika V položajne grupe.
1938. godine Batić je premješten u Direkciju
šuma u Novom Sadu i za dotanji savjesni
i stručni rad odlikovan. U Novom
Sadu godinu dana bio je šef građevinskog
odsjeka a dvije godine šef administrativnopersonalnog
odsjeka.


Proširenjem II svjetskog rata na naš
teritorij pok. Batić opet je izbjeglica. Mora
napustiti Novi Sad a po dolasku u Zagreb
upućen je za upravitelja Šumarije u Vrgin
Mostu. Kasnije je premješten u Zagreb, u
Veliku župu, da nakon Oslobođenja nastavi
s radom u Okružnom narodnom odboru
u Zagrebu. Potrebe šumarskih stručnjaka
na terenu dovode ga u Veliku Goricu (u


NO kotara), u Šumsko gospodarstvo Cvetković
kraj Jastrebarskog te u Dugo Selo.
U Dugom Selu najprije se nalazi u NO kotara
a zatim, od 1952. godine, kao upravitelj
Šumarije s kojeg radnog mjesta 1959.
godine odlazi u mirovinu. Kao umirovljenik
do 1966. godine radi u Odjelu za uređivanje
šuma Šumskog gospodarstva u
Brezicama.


Ne samo spomenuto posebno priznanje
za njegov stručni savjesni rad, nego i
njegov literarni dio rada dokazuje njegovu
ljubav za šumu, brigu za unapređivanje
šumskog gospodarstva i za racionalno korišćenje
šuma. To su 1930. godine u Šumarskom
listu objavljeni članci »Sušenje jelovih
i smrekovih šuma u Lici« te »Propadanje
golemih vrijednosti narodnog imetka
«. U prvom članku Batić upozorava na
ugroženost ličkih jelovih i smrekovih šuma
od podkornjaka i na nužnost hitne intervencije,
a u drugom na štetnost za narodnog
gospodarstvo korišćenje šindre kao
materijala za pokrivanje kuća.


Do stupanja na snagu novog Zakona o šumama
1929. godine u velikom dijelu Jugoslavije
(Bosni i Hercegovini, Srbiji) uprava
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 84     <-- 84 -->        PDF

s državnim šumama i opći šumarski nad3)
Čuvajno šume od požara!
zor bili fu unificirani tj. vršio ih je upravi4)
Čuvajmo naše šume od štetne kreše,
telj šumske uprave. Stupanjem na snagu 5) Ne zasijecajmo stabla,
tog Zakona provedena je bifurkacija ovih 6) Čuvajmo šume od koza,
dviju djelatnosti, koju je, međutim, dio 7) Njegujmo šume, i
šumara teško prihvaćao. Batić, svojim čla8)
Podižimo šume.
nkom »Organizacija šumske uprave i ad


Batić se rastao sa šumom kao rad


ministracije« (Š. 1. 1931.), ustaje u obranu


nim objektom 1966. godine, ali se nije


bifurkacije, jer ona omogućuje da se sva


rastao sa svojom dragom mu strukom


koj djelatnosti posveti puna pažnja. Iz tog


ni s kolegama. Malo je bilo »Šumarskih


članka navodimo i dvije rečenice: »Kadar


četvrtaka« u Savezu inžinjera i tehničara


činovnika i službenika ne povisuje se, a


šumarstva i drvne industrije Hrvatske na


posao raste iz dana u dan. Domaće narod


kojima Batić nije bio da s kolegama i dru


ne potrebe na šumi, kojima treba najpri


govima, starijim i mlađim, razmatra ne


pravnije udovoljavati, svaki dan su sve


samo događaje iz prošlosti nego i zbiva


veće porastom naroda, kulture i civilizaci


nja u suvremenom šumarstvu. To dokazu


je. ..« (str. 187). Navodimo ove rečenice,


je i činjenica da je do kraja života bio


jer nam one daju sliku Batića kao ČOVJE


pretplatnik Šumarskog lista.


KA, kao stručnjaka koji ne obavlja svoje
dužnosti samo stoga, jer ih mora vršiti neZavršimo
ovo spomen-slovo riječima s
go i s razloga, što se na određenoj dužnosti kojima se potpisani, kao predstavnik Save


nalazi i zbog toga da svojim radom dopriza
inžinjera i tehničara šumarstva i drvne
nese i boljitku društvene zajednice — naindustrije
SR Hrvatske, u nadgrobnom goroda.
To su zacjelo bili i motivi, da za voru oprostio od Jakova Batića: » ... I
knjigu »Kratke pouke iz šumarovaj
letimačan slijed Tvog životnog puta
stva« (Beograd, 1935. god. u realizaciji S. jasno pokazuje da ti je život bio plodan
Baranca) napiše niz priloga. i da si SVJETAO PRIMJER mlađim generacijama.
Ne ćemo zaboraviti, da si i u
U Barančevim »Poukama iz šumarstva svojoj bolesti mislio na svoje »četvrtkovnalaze
se ovi prilozi J. Batića: ce« te kada nisi mogao osobno doći u Šumarski
dom, poslao si »kolektivu kluba«


1) Drvo je jedno od najvećih potreba čo


čestitku za ovu, 1976. godinu. Zato mirno


vječanstva,


počivaj, a mi kličemo — SLAVA TI!


2) Jedan razgovor između šumara i seljaka


O. Piškorić
(o čuvanju šuma),


UPLIV SUMA NA BROJ PUČANSTVA


Veoma poučna motrenja učinjena su u Francezkoj na osnovu statističkih
podataka, u kakvom su naime savezu izkrčenje šuma sa pučanstvom. Trideset
okružja, u kojih su sve šume izkrčene, izgubila su po zadnjem brojenju
od god. 1886. do 80.000 na pučanstvu. Kao prirodni zakon imalo bi služiti
ovo: Ako želimo, da nam budu doline napučene, onda neka budu briegovi
šumoviti. Jer ako su pobrežja gola, onda bujice i druge prirodne nepogode
uništuju sve, što jim je na putu, a tim se uništuju i pitoma zemljišta, od
kojih se odplavlja plodovita i za rastenje bilina potrebita crnica. Poljodjelac,
kojega ne može prehraniti jalovo tlo, živi oskudno i kukavno, ter se mora
napokon i izseliti u druge krajeve...


Blago si ga onomu narodu, koji umije razumno koristiti se sa šumom, ali
i čuvati ju, da mu se uzdrži; jer nestane li šuma, onda mu ne preostaje drugo,
nego seliti se u drugi nepoznati kraj. A što to znači, teško bi bilo reći.


(Šumarski list, 1885, str. 383)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 85     <-- 85 -->        PDF

POKRETNI ŽIČANI STROJ U RUS


Poduzeće Hinteregger Reinhold, Maschinen u. Seilbahnbau u Celovcu u svom
URUS — programu proizvodi novi tip privlačnog užeta, upotrebljivog na svakom
terenu. To je URUS pokretni žičani kran, koji se za pogon može priključiti na


Mercedes-Benzov Unimog, ali ima i vlastiti motor koji se transportira kamionom.
Poduzeće proizvodi privlačnu užad nosivosti između 1500 i 3500 kg s dohvatom
između 300 i 800 metara.


IZVOZ HRASTOVIH DUGA SA HRVATSKIH POSTAJA U TRST


Tečajem g. 1880. bude sa sliedećih željezničkih postaja odveženo u Trst
ukupno 32,716.157 komada duga, i to iz Siska 29,252.044 kom., iz Velike
Gorice 2,038.053 kom., iz Križevca 140.047 kom., iz Vrbovca 138.551 kom.,
iz Lekenika 111.600 kom., iz Zdenčine 951.028 kom., iz Zagreba 67.595 kom.,
iz Zaprešića 10.800 kom., a iz Osieka 6.409 kom.


(Šum., list., 1881. str. 97)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 86     <-- 86 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja (savjetovanja,
proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćih i stranih stručnih časopisa
i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja
kod nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te napise o
radu terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu stručnjaci
iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom obliku.
Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem ili pisaćim strojem
pisane tabele) tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis
za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan prostor
širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2 — 1 stranice
pisan s proredom. U tu svrhu može poslužiti i zaključak članka, te ga u tom slučaju
treba posebno napisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista prevodi na
jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše
650 tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu) i u njemu autor iznosi problematiku
i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Priložene
fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni za
kliširanje odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus — ili — foto papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
tabele, crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s mnogo
brojaka izradite tušem na pausu, foto ili crtaćem ili pisaćim strojem na boljem papiru.


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni se radovi plaćaju!


Autori članaka koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih
naručiti posebno i istodobno s dostavom rukopisa. Separati se POSEBN O
NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj cijeni i odvojeno od autorskog honorara.


Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
žiro-računa, kao i broj bankovnog računa općine u kojoj stalno borave, radi uplate
ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.