DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 73     <-- 73 -->        PDF

štice. U zoni sladuna i cera i čitavom litoralnom
pojasu srednje su temperature zraka
najhladnijeg mjeseca pozitivne. Srednja
godišnja kolebanja (amplitude) temperature
zraka kreću se od 14,6»C (Palagruža)
u kserofilnom otočnom području do 21,7°C
u prijelaznom stepskom području (Brestovac-
Belje).


Pravilnosti u odnosu klimazonalnih zajednica
i srednjih temperatura atmosfere
lijepo ilustriraju karte klimatogenih vegetacijskih
područja i srednje temperature
zraka (godišnje i u vegetacijskom periodu)
što ih donosi autor na str. 178, a odnose se
na okolinu gornjeg toka Kupe.


Za definiciju i karakterizaciju makroklime
u pojedinim klimatskozonskim vegetacijskim
područjima i njihovim varijantama
(podpodručjima) na teritoriju Hrvatske,
autor smatra najpogodnijim »srednjake
vegetacijskog područja i srednjake ve-


Mirko Špiranec: DRVNOGROMADNE TABLICE.
Izdavač: Poslovno udruženje šumsko
privrednih organizacija, Zagreb 1975.


Autor je izradio dvoulazne i jednoulazne
drvnogromadne tablice za hrast lužnjak
(Quercus robur L.), hrast kitnjak
(Quercus petraea Liebl.), bukvu (Fagus
silvatica L.), obični grab (Carpinus betulus
L.), pitomi kesten (Castanea sativa
Mili.) i običnu brezu (Betula verrucosa
Ehrh.).


Rad se sastoji iz uvodnog dijela i tabelarnog
dijela.


U uvodnom dijelu autor daje kratak
prikaz u nas primjenjivanih stranih (dvoulaznih)
tablica. Ističe potrebu izrade domaćih
tablica te navodi postojeće dvoulazne
tablice naših autora. Posebno za svaku
vrstu drveta obrazlaže način izmjere stabala
na terenu, metodu izrade tablica i
vrši usporedbu s primjenivanjem stranim
tablicama.


A) Dvoulazne drvnogromadne tablice


Tablice su izrađene računski uz primjenu
Schumacher-Hallove funkcije izjednačenja.
Za svaku vrstu drveta tabelirana je


getacijskog podpodručja«, koje iznosi u
tab. 24.


Zakonitosti odnosa klime i vegetacije
utvrđene u ovoj studiji pružaju ne samo
dragocjen uvid u značenje klimatskih faktora
za život fitocenoza odnosno ekosistema,
već nas dovode do vrlo važnoga saznanja
da prirodnavegetacij a, odno sno
fitocenoze, mogu biti indikatori
klimatskh prilika (od makro-
do mikro-klimatskih). Kako je poznato
broj meteoroloških stanica je razmjerno
malen pa su stoga meteorološko-klimatološke
karte još uvijek prilično grube. Klimatološko-
vegetacijske karte izrađene na osnovi
detaljnih snimanja terena mogu nasuprot
tome pružiti dobar uvid u klimatske
prilike istraživanog područja, ako su
prethodno utvrđeni kauzalni odnosi između
klimatskih i vegetacijskih faktora.


M. Gračanin
ukupna masa stabla (s granama do uključivo
3 cm debljine na tanjem kraju) i masa
krupnog drveta (s granama do 7 cm debljine
na tanjem kraju), pri tome su uzeti
debljinski stepeni po 1 cm i njemački debljinski
stepeni po 5 cm.


B) Jednoulazne drvnogromadne tablice


Tarife su također izrađene računski,
prikazana je metoda izrade kao i način
upotrebe. Jednoulazne tablice su tabelarne
za njemačke i francuske debljinske stepene.
Za hrast, bukvu i grab tabelirana je
masa krupnog drveta i za debljinske stupnjeve
po 2 cm.


Ove DRVOGROMADNE TABLICE su
izrađene na bazi domaćih primjernih stabala,
modernim računskim putem te će za
spomenute vrste drveća davati sigurno
bolje rezultate (naročito dvoulazne tablice)
od ranije primjenivanih tablica. Primjenjena
metoda konstrukcije jednoulaznih tablica
više odgovara za preborne sastojine
nego za jednodobne, te će i njihova upotrebljivost
u skladu s tim varirati. U svakom
slučaju ovo su naše tablice, koje će u
praksi naići na široku primjenu.


Dr. A. Pranjić