DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 72     <-- 72 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


S. Bertović: PRILOG POZNAVANJU ODNOSA
KLIME I VEGETACIJE U HRVATSKOJ
(Razdoblje 1948-1960. godine); 216
str., 37 slika, 37 tabela i 3 karte u boji.
Acta Biologica VII/2, Prirodoslovna istraživanja
JAZU, knj. 41, Zagreb 1975.
Nedavno objelodanjena opsežna studija
dr S. Bertovića pod gornjim naslovom
obradovati će ne samo šumare i
agronome, već sve naše prirodoslovce, kojima
su svakodnevno potrebni solidni podaci
o klimatskim prilikama u Hrvatskoj,
a posebice o njihovu odnosu prema živom
svijetu. Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji
s Hidrometeorološkim zavodom Hrvatske
(up. Kirigin B., Šinik N., Bertović
S.: Klimatski podaci SR Hrvatske, Zagreb
1971.) autoru je uspjelo detaljno obraditi
pojedine klimatske faktore, povezati ih s
tipovima vegetacije i ukazati na zakonitost
ekoloških odnosa, koji su značajni za Hrvatsku.
Zamašitost ovih istraživanja mogu
dobro ocijeniti stariji istraživači, koji
su u svojim studijima trajno nailazili na
poteškoće zbog pomanjkanja određenih
meteoroloških podataka. Valja naime
znati da je klima Hrvatske prvi put pregledno
prikazana u »Zemljopisu Hrvatske
« (1941.) zaslugom Prof. Dr Stjepana
Š k r e b a i njegovih suradnika. Ipak je
na detaljan prikaz klime trebalo čekati
još punih 30 godina.


Golem dokumentacijski materijal, koji
je autor predočio u ovoj raspravi, rezultat
je zajedničkog rada autora i niza suradnika
Hidrometeorološkoga zavoda (M. Š i-
k i ć, M. Knežević, D. P o j e, N. P1 e šk
o i dr.).


U svojim poredbenim istraživanjima
Bertović je obuhvatio 4 litoralna i 7
kontinentalnih područja klimazonalne vegetacije
i to u primorskom pojasu a) šume


hrasta crnike (Örno-Quercetum ilicis H-ić),
b) medunca i drugih hrastova s bjelograbom
(Carpinetum orientalis croaticum Hić),
c) medunca i drugih hrastova s crnograbom
(Seslerio-Ostryetum Horv. i H-ić)
i kao graničnu d) primorsku šumu bukve
(Fagetum croaticum seslerietosum Horv.)
a u kontinentalnom pojasu (oblasti) područja
e) šume bukve s jelom (Fagetum croaticum
abitetosum Horv.), f) pretplaninske


šume bukve (Fagetum croaticum subalpinum
Horv.), g) klekovine bora krivulja
(Pinetum mughi croaticum Horv.), h) gorske
šume bukve (Fagetum croaticum montamim
Horv.), i) hrasta kitnjaka s običnim
grabom (Querco-Carpinetum croaticum
Horv.), j) hrasta sladuna i cera (Quercetum
confertae-cerris Rud.) i k) stepske vegacije
(Chruysopogonetum danubiale
Horv.).


Autor je odabrao 79 reprezentativnih
meteoroloških stanica s uporedivim i vrijednim
podacima u pogledu klimatskih
elemenata i pojava za razdoblje od 13 godina.
Između navedenih stanica 42 se nalaze
u kontinentalnom, a 26 u primorskom
dijelu i na obali mora, a 11 na otocima. Od
klimatskih elemenata pozornost je obratio
temperaturi i humidnosti atmosfere,
oborinama, naoblaci i vjetru, a od pojava:
mrazu, tuči, snijegu, kiši, magli i grmljavini.
Na osnovi grafičko-numeričkih predodžbi
i komparativnih istraživanja autor
je dospio do čitavog niza značajnih saznanja
o odnosima vegetacije i klimatskih
faktora, koji opravdavanju klimatogeno
raščlanjivanje vegetacijskih područja.


Na ovom mjestu nije moguće prikazati
rezultate detaljnih autorovih istraživanja,
već bi se osvrnuo zbog ilustracije i zanimljivosti,
samo na jedan klimatsko-ekološki
faktor, naime na temperaturu. Konstatirao
je da godišnje, sezonske i mjesečne
srednje temperature zraka postupno
padaju od trajno zelenog i listopadnog primorskog
te kopnenog hrastovog područja,
preko gorskih područja bukve i bukve s jelom
,prema zoni pretplaninske šume bukve


— i to s izrazitom pravilnošću. Najniži godišnji
srednjak temperature zraka zabilježen
je u području as. Fagetum croaticum
subalpinum, tj. 4,0 «C a najviši u srednjoj
varijanti as. Orno-Quercetum ilicis (16,5°C).
Srednjaci temperature najtoplijeg mjeseca
kreću se u Hrvatskoj između 13,1<>C u
zoni pretplaninske šume bukve i 25,7*0 u
trajno zelenom području, dok srednje temperature
zraka najhladnijeg mjeseca kolebaju
između —4,1« (Zavižan) i 9,7«C (Palagruža).
U svim područjima šume bukve i
bukve s jelom granične vrijednosti temperature
najhladnijeg mjeseca su ispod ni182