DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 70     <-- 70 -->        PDF

OBRAZOVANJE KADROVA


AKTIVNOST ŠKOLSKOG CENTRA U KARLOVCU
NA OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA IZ ŠUMARSKE PROIZVODNJE


Potrebe šumskoiprivrednih organizacija za školovanjem i osposobljavanjem
radnika koji rade u direktnoj šumskoj proizvodnji su sve veće.
školsk i centa r za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost u Karlovcu
do sada je organizirao nekoliko tečajeva i seminara za stručno osposobljavanje
radnika u šumarstvu (KV radnici u šumarstvu općeg profila, specijalizirani
radnik šumarske struke, osposobljavanje za rad motornom pilom,
osposobljavanje dizaličara).


1. Jedan takav seminar organiziran je u suradnji sa šumskim gospodarstvom
u Karlovcu u listopadu 1975. godine. To je bio seminar za dizaličare,
a održan je u Karlovcu. Učesnici seminara bili su radnici s područja
Šumskih gospodarstava u Karlovcu, Gospiću i Ogulinu.
Nastava je bila prilagođena dizalicama na hidraulični pogon ugrađenih
na kamione, traktore i prikolice. U tu svrhu korištene su dizalice koje se
inače nalaze u sklopu proizvodnog procesa na terenima pojedinih OOUR-aŠumarija.
Seminar za dizaličare trajao je dva tjedna, a nastava je bila usmjerena
dobrim dijelom na praktični dio, tako da su polaznici mogli sticati vještinu
rukovanja na dizalicama koje se danas najčešće koriste u šumskoj proizvodnji.
Nakon uspješno završenih ispita iz teoretskog i praktičnog dijela
polaznicima je izdana diploma o osposobljenosti za dizaličara u šumarstvu.
Daljnjim tečajevima i seminarima obuhvatit će se šire područje SRH-e
(Šumska gospodarstva Vrbovsko, Varaždin, Zagreb, Koprivnica, Bjelovar
i dr.).


2. Tokom siječnja i veljače 1976. godine uz suradnju šumsko-hortikulturnog
gospodarstva »Istra« Buzet — OOUR Šumarija Buzet organizirao
je isti školski centar na području Šumarije Buzet tečaj za osposobljavanje
radnika u šumarstvu za rad motornom pilom. Ovdje je
također tečaj većim dijelom bio usmjeren na praktičnu nastavu na terenu.
Radnici šumarije Buzet pohađali su teoretsku i praktičnu nastavu tri tjedna,
za koje vrijeme su im predavači i instruktori iz Školskog centra u Karlovcu
prenosili teoretska i praktična znanja potrebna za uspješno korišćenje motornih
pila kod radova u šumarstvu. Na taj se način 15 radnika ŠHG »Istra«
osposobilo za rad motornom pilom, šumarija Buzet je sa svoje strane pridonijela
da tečaj u potpunosti uspije. Po završenom tečaju održan je kraći
sastanak svih učesnika i suradnika radi razmjene mišljenja o održanom
tečaju.
3. U toku 1976. godine nastavit će se s osposobljavanjem radnika u šumarstvu
za dizaličare, traktoriste te za rad motornom pilom.