DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 7     <-- 7 -->        PDF

REAGIRANJE BILJAKA HRASTA LU2NJAKA (QUERCUS ROBUR L.)
IZ DVA RAZLIČITA STANIŠTA NA RAZLIČITE UVJETE VLAŽNOSTI*


PRETHODNI IZVJEŠTAJ


Dr Branimir PRPIĆ


Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


V lipovljanskim nizinskim šumama utvrđena je fiziološka rasa hrasta
lužnjaka koja dobro uspijeva u barskim uvjetima, u prijelazima između
bare i niže. Biljke hrasta lužnjaka porijeklom iz bare dobro podnose uvjeteprekomjerne vlažnosti tla. U barskim uvjetima one postižu veće visine i razvijaju
veću korjenovu mrežu koja je razgranjenija te ima veći broj korjenovih
vršaka od hrastovih biljaka porijeklom iz grede.


Prema zapažanjima, barska rasa hrasta lužnjaka pojavljuje se u čitavom
području nizinskih šuma Hrvatske. Uspijevanje hrasta lužnjaka i u barskim
uvjetima ima veliku važnost za praktično šumarstvo.


UVOD


Hrast lužnjak (Quercus robur L.) je vrsta drveća koja uspijeva od prirode
u nizinskim šumama rječnih dolina umjerenog područja. Najljepše
lužnjakove sastojine u nas javljaju se u nizinskim šumama Posavine, Podravine
i Pokuplja. Pridolazak te vrste drveća u nizinskim šumama limitiran
je u dva šumska ekosistema nizinskih šuma. On se javlja od prirode
u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris
Rauš 1969) koja uspijeva u gredama (mikrouzvisinama) navedenih rječnih
dolina u terestričkom tlu, te u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka (Genistoelatae-Quercetum robori Horv. 1938) u nizinama (mikrodepresijama), koja
je za razliku od prvonavedenog šumskog ekosistema izložena poplavama ili
pak znatnom utjecaju podzemne vode. U barama nizinskih šuma (najniže
mikrodepresije u kojima najdulje stagnira poplavna i oborinska voda) hrast
lužnjak u pravilu ne dolazi. U tome biotopu dolazi šuma poljskog jasena
s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959.) Barske
prilike su nepovoljne za uspijevanje hrasta lužnjaka. Voda koja za vrijeme
vegetacijskog razdoblja stoji u barama zagrijava se te nastaju anaerobni
uvjeti u močvarnom tlu što limitira funkcioniranje korjenove mreže hrasta
lužnjaka.


Primijetili smo, međutim, kako u nizinskim šumama kod Lipovljana,
tako i u ostalim područjima nizinskih šuma Hrvatske da se u ponekim loka


* Ovaj rad financirao je Republički fond za naučni rad SRH te Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija u Zagrebu. Rad je iznesen u vidu prethodnog
izvještaja na prvom Kongresu ekologa Jugoslavije u Sarajevu, od 27 — 29
rujna 1973. godine.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 8     <-- 8 -->        PDF

litetima pojavljuje hrast lužnjak i u barskim biotopima što nas je ponukalo
pretpostaviti da se radi o jednoj posebnoj fiziološkoj rasi hrasta
lužnjaka.


Jedna dobro uzrasla sastojina hrasta lužnjaka u bari nalazi se u odjelu
119 Gospodarske jedinice »Josip Kozarac« šumarije Lipovljani. U tome lokalitetu
obavili smo izlučivanje dijela hrastove sastojine koji uspijeva u bari
te ustanovili pokusnu plohu veličine 0,38 ha. U omjeru smjese prevladavao
je hrast lužnjak sa 0,8 uz poljski jasen sa 0,2.


SI. 1. — Sastojina hrasta lužnjaka u barskom biotopu Gospodarske jedinice
»Josip Kozarac«, odj. 119.
Snimio: Ing. R. Rutić


Drvna masa preračunata po 1 ha iznosila je ovdje čak 608 m», a stabla
hrasta lužnjaka bila su relativno ravna i punodrvna (vidi sliku 1). Sve
naprijed navedeno ponukalo nas je da utvrdimo postoji li kakva razlika
između stabala hrasta lužnjaka uzraslih u bari te onih uzraslih u klimatogenoj
lužnjakovoj šumskoj zajednici toga područja, u šumi hrasta lužnjaka
i običnog graba.


Godine 1969. djelomično je urodio žir hrasta lužnjaka u području lipov-
Ijanskih nizinskih šuma. To nam je omogućilo da obavimo laboratorijski
pokus sa biljkama hrasta lužnjaka porijeklom iz bare i grede.


POSTAVLJANJE POKUSA


Žir hrasta lužnjaka uzet je od po 10 stabala koje su uspijevala u dva lokaliteta
u odjelu 119 Gospodarske jedinice »Josip Kozarac« i u odjelu 126 iste
Gospodarske jedinice.


Biotop u odjelu 119 je bara koja s obzirom na vegetacijski sastav predstavlja
inicijalnu fazu šume Genisto elatae-Quercetum robori. U prizemnom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 9     <-- 9 -->        PDF

rašću prevladavaju elementi šume poljskog jasena s kasnim drijemovcem
(vidi sliku 2). Površinska voda veći dio godina leži na tlu koje je jako zaglejeno.
Poplavna voda dosiže u tome lokalitetu razinu preko 2 m.


Biotop u odjelu 126 je tipična greda u kojoj uspijeva šuma hrasta
lužnjaka i običnog graba, koja je veoma dobra uzrasta. Površinu nikada ne
poplavljuje voda. Hrast lužnjak čini dominantnu etažu sastojine, podstojno
dolazi grab. Tlo je lesive pseudoglej.


SI. 2. — Žilište hrasta lužnjaka u barskom biotopu. Gospodarske jedinice
»Josip Kozarac«, odj 119.


Snimio: Ing. R. Rutić


Dvogodišnje lužnjakove biljke koje su potjecale iz dva različita staništa
uzgojne u Šumskom vrtu Katedre za uzgajanje šuma šumarskog fakulteta
u Zagrebu posađene su u standarizirano tlo u vegetacijske posude.
Jedan uzorak biljaka je izvrgnut prirodnim uvjetima vlaženja (kiša), a tlo
drugoga uzorka je tijekom čitava pokusa bilo presaturirano vodom. Svaki
uzorak, onaj u prirodnim uvjetima vlaženja i onaj stalno prekomjerno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vlažan imao je 100 biljaka i to po 50 biljaka iz svakog biotopa. Pokus je
postavljen u proljeće 1971. godine i trajao je do konca vegetacijskog razdoblja
1972. godine.


Biljke su tada izvađene iz vegetacijskih posuda, obavljeno je ispiranje
korijenja te su utvrđene:


— visine nadzemnog dijela,
— broj korijenovih vršaka,
— težina suhe tvari nadzemnog dijela i
— težina suhe tvari korijenja.
— razgranjenja korijenja
REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Rezultati istraživanja prikazani su histerogramski u priloženim grafikokonima
1—4, te u tabelama 112. Kako vidimo visine prirodno vlaženih biljaka
su bile podjednake kod biljaka hrasta lužnjaka iz oba biotopa, a visine
prirodno vlaženih biljaka iz oba biotopa veće su od visina prekomjerno
vlaženih biljaka (tabela 1 i 2).**


Prekomjerno vlažene biljke iz barskog biotopa su signifikantno više
od jednako tretiranih biljaka koje su potjecale iz šume hrasta lužnjaka i
običnog graba u terestičnom tlu (tabela 2).


Broj korijenovih vršaka biljaka hrasta lužnjaka koje su uspijevale u
prirodnim uvjetima vlažnosti je signifikantno veći kod onih iz barskog biotopa
(tabela 2). Broj korjenovih vršaka biljaka koje su bile prekomjerno
vlažene bio je podjednak za biljke koje su potjecale iz oba biotopa, a prosječno
znatno manji od prirodno vlaženih biljaka (tabela 1).


Težina suhe tvari nadzemnog dijela prirodno vlaženih biljaka bila je
podjednaka za biljke iz oba biotopa, a to isto se ponovilo kod prekomjerno
vlaženih biljaka (tabela 1 i 2).


Težina suhe tvari korijenove mreže prirodno vlaženih biljaka nešto je
veća kod onih koje potječu iz barskog biotopa, a težina suhe tvari korjenove
mreže prekomjerno vlaženih biljaka signifikantno je veća kod onih
biljaka koje su potjecali iz barskog biotopa (tabela 2).


Težina suhe tvari kako nadzemnog dijela tako i korjenove mreže značajno
je veća kod prirodno vlaženih biljaka iz oba biotopa od težine suhe
tvari biljaka koje su prekomjerno vlažene (tabela 1).


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Iz rezultata ovih istraživanja vidimo da se u području lipovljanskih


nizinskih šuma, a najvjerojatnije i u drugim područjima nizinskihekosistema javlja jedna fiziološka ras a hrast a lužnjak aprilagođen e n a barsk e prilike .
šumskih
koja je
** Kod utvrđivanja signifikantnosti razlika primjenjen je t-test.
120
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 11     <-- 11 -->        PDF

label, 1
Prirodno vlaženo Prekomjerno vlaženo


Mjereni
Biljke iz Biljke iz Biljke iz Biljke iz
dio bare + grede ++ bare grede
biljke
n n n n


*1 81 *2 °2 *3 S? *4 "4
Visina bilja


50 46,8 1,395 50 45,3 1,571 50 38,7 l,o78 50 33,6 0,9o2


ka cm


Težina suhe
tvari nadzem50
5,75 0,488 50 5,44 0,342 50 3,55 0,246 50 2,87 0,168
nog dijela g


Težina suhe
tvari korije50
10,22 0,584 50 8,7o 0,457 50 4,49 0,2o6 50 3,61 0,19o
na g


Broj korjeno


10 101-55 1?1?L 10 2779 898,4 10 275 137,7 10 206 125,5


vih vršaka


-- - aritmetiSka sredina


s - standardna devijacija
+ - hrastove biljke porijeklom iz terminalne faze šume poljskog jasena
s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae)


hrastove biljke porijeklom iz šume hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris)
Tabela 2
Mjereni
dio *1.2 *3.4 ´1.3 *2.4 *0,ol *0,o5


biljke
Visina 0,714 3,627 3,465 7,914 2,626 1,984
Tež. suhe


tvari nadz, 0,523 2,285 4,o35 6,751 2,626 1,984


dijela


Tež. suhe
tvari ko2,
o49 3,136 9,254 10,296 2,626 1,984


rijena
Broj korj.


vršaka 4,8o6 0,117 7,733 2,755 3,355 2,3o6


Značajno je, međutim, kod toga da su opservacije s terena na
temelju kojih je postavljena hipoteza o postojanju barske fiziološke rase
hrasta lužnjaka doživjela potvrdu u rezultatima ovoga pokusa.


Posebno su zanimljive razlike koje smo dobili za prekomjerno vlažene
biljke u odnosu na njihovu visinu te u odnosu na težinu suhe tvari korijenove
mreže. Biljke iz barskog biotopa bile su u uvjetima prekomjerne vlažnosti
više, a njihova korjenova mreža bila je teža nego li u biljaka koje
su se našle u istim prekomjerno vlažnim uvjetima, a potjecale su iz biotopa
sa grede. Iz toga se logično zaključuje da su biljke hrasta lužnjaka koje
potječu iz bare prilagođene nepovoljnijim uvjetima u rizosferi što u ovome
slučaju dokazuje da se to svojstvo nasljeđuje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 12     <-- 12 -->        PDF

HISTOGRAMI VISINA, TEŽINA SUHE TVARI, RAZGRANJENJA KORIJENJA
I KORUENOVIH VRŠAKA BILJAKA HRASTA LUŽNJAKA
(Quercus robur L.)


visina biljaka Težina suhe tvari


eraf. 1


Korycn
+ts ne /f9 ´as


I


Razgranjenje korijenja Broj konjenovih vršaka


Grof 3


i 4OQOQ0


M


I


^ Soooo

I


Soođ


fotto


I PREKOMJERNO VLAŽENO
II PRIRODNI UVJETI VLAGE


Postojanje jedne barske fiziološke ase hrasta lužnjaka
neobično je važno za praktičr šumarstvo u
nizinskim šumama. Površina bara u tim šumama je znatna i ako
postoji mogućnost da barem terminalne faze šume poljskog jasena s kasnim
drijemovcem regeneriramo osim s poljskim jasenom i crnom johom i s
hrastom lužnjakom to bi podiglo vrijednost tih sastojina. To je posebno
važno danas kada predstoje veoma zamašni hidromelioracijski radovi u
kojima se velike površine šuma predviđaju kao retencije. U novonastalim


122
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 13     <-- 13 -->        PDF

prilikama mnoge današnje niže u kojima uspjeva poplavna šuma hrasta
lužnjaka pretvorit će se u bare i prema današnjim postavkama u tim površinama
neće se moći uzgajati hrast lužnjak. Postojanje barske fiziološke
rase hrasta lužnjaka djelomično bi rješilo taj problem.


Buduća istraživanja u tome smislu potrebno je obaviti u prirodnim
uvjetima te ih usmjeriti na utvrđivanje razlika između stabala iz barskog
i ostalih biotopa u šumskim ekosistemima nizinskih šuma u kojima dolazi
od prirode hrast lužnjak. Razlike bi trebalo utvrđivati u transpiraciji, hidraturi
i fotosintenzi mjereći pri tome istovremeno i veličine čimbenika okoline.


LITERATURA


Dekanić , I. (1962): Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog
drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, Glasnik za šumske pokuse 15,
Zagreb


Kreeb , K. (1974): Oekophysiologie der Pflanzen, Stuttgart
Prpić , B. (1974): Korijenov sistem poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)
u različitim tipovima posavskih nizinskih šuma, Glasnik za šumske pokuse,
17, Zagreb
Prpić , B. (1974): Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije, Zbornik
o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci — Slavonski
Brod.


Zusammenfassung


DIE REAKTION DER PFLANZEN DER STIELEICHE (Quercus robur L.) AUS
ZWEI VERSCHIEDENEN STANDORTEN AUF VERSCHIEDENE
FEUCTHTIGKEITSBEDINGUNGEN


Es wurde in den Auenwäldern bemerkt, dass einzelne Bäume, Baumgruppen
und Bestände der Stieleiche auf einigen Lokalitäten des hydromorphen Biotops


— in dem der Knottenblumen (Feldeschenwald (Leucuio-Fraxinetum angustifoliae
Glav. 1959) natürlich vorkommt — sich gut entwickeln. Es wurde ein Versuch
mit den Pflanzen der Stieleiche angelegt, die aus Eicheln der Bäume des hydromorphen
Biotops sowie aus Eincheln der Bäume des Biotops auf Lessive-Pseudogley
stamten. Beide Pflanzenherkünfte wurden auf zwei verschiedene Arten der
Befeuchtung behandelt. Eine Probe wurde der natürlichen Art der Befeuchtung
überlassen, die zweite Probe wurde übermässig befeuchtet. Unter den übermässig
feuchten Verhältnissen wiesen die Stieleichenpflanzen aus hydromorphen Biotop
— nach zweijährigem Versuch — grössere Höhen und grössere Trockengewichte
des Wurzelnetzes und des oberidischen Pflanzenteils auf. Aus den Versuchsergebnissen
wird beschlossen, dass in den Auenwäldern höchst wahrscheinlich eine
besondere physiologische Sippschaft der Stieleiche besteht, welche den hydromorphen
Verhältnissen der übermässigen Feuchtigkeit angepasst ist.
Das Bestehen einer besonderen sumpfbewohnenden physyologischen Sippschaft
der Stieleiche würde von grosser Bedeutung für den praktischen Waldbau
sein, da die hydromorphe (sumpfigen) Biotope der Auenwälder von Sava-, Dravaund
Kupatal auch mit Stieleiche aufgeforstet werden könnten.