DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 64     <-- 64 -->        PDF

OBRAZOVANJE RADNIKA U ŠUMARSTVU


Dipl. ing. JERNEJ UDE


Gozdarski šolski centar Postojna


UVOD


Naziv »šumski radnik« već duže vrijeme ima omalovažavajući prizvuk.
Tradicionalno mišljenje: »neka ide momak raditi u šumu«, ako nije za druge
poslove, u Sloveniji se polako mijenja, mada je još uvijek prisutno. Razlog
za takvo shvaćanja zvanja šumskog radnika možemo, između ostalog, tražiti
i u činjenici da je sjekira stoljećima bila najznačajnije šumsko oruđe.
Naime, već prvi, primitivni čovjek znao je raditi s tim oruđem a da nije
prethodno pohađao nikakve škole. Tako su sjekira i rad u šumi postala dva
neodvojivo povezana pojma.


Mi smo, istini za volju, dosta kasno pristupili obrazovanju šumskih
radnika iako je to najbrojnija kategorija u šumarstvu, od kojeg u mnogome
zavisi uspjeh i produktivnost rada. Neke evropske države, kao na primer,
Švicarska, Njemačka, Austrija, a posebno skandinavske zemlje, mogu se
pohvaliti sa višedesetgodišnjom tradicijom sistematskog obrazovanja svojih
šumskih radnika. Kod nas, međutim, još nije prošlo ni dvadesetak godina,
od kada smo pitanja obrazovanja šumskih radnika uključili među goruća
pitanja obrazovanja stručno-šumskog kadra (Savjetovanje u Banja Luci 1957.
godine). Od tada, je moralo da prođe još skoro deset godina, da bi u pravom
smislu zaživjelo plansko obrazovanje u posebnim školama za šumske radnike
(Rezolucija o stručnom obrazovanju kadrova u privredi Savezne narodne
skupštine, Jugoslavensko savjetovanje u Zadru 1960. i u Beogradu
1961. godine te konačno u Sarajevu 1966 g.). Tako možemo govoriti o desetgodišnjim
iskustvima obrazovanja šumskih radnika, odnosno »šumara« ,
kao što ih od 1971. godine u Socijalističkoj Republici Sloveniji nazivamo
(adekvatno nazivima stolar, onesar, rudar i si.).


Obrazovanju šumskih radnika u Sloveniji sistematski se pristupilo 1965.
godine s tim što zajedno s obrazovanjem drugih stručnih kadrova ovo pitanje
pokušavamo kompleksno riješiti. Osnovu toga čini plansko praćenje
kretanja broja kadrova (brojno stanje, udio redovnih i sezonskih radnika,
starosna struktura, školska sprema itd.) i razvojne tendencije tehnologije
u šumarstvu. Uvažavajući društveno ekonomske pravce i s njima povezane
socijalne i kulturne vidike, pokušavamo obrazovati našeg šumskog radnika
do takvog stupnja da predstavlja novi lik radnika. Za takav lik
nije dovoljno da radnik — »š um a r« dobije u školi samo usko stručno
znanje već da se obrazuje do tog nivoa da može uspješno sudjelovati u


174
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 65     <-- 65 -->        PDF

samoupravnim organizacijama udruženog rada i izvan njih. Jedino takav
»šumar« će doprinijeti iskorjenjivanju pogrješnog mišljenja o tom pozivu
i zauzimanju takvog mjesta u društvu koje mu, s obzirom na tešikoće i specifičnostima
u kojima radi, i pripada.


KRATAK PRIKAZ STANJA »ŠUMARA« U SLOVENIJI


Podatke o stanju stručnog kadra najprije je prikupljala komisija koju
je imenovalo Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
1965. godine. Ona je pomoću anketiranja 1965, 1969. i 1971. godine, prikupila
potrebne podatke.


Godine 1973. formirana je posebna zajednica za obrazovanje
u šumarstvu . Njena je uloga da priprema i usklađuje školske programe,
da se brine za finansiranje škola i, razumljivo, da prikuplja i analizira
podatke o stanju stručnih kadrova.


Uzimajući u obzir posljednje podatke iz 1973. godine, možemo ih dati
u najopćenitijim crtama:


— ukupan broj šumskih radnika zaposlenih u šumskoprivrednim organizacijama
od 1965. do 1973. godine smanjio se za oko 15%, tako da Ih
je u 1973. u Sloveniji bilo 4.333;
— 1973. godine od ukupnog broja zaposlenih šumskih radnika bilo je
oko 15% sezonskih (pretežno iz ostalih republika);
— obrazovna struktura stalnih šumskih radnika iz godine u godinu
se poboljšava, ali još uvijek 65% radnika ima manje od 6 razreda osnovne
škole;


— kod sezonskih radnika u porastu je broj onih koji imaju manje od
šest razreda osnovne škole;
— brzo se pogoršava starosna struktura: godine 1969. bilo je među zaposlenim
radnicima nešto iznad 60% mlađih od 40 godina; godine 1973. samo
još nešto iznad 50%; znači u porastu je procenat radnika iznad 40 godina
starosti, što znači da se sve manje mladih ljudi odlučuje za ovaj poziv.
NAČINI OBRAZOVANJA ŠUMSKIH RADNIKA


Poslije 1960. godine možemo govoriti o velikim promjenama u šumarskoj
tehnologiji, prije svega u pridobivanju drva (iskorišćavanju šuma).
Tehnološka racionalizacija rada, koja je počela sa uvođenjem motornih
pila a nekoliko godina kasnije, intenzivnijim uvođenjem ostale šumske mehanizacije,
zahtijeva kompleksno rješavanje problema tog dijela šumske proizvodnje.


Sve to zahtijeva i drugačije obrazovanje osnovnih nosilaca proizvodnje


— šumskih radnika. Ako je do tog vremena odgovarao kraći obrazovni kurs
(obično ograničen na uskostručno područje, rad sa motornom pilom), brzo se
pokazalo da takav oblik obrazovanja nije dovoljan i da postaje kočnica
u daljnjem razvoju tehnologije. Uža zvanja u šumarstvu polako
odumiru . Sve više se ističe potreba za stalnim šumskim radnicima sa


ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 66     <-- 66 -->        PDF

širim stručnim, ne samo praktičnim, nego i teoretskim znanjem. Čitav
sistem obrazovanja postavili smo na takve osnove da bi najbolji radnici
mogli dodatnim obrazovanjem dostići i najviši stupanj stručne spreme.
To su bili osnovni koncepti na kojima smo počeli graditi naš sistem obrazovanja.


ŠKOLOVANJE U REPUBLIČKOM ŠKOLSKOM CENTRU


Godine 1966. osnovana je i integrirana s postojećom srednjom šumarskom
školom, samostalna jedinstvena škola za šumske radnike, koja je
1971. godine promijenila naziv u škol u za šumare . Tako je obrazovni
šumarski školski centar, nad kojim je pokroviteljstvo preuzelo Poslovno
udruženje šumskih privrednih organizacija. Time je bilo riješeno i pitanje
finansiranja. U jesen 1966. godine upisala se u školu prva generacija odraslih,
a jednu godinu kasnije i prva generacija omladinaca.


Za upis u školu kandidat mora priložiti liječničko uvjerenje o svojim
psihofizičkim sposobnostima, ugovor o stipendiranju i svjedočanstvo o završenom
šestom razredu osnovne škole.


Školovanje u školi za šumare traje 22 mjeseca. Od toga, dva puta po 18
nedelja u školi, a ostalo vrijeme u šumsko^privrednim organizacijama. U tu
svrhu osnovani su i posebni dislocirani ogranci škole, odnosno obrazov ni
centri, u kojima se posebni instruktori brinu za praktičnu nastavu
. Ti ogranci funkcioniraju u 7 organizacija udruženog rada. Završni
ispit učenici polažu pred komisijom u matičnoj školi.


Nastavni program škole za šumare sadrži pored stručnih i opće predmete.
Na stručne predmete (teorija) otpada 60% nastavnih sati, a ostalo na
opće. Zajedno s praktičnim vježbama, na stručne predmete otpada 70% svih
nastavnih sati predviđenih po nastavnom planu.


Trajanje školovanja i suština završnih ispita promijenila se u godinama
postojanja škole do danas. Mijenjao se i nastavni plan. Posljednje promjene
bile su uvedene na osnovu Rezolucije Desetog kongresa Saveza komunista
Jugoslavije i na osnovu načela prihvaćenih na Sedmom kongresu Saveza komunista
Slovenije.


ŠUMARI SA ZAVRŠENOM ŠKOLOM


Od početka rada, školu je dosada uspješno završilo i dobilo naziv »šumar
« ukupno 235 učenika, od kojih su 154 odrasli i 81 omladinac. To znači
da, s obzirom na brojno stanje u 1973. g., potpunije stručno obrazovanje ima
nešto iznad 6 % svih redovnih šumskih radnika. Među ovim školovanim
šumarima postoji jedan broj onih kojim s obzirom da nisu ispunjavali uslove
o minimalnom osnovnom školskom obrazovanju 6-og razreda, nismo mogli
izdati pravno-važeća dokumenta u skladu sa zakonskim odredbama. Oni su
dobili potvrde koje važe kao interni dokument o kvalifikaciji u organizaciji
udruženog rada u šumarstvu. Značajno je konstatirati da se posljednjih godina
u tu školu upisuju uglavnom oni koji ispunjavaju uslove upisa. Nadalje,
među omladincima sve više raste broj onih koji su sa uspjehom završili
svih 8 razreda osnovne škole.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PROBLEMI OBRAZOVANJA U ŠKOLI


Svake godine javljaju se određeni problemi prilikom upisa učenika u
školu. Prije svega kod odraslih radnika prvih generacija ove škole jasno se
vidjelo da ne osjećaju potrebu za temeljnijim stručnim obrazovanjem i da
su se upisali u školu zbog toga jer ih je na to prisilila radna organizacija.
Zato već kroz nekoliko dana ili nedjelja oni samovoljno napuštaju školu.
Zbog toga je osipanje vrlo veliko kod odraslih (oko 30 % upisanih nije završilo
školovanje). Uzroci tome bili su:


— teško prilagođivanje životu u školi, kao i učenju poslije dugogodišnjeg
rada u šumi, a prije svega poteškoće dobivanja znanja iz općih predmeta,
— višemjesečna otsutnost od familije i obaveze prema njoj,
— neriješeno pitanje stimulacije školovanja šumara (viša osnovica osobnih
primanja) i gubitak na osobnim dohocima zbog odsustva sa posla.
Kod omladinaca osipanje je nešto manje — oko 15 %. Prilikom upisa
u školu svake se godine pojavljuju iste poteškoće, jer se omladinci nerado
odlučuju za ovaj naporan poziv.


Obrazovana zajednica za šumarstvo izradila je propagandni film, koji
treba da kod omladinaca stvori veće zanimanje za ovaj poziv.
S puno problema susreće se i pedagoški kadar. Kompletan pedagoški kadar
predaje i u srednjoj šumarskoj školi. Nužni su bili dodatni seminari


o andragogiji, a i drugačiji pristup u izvođenju didaktičkih načela kod obrazovanja
odraslih. Naime, kod odraslih je potrebno upotrebljavati drugačije
kriterijume ocenjivanja znanja i izricanja školskih kazni za učinjeni prestup,
koje kod njih nemaju pravog uzgojnog efekta. Zbog svojih ustaljenih životnih
navika, oni se teško prilagođavaju internatskom načinu života gdje žive
zajedno sa omladincima.
OBRAZOVANJE ODRASLIH UZ RAD


Opisani način obrazovanja odraslih i omladinaca po istom nastavnom
programu je spor. Izgleda da ubuduće, obrazovanje odraslih u redovno j
školi neće više doći u obzir, već obrazovanje uz rad,
koje je inače, u skladu sa Rezolucijom Desetog kongresa Saveza komunista
Jugoslavije. Komisija obrazovne zajednice za šumarstvo izradila je poseban
nastavni plan. Na osnovu tog plana treba da se vrši obrazovanje radnika
starijih od 30 godina. Takav oblik obrazovanja je elastičniji, a prije svega,
vremenski adekvatniji od oblika školovanja u redovnim školama. Uz rad,
treba da se šumski radnici obrazuju u tri ciklusa — vremenski nevezana za
školski kalendar:


prvi ciklus obuhvaća stručnu materiju s područja pridobivanja drva,
drugi ciklus obuhvaća područje uzgajanja i zaštite šuma,
treći ciklus obuhvaćaopće predmete propisane redovnim nastavnim planom.


Prvom i drugom ciklusu pridružuje se i predmet samoupravljanje sa
osnovama marksizma. Predviđeno je da se za ostvarivanje prva dva ciklusa
brine radna organizacija, a treći ciklus treba da učenici obave redovnim
školovanjem. Kandidat koji bi uspješno završio samo strukovne cikluse (I i
II) na taj način bi dobio internu kvalifikaciju za poziv šumara.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Na ispitu za svaki ciklus mora biti prisutan i predstavnik škole za šumare.
Po želji, podrazumijeva se, ako kandidat ispunjava propisane uslove
o osnovnom školskom obrazovanju, kandidat može u redovnoj školi završiti
i posljednji ciklus. S tim i završnim ispitom kandidat će dobiti, s obzirom
na zakonske odredbe, pravnovažeću kvalifikaciju, odnosno zvanje šumara.
Takvom načinu obrazovanja odraslih već su pristupile neke organizacije
udruženog rada.


Takvim načinom obrazovanja organizacija udruženog rada opterećene
su dodatnim zadacima i obavezana. Sve napore treba da usmjerimo na svladavanje
teškoća, koje se s tim u vezi javljaju, da bi se obrazovanje uz rad
moglo i u pravom smislu saživjeti. Omladinci treba da se i ubuduće obrazuju
isključivo u redovnoj školi.


OBRAZOVANJE »ŠUMARA« UBUDUĆE


Razvoj šumske tehnologije zahtijeva stalnog šumskog radnika sa širokim
znanjem koje mu mora omogućiti cjelogodišnje zaposlenje. Na opisani način
sticano obrazovanje treba da bude osnova za neke specijalizirane pozive
(na primjer: traktorist ili radnik koji radi na žičari). Zbog toga je šumarski
školski centar organizirao dopunske tečajeve za radnike koji rade sa šumskom
mehanizacijom. Iako na takve dodatne tečajeve prije svega još uvijek
dolaze oni koji nemaju predviđene stručne kvalifikacije, u posljednje vrijeme
dolaze i bivši učenici. Ubuduće takvo dodatno obrazovanje mora postati
jedini način osposobljavanja za posebne zahtjeve radnog mesta. Dosad se
na takvim dopunskim tečajevima obrazovalo 170 traktorista za rad u šumarstvu
(jedna nedjelja teorije i 4 nedjelje praktične obuke), i više od 300
radnika za utovar s mehaniziranim hidrauličnim utovarivačima.


Radno mjesto poslovođe u šumarstvu također je aktuelno.
Dodatnim 3/5 mjesečnim kursom šumar bi se mogao osposobiti za poslovođu.
Nastavni program predviđa usvajanje produbljenih praktičnih znanja
kod izvođenja radova na uzgajanju šuma i pridobivanju drva sa posebnim
akcentom na organizaciju rada i zaštitu na radu. Na tom tečaju trebaju
tečaj ci dobiti potrebna znanja za sve klasične lugarske poslove i operativno
vodstvene radove u grupi. U proljeće ove godine šumarski školski centar
organizirao je prvi takav tečaj.


Svi opisani oblici obrazovanja predstavljaju permanentno obrazovanje
šumskih radnika. Žalimo što nismo uspjeli izraditi vertikalnu povezanost
i usklađenost nastavnih planova škole za »šumare« i šumarske srednje škole.
Kada budemo uspjeli da to uradimo, formiran će biti obrazovni sistem koji
će omogućiti prelaz na sve stupnjeve obrazovanja.


ZAVRŠNA RAZMATRANJA


U veljači ove godine* održano je na Bledu savetovanj e »Obrazovanje
i uloga kadrova kao faktor razvoja i napretka
šumarstva« , u okviru visokoškolskih studijskih dana, koje već više go


* 1975. (op. Ur.).


ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dina priređuje Šumarski odeljak Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. To
znači da smo svjesni kompleksnosti izgradnje usmjerenog obrazovnog sistema
od šumskog radnika — »šumara«, preko šumarskog tehničara do inženjera
sa svim potrebnim međustupnjevima. Ovom temom bilo je obuhvaćeno
i pitanje obrazovanja šumskih vlasnika (u Sloveniji je
65 % šuma u privatnom vlasništvu). Opisani oblici obrazovanja šumskih radnika
i problemi s tim u vezi traže rješenja zadataka, čija realizacija neće
biti laka. Za budući razvoj sistema obrazovanja nužno je prije svega:


— ojačati propagandu za upis u školu za šumare i s posebnim predavanjima
uz prikazivanje filmova i dijapozitiva već u osnovnoj školi upoznati
učenike sa općim značajem šuma, uslovima rada u šumarstvu i upisivanja
u šumarske škole. Pri tome organizacije udruženog rada nikako ne smiju
zaboraviti na opće poboljšanje životnog standarda šumskih radnika;


— svojim samoupravnim aktima trebaju organizacije udruženog rada
da opredijele izvođenje sistema obrazovanja i predvide odgovornost za njegovo
izvršavanje. Samo posebna obrazovno kadrovska služba može taj problem
resiti. Ona treba da se brine za normalan pritok omladinaca u redovnu
školu, da organizira obrazovanje odraslih uz rad i da se u suradnji s područnim
osnovnim školama i radničkim univerzitetima, pobrine za dopunsko
školovanje u osmogodišnjoj školi onih radnika koji nisu završili šest razreda
osnovne škole;
— dok ne bude izrađen moderniji obrazovni sistem treba organizacije
udruženog rada da omoguće najboljim šumarima (ako su završili osmogodišnju
školu i imaju sklonost i sposobnost za dalje obrazovanje) upis u dopisnu
šumarsku školu.
Na kraju moramo konstatirati da su obrazovani »šumari« kao
samoupravljači , u stanju da više i konstruktivni je doprinose rješavanju
svih problema privređivanja i uslova života i rada radnika, šire obrazovanje
omogućava veće radne efekte koji utiču na povećavanje ukupne produktivnosti
rada njihove OOUR i radne organizacije u cjelini, a time i brži
rast životnog standarda.


TOKOM STO GODINA O KADROVIMA U ŠUMARSKOM LISTU


O šumarsko-stručnim kadrovima odnosno njihovoj izobrazbi, usavršavanju,
položaju na radnom mjestu i u društvu pisano je i raspravljano tokom cijelog
stoljeća izlaženja Šumarskog lista. Rasprave s tog područja zauzimaju, do kraja
1975. godine, ukupno 1614 stranica teksta. U I razdoblju tj. u razdoblju postojanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (1877 —1921. god.) rasprave o
kadrovskim problemima zauzele su 854 stranica teksta — u II razdoblju, razdoblju
Jugoslavenskog šumarskog udruženja (1922—1940. god.) zauzimaju 447 stranica


— a u III razdoblju (1945 —1975) 237 stranica. Posebno je mnogo pisano 1909.
godine (107 stranica) i 1907. (87 stranica), a u I razdoblju još i 1885. godine (78
stranica) te 1886. (65 stranica); preko 50 stranica teksta o kadrovskoj problematici
nalazi se još i 1922. godine, (op)