DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

EKONOMIČNO KORIŠTENJE SITNOG DRVA I SPOREDNIH
ŠUMSKIH PROIZVODA


(Izrađeno u Poslovnom udruženju šumarskoprivrednih organizacija Zagreb)


I UVOD


U materijalnoj kulturi čovjeka drvo je imalo, ima i imati će važnu
ulogu. Da li će to u budućnosti biti manje ili više nego što je to bilo do
sada, ovisit će o pravcima i tempu razvoja tehnologije njemu konkurentskih
materijala. Za sada, materijali konkurenti — drveta, koliko god doživljavaju
ekspanziju, isto toliko drvo ponovno zauzima u upotrebi svoje standarno
mjesto. Na osnovu toga moguće je zaključiti da će potrošnja drveta u budućnosti
biti sve veća.


Takova predviđanja uloge u potrošniji proizvoda od drveta, navela je
već ranije tehnologe, da težište potrošnje drveta sa klasičnih trupaca prebace
na korištenje sitnog drveta. I upravo korištenje tog sitnog drveta predmet
je ovog našeg kratkog izlaganja. Razlozi za stavljanje te proizvodnje
u prvi plan su mnogostruki, a od kojih ćemo mi navesti samo dva.


Industrija koja svoju proizvodnju bazira na korištenje sitnog drveta,
industrija celuloze, industrija neoplemenjenih ploča iverica, neoplemenjenih
ploča vlaknatica, lesonit ploča, drvene vune i tome slično, u Jugoslaviji
je razvijena i u industrijskoj proizvodnji zauzima vidno mjesto. Podloga
za njen razvoj je bila činjenica, da Jugoslavija kao iznad prosječno
šumovita zemlja raspolaže sa velikom količinom upravo tog sitnog drveta.


Potreba sitnog drveta za naprijed navedenom proizvodnjom do pred
nekoliko godina potpuno je podmirivana iz domaćih izvora, da bi, svakom
daljom godinom, započet uvoz te sirovine počeo biti sve veći pa danas za
cijelu Jugoslavije dostiže godišnje uvoz od cea 2,000.000 ms.


Upravo te dvije naprijed navedene konstatacije ponukale su organizatora
današnjeg savjetovanja, da u sklopu ostalih aktualnih problema šumsko
drvnog proizvodnog kompleksa, postavi na dnevni red i tu problematiku,
a ta problematika je u tom, što mi, kao zemlja koja raspolaže velikim
i dovoljnim količinama sitnog drveta, to drvo ipak uvozimo. Mi ćemo pokušati
nabaciti neke probleme i potrebna rješenja u vezi iznesenog, koji se
pojavljuju u SR Hrvatskoj, a koji se vjerojatno istovjeti s onima u našim
ostalim republikama.


II KORIŠTENJE SITNOG DRVETA


U ekonomskom smislu, za korištenje sitnog, prostornog drveta, pa i
otpadaka, pored toga što je neophodno postajanje odgovarajuće industrije
kojoj je to drvo sirovina, potrebno je da postoji dovoljna količina raspo


166
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ložive sirovine, da postoji mogućnost dostupnosti do tog drveta, da postoji
odgovarajuća tehnologija izrade i prikupljanja, da se ukupni troškovi proizvodnje
uklapaju u tržne cijene.


1. Neiskorištene drvne mase sitnog drveta
Kao razlog naveli smo da je potrebno raspolagati sa dovoljnom količinom
raspoložive sirovine. Raspoloživa sirovina za proizvodnju nije ona
koja postoji, već ona ´koja će se uz tržne cijene i pojaviti na tržištu. Znači
da postoji sirovina, odnosno sitno drvo kojega ima, ali zbog niza razloga
nema mogućnosti to drvo iznijeti na tržište. Za ovo postoji više razloga,
od kojih ćemo neke navesti:


a) Neotvorene degradirane šume panjača, šikare i makije,


d) Etatom predviđena, a neposječena drvna masa,


c) Izrađena, a neprodana drvna masa,


d) Korisni otpaci kod sječe i izrade,


e) Sitna granjevina do 7 cm 0,


f) Kora i panjevi,


g) Korištenje sitnog drveta za ogrjev.


a) Neotvorene degradirane šume panjača, šikare i makije


Najveća zaliha neiskorištenog sitnog tehničkog i prostornog drveta u
SRH nalazi se u degradiranim šumama, panjačama, šikarama i makijama.
Prema podacima statističkih godišnjaka SFRJ i SRH, na području SR Hrvatske
u društvenom sektoru postoji 178.815 ha degradiranih šuma i panjača
i 151.710 ha šikara i makija ili ukupno 431.534 ha slabo produktivnih šuma.
U privatnom sektoru postoji 150.079 ha degradiranih šuma i panjača i 95.829
ha šikara i makija, odnosno ukupno 245.908 ha. Sveukupno u SRH postoji


677.422 ha degradiranih šuma panjača i šikara. Dakle, oko 700.000 ha tla
proizvodi drvnu masu i daje Sortimente čija upotreba danas još nije aktualna.
Uzme li se da te degradirane šume imaju drvnu masu od samo 50
m3/ha, izlazi drvna masa od Oko 34 miliona m3. Uz pretpostavku da se jedan
dio te mase već iskorištava, a jedan se dio nalazi u zaštitnom području,
ostaje još uvijek rezervna drvna masa od najmanje 15—20 miliona m3.
Ekonomično korištenje te drvne mase bilo bi moguće uz uvjet otvaranja
komunikacijama tih površina, uz provođenje čiste sječe na većim površinama
(prugama, krugovima) i pošumljavanjem tih površina.
Da bi se ova drvna masa stavila tržištu na raspoloženje potrebna su
velika financijska sredstva, koja sami upravljači tih površina nisu u mogućnosti
namaknuti bez sudjelovanja šire društvene zajednice i neposrednih
korisnika, odnosno prerađivača tog drveta. Osnovni razlog za ovu konstataciju
leži u činjenici, da su u ovakovim slučajevima troškovi eksploatacije
i pošumljavanja zajedno veći, od financijske realizacije posječene drvne mase.


b) Etatom predviđena a neposječena drvna masa


Rezerve neiskorištene drvne mase u SRH postoje i u etatom predviđenim,
a neposječenim drvnim masama. Zbog neotvorenosti, velike udaljenosti
od tržišta, visokih troškova proizvodnje, a niske tržne cijene, jedan
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 58     <-- 58 -->        PDF

dio drvne mase, koja se procjenjuje u SRH na najmanje 400.000 m3 pred


viđen etatom za sječu, ostaje u šumi neposječen. Velika nerealizirana drvna


masa ostaje i u mladim i tankim sastojinama u kojima je potrebno provesti


uzgojne zahvate njege, čišćenja, proreda ili oblikovanja (prethodni zahvat).


Razlog je u tome što se pokadkad iz prevelike opreznosti u osnovama sječe


propisuje u mladim sastojinama malena drvna masa za prorede, koja nije


u skladu s troškovima izrade i bez uticaja na rast i razvoj sastojina. Prema


istraživanjima Šumarskog instituta Jastrebarsko iz 1958. godine broj stabala


u mladim isastojinama veći je od normalnog broja stabala za istu dob u


prirasno-prihodnim tabelama. Mlade sastojine imaju veću temeljnicu, veći


broj stabala, manji prsni promjer i veću visinu od normalne. Razlika je


veća što su sastojine mlađe. Iako je jedan dio mladih sastojina jače ili


slabije proređen može se sa sigurnošću utvrditi da su sastojine mlađe od


40 godina u prosjeku preguste, te je u mnogim mladim i srednjedobnim


sastojinama preveliki broj stabala. U pretrpanoj šumi ima više stabala,


a manje drva. Prema slobodnoj ocjeni nagomilane drvne mase u mladim


šumama SRH ima od 1 milion do 1,200.000 m3.


Po vrsti drveća to su uglavnom tvrde (grab, brijest, klen i si.) ili meke


listače (iva, trepetljika itd.), tanjih dimenzija (ispod taksacijske granice).


c) Izrađena a neprodana drvna masa


Prema jednoj anketi koju je proveo šumarski institut Jastrebarsko u
1974. godini, stanovita -količina izrađenog ogrjewiog drveta ostaje svake
godine neprodana. Ta količina varira od godine do godine zavisno o konjukturi
na tržištu i cijenama prodaje. Zbog svojih malih količina možda nije
od većeg značenja u konačnom zbiru, no ne treba ju izgubiti iz vida. U
zadnjih pet godina, prema procjeni tog Instituta godišnje ostaje izrađeno,
a neprodano oko 25.000 m3 ogrjevnog drveta.


d) Korisni otpaci kod sječe i izrade


Kod sječe i izrade drveta redovito ostaju u šumi otpaci, koji su nastali
kod prikrajanja, kao i granjevina deblja od 7 cm, razne gule ili drugo drvo
izlučeno zbog grešaka, koje onemogućuju, da se drvo iskoristi kao tehničko.
To drvo je relativno dobro, ali se zbog slabe mogućnosti plasmana i nerentabilnosti
ne izvozi iz šume. Takove drvne mase prosječno godišnje ostaje
u šumama SR Hrvatske oko 500.000 m3. Jedan dio tih otpadaka ne može
se koristiti zbog trulosti. Dio tih otpadaka, posebno u zagorsko-međimurskoj,
istarskoj i dalmatinskoj makro-regiji koristi lokalno pučanstvo, kome je to
jedan od glavnih izvora sirovine za ogrijev. Smatramo da se realna količina
korisnih otpadaka, koja svakogodišnje ostaje u šumi, i koja bi se mogla
racionalnije iskoristiti kreće na oko 260.000 m3, od čega veći dio u glavnim
sječama gdje je i lakše sabiranje, a manji je dio u prethodnim zahvatima.


Velika količina korisne sitne oblovine, koja ostaje u šumama, predviđa
se u plantažama i intenzivnim kulturama. Njihova količina će stalno
rasti, a zavisiti će o obimu plantaža i intenzivnih kultura. Danas u SRH
plantaža i intenzivnih kultura ima oko 40.000 ha s ukupnom bruto masom
od cea 800.000 m3. Korištenjem te drvne mase porasti će i količina korisne
sitne tehničke oblovine, prostornog drva i otpadaka, koji ostaju u šumi
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 59     <-- 59 -->        PDF

a mogli bi se korisnije iskoristiti. Smatramo da danas ta količina iznosi oko


70.000 m3, ali toi od 1985. godine mogla narasti na 250.000 m3. Masa bi
se mogla u cijelosti koristiti u prvom redu zbog toga, što se plantaže i
intenzivne kulturu nalaze na relativno dostupnim mjestima, a i zbog toga,
što se zemljište mora i onako prirediti za novu plantažu, a što zahtijeva
potpuno uklanjanje svih proizvoda dosadašnje sastojine.
e) Sitna granjevina do 7 cm 0


Sitna granjevina do 7 cm ne iskazuje s u planovima sječa u ukupnoj
bruto masi. Ta drvna masa redovito ostaje u šumi neiskorištena. Uvažavajući
činjenicu da zbog ekološko-bioloških razloga nije uputno svu granjevinu
izraditi i izvesti iz šume, posebno na mršavim i plitkim tlima, ocjenjuje
se da bi se godišnje na području SR Hrvatske moglo koristiti bez štete za
šumu oko 280.000 m3 sitne granjevine. Od čega 210.000 m3 u glavnim sječama.
U slučaju primjene fertilizacije, masa sitne granjevine, koja bi se mogla
iskoristiti povećala bi se za najmanje 50%.


f) Kora i panjevi


Jedan dio drvne mase koja ostaje neiskorištena je i kora. Znatan dio
kore koja bi se mogla koristiti {a sada ostaje u šumi) ocijenjena je sa 150.000
m3, od čega na glavne sječe otpada 100.000 m:).


Velika količina drvne mase ostaje u šumi i u obliku panjeva. Iz
uzgojnih i zaštitnih razloga nismo skloni vađenju te drvne mase — koju
procjenjujemo sa 800.000 m3 — iz tla. Mogu se koristiti minimalne količine,
prvenstveno u ravničarskim terenima u dovršnim sječama i na tlima predviđenim
za plantaže i intenzivne kulture. Drvna masa panjevine, koja bi
se mogla koristiti bez štete za šumu i tlo procjenjuje se u SRH na 36.000 m3.


g) Rekapitulacija neiskorištenih količina drvne mase


Na osnovu svega naprijed izloženog, to jest uz pretpostavku da bi se
degradirane šume, panjače, šikare i šibljaci mogli rekonstruirati za 40—50
godina, a da se nagomilana masa mladih šuma može iskoristiti u periodu
od 10 godina, ukupna drvna masa sitne tehničke oblovine, prostornog drveta
i otpadaka koja bi se mogla iskoristiti svake godine u SRH, a danas se ne
iskorišćuje, procjenjuje se s oko 1,500.000 m3. Ta količina ocjenjuje se
kao vjerojatna sa razlikom od ± 15%. Ocjenjuje se isto tako kao logična
i pretpostavka da će se ta neiskorištena, drvna masa kretati u ovim okvirima
do 1985. godine pa se čak i povećati. Ta se pretpostavka temelji na:


— predvidivoj visini godišnjih sječa i predvidivoj strukturi sastojina
po vrsti drveća, starosnoj i debljinskoj strukturi,
— na dosadašnjoj tehnologiji korištenja drveta i učešću pojedinih sortimenata
u ukupno prosječnoj bruto masi.
Navedena neiskorištena količina drvne mase u svakom slučaju nije
mala i gotovo je jednaka drvnoj masi prostornog drveta, koja se svakogodišnje
uveze za potrebe naše kemijske industrije. Taj podatak nas obavezuje,
da se zamislimo nad mogućnosti iskorištenja te drvne mase.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 60     <-- 60 -->        PDF

h) Korištenje sitnog drveta za ogrijev


Korištenje drveta za ogrijev je još jedna od oblika neekonomičnog korištenja
drvne mase. Godišnje se u SR Hrvatskoj proizvede i potroši kao
gorivo drvo oko 1,000.000 m^ drveta, uglavnom listača. Boljom tehnologijom
korištenja i zamjenom drveta drugim oblicima goriva, veliki dio te drvne
mase mogao bi se korisnije iskoristiti, posebno u kemijskoj industriji,
a možda i u tehničkoj preradi. Najbolji primjer nam za ovo daju industrijski
razvijene zemlje, koje kod nas kupuju dio tog ogrjeva, a koriste ga
kao sirovinu za izradu sanduka za ambalažu i si.


2.
Neriješeni elementi iskorištavanja sitnog drveta
i prijedlozi za njihovo rješenje
Navedena drvna masa od sitnog drveta iz prethodnog poglavlja ostaje
neiskorištena iz ovih osnovnih razloga:


— neriješenog jeftinog prijevoza do mjesta korištenja,
— neriješene tehnologije u iskorištavanju šuma,
— neriješene prikladne tehnologije uzgoja šuma,
— visokih proizvodnih troškova u iskorištavanju šuma,
— neusklađenost prerađivačkih kapaciteta i sirovinske baze.
a) Transport drvne mase


Jedan od osnovnih problema ekonomičnog iskorištavanja drvne mase
sitnog drveta je pitanje jeftinog prijevoza sakupljene sirovine do mjesta
korištenja. Prema rezultatima već spomenute ankete provedene po Šumarskom
institutu Jastrebarsko u 1974. godini, na području SRH postoji još
uvijek najmanje 10 —15,(|/
0 neotvorenih šuma, na kojima se ne obavlja
nikakovo gospodarenje. To su uglavnom sastojine male vrijednosti, bez
tehničke oblovine ili sa neznatnim učešćem tehničke oblovine. Na svim tim
površinama ne obavlja se sječa niti će se obavljati dok se prethodno ne
riješi pitanje njihovog otvaranja. Relativno male sječive mase za sada ne
mogu ekonomski opravdati izgradnju cesta. Veći dio drvne mase, koju
smo opisali kao potencijalnu sirovinu, nalazi se baš u tim neotvorenim
šumama. Otvaranje tih šuma i dostup do te sirovine je opće druš.tveni
problem, koji bi se trebao rješavati sredstvima proizvođača (šumskog gospodarstva),
korisnika drveta (prerađivača) korisnika općekorisnih funkcija
šuma i šire društvene zajednice. To bi se moglo postići davanjem povoljnih
kredita na dugi rok, za izradu prometnica, kao i rekonstrukciju degradiranih
šuma. Time bi se došlo do jeftinijeg korištenja postojeće sirovine,
stvaranja buduće mnogo veće i vrednije drvne mase, a da se i ne govori


o povećanju opće korisne funkcije šuma u zaštiti čovjekove okoline.
b) Tehnologija iskorištavanja šuma


U tehnologiji iskorištavanja šuma trebalo bi već započeti izmjenom
tehnologije kod izrade. Izrada u dugim dimenzijama pa i iznošenje cijelih
stabala na pomoćna stovarišta i njihova prerada (usitnjavanje) na pomoćnim
stovarištima bilo bi jedno od rješenja za smanjenje troškova u iskorištava
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 61     <-- 61 -->        PDF

nju šuma. Time bi se smanjio broj operacije kod izrade i potpuno se izbjegla
vrlo česta, a suvišna, manipulacija drveta u šumi. Time bi se znatno pojeftinio
i prijevoz, jer se neusitnjenog drveta može više prevesti, pa je i cijena
prijevoza po tona kilometru manja.


Klasična tehnologija prikupljanja u našim šumama prilagođena je
prikupljanju krupne oblovine, kao i u vrijeme prvih industrijskih iskorištavanja
šuma. No krupne oblovine — bar u većim količinama na jednom
mjestu — sve više nestaje iz naših šuma,a teška mehanizacija neprikladna
je i skupa za prikupljanje i otpremu sitne tehničke oblovine, prostornog
drveta i otpadaka. Za prikupljanje sitne tehničke oblovine, prostornog drva
i otpadaka, trebalo bi koristiti lakšu i pokretljiviju mehanizaciju po mogućnosti
domaće proizvodnje.


c) Tehnologija uzgoja šuma


Navedeni načini tehnologije kod izrade i iznošenja, zahtjeva i promjenu
tehnologije uzgojnih radova. Prije svega radovi trebaju biti intenzivniji i
skoncentrirani na određenim manjim ili većim površinama, pa će se uz
ostalo grupimična i skupinasta sječa, sječa u prugama ili radnim poljima
i si. morati više koristiti nego do sada. Sječe u grupama i skupinama treba
tako organizirati da sve ili bar veći dio radnih polja bude na jednoj transportnoj
granici, čime se ujedno rješava i pitanje smanjenja troškova prijevoza.
Kod povoljno izabranih radnih polja mogu se izradom jedne kamionske
vlake znatno sniziti troškovi prikupljanja, pa ponekad ih i posve izbjeći.


3. Cijena proizvodnje
Današnja približna cijena proizvoda, koje smo u svom izlaganju naveli
(bez izgradnje cesta) iznosi oko 400 din/prm ili oko 600 din/m3 fco mjesto
prerade. Izgradnjom cesta i boljom organizacijom i tehnologijom izrade,
iznošenja i dopreme ta bi se cijena znatno snizila. Smatramo da bi se sirovina,
ako bi se cijena snizila na oko 200 din/prm ili 300 din/m3 fco mjesto
prerade, mogla ekonomski i racionalno preraditi.


4. Prerada i sirovinska baza
Važan faktor mogućnosti iskorištavanja rezervi sitne tehničke oblovine,
prostornog drveta i korisnih otpadaka je prilagođavanje potrošača postojećoj
sirovini. Uvjerenje o obilju neiscrpne sirovine u našim šumama uvjetovalo
je da se drvna masa prilagođuje postojećim postrojenjima (pa i novi
se kapaciteti rade na osnovu neke fiktivne mase). Normalno bi bilo da se
kapaciteti prilagođuju postojećim potencijalnim mogućnostima naših šuma.
Još i danas većina naše drvne industrije prilagođena je preradi debele tehničke
oblovine koja se, sve više na štetu naših šuma teško namiruje. Preorijentacija
industrije kako pilanske, prerađivačke tako i kemijske na postojeću
sirovinu jedna je od važnih karika u racionalnom i ekonomičnom iskorištavanju
drvne mase pa i sitne tehničke oblovine, prostornog drveta i
korisnih otpadaka.


Približavanje mjesta potrošnje — mjestu proizvodnje sirovina i kapacitiranje
postrojenja prema obimu postojeće sirovine, smatramo da bi bio
jedan od putova za ekonomično rješenje tog problema.


171
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 62     <-- 62 -->        PDF

III KORIŠTENJE SPOREDNIH ŠUMSKIH PROIZVODA


Iako korištenje sporednih šumskih proizvoda danas nije tako aktualno
kao nekada, te su mnogi vidovi korištenja sporedih proizvoda šume znatno
smanjeni ili čak nestali (paša, žirenje, tanin i si.), pružaju se nove mogućnosti
i još uvijek ima u šumi skrivenih rezervi, koje se ne koriste dovoljno.
Ako ispustimo idealne koristi šume, koje nisu predmet ovog razmatranja,
a u čemu po nama leži budućnost šuma, postoje nove mogućnosti korištenja
šume i šumskog zemljišta. Na prvo mjesto stavljamo proizvodnju novogodišnjih
drvaca. Na području SR Hrvatske prema procjeni moglo bi se najmanje
5000 ha površine na prosjekama ispod raznih vodova koristiti za proizvodnju
novogodišnjih drvaca. Za proizvodnju novogodišnjih drvaca veličine cea 250
cm potrebno je oko 10 godina. Godišnje bi prema tome kod racionalne razdiobe
došlo za iskorištavanje oko 500 ha površina pod dalekovodima. Sa 2000 sadnica
po hektaru to je godišnja proizvodnja od oko 1,000.000 novogodišnjih drvaca.
Osim pod dalekovodima, novogodišnja drvca mogu se dobiti i iz prirodnog mladog
naraštaja, što daje dvostruku korist i čišćenje i njegovanje mladog naraštaja
i ekonomično iskorištenje posjećenih drvaca. I tehnologija pošumljavanja
četinjačama (posebno smrekom i duglazijom) mogla bi se izmijeniti,
pa bi se broj biljaka za sadnju mogao povećati znatno iznad optimalnog.
U mladim sastojinama bi na taj način postojala određena rezerva stabalaca
za slučaj nepredviđenih sušenja, a kasnije bi se proredom dobila novogodišnja
drvca, koja bi se mogla povoljno unovčiti. Ekonomičnost uzgoja novogodišnjih
drvaca rezultirala bi iz povoljno odabranih lokacija (blizini tržišta,
dostupnost) i jeftinog sakupljanja. Prednost u svakom slučaju imaju kulture
ispod dalekovoda, jer je sječa koncentrirana i prikupljanje znatno
olakšano.


Od drugih kultura, koje bi se mogle uzgajati i na dima ispod dalekovoda,
dolaze u obzir košarkaoka vrba, a na nekim mjestima sirak i trska.


Danas zanemareno prikupljanje smole trebalo bi u budućnosti imati
veće značenje. Zbog malih površina pogodnih za smolarenje, koje su uz to
često bile nedostupne, taj oblik prikupljanja sporedih šumskih proizvoda
gotovo je posve zanemaren. Rekonstrukcijom panjača u kulture borova dobile
bi se znatne i koncentrirane površine za proizvodnju smole, koje bi
dobrim saobraćajnicama bile dostupne iskorištavanju, što bi znatno snizilo
cijenu prikupljanja i učinilo ekonomičnijom proizvodnju smole.


Prikupljanje i korištenje voćaka, kupina, malina, te gljiva i puževa
lokalizirano je na uža područja, što ne znači da se nebi moglo proširiti,
a u svakom slučaju ekonomičnije organizirati. Posebno je kod nas zanemareno
prikupljanje gljiva, koje je ograničeno samo na tartufe (u Istri) i
povremeno vrganje. Naše šume obiluju velikim brojem vrsta gljiva od kojih
su većina jestive, a često i vrlo ukusne. Sakupljanje gljiva kao i puževa prepušteno
je privatnoj inicijativi i stihiji tržišta, što na mjestima dovodi do
prevelikog iskorištavanja tzv. »raubovanja«, a na mjestima se uopće ne
iskorišćuje. Sistematsko proučavanje plodonošenja i racionalno korištenje
po površini znatno bi unaprijedilo iskorištavanja tih sporednih proizvoda.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IV ZAKLJUČAK


Na području SR Hrvatske ima oko 1,500.000 m3 sitne tehničke oblovine,
prostornog drveta i korisnih otpadaka, koji svakogodišnje ostaju neiskorišteni
u šumi. Razlog su tome neriješena tehnologija u iskorištavanju šuma,
nedostatak cesta, neriješena tehnologija uzgoja, neriješeno financiranje ulaganja
u šumarstvu, neriješena tehnologija prerade, a iz čega rezultira da
u ovakovim uvjetima nije ekonomično iskorištavati svu potencijalnu drvnu
masu. Kada bi se to riješilo, a što nije nerješivo, SR Hrvatska, a i Jugoslavija
u cjelini, imala bi dovoljno sirovine kako za postojeću drvnu industriju
na bazi sitnog drveta, tako i za proširenje te proizvodnje. To bi
Jugoslaviju oslobodilo nelogičnog i skupog uvoza prostorno drveta, a šumarstvu
bi omogućilo prosperitet i povećanje dohotka.


Osim iskorištavanja neiskorištenih drvnih masa, postoje u šumama SRH
mogućnosti iskorištavanja sporednih šumskih proizvoda, na prvom mjestu
novogodišnjih drvaca, košaračke vrbe, sirka, trske, voća, gljiva i slično,
što bi također, šumarstvu proširilo djelokrug rada i omogućilo povećanje
dohotka.*


* Prema Miletiću (ŠL, 1957, str. 394) znatne rezerve celuloznog drveta nalaze
se i u prebornim šumama (op. P.).
IZIŠAO IZ TISKA


DNEVNIK RADA
(službena knjiga terenskog osoblja)


Praktično džepno izdanje vel. 12 x 17 cm, fini pisaći papir tvrdi
povez!


Služi za upisivanje zbivanja i događaja prilikom obilaska šumskih
predjela, ubilježavanje radova na pošumljivanju, iskorišćivanju i zaštiti
šuma. Upisivanje šumskih šteta, inventara, požareva, zapažanja o cvatnji
i listanju drveća i si. Dnevnik radne snage i učinaka, dopusta,
godišnjih odmora, bolovanja i si.


Cijena s poštarinom: 35,00 din.


Isporučujemo ODMAH!
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11, tel. 444-206