DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— da bi temeljitom ekonomsko-financijskom dokumentacijom mogli
opravdati izmjenu tehnologije i uvođenje suvremenijih mašina, umjesto postojećih.
Faze rada u iskorištavanju šuma


Za suvremeni tehnološki proces u iskorištavanju šuma karakteristično
je da se definitivno krojenje i izrada šumskih sortimenata vrši djelomično
u šumi, a najvećim dijelom na međustovarištima te se proizvodni ciklus
odvija po slijedećim fazama:


1. Sječa i obaranje stabala — sa kresanjem grana i prerezivanjem na
deblovinu pogodnu za transport traktorima;
2. Prikupljanje i privlačenje deblovine od panja do šumskih stovaošta,
3. Izrada oblih sortimenata i prostornog drveta na šumskim stovarištima;
4. Utovar šumskih sortimenata;
5. Transport do centara prerade i potrošnje.
Svaka od navedenih faza ima jednu ili više podfaza, a svaka faza ili
podfaza može se obavljati u više varijanata. Međutim, svi su ovi poslovi toliko
uobičajeni i šumarskoj javnosti jasni da ih ne treba posebno opisivati i objašnjavati.


1. SJEĆA I IZRADA DRVETA
Sječa drveta je potpuno mehanizirana dok se kresanje grana i izrada
sortimenata vrši još uvijek i ručno i mehanizirano. Šumarstvo konstantno
i sistematski prelazi na uvođenje lakših tipova motornih pila sa antivibracionim
uređajima. Prosječni godišnji učinci motornih pila u Bosni i Hercevini
su veoma različiti i kreću se u rasponu od 1.056 m3 do 3.048 ml3 po
jednom stroju. Razlike u prosječnim godišnjim učincima rezultat su više
faktora, a prije svega: nejednakih struktura sastojina, različite tehnologije
u organizaciji stječe i izrade sortimenata (deblovna ili sortimentna sječa),
broja radnika na jednu motornu pilu (1—3 motorista), efektivnog radnog
vremena motoriste na radnom mjestu, obima sporednih poslova sa »motornom
pilom i niza drugih sličnih momenata. U odnosu na SR Hrvatsku, gdje
prosječni godišnji učinak iznosi 1.000 m3 i SR Slovenju sa učinkom od 700 m3,
učinci su vrlo visoki. U konkretnom slučaju to za posljedicu ima 2 negativnosti
: radnik — motorista je vrlo intenzivno i enormno dugo vremena
vezan uz motornu pilu i drugo, takvim radom se umanjuje produktivnost
po radniku.


U Bosni i Hercegovini u upotrebi se nalaze motorne pile: PARTNER R-12,
STIHL-050 AV, JONSEREDS-80, MC CULLOCH SP-81 i HUSQVARNA 380.
Prosječni bruto troškovi sječe i izrade drveta po 1 m3, po jedinstvenoj kalkulaciji,
za poduzeće »ŠIPAD« u 1975. godini iznose za:


PARTNER R-12 65,83 dinara


JONSEREDS-80 63,90


MC CULLOCH SP-81 65,66


HUSQVARNA 280 72,80


STIHL 050 AV 69,70