DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 45     <-- 45 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


SAVJETOVANJE O UNAPREĐENJU EKONOMIKE U OUR-ima
ŠUMARSTVA JUGOSLAVIJE


Savezni odbor Sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije,
Međugrupacijski odbor za šumarstvo i drvnu industriju, organizirao je
Savjetovanje o ekonomici rada u organizacijama udruženog
rada šumarstva Jugoslavije, koje je i održano 26. rujna
1975. godine u Budvi. Uvodn o izlaganj e »Unapređenje ekonomike u
organizacijama udruženog rada šumarstva Jugoslavije« dao je dipl. inž.
Franc Godina , sekretar Saveznog odbora Sindikata radnika industrije
i rudarstva Jugoslavije — Beograd, a ostali su referati:


1. Korišćenje efikasnih metoda rada i savremene tehnologije u pridobivanju
drva (drvnih sortimenata). Obrađivao: Profesor Dr Inž. Amer K r iv
e c Biotehnička fakuleta — gozdarski odeljak, Večna Pot br. 49 — Ljubljana.
2. Racionalno uzgajanje šuma kao faktor unapređenja ekonomike u OUR
Šumarstva Jugoslavije. Obrađivao: Dipl. inž, Miloš Je v t i ć, ogledno dobro
Šumarskog fakulteta, Kneza Višeslava broj 1. — Beograd.
3. Prikaz stanja društveno-ekonomskog položaja OUR u šumarstvu Jugoslavije.
Obrađivao: Dipl. inž. Marko Petrov i ć, Sekretarijat za šumarstvo
i preradu drveta PKJ — Beograd.
4. Ekonomski pokazatelji uspješnosti novih načina i sredstava rada u
šumskom gospodarstvu Postojna. Obrađivač: Mag. inž. Edvard Rebula ,
Gozdno gospodarstvo — Postojna.
5. Interna raspodjela dohotka i ličnih dohodaka kao faktor veće produktivnosti
rada. Obrađivač: Dipl. ecc Zoran Marinkovi ć i Dipl. inž. Franc
Godina , Savezni odbor Sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije.
6. Obrazovanje radnika u šumarstvu. Obrađivač: Dipl. inž. Jernej Ude,
Škola radnika u šumarstvu — Postojna.
7. Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije
u iskorišćivanju šuma. Obrađivač: Dipl. inž. Ivan R e b a c — »ŠIPAD«
— Sarajevo.
8. Ekonomično korišćenje sitnog drveta i sporednih šumskih proizvoda.
Obrađivač: Dipl. inž. Velimir Igričić , Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija — Zagreb.
9. Životni i radni uslovi radnika u šumarstvu kao faktor veće produktivnosti
rada. Obrađivač: Dipl. inž. Franc Godin a i Bogdan Petkovi ć
— Savezni odbor Sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije —
Beograd.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Kako bi se s ovim referatima mogle upoznati sve organizacije udruženog
rada šumarstva u Jugoslaviji na sastanku održanom 13. X 1975. godine
u navedenom Saveznom odboru dogovorno je izvršena podjela referata za
objavljivanje u »Gozdarskom vesniku«, »Narodnom šumar u«,
»Šumarskom listu« i »Šumarstvu«. Na osnovu tog dogovora
»Šumarski list« objavljuje referate:Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije
u iskorišćivanju šuma,

Ekonomičnost korišćenja sitnog drva i sporednih šumskih proizvoda,

Obrazovanje radnika u šumarstvu.
»Narodni šumar« objavljuje:Uvodni referat,

Korišćenje efikasnih metoda rada i suvremena tehnologija u pridobivanju
drva,
— Ekonomski pokazatelji uspješnosti novih načina i sredstava rada u Šumskom
gospodarstvu Postojna;
»Šumarstvo« objavljuje:Prikaz stanja društveno-ekonomskog položaja organizacija udruženog rada
u šumarstvu Jugoslavije i

Interna raspodjela dohotka i osobnih dohodaka kao faktor veće produktivnosti
rada;
»Gozdarski vesnik« objavljuje:Racionalno uzgajanje šuma kao faktor unapređenja ekonomike u OUR-ima
Šumarstva Jugoslavije i

Životni i radni uslovi radnika u šumarstvu kao faktor produktivnosti
rada.
Ur.


DRAVA


TVORNICA ŽIGICA
OSIJEK


Preporuča svojim potrošačima


klasične žigice 5/E formata (50 drvaca)


preklopno-karzonske žigice PK-20


čačkalice