DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 32     <-- 32 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU DOMAĆEG PLANINSKOG BRIJESTA
(ULMUS GLABRA HUDS)


Mr. NIKOLA JANJIĆ


Šumarski fakultet, Sarajevo


Planinski brijest u okviru bosansko-hercegovačkog, pa i cijelog jugoslavenskog
područja, nije dosad bio predmet intenzivnijih morfološko-taksonomskih
istraživanja, te je njegov varijabilitet ostao potpuno nepoznat,
a sistematski poredaj vrlo nepotpun, sveden samo na osnovnu vrstu (Beck-
M an n age ta, G, G. 1906; Hayek, A. 1924) ili pored ove na još samo
jednu prirodnu formu (Jovanović , B. 1970). Na ovu se vrstu ustvari
gledalo kao na vrlo slabo varijabilnu, što je inicirao već Schneider ,


C. K. (1916) a prihvatili mnogi kasniji autori. Međutim, budući da je dosadašnja
strana literatura ipak zabilježila znatan broj prirodnih varijacija,
bilo je zanimljivo istraživati šta se od njih može naći u našoj populaciji
ove vrste, te u kakvom su međusobnom odnosu.
Izvršena su preliminarna istraživanja koja su bila intenzivna jedino na
planinama Bjelašnici (Igmanu) i Jahorini, dok su na ostalom delu područja
Republike obavljana više uzgredno. Herbarski materijal nekih formi obrađen
je varijaciono-statistički. Ovo se odnosi samo na listove plodnih grančica,
jer cvijetovi i plodovi nisu mjereni iako su istraživani.


Sadašnji prilog ima za cilj da ukaže na znatan raspon i raznovrsnost
konstatirane varijabilnosti, gdje se »moguće prepoznati većinu taksona koji
su kao spontani opisani u dosadašnjoj literaturi, pri čemu je interesantna
i sama činjenica da se do takvih saznanja moglo doći na osnovu samo djelimičnih
istraživanja područja.


U daljem izlaganju bit će ukratko dati potrebni podaci iz literature,
a zatim izložen način morfološkog variranja vrste u našem području, te
njena taksonomska razdioba. Ukazat će se ustvari na takvu varijabilnost
koja se okularno lako zapaža i koja se odnosi kako na kvantitativne tako
i kvalitativne osobine. Podrazumijeva se, prema onome što je rečeno o obimu
istraživanja, da to nikako ne predstavlja iscrpan prikaz varijabilnosti vrste.


PODACI IZ LITERATURE


Planinski brijest je prvi put zabilježen kao posebna vrsta od engleskog
autora Williama H u d s o n a 1762. godine. Opisan je kao »Ulmus foliis
oblongo-ovatis duplicato-serratis basi inqualibus, cortice glabro«, dakle vrlo
nepotpuno, pa i za određivanje same vrste (u odnosu na poljski brijest)
nedovoljno. Međutim, data sinonimika jasno upućuje o čemu se radi: Ulmus
falio latissimo scabro. Ger. Em. 1481. Syn. 469., Ulmus latiore folio Park.
1404.


i Koch C: Dendrologie, II 1, 1872.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Gornji opis reprezentira tip u užem smislu, samo s obzirom na oblik
listova, podrazumijevajući tipičnim i ostale osobine koje nisu navedene, a
koje možemo ´naći u opisima kasnijih autora ili ih kao na j frekventni je
neposredno opažati u prirodnoj populaciji vrste. One će malo kasnije biti
izložene u ovom prilogu. Varijetet ß istog autora (Ulmus folio glabro. Ger.
Em. 1481. Park. 1404) koji je dat u okviru vrste odbacili su moderni autori
kao ovdje napripadajući. Schneider , C. K. (1916) navodi isti varijetet u
sinomici za poljski brijest, U. foliacea Gilib.


I Hudsonovi savremenici, takođe engleski botaničari, Miller , Ph. (1768)
i Stokes , J. (in Wither., 1787) su na gotovo isti način, iako nešto opširnije,
opisali planinski brijest.


Mnogo kasnije, o pokušaju definiranja tipa u širem smislu, kao tipskog
varijeteta, polazi se od boljeg sagledavanja vrste u cjelini i uzimajući u obzir
mnogo više osnovnih karaktera. Tako npr. B e c k-Mann ag e t t a, G. (1890)
na pozadini općih osobina vrste postavlja dva varijeteta od kojih tipični,
varijetet typica , ima okrugle plodove i gusto dlakave mlade grančice i
peteljke listova, a drugi, varijetet ellipti c a, ima eliptične ili rombične
plodove a mlade grančice i peteljke samo rijetko, raštrkano dlakave.
Schneider , C. K. (1906) definira tipski varijetet vrlo široko, na osnovu
otsustva plutavosti grančica, za razliku od varijeteta major koji je plutast
i kojeg on smatra za pripadajućeg ovoj vrsti (a ne za hibrida sa poljskim
brijestom, što on ustvari jeste). Schneiderovo shvatanje dijele i Ascher son,
P. i Gr a ebner , P. (1911) za višu tipsku jedinicu, dok Beckov tipični
varijetet uzimaju kao tip u užem smislu, pod znakom: U. scabra Mili. I.
typica Sehn. 1. genuina Asch, et Graeb. (= U. montana With, var typica Beck).
Međutim, treba istaći da i Schneider i ovi poslednji autori izvode svoju
sistematsku podjelu virste u glavnim crtama iz Kochove klasifikacije (Koch


C. 1872)i, koju je prihvatio i D i p p e 1 L. 1892), a gdje su postavljene dvije
podvrste, i to: U scabra Mili. ssp. montana (Sm. C. Koch (= U. montana
Sm.) i U. scabra Mili., ssp. major (Sm.) C. Koch ( = U. major Sm.).
Suvremeni autori su potpuno napustili tipizaciju vrste na
osnov i oblik a plod a ili plutavosti grana. Oni tipski varijetet definiraju
na osnovi relativne širine listova čiji oblik može biti vrlo različit.
Navodi se npr. da su listovi »izduženo objajasti od eliptični ili ob jajasti«
(Red her, A. 1951), »široki ili eliptični« (Sehe reib er, A. in Hegi, 1958),
»okruglasti do široko objajasti« (Tutin , T. G. 1962) itd., što ustvari sasvim
dobro odražava stanje u populaciji s obzirom na oblike koji se najčešće
javljaju. Prema tome, tipičn i varijete t obuhvata populaciju sa «razmjerno
širim listovima jajastog, objajastog ili eliptičnog oblika. Možemo
precizirati na osnovu naših istraživanja da relativna širina u granicama 0,40


— 0.45 karakterizira prelaznu populaciju između širokolisnih i uskolisnih
svojti.
Gledišta o tipičnom intenzitetu dlakavosti zelenih grančica i listova
također nisu ujednačeni, jer neki autori navode da je vrlo gusta (Beck, G.
1890; Ascherson & Graebner, 1911; Schreiber, A. 1958; Krüssmann, G. 1962
i dr.), dok drugi kažu da je tipična rjeđa čekinjasta dlakavost (Henry, A.
1913; Schneider, C. K. 1916; Tutin, T. G. 1962 i drugi). Smatramo da s obzirom
na čestima javljanja u prirodi ovo posljednje gledište treba uzeti kao


143
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 34     <-- 34 -->        PDF

karakterističnu osobinu tipa u užem smislu, tj. tipske forme, dok tipični
varijetet može imati i forme koje su gusto dlakave ili potpuno gole.


Što se tiče oblika ploda, ako uzmemo u obzir najveću čestinu javljanja
u prirodi, zatim brojne prijašnje i suvremenije opise i klasifikacije, možemo
zaključiti da tipična forma treba da bude karakterisana široko objajastim
plodovima, dok su ostali oblici atipični u užem smislu. Tipični varijetet,
međutim, uključuje populacije sa raznim oblikom plodova.


Kod izlaganja varijabilnosti našeg planinskog brijesta bit će kod najznačajnijih
osobina opisana njihova tipična pojavnost, te će se na taj način
moći stvoriti jasnija slika o tipskim svojtama, što će naći odgovarajući odraz
i u taksonomskom poredaju.


Dosadašnje klasifikacije većinom nisu uspješno reprezentirale prirodnu
populaciju vrste u smislu obuhvaćanja što većeg broja spontanih formi za
koje nam se čini da su prisutne gotovo u svim evropskim područjima.
Naprotiv, one su u ovom pogledu vrlo šture, a uz to i međusobno vrlo
različite. One pretežno uključuju vrtne forme (koje su u ove vrste vrlo
brojne), te su u tome skoro sasvim podudarne. Ove pak forme pretstavljaju
ili mutante ili selekcionirane sorte koje se kao klonovi vegetativno razmnožavaju
u hortikulturi. Tako npr. Dip pel, L. (1892) navodi pored osnovne
razdiobe na dvije podvrste još i 12 vrtnih formi, Schneider, CK,
(1906) navodi u rangu varijeteta ili forme 17 takvih jedinica, a samo jednu
prirodnu (var. typica Sehn.), Ascherson i Graebner (1911) navade
takođe pretežno vrtne forme. H e n r y, A. (1913) opisuje 9 vrtnih formi, a samo
jednu prirodnu koja pretstavlja, međutim, posebnu dalekoistočnu vrstu


U. laciniata (Trautv.) Mayr. U novije vrijeme istu sliku vidimo i u klasifikacijama
Render a, Andronova, N. M. (1955), Krüssmana,
Schreiber a i drugih autora. Sve ovo može da svjedoči o relativno maloj
varijabilnosti planinskog brijesta, neuporedivo manjoj nego u poljskog
brijesta u koga je dosad opisano na desetine prirodnih jedinica. Uzrok ovako
šturih klasifikacija, je međutim, i znatno slabije poznavanje planinskog
brijesta. Da je to tako, svjedoče sistematske razdiobe spontanog planinskog
brijesta koje su dali neki autori, te raznih pojedinačni taksioni opisani
od jednih, a zatim prihvaćeni od drugih autora, na što ćemo se ukratko
osvrnuti.
Od starijih razdioba najznačajnija je Bečk o va (1890), budući da
je klasifikacija C. K o c h a (1872) sadržavala osnovu pogriješku jer je
tretirala vrtni oblik hibridnog porijekla (17 major Sm.) kao prirodnu podvrstu.
Zatim slijede razdiobe Zapalowicza, H. (1908) i Ascherson-
Graebnerov a (1911) u kojoj su u cijelosti uključene sve prethodne, sa
svim svojim pretpostavljenim kao i pravim prirodnim svojtama. Klasifi kacij
a Zapalowicz a je vrlo interesantna zbog relativne potpunosti.
Ona sadrži jedinice od kojih su neke pod drugim imenima već bile opisivane
u literaturi, dok su one koje su prvi put opisane kasnije prihvaćene od
raznih autora. I jedne i druge često nalazimo kao prave prirodne oblike.
Zapalovvicz dijeli vrstu na dva varijeteta: corylifolia (Host) Zapal. sa široko
objajastim listovima, koji odgovara tipičnom varijetetu i subellipticifoliaZapal. u kojeg su listovi eliptični. Prvi varijetet sadrži i tri forme: / macrophylla
Zapal., f. laevis Zapal. i f. stenophylla Zapal.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Vrlo je mjerodavno u ovim pitanjima mišljenje Sehn e i de r a, C. K.
(1916) koji nakon kritičnog preispitivanja taksonomije i nomenklature prirodnog
planinskog brijesta, od svih tada poznatih taksona zadržava ili bar
spominje samo četiri U. glabra f. grandidentata (Dum.) Moss, U glabra f.
elliptica (Beck) Sehn. U. glabra var. subellipticifolia (Zapal.) Sehn, i U.
glabra var. nitida (Fries) Rehd. Istina, on stavlja otvorenim pitanje izdvajanja
forme grandidentata, dok za varijetet subellipticifolia kaže da nema
određeno mišljenje.


Od pojedinačno opisivanih prirodnih svojti značajna je jedna koju
karakteriziraju potpuno gole zelene grančice i listovi. Ona
se preko sto godina povlačila kroz literaturu pod raznim imenima i na
različitim sistemskim nivoima. Najprije je zabilježena u Skandinaviji od


E. Fries a kao U. montana nitida (1842 g.), a zatim od istog autora pod
oznakom U. montana laevignnata (1846. g.), Sonder , O. (1851) je bilježi
Tipični, širokolisni i uskolisni, varijetet (var. montana) domaćeg
planinskog brijesta
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 36     <-- 36 -->        PDF

za područje Hamburga pod imenom U. montana With. var. glabrata. Ovaj
naziv slijede i neki drugi autori: Lonačevskij , O.O. (1952) je navodi
za Ukrajinu kao U. scabra Mili. var glabrata Rehd., a Bel die, A. (1952)
za Rumuniju kao U. montana Stokes var. typica Beck f. glabrata (Sonder)
Beldie. Reh der, A. (1915) je vratio zaboravljeni Friesov naziv, ali kao
novu kombinaciju: U. glabra Huds. f. nitida (Fries) Rehd. Već pomenuti
Zapalowicz naveo je sličan oblik za Galiciju pod oznakom forme laevis
koju Beldie unosi u svoju klasifikaciju pored ranije forme glabrata,
ali u rangu posebnog varijeteta (U. montana Stokes var. laevis (Zapal.) Beldie).
Ovaj bi se navodno razlikovao od forme glabrata golim mladim grančicama,
što znači da bi u potpunosti bio identičan sa formom nitida. Po svoj
prilici forma glabrata, uzeta po Beldieu, je samo neki prelazni oblik ili,
što je vjerojatnije, hibrid tipičnog planinskog bresta i forme nitida.


Na kraju treba istaći da i jedna novija skandinavsko-britanska klasifikacija
spontanog planinskog brijesta dobiva u posljednje vrijeme sve širi
značaj. To je klasifikacija Lindquista , B. (1931) prema kojoj je planinski
brijest Skandinavije, Škotske, Engleske i Srednje Evrope podijeljen na dva
varijeta, na varijetet scabra sa široko jajastim i tankim listovima i dlakavim
grančicama i varijetet montana sa uskim i jedrijim listovima i Skoro golim
dvogodišnjim grančicama. On ih je i geografski jasno odvojio navodeći da
uskolisni varijetet nastanjuje sjevernu Englesku, škotsku, sjevernu Norvešku
i Švedsku, dok je širokolisni oblik raširen u južnoj Engleskoj, južnoj Norveškoj
i švedskoj, te cijeloj Finskoj, Danskoj i dalje u Srednjoj Evropi.
Kasnije je Schreibe r A. (in Hegi, 1958) ovu sistematsku podjelu prenio
u cijelosti na Srednju Evropu, dopunjavajući je trećim varijetetom cornuta,
iako ovaj u stvari spada među forme širokolisnog varijeteta scabra. T. G.
Tu ti n je Lindquistovu podjelu još jače naglasio postavljajući dvije podvrste:
tipičnu, glabra (= var. scabra Lindq. s. 1. y i uskolisnu, montana (=
var. montana Lindq.) zadržavši Lindquistovu geografsku karakterizaciju ovih
svojti.2


Varijetetu montana je veoma slična već spomenuta Zapalowiczeva forma
stenophyla, odnosno oblik koji je Andronov , N. M. (1969) opisao kao
nov varijetet, U. scabra var. stenophyllus Andr., ikoji se još odlikuje i golim
grančicama i listovima.


VARIJABILNOST I SISTEMATIKA


Prelazeći na izlaganje prirodne varijabilnosti vrste na našem području,
postavlja se pitanje: na kojim je organima i u odnosu na tip u užem, odnosno širem smislu. Može se odmah
reći da se ona jasno zapaža kako u kvantitativnim tako i u kvalitativnim osobinama
vegetativnih kao i generativnih organa. Pod generativnim organima misli
se u prvom redu na plod, jer su varijacije njegovog oblika i veličine mnogo
uočljivije i bolje istražene nego u cvjetova. Prema uvidu u sakupljeni her


2 Prema A. Rehder-u, Bilb. Cult. Tr & Shr, p. 654. (1949) ovakvu je podjelu
(kao što je Tutinova) još prije dao Hylander (Uppsala Univ. Arsskr. VII p. 125
/1945/).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 37     <-- 37 -->        PDF

barski materijal može se zaključiti da se varijabilnost zapaža najviše u
obliku i veličini listova, njihovoj relativnoj širini, u hrapavosti lica lista
i dlakavosti naličja, broju pari bočnih nerava, jedrini lista, stepenu asimetričnosti
osnovi i obliku vrha lista, kod grančica u intenzitetu dlakavosti,
a kod plodova u obliku i veličini.


Istraživanja su vršena samo na pravom planinskom brijestu kojeg je
uz dobro poznavanje moguće tačno identificirati, a izostavljeni su njegovi
u nižem visinskom pojasu brojni hibridi sa poljskim brijestom ili jače
introgredirani oblici, od kojih su mu mnogi vrlo slični.


Planinski brijest je drvo velike okrugle krošnje čija se osovina na maloj
visini račva u više uzlaznih i raširenih grana koje na vrhu stvaraju zatvoren
svod. Grančice po rubu krošnje su duge i viseće. Habitus slabo varira te
se ne zapažaju piramidalni, pendularni, cilindrični i drugi oblici. Po tome
ovaj brijest podsjeća na neke vrste hrastova. Karakteristična mu je osobina
da nema izbojne snage iz žilja.


Kora starih stabala gotovo redovno ispuca plitkim podužnim pukotinama,
što čini razliku od poljskog brijesta. Svjetlije je boje, siva, rahla —
ljušti se uzdužno u tankim trakama. Rjeđe je kora četvrtasto ili nepravilno
uglasto i duboko ispucala i kompaktna, čini se da ova varijacija nastupa
najčešće kao posljedica raznih mehaničkih sila kojima je opterećeno deblo.
Kora u mladosti ostaje dugo glatka što je tipična pojava.


Najzapaženije variranje u grančica je u intenzitetu dlakavosti, tako
da zelene grančice mogu biti potpuno gole, rasuto dlakave ili pak vrlo gusto
dlakave. Posljednji slučaj je rijedak, ali je zapažen na više primjeraka na
Igmanu i Jahorini. Potpuno gole grančice su relativno češće. Primjećuje
se također da je dlakavost nekih primjeraka gruba, čekinjava, dok je u
drugih dosta nježnija, što je posljedica morfologije samih dlačica (tricha).
Dlakavost pupova je takođe promjenljiva, ali je istovremeno mnogo ujednačenija
nego u mladih grančica. Broj lenticela na grančicama ne varira u
znatnijoj mjeri. Plutavost grana i grančica ne javlja se u pravog planinskog
brijesta. Ukoliko se negdje pojavi, to je znak da je dotični primjerak vjerojatno
nastao kao rezultat hibridizacije sa poljskim brijestom. Ugao insercije
najmlađih grančica iznosi oko 90° što se smatra tipičnom osobinom. Međutim
na jednom istom stablu nalaze se uvijek i brojna odstupanja.


Najveći je varijabilitet listova koji se zapaža u svim morfološkim karakterima.
Njihova veličina tj. apsolutna dužina i širina varira i bez obzira
na starost i stanište. Dužina lista se kreće od 8 — 18 cm, pa i više tako da
je mjestimično uočljivo prisustvo formi malih, odnosno velikih listova. Po
svojoj upadljivosti za ovim slijedi variranje relativne širine lista, tj. odnosa
najveće širine lista i njegove dužine. Ona se spušta do vrlo niskih vrijednosti
od 0.33 (u rijetkim slučajevima i niže), ukazujući nedvosmisleno na raširenost
u&kolisnih oblika i na našem području. Uopće uzevši, našu populaciju
planinskog brijesta karakterizira pretežnost formi sa relativnom širinom
lista od 0,45 — 0.50. U njoj je gotovo nemoguće naći primjerke s onako
širokim listovima kakve je prikazao Lindquist kao varijetet scabra, a čija
relativna širina iznosi preko 0,60.


Vidna je pronijena dimenzija i proporcija lista i na jednom istom stablu
pa i na istoj grančici. U posljednjeni slučaju zapaža se da je vršni (distalni)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 38     <-- 38 -->        PDF

list gotovo uvijek objajast, subdistalni srazmjerno širi i s prema osnovi
pomaknutim težištem, a sljedeći su još relativno širi i po veličini znatno
manji. Zato neki suvremeni autori kod statističkih mjerenja i opisa uzimaju
u obzir samo distalne i subdistalne listove (Melville, R. 1937) odnosno
isključivo subdistalne {Richerns, R. H. 1955), što je znatno bolje.


Oblik lista našeg planinskog brijesta je izrazito varijabilan. Najčešće
su uže jajasti i uže objajasti, rjeđe eliptični, lancetasti, široki jajasti ili
široko objajasti listovi. Znatna varijabilnost se ogleda i u tome da li su
listovi izrazito jajasti, odnosno izrazito objajasti ili nisu.


Jedrina listova je različita na raznim stablima, a u manjoj mjeri i u
okviru istog primjerka. Ona se kreće od papiraste do skoro kožaste. U literaturi
se veća jedrina pripisuje uskolisnim oblicima (Lindquist, B. 1931),
što je i kod nas potvrđeno. Promjenljivost debljine lista na jednom stablu
je obično posljedica različitih uslova zasjene.


Broj glavnih i sekundarnih zuba na 1 cm´ oboda lista je vrlo promjenljiv
i na istom primjerku kao i između pojedinih stabala. Ušiljenost zuba
se ponaša na sličan način, tako da se ne zapaža nikakva pravilnost, suprotno
Lindquistovoj tvrdnji da zastupaste zupce ima uskolisni varijetet montana,
a jače usiljene širokolisni, tipični varijetet.


Osnova lista je manja ili više asimetrična, ali bez određene pravilnosti
u odnosu na druge osobine. Asimetričnost se ovde karakterizira razmakom
između mjesta urastanja duže i kraće strane liske u lisnu peteljku. Obično
iznosi 2, rjeđe 3 mm, što predstavlju malu vrijednost u odnosu na brojne
forme poljskog brijesta. Međutim, u jednog primjerka nađenog u dubini
kompleksa Igmana ona iznosi 7 mm, te se nameće zaključak o vjerovatnoj
introgresiji poljskog bresta, budući da u svim ostalim osobinama taj primjerak
pretstavlja planinski brijest i da slična pojava nije zapažena ni
na jednom drugom stablu. Duža strana liske formira pri osnovi uvce koje
delimično preklapa i skriva kratku peteljku. Tutin, T. G. (1962) tvrdi da
širokolisne svojte imaju dobro razvijene uvce, a da je ono uskolisnih srazmjerno
manje izrazito. Na našem materijalu se ne zapaža taikva pravilnost,
iako je ta osobina negdje slabije a negdje jače ispoljena.


Pojava dva ili više vrhova na listovima planinskog brijesta javlja se
sporadično, kad se uzmu u obzir samo stara stabla, pa može poslužiti kao
diferencijalna osobina za izdvajanje određenog taksona. Mnogo češće se
javlja na dugorastima u odnosu na kratkoraste. Pojava je veoma zavisna
i o ontogenetskom razviku biljke, tako da je češće zapažamo na mladim
primjercima. Ne javlja se uopće na listovima kratkorasta uskolisnih formi.
Izduženost vrha lista korelira također s relativnom širinom: na širim listovima
vrh je kraći, naglo zašiljen, s jače izraženim ramenima i zato više
mišorepast (kuspidatan), dok je u uskolisnih oblika postepenije i duže
izvučen (± akuminantan). Broj pari bočnih nerava varira tako da je najveći
u uskolisnih primjeraka, a znatno manji u širokolisnih (vidjeti mjerne podatke
za varijetete glabra i za formu denudata).


Žlijezdice na naličju lista ne javljaju se nikad u planinskog brijesta,
što pretstavlja oštru razliku u odnosu na poljski brijest, gdje su vrlo česte.
Dlakavost lista, tj. hrapavu dlakavost lica, pahuljastu dlakavost naličja
i kratku, srazmjerno gustu dlakavost lisne peteljke treba uvijek sagledavati


148
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 39     <-- 39 -->        PDF

zajedno sa dlakavošou mladih grančica, jer su međusobno pojavno vezane.
Kad god su grančice potpuno gole, tada su i listovi na licu glatki ´a na
naličju i po peteljci goli i obratno. U takvom slučaju zadržavaju se samo
jako reducirane domaći je u uglovima nerava na naličju. Jednako kao kod
mladih grančica i dlakavost lista varira kontinuelno od potpune odsutnosti
pa do jakog intenziteta. Dlakavost lista, naročito hrapavost lica lista, jače
je izražena na dugorastima u odnosu na kratkoraste, te i na mladim stablima
u odnosu na stare primjerke. Međutim kod pravih glatkih oblika nema
je ni na mladim stablima.


Dužima lisnih peteljki u planinskog brijesta varira neuporedivo manje
nego u poljskog brijesta, te se zadržava oko vrijednosti od 4—5 mm. Kod
poljskog brijesta ona se kreće od 5 do 15 mm.


Varijabilnost cvjetova se teško zapaža golim okom. Ona bi se za kvantitativne
osobine mogla dokazati; gotovo isključivo pomoću varijaciono-
statističkih metoda. Procjenjujući okularno, cvjetovi su morfološki ujednačeni
u boji pojedinih dijelova, broju prašnika (5-6), broju režnjeva perijanta
(5-6) itd. Tučci su uvijek crvene boje. Varijabilnost plodova je, međutim,
znatna u pogledu veličine i oblika, pa je to našlo odraza i u sistematici
vrste (Beck-Mannageta, G. 1890). U plodova nalazimo sve prelazne oblike
od duže do kraće objajastog, tj. relativno užeg ili šireg ploda, pa do eliptičnog
i eliptično^rombičnog oblika. Također nalazimo i plodove manje-više
jajastog oblika koji su na istom stablu izmiješani s drugim oblicima. Ovako
šarenilo može ´se najprirodnije objasniti untarvrsnom hibridizacijom jedinki
različitog oblika plodova.


Taksonomsko tretiranje prikazanog varijabiliteta planinskog brijesta
mora neminovno dovesti do djelimično nesigurne interpretacije, zbog još
uvijdk nedovoljnog poznavanja vrste i u našim i evropskim razmjerima,
odnosno zbog nepotpunog poznavanja međusobnih odnosa varirajućih karaktera.
Ovo bi međutim bio preduslov za kreiranje stabilne subordinacije
taksona u sistemu. Cesto se zapaža da se neka osobina u jednom slučaju
javlja a u drugom je nema u odnosu na neki drugi karakter, grupu karaktera
ili njihove varijacije. Tako na primjer, dlakavost ili otsustvo dlakavosti
organa biljke nalazimo uz sve druge karaktere i njihove međusobne kombinacije.
To veoma otežava sagledavanje granica varijabilnosti vrste i postavljanje
jednog definitivnog sistematskog pregleda svih tih oblika. Zatim, tu
se pojavljuje još i pitanje procjene taksonomskog značaja pojedinih karaktera,
konkretno, da li za osnovu više taksona uzeti varijaciju oblika lista
ili oblika ploda. Izuzev Bečka (1890), svi dosadašnji autori cijenili su kao
važniju varijaciju lista. Schneider, C. K. (1916) je čak otsustvo dlakavosti
grančica i listova iskazao u rangu varijeteta, a varijaciju oblika ploda dao
na nivou forme, degradirajući već postojeći Beokov varijetet. U ovom prilogu
su izbjegnuta eventualna preispitivanja u tome pravcu, te je usvojena osnovna
sistematska podjela kakva se može naći u najsavremenijim florističkim
djelima.


U daljnjem tekstu navode se prirodne forme planinskog brijesta koje se
nalaze na našem području.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ULMUS GLABRA HUDS. VAR. GLABRA


(Sym.: U, campestris L. 1753, U. scabra Mill. 1768 (fide Lindquist, 1931);


U. montana With. var. typica Beck, p. p. et — var. elliptica Beck, 1890;
U. scabra Mill. var. typica Sehn., 1906 p. p.; U. glabra Huds, var. scabra
(Mill.) Lindq. 1931; Schreiber, A. 1958; Ul glabra Huds, ssp, glabra, Tutin
1962)
Ovaj varijetet obuhvaća više formi s obzirom na oblik listova, plodova,
dlakavost organa i druge osobine. Prirodno, on uključuje i tipski oblik u
užem smislu u kome je naprijed bilo riječi, a koji je karakteriziran s izduženo
jajastim listovima, široko objajastim plodovima i čekinjastom dlakavošću
grančica. Izdvajanje lisnih formi u poređenju neće se vršiti, jer bi
to vodilo nepotrebnoj prenatrpanosti.


Rezultati mjerenja nekih karaktera distalnih i subdistalnih listova kratkorasta
tipične jajaste forme sa područja Igmana su sljedeći: dužina lista
12,1 ± 0,17 cm, širina lista 6,75 ± 0,09 cm, relativna širina 0,55 visina najšireg
dela lista 5,88 ± 0,10 cm, razmak između mjesta urastanja oboda
duže i kraće strane liske u lisnu peteljku (asimetrija) 3,02 ± 0,16 mm, broj
nerava kraće strane lista 16,53 ± 0,27, broj glavnih zuba na 1 cm´ 1,89 ± 0,04,
broj malih zuba na 1 cm´ 5,34 ± 0,17, dužina peteljke 5,00 ± 0,13 mm.


U okviru ovog varijeteta izdvojene su forme nitida, coraiuta i elliptica.


U. GLABRA HUDS. VAR. GLABRA F. NITIDA (FRIES) REHD.
(Syn.: U. montana nitida Fries, 1842; U. montana laevigata Fries, 1846;


U. montana With. var. glabrata Sonder, 1851; U montana. var. nitida Syme,
1868; U. montana Stokes var. corylifolia (Host) Zapal. f. laevis Zapal., 1908;
U. glabra Huds, var. nitida Rehd. ex Schneider, 1916; V. montana Stokes
var. laevis (Zapal.) Beldie, 1952; U. scabra Mili. var. glabrata Rehd. ex Lonačevskij,
1952)
Schneider, C. K. (1916), koji je preuzeo ovaj takson od Rehdera A. (1915),
kaže za njega da pretstavlja »jedan dobar malo poznat varijetet« koji je
»go, ali inače tipičan«. Dlakavost je samo u vidu slabo primjetnih domacija
u uglovima nerava na naličju lista. Peteljke i zelene grančice ´su potpuno
gole.


Forma se nalazi u cijeloj Evropi. U Bosni je nađena na Igmanu i Jahorini
gdje je vrlo dobro zastupljena, a u dubini ovih planinskih masiva, uzimajući
je u nešto širim morfološkim granicama, izrazito prevladajuća. Zabilježena
je još na pl. Zvijezdi i u Šuljagama kod Bugojna.


Osobinu otsustva dlakavosti ne pokazuju samo stari primjerci, nego i
mladi, te je očigledno da u pravih golih primeraka ona nije kao posljedica
ontogenetskih razvitka.


Forma na našem području pokazuje značajnu ekološku karakteristiku,
jer se javlja na višim nadmorskim visinama. Obično je nalazimo u pojasu
šume bukve i jele na visinama od 1200 — 1500 im. U brdskom pojasu nije
zapažena, naprotiv, svi osmatrani primjerci brdskog pojasa pokazuju pojačanu
dlakavost grančica i listova ...


U prirodi se često nalaze raznih prelazni oblici, odnosno hibridi dlakavih
i nedlakavih svojti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 41     <-- 41 -->        PDF

U. GLABRA HVDS. VAR. GLABRA F. CORNUTA (DAVID) REHD.
(Syn.: U. triserrata hört.; U. tridens hört.; U. campestris cornuta David,
1845; U. corylacea Dum. b. grandidentata Dum. 1827; U. scabra Mill. f. tricuspis
Dippel, 1892; U glabra Huds. f. tricuspis (C. Koch) Rehd., 1915.,


U. glabra Huds. var. grandidentata (Dum.) Moss, 1914; Sehnender, 1916).
Pojava više vrhova na listovima evropskog planinskog brijesta retko
se nalazi u jače ispoljenom obliku. Naprotiv, ona je redovna u srodne
kinesko-japanske vrste U. laciniata (Trautv.) Mayr u koje su svi listovi ili
većina njih, i na dugorastima i na kratkorastima, s tri do pet uskih vršnih
režnjića.


U hortikulturi je jedan klon forme cornuta, pod gore citiranim nazivima,
vegetativno razmnožavan još od prije 1845 godine. Listovi dugorasta
toga klona imaju po tri vršna ,uska i šiljasta režnjića — zuba, dok su listovi
kratkorasta bez njih.


Ova morfološka osobina izgleda kao da je prirođena planinskom brijestu,
ali se manifestuje u veoma različitom intenzitetu. Na nekim lokalitetima,
odnosno primjercima je jače ispoljena, te je možemo koristiti za izdavanje
posebnog taksona. Tako i postupaju neki savremeni autori (Schreiber, A. 1958;
Tutin, T. G. 1962; J. Jovanović, B. 1970 i dr.). Iako se slična osobina pojavljuje
i kao juvenilan karakter, ona se jasno zapaža i na starim stablima, pa i na listovim
kratkorasta nekih primjeraka, što je konstatirano na lokalitetu Mehina
Luka ispod pl. Hranisave.


U. GLABRA HUDS. VAR. GLABRA F. ELLIPTICA (BECK) SCHN.
(Syn.: U. montana With. var. elliptica Beck, 1890; U. scabra Mill, I typicaSehn. 2. elliptica (Beck) Asch. & Graeb., 1911)


Morfološke odlike ove forme iznijete su u ranijem tekstu. Forma nam
je poznata samo po plodovima te je zasad nismo u mogućnosti svestranije
razmotriti. Naročito je nejasan njen odnos prema drugim sistematskim jedinicama,
čini se da je javljanje eliptičnih plodova opcija pojava i da je
zastupljena i u jedinki koje pripadaju drugom varijetetu (montana). Zbog
toga njeno mjesto u taksonomskom poredaju ne treba smatrati ustaljenim.
Ova pitanja bi se mogla riješiti te nakon sakupljanja potpunijeg herbarskog
materijala vrste sa našeg područja.


U. GLABRA HUDS. VAR. MONTANA (STOKES) LINDQ.
(Syn.: U. montana Stokes 1776 (fide Lindquist B. 1931); U. montana
With.var. corylifolia (Host) Zapal. f. stenophylla Zapal. 1908; U. glabra Huds.
ssp. montana (Lindq.) Tutin 1962)


Prema podacima iz literature ovaj varijetet bi obuhvaćao više formi
sa uglavnom uskim listovima i varijabilnim nekim drugim osobinama. Mlade
grančice i listovi mogu biti potpuno goli ili dlakavi analogno kao u tipičnog
varijeteta. Lindquist B. u klasičnom opisu kaže da su 2 — 5-godišnje grančice
gotovo gole što znači da su zelene grančice dlakave. List je vjerovatno
hrapavog lica i dlakav jer se ne kaže drukčije. Tutin T. G. ilustrira ovaj
varijetet primjerkom čije su mlade grančice jasno dlakave dok Zapalowicz
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 42     <-- 42 -->        PDF

H. opisuje formu stenophylla kao svojtu koja ima hrapave listove što podrazumijeva
dlakavost i ostalih dijelova biljke. I na našem području se nalaze
manje-više dlakavi primjerci ovog varijeteta naporedo sa potpuno golim
koje ćemo izdvojiti u posebnu formu.
Ovaj varijetet je zastupljen na našem području u skromnijoj mjeri u
odnosu na tipični, međutim, vrlo je brojna populacija koja ispoljava prelazni
karakter između njega i tipičnog varijeteta.


17. GLABRA HUDS. VAR. MONTANA (STOKES) LINDQ. F. DEDUNATA
JANJIĆ, nova forma
(Syn.: U. scabra Mili. var. stenophyllus Andr. 1969)
Ramuli hornotini glabri. Folia ramulorum brevium et turionum glabralaevia.


Tip je opisan s Igmana (pl. Bjelašnica) sa 1300 m nadmorske visine.
Ova forma obuhvaća potpune gole uskolisne oblike. Na našem području
nađena je na planinama Igmana (Bjelašnici) i Jahorini, praćena obično
s prelaznim oblicima u kojih su listovi srazmjerno širi. Ustvari postoji
kontinuelan prijelaz u širini listova prema tipičnom varijetetu. Tipični primjerci
forme s oba navedena lokaliteta u pogledu relativne širine lista
potpuno odgovaraju Lindquistovim primercima, u kojih je najveća širina
tri puta manja od dužine lista. Oni morfološki još bolje odgovaraju primercima
iz Lenjingradske oblasti koje je opisao Andronov N. M. (1969), a koji
su karakterisani glatkim listovima, čija relativna širina iznosi 0,33.
Zasad nije moguće donijeti sigurnije zaključke u pogledu ekološkog ili
geografskog konteksta javljanja ove forme na našem području, uprkos jasne
geografske diferenciranosti koja je u Sjevero-zapadnoj Evropi konstatirana
za varijetet montana.
Nalazišta na Igmanu situirana su u okviru zajednice bukve i jele sa
smrčom i to kao posebni facijesi (prelaz prema zajednici Acereto Ulmetum),
gdje je teren skoro ravan i zemljište duboko, svježe ilimerizovano na krečnjačkoj
podlozi. Tu je sklop prije bio dosta razređen što je uslovilo pojavu
nekih vrsta svjetla, kao što su iva (Salix caprea) i jasika. Na Jahorini forma
je nađena takođe u šumi bukve i jele sa smrčom na nadmorskoj visini oko
1400 m na nagnutom terenu sjeveroistočne ekspozicije.
Morfologija generativnih organa pokazuje da se radi o pravom planinskom
brijestu. Cvjetovi po veličini odgovaraju tipičnim. Perigon je gol s
režnjevima karmin boje i dugo trepavičastog oboda. Tučci plodnice su
crvene boje. Broj prašnika iznosi 5 — 6. Plodovi normalne veličine i varijabilnog
oblika.
Rezultati mjerenja nekih karaktera distalnih i subdistalnih listova kratkorasta
su sljedeći: dužina lista 11,23 ± 0,21 cm, širina lista 3,81 ± 0,08 cm,
relativna širina 0,339, visina najšireg dela liske 5,63 ± 0,15 cm, veličina
asimetrije 1.90 ± 0,01 mm, broj nerava kraće strane lista 19,01 ± 0,26, broj
glavnih zuba na 1 om´ 2,28 ± 0,05, ukupan broj zuba na 1 cm´ 5,25 ± 0,10,
dužina peteljke 4,33 ± 0,09 mm.
Rezultati mjerenja pupova iznose: dužina 5,89 ± 0,08 mm, širina 3.00
± 0,03 mm.


152
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Autor je najprije razmatrao ranija taksonomska shvatanja o planinskom


brijestu s naročitim obzirom na njegove tipske svojte. Vrsta je ranije sma


trana za vrlo slabo varijabilnu, što je najvećim dijelom bilo posljedica


njezine neistraženosti. Kada je riječ o prirodnoj populaciji, taksonomski


poredaj je bio vrlo siromašan iako prirodni varijabilitet vrste pruža moguć


nost postavljanja složenije klasifikacije.


Iznijeti su rezultati prethodnih taksonomskih istraživanja vrste u Bosni
i Hercegovini, te konstatirana jako izražena varijabilnost, kako kvantitativnih
tako i kvalitativnih karaktera, vegetativnih kao i generativnih organa
biljke. Ona se zapaža najviše u veličini, obliku i dlakavosti listova, njihovoj
relativnoj širini, broju bočnih nerava, asimetriji osnove i obliku vrha lista;
u grančica naročito u intenzitetu dlakavosti, a u plodova u obliku i veličini.
Prirodni varijabilitet je, pak, neporedivo slabiji nego u poljskog brijesta. Za
planinski brijest je karakteristično potpuno otsustv o izb o jak a iz
žila, pluta na granama i žljezddca na naličju listova,
što pretstavlja oštru razliku u odnosu na poljski brijest.


Na kraju rada dat je taksonomski poredaj prirodnih svojsti vrste koje
nastanjuju naše područje. Kao osnovne infraspecijske jedinice on uključuje
tipski varijetet i varijetet montana. U okviru prvoga navedene su forme
nitida, cornuta i elliptica, a u okviru drugoga nova forma denunata koja
je nađena u višim zonama nekih srednjobosanskih planina.


LITERATURA


And ro nov, N. M. 1955. Vjazi SSSR. Tehn. inform. Lesotehn. Akademii. No
35 — 36. Leningrad. — A n d r o n o v, N. M. 1969. K sistematike nekotorih vidov
roda Ulmus. Probi, geobot. i biol. drev. rastenij. Naučnije trudi Lesotehn. Akademii.
No 128. Leningrad. — Asche r son, P. & Graebner, P. 1911. Synopsis der
mitteleuropäischen Flora. Vol. IV, 1. Leipzig. — B e c k-M a n n a g e t a, G. 1890.
Flora von Nieder-Oesterreich. Erste Hälfte. Wien. — Bee k-M annagetta , G.
1906. Flora Bosne, Hercegovine i novopazarskog sandžaka. Glasn. Zem. Muzeja,
vol. XVIII. II (2) dio. Sarajevo. — Beldie , A. 1952. Ulmus in »Flora RP Romania
«. Vol. I. Bucuresti. — Dip pel, L. 1892. Handbuch der Laubholzkunde. Vol.


II. Berlin. — Hayek , A. 1924. Prodromus florae peninsulae Balcanicae. Lief. 1.
Berlin. — Henry , A. 1913. Ulmus in Elwes & Henry »The Trees of Great Britain
& Ireland«. Vol. VII. Edinburgh. — Hudson , W. 1762. Flora Angtica. Ed. 1.
London. — Jovanović , B. 1970. Ulmus in »Flora SR Srbije«. Vol. II. Beograd. —
Krüssman , G. 1962. Handbuch der Laubgehölze. Bd. II. Berlin-Hamburg. —
Lindquist , B. 1931. Two Varieties of North-West European Ulmus glabra Huds.
Rep. Bot. Society. Vol. IX. London. — Lonačevskij, O. O. 1952. Ulmus in
»Flora URSR«. Tom IV. Kiev. — Melville . R. 1937. The Accurate Definition
of Leaf Shapes by Rectangular Coordinates. Annals of Botany. New series. Vol.
I. No 4. — Miller, Ph. 1768. Gardener´s Dictionary. 8th ed. London. — Rehder,
A. 1915. Neue oder kritische Gehölze. Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. No 24. —
Rehder , A. 1951. Manual of Cultivated Trees and Shrubs. 2nd ed. New York.
— Rich ens, R. H. 1955. Studies on Ulmus. I. The Range of Variation of East-
Anglian Elms. Watsonia, vol. Ill, part 3. Cambridge. — Schneider , C. K. 1906.
Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. Bd. I. Jena. — Schneider , C. K.
1916. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Ulmus. II. Ueber de nichtige Bennennung
der europäischen Ulmen-Arten. Oesterreich. bot. Zeitschrift. Jhrg. LXVI. No 3/4.
153
ŠUMARSKI LIST 3-4/1976 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Wien. — Schreiber , A. 1958. Ulmus in Hegi »Illustrierte Flora von Mitteleuropa
« Bd. III/l. Lief. 4. München. — Sonder , O. W. 1851. Flora hamburgensis.
Hamburg. — Stokes , J. 1787. U montana in Withering »Botanical Arrangement
of Britisch Plants«. Ed. 2. Vol. I. — Tu tin, T. G. 1962. Ulmus in Clapham, Tutin
& Wartburg »Flora of the British Isles«. 2nd ed. Cambridge. — T u t i n, T. G. 1964.
Ulmus in »Flora Europaea«. Vol. I. Cambridge. — Za p alo w i c z, H. Conspectus
florae galiciae criticus. Vol. IL Krakow.


Zusammenfassung


BEITRAG ZUR KENNTNIS DER SYSTEMATIK DER EINHEIMISCHEN
BERGUMLE
(Ulmus glabra Huds.)


Der Autor fasst dn der Arbeit die Ergebnisse der vorläufigen morphologisch-
sistematischen Untersuchungen von Bergulmen in Bosnien und Herzegowina zusammen,
nachdem er vorher die früheren systematischen Auffassungen über diese
Art untersucht hat, besonders hinsichtlich ihrer typischen Sippen. Die Art Wurde
früher als sehr schwach variabel betrachtet, was zum grössten Teil an ihrer
Unauffindbarkeit lag. Das verursachte für ihre natürliche Population eine sehr
unvollständige systematische Gliederung-begrenzt auf 2—3 Sippen-obwohl die natürliche
Variabilität die Möglichkeit einer Stellung von viel erweiterter Klassifikation
bietet.


Die Variabilität begründet sich auf sowohl quantitative wie qualitative Eigenschaften
der vegetativen und generativen Pflanzenorgane. Sie wird meistens erkannt
an der Form, Grösse und Beharung der Blätter, deren relativen Breite,
Beschaffenheit, Zahl der Paare von Nebennerven, Asymetrie des Blattgrundes und
Form der Blattspitzen, bei den Zweigen besonders an der Intensität der Behaarung
und bei den Früchten an der Form und Grösse. Es wurde ein bedeutendes
Vorkommen von engblättrigen und unbehaarten Sippen in Bosnien festgestellt.
Für die Art ist das Fehlen der Korkartigkeit bei den Zweigen und das Drüsenhafte
der Blattunterseite charakteristisch.


Abschliessend wird eine systematische Gliederung für das untersuchte Gebiet
gegeben, das mehrere Einheiten umfasst, unter ihnen auch die neue Form denudata
der engblättrign Varietät der montana.