DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 77     <-- 77 -->        PDF

NOVI ČINIOCI UGROŽENOSTI VEGETACIJE OD POŽARA


Na dubrovačkom području, kao općenito na cijelom primorskom pojasu


Hrvatske, zadnje dvije decenije stalno se povećava stupanj ugroženosti od


požara kako šumske tako i druge vegetacije. Zato je interesantno iznijeti


uzroke ove pojave.


Depopulacija sela i napuštanje poljoprivrede sa stočarstvom dovode


do promjena u biljnom pokrovu. Šikare i makija su uslijed depopulacije


i elektrifikacijom naselja rasterećene od prekomjernih sječa, a opadanjem


stočarske proizvodnje i zaštićene od zuba stoke. Tako ove antropogene zajed


nice postepeno prelaze u progresivne stadije (ima ih već danas teško ili


potpuno neprohodnih). Važno je istaći da se, osim toga, znatno smanjuju


uvjeti za nastajanje požara zbog gustoga sklopa. S druge strane, napuštanjem


poljoprivrede i stočarstva, stvara se gusti travni pdkrov na napuštenim


obradivim površinama, u zapuštenim maslinjacima i od paše rasterećenom


garigu. Ovi tipovi travnjaka, sveze Cymbopogo-Brachipodion ramosum, zavr


šavaju svoj godišnji razvitak krajem proljeća i početkom ljeta. Ovakav raz


vojni ciklus poklapa se sa nastupanjem požarno opasne sezone i time pret


stavlja veliku potencijalnu opasnost za lako izazivanje i naglo širenje požara.


Na našem je području zadnjih godina do 70% šumskih požara izazvano


prenošenjem vatre travnog pokrova koji je zapaljen na napuštenim obra


divim zemljištima i u zapuštenim maslinicima.


S druge strane razvoj turističke privrede priobalnog područja doprinosi
povećanju opasnosti od požara utoliko prije što je broj turista najveći za
vrijeme kupališnoboravišne sezone (npr. u VI—IX mjesecu 1973. je, u poređenju
sa cijelom godinom, broj posjetilaca iznosio 61% a noćenja 63%). Broj
turista, njihova pokretljivost i nedovoljna informiranost o opasnostima
lakog izazivanja požara imaju za posljedicu povećani stupanj ugroženosti
od požara i to prvenstveno onih šuma koje su i turistički najvrijednije.
Od posebnog značaja za turističku privredu dubrovačkog područja, a u zonama
ugroženim od požara, ima 1.260 ha borovih sastojina i 625 ha makije
III stupnja ugroženosti od požara.


Na temelju izloženoga dolazimo do zaključka da pri planiranju mjera
zaštite od požara moramo voditi računa i o ovim faktorima ugroženosti
vegetacije od požara kako bi što boljim mjerama smanjili i broj i intenzitet
požara.


POŽARI NA DUBROVAČKOM PODRUČJU


Da bi smo ukazali na svu težinu problematike zaštite vegetacije od
požara, iznijet ćemo najvažnije podatke za požare u šumama i maslinjacima
bez upuštanja u detaljniju analizu pojedinih pokazatelja.