DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ODREĐIVANJE BILANSA DUGOTALASNOG ZRAČENJA U
ŠUMSKOJ FITOCENOZI


Dr Borislav KOLIC


Šumarski fakultet, Beograd


SAŽETAK


Posle diskusije o jednačinama bilansa dugotalasnog (toplotnog) zračenja
autor je, primenjujući metodu Bolc-Falkenberga i koristeći podatke merenja
temperature i vlage vazduha i temperature zemljišta a asocijaciji Abietofagetum
na Goču, izračunao efektivno izračivanje šumskog tla i protivzračenje
atmosfere. Dijagramski su prikazani dnevni tokovi ovih elemenata bilansa
dugotalasnog zračenja u ovoj veoma interesantnoj šumskoj fitocenozi.


k Vf "k
Bilans dugotalasnog zračenja prema Gajgeru (1) glasi:


S = G — oT4 (1)
gde je:


S = bilans dugotalasnog zračenja


G = protivzračenje atmosfere


(r1> = dugotalasno izračivanje crnog tela prema Štefan-Bolcmanovom


zakonu.


Jedinica svih elemenata je gr. cal./cm.2/min.
Pošto je drugi član jednačine sa desne strane, ako zanemarimo retke izuzetke,
veći od prvog, i pošto je bilans dugotalasnog zračenja negativan jer
odvodi energiju od površine aktivnog apsorpcionog sloja zemljišta u atmosferu,
to gornju jednačinu možemo da pišemo u obliku:


— S = tj. efektivno dugotalasno izračivanje zemljišta jednako je izračivanju po
Štefan-Bolcmanovom zakonu umanjenom dugotalasnim izračivanjem atmosfere,
jer i atmosfera izračuje toplotnu energiju u zavisnosti od svoje temperature.
Radi toga drugi član sa desne strane možemo da označimo G = — Sv.


Za praktična izračunavanja protivzračenja atmosfere možemo da upotrebimo
formulu koju je dao Angstrem (2):


G = — Sv = crTv4 (a — b IO-«) (gr.cal„/cm.2/min.) (3)


Primljeno 21. VI 1975.