DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

AMERIČKI BORO VAC (P. strobus L.): ZA I PROTIV


Mr Stevo Orlić
Šumarski institut, Jastrebarsko


UVOD


Američki borovac je unesen u našu zemlju pred više od sto godina. Njegove
kulture su naročito brojne u Hrvatskom zagorju. Na mnogim lokalitetima
on se već i prirodno obnavlja. Iz tog razloga u nas se više i ne govori o
stranoj već udomaćenoj vrsti četinjača.


Veća pažnja posvećena je američkom borovcu nakon oslobođenja, a naročito
iza 1960. god. Od tada on u programima pošumljavanja i konverzije
sastojina zauzima sve značajnije mjesto. Ne raspolažemo s točnim podacima


o njegovom učešću u kulturama koje su nastale u tom vremenskom razdoblju,
ali je sigurno da je taj postotak dosta visok. Za ilustraciju poslužit ćemo
se podacima iz rasadničke proizvodnje u SR Hrvatskoj za 1966., 1967., 1968.,
(4) i 1973. god. o zastupljenosti pojedinih vrsta četinjača, tabela 1.
u 000.—


1966 1967 1968 19731


Vrsta Broj Broj Broj Broj


biljaka
Američki borovac 7.516 17 7.763 20 7.751 19 309 5
Zelena dzglazija 1.933 4 1.076 3 1.063 3 30 1
Evropski ariš 4.560 10 4.326 11 4.011 11 153 3
Običan bor 5.095 11 8.460 22 7.757 20 336 6
Obična smreka 22.309 50 14.473 37 13.995 37 4.372 75
Crni bor 2.100 5 1.880 5 2.690 7 338 6
Ostale vrste 1.370 3 699 2 1.295 3 246 4


Ukupno : 44.883 100 38.677 100 38.162 100 5.784 100


Prema prikazanim podacima izlazi da je borovac u proizvodnji sadnog
materijala u 1966., 1967. i 1968. godini učestvovao s cea 19%>. To nam govori
da i u kulturama koje su nastale u to vrijeme on, vjerojatno, učestvuje s
istim postotkom.


Podatke u tabeli 1 iznijeli smo iz dva razloga: da istaknemo da je učešće
američkog borovca u mladim nasadima zaista dosta visoko, i da mu već i


1 Prema podacima iz rasadnika Š. g. Karlovac, Delnice, Ogulin i Gospić


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 54     <-- 54 -->        PDF

stog razloga, a i drugih, moramo posvetiti punu pažnju u slučaju potrebe
izučavanja i rješavanja određenog uzgojnog problema, i da istaknemo tendenciju
koja se javlja u posljednje vrijeme, a vidljiva je iz tabele 1 prema podacima
za 1973. godinu, da se borovac sve više izostavlja iz programa proizvodnje
sadnog materijala odnosno pošumljavanja.


Stabalce američkog borovca u trećem stupnju sušenja u kulturi »Dugava«
(Orig.)


USPJEVANJE AMERIČKOG BOROVCA U STARIJIM KULTURAMA


Ovdje ćemo prikazati neke podatke iz literature o uspjevanju američkog
borovca u nas (1, 2).


Klepac je proučavao prvi srednjodobne kulture američkog borovca na
području SR Hrvatske. Tim istraživanjima on je došao do rezultata da borovac
u 48. godišnjoj kulturi u Zelendvoru, Šg. Varaždin, postiže poprečni
godišnji volumni prirast od 9,4 odnosno 10,3 ma/ha (bez proreda). U Oraho
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 55     <-- 55 -->        PDF

vačkoj planini, u dobi od 26 godina, borovac ima poprečni godišnji debljinski
prirast bez kore 1,2 cm prema zelenoj duglaziji 1,3 cm i običnoj smreki
0,6 cm. To pokazuje da borovac u toj dobi i tim uvjetima prirašćuje dva puta
brže od obične smreke. U našičkoj Krndiji utvrdio je da drvna masa stabla u


40. godini kod borovca iznosi 0,71 m:!, a kod kitnjaka 0,19 m:5. To pokazuje
da borovac odbacuje tri i po puta veći prirast od kitnjaka.
Šumarski institut u Jastrebarskom prikupljao je podatke o rastu i prirastu
običnog i crnog bora, obične smreke, evropskog ariša, zelene duglazije
i američkog borovca na području SR Hrvatske, od 1961. godine i dalje. Za
prikupljanje podataka o uspjevanju američkog borovca u tu svrhu odabrano
je 37 lokaliteta, gdje su vršena istraživanja (1).


Odabrano, oboreno i analizirano je, među ostalim, 20 srednje sastojinskih
stabala. Prikupljeni podaci su sređeni i za američki borovac prikazani u
tabeli 2, a za borovac komparativno s ostalim vrstama četinjača u tabeli 3.


Prema iznesenim podacima izlazi slijedeće:


— Prosječna totalna visina u 40. godini starosti iznosi 19,7 m, a poprečni
godišnji visinski prirast je 49 cm. Tekući visinski prirast kulminira u 20. go
dini (15.—25. god.) i iznosi 73 cm;
— Prema prosječnim podacima dendrometrijski analiziranih stabala izlazi
da borovac u 40. godini postiže debljinu od 27,6 cm. Prema tome prosječni
godišnji debljinski prirast za tu dob iznosi 6,9 mm. Tekući debljinski prirast
kulminira oko 20. godine (15.—25. god.) i iznosi 11,0 mm. Na pojedinim lokalitetima
ove vrijednosti su znatno iznad prosjeka;
— Podaci za volumni rast i prirast debla bez kore pokazuju da borovac
u 40. godini postiže 0,60 m3 drvne mase, ili poprečno godišnje 0,015 m3. Poprečni
i tekući volumni prirast do 40. godine imaju tendenciju rasta, i dalje.
Na pojedinim lokalitetima borovac pokazuje vrlo intenzivan rast. Tako npr.
u šumskom predjelu Stupe, Šumarija Križevci, maksimalno stablo imalo je
prsni promjer 36,7 cm, visinu 20,1 m i volumen debla 1,02 m:i (bez kore).
Na iznesenim podacima ocijenjen je prinos drvne mase uz 40. godišnju
ophodnju u intenzivnim kulturama (na bazi 2.500 biljaka i dva proredna zahvata).
Po jedinici površine on iznosi 745 m5, što odgovara poprečnom godišnjem
prirastu od 18,6 m3/ha.


Kod razmatranja iznesenih podataka ne smije se izgubiti iz vida da je
borovac u većini slučajeva bio uzgajan na ekstenzivan način, a to znači bez
pomoći i utjecaja šumara.


U tabeli 3 i na grafikonu 1 dat je komparativan prikaz podataka za 6 vrsta
četinjača koje se u nas najčešće koriste za osnivanje intenzivnih kultura.
Prema tim podacima izlazi da borovac u 40. godini starosti prednjači u debljinskom
i volumnom rastu. Iza borovca dolazi zelena duglazija i evropski ariš,
a znatno zaostaju običan bor, obična smreka i crni bor.


Prema iznijetim podacima izlazi da su proizvodne mogućnosti američkog
borovca vrlo visoke. To naročito dolazi do izražaja uz kraće ophodnje. To je
bio glavni razlog da je naša šumarska praksa pokazala veliki interes za borovac.
Osim toga, mislimo da postoje još dva važna razloga: (1) posjedujemo
vlastite izvore sjemena i (2) proizvodnja sadnog materijala u rasadnicima
nije tako osjetljiva kao kod nekih drugih vrsta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Taksacijski podaci dendrometrijskih analiza stabala
(srednje sastojinsko stablo bez kore)


Visina Prsni promjer Drvna masa deblovine


Starost


Prirast Prirast Prirast


Stabla Stabla Stabla


Vrsta


PoDrec. 1 Tekuć. Popreč. [ Tekuć. Poprečni Tekući
»_god_ . m cm gm mm gj mJ


a) Usporedni prikaz za američki borovac po dekadama
Tabela 2.


10 4,1*8 44,8 44,8 5,20 5,2 5,2 0,0082 0,00082 0,00062
20 11,82 59,1 73,4 16,20 8,1 11,0 0,1259 0,00629 0,01176
30 17,30 56,7 55,7 27,97 7,6 6,8 0,3773 0,012258 0,02546
40 19,59 49,2 35,0 27,52 6,8 4,9 0,6071 0,015170 0,02650
b) Usporedni prikaz glavnih vrsta u 40. god.
Tabela 3.
AB 19,6 49,2 35,0 27,5 6,8 4,9 0,6071 0,01517 0,02650
ZD 23,2 58,1 38,5 25,2 6,3 6,2 0,5668 0,01417 0,01873
EA 20,4 51,0 31,6 23,5 5,9 3,6 0,4602 0,01151 0,01810
OB 18,0 45,1 34,8 20,1 5,0 4,0 0,3140 0,00785 0,01472
OS 17,7 44,4 37,7 19,6 4,9 4,7 0,2960 0,00986 0,01608
CB 15,8 39,5 33,1 15,1 4,8 3,4 0,2446 0,00611 0,01120
Oznake vrsta: AB = američki borovacZD = zelena duglazija
FA = evropski ariš
OB = običan bor
OS = obična smreka
CB = crni bor


SUŠENJE AMERIČKOG BOROVCA U MLADIM KULTURAMA I RAD NA
TOM PROBLEMU


Prvo sušenje američkog borovca u nas registrirano je 1965. god. u kulturi
»Bučice«, područje Šumarije Krapina.


Martinović (5) je proveo određena istraživanja u toj kulturi, i konstatirao
da se sušenje javlja u dijelu kulture na lapornoj rendzini, koja sadrži
11—35flA> CaC03. U zaključku on kaže da bi to mogao biti glavni razlog usporenog
rasta i sušenja borovca. Time je potvrdio u literaturi poznatu činjenicu,
da borovac ne podnosi vapnena tla.


Prije nekoliko godina zapaženo je pojedinačno i grupimično sušenje borovca
u mladim kulturama u centralnoj Hrvatskoj, pretežno na pseudogleju.
U cilju izučavanja tog problema izabrana su četiri reprezentativna objekta:
»Zagorje«, Šumarija Krnjak; »Velika Buna«, Šumarija Velika Gorica; »Izimje«,
Šumarija Jastrebarsko; »Dugave«, Šumarija Bjelovar. Na svim lokalitetima
intenzitet sušenja je podjednak i vanjski simptomi su isti. Iglice postaju
svjetložute, venu poprimaju smeđecrvenu boju i ostaju na izbojku. Intenzivnije
sušenje počima najčešće na donjem vlažnijem dijelu padine i u mikrodepresijama.
Zbog ove činjenice borovac se u praksi sve više izostavlja iz
planova za pošuml javan je, i postoji tendencija da ga se potpuno napusti.


Na odabranim lokalitetima iskolčane su pokusne plohe. Na njima se prati
dinamika sušenja stabala i vrše druga istraživanja. U 1972. god. provedena su
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 57     <-- 57 -->        PDF

GRAFIČKI PRIKAZ UPOREDNIH REZULTATA
glavnih vrsta u 40. god.


ion


n


r r . c M j e „


144ffl


« .
« .
tzj
*
o .


lOJ


n n n


AB ,D ,. OB os c. .....


ESEHD«


O. 7 . VOLUMEN AB
»"»«´ »´


O , . zii
E A
Z3J


........ ...


OB


o. s .
os «´"


1««
CB crn. bo F


O ,4


´28


O. 3 _
n ´OO


o. «__,
11 n


AB Z D EA OB c.


os


pedološka istraživanja, i analizirana su dva stabla (zdravo i suho), jedanputa
mjesečno vršena je registracija biljnih bolesti i štetnika. Dinamika sušenja
praćena je prema dogovorenim kategorijama odnosno stupnjevima. (4).


Kategorizacija stabala izvršena je na bazi njihove vitalnosti, a oznake su
slijedeće: 0—zdravo i vitalno stablo; 1—vrhovi iglica poprimaju svijetložutu
boju; 2—izrazito svijetložuta boja krošnje; 3—iglice počimaju venuti; 4—iglice
su smeđecrvene boje. Procjena je vršena okularno. Registracija je vršena
u toku vegetacije 1973. i 1974. godine, svakog 30. u mjesecu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 58     <-- 58 -->        PDF

DINAMIKA 5UŠINJA STAIALA


H


--i


_q__,„,_


>--1


POSTOTAK SUHIH STABAL


VI VII VII J VIII IX »I««.


REZULTATI I DISKUSIJA


Prvi simptomi sušenja manifestiraju se u promjeni boje iglica, krošnja
poprima svijetložutu boju i izgleda prosvijetljena. Terminalni i postrani izbojci
ne tjeraju, ili, ako potjeraju oni ne pokazuju normalan rast, a iglice
na njima su klorotične i vrlo kratke. Ubrzo iza toga iglice potpuno požute,
venu i konačno poprimaju smeđecrvenu boju, i ne otpadaju s izbojka. U
pridanku debla takvih stabala javlja se karakteristično zadebljanje s raspucanom
korom koja je tamnosmeđe do crne boje.


Naša dosadašnja zapažanja ukazuju na postojanje korelacije između vlage
u tlu i pojavu sušenja borovca. Naime, na svim lokalitetima sušenje je
najintenzivnije u depresijama i u podnožju padine, gdje je navlaživanje
jače izraženo.


Pedološka istraživanja su pokazala (4), da se stabla suše na prethodno
obrađenom pseudogleju (Izimje, V. Buna i Odra) i na tlu u prirodnom stanju
(Dugave i Zagorje), i da mikroreljef, koji vrši preraspodjelu obormske vode,
utječe na intenzitet sušenja. Ispitivanje ishranjenosti borovca na pokusnim
plohama pokazalo je slabu opskrbljenost sa Ca i N kod suhih primjeraka (5).


Provedene analize primjernih stabala pokazale su da nema značajne razlike
između zdravih i suhih primjeraka u razvijenosti debla i grana, i u
dubini zakorjenjavanja (t test). Površina angažiranog tla kod zdravih primjeraka
u odnosu na suhe bila je veća za 20%>. Odnos između angažiranog
tla i projekcije krošnje je kod zdravih primjeraka 2,6 : 1, a kod suhih 1,7 : 1.
Ovi podaci ukazuju na slabije razvijeno postrano žilje kod stabala koja su se
posušila (4).


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U vezi sa sušenjem u Institutu se vrše vrlo opsežna terenska i laboratorijska
fitopatološka i entomološka istraživanja. Prema prvim nalazima uzročnik
sušenja na lokalitetu Zagorje, Izimje, Odra i Velika Buna je gljivično
oboljenje iz roda Verticicladiella, a na lokalitetu Dugave iz roda Graphium i
Armillaria (4). O tim rezultatima govori se u posebnom radu.


DINAMIKA SUŠENJA STABALA


NA POKUSNOJ PLOHI U>


VILIKOJ BUNI


oeooeoooosoeso


eeoooooöeeeooo ee oo


©eoeoooeeooooo


eooe


©ooeooeeoooooo © O06


ooeoooeoeoeooo


e©oo


ooooeooooooooo


o oo©


ooooseooooeooo


oeoo


ooee©©oooooooo


eeo©


ooeeooeeeooooo


oo oo


oooeooooooeooo


o O09
©oeooooooooooo


© ooo


ooooeoooooooo©


o ooo


oooooooooooooo


oeoo


ooooeeeooooooo


ooo*


eeo*


oo©o©»ooo©oe©o


oooo


©©eoeeoeeoe©©


oeoo


G6oeo0SĐeo«0oo


ooo*


eooeeeeeeeoeoo


eeo©


ooeooeoeeooooo


oo o©


OOOQQ0OOOOOOOO oo*e
ooooteoteoeooo


oooo
ooeettoosooooo


oeoo
00©©00©SOOOO©0 oooo


ooo*


000©0©©000©000


oooo


©©©©©©©oooooo OO0O


0OI3O«O0OOOOO09 OOOO
OOO»OGOO0OOOOO ©ooo
oooooooooooooo


oooo


oooo


00000*00000900 eooo


eo®o


ooooeeeeeeeeo


oeoo


000000000*000 oooo


00(90600000000


oeoo


00000000900000


oooo


oooooooooooooo ooo


oooo


0000*00*009000


oooo


O©00**O©oooooo


oooo


0000*000000000


oooo


oooooo»oooooo© eoo o
0600*00*000000 oooo


0090(060000006


© „„„„i ,


oo**©ooooooooo


0 .,„».„,,


©


oooooooooooooo O ..»...,o


oeoo


eooe


0 0 0
e*e e
oe e*


oeeo


eeo*


oooo


oo


ooo


oeoo


ee oo


ooo»


eeo«


o»oe


oeoo


©eo


e©o©


ooo»


oo*e


©ooo


eoo*


oooo


ooo*


oooo


©ooo


oooo


ooo


oooo


eooo


GOOO
OO 0
eooo


90*0
oooo


eo eo


ooo


oooo


oooo


oooo


ooe o


ooe o


oooo


eeo o


eooo


09
0*90
ooe*


oooo


eeo»


o»»o


oo**


ooo


oooo


eooo


ooo»


ee®»


o »oe
oooo


eo«
eeo*


oo*


oo »o


ea


eeo»


oooo


ooo»


oeoo


eeo»


oooo


o»o


oooo


oooo


eooo


e»»o


oeeeoeoo


oooo


ooo


ooo©


oooo


ooo©


oooo


oooo


©ooo


Na primjernim plohama, kako smo već spomenuli, pratili smo dinamiku
sušenja stabala u toku vegetacije 1973. god. i 1974. god., a u skladu s našim
stupnjevima. Prikupljeni podaci su prikazani u tabeli 4 i na grafikonu 2, u
apsolutnom iznosu i relativnom odnosu (zdrava-bolesna). Dinamika sušenja
stabala na lokalitetu Velika Buna i Izimje (samo četiri centralna reda) prikazana
je još i na grafikonu 3, i to: (a) početno stanje, (b) na koncu vege
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 60     <-- 60 -->        PDF

tacije 1973. i (c) na koncu vegetacije 1974. Iz grafičkog prikaza možemo zapaziti,
da se na lokalitetu Velika Buna u toku vegetacije 1973. posušilo 10
stabala i 1974. daljnjih 6 stabala. Na lokalitetu Izimje, u četiri centralna reda,
tokom vegetacije 1973. posušilo se 12 stabala i 1974. daljnjih 13 stabala.


Na temelju do sada prikupljenih podataka mogu se izvesti slijedeći predhodni
zaključci:


— Sušenje stabala odvija se uglavnom u toku vegetacijskog perioda.
— Period sušenja je relativno kratak. On se odvija u toku jedne vegetacije.
Cim se na vrhovima iglica pojavi kloroza, prvi stupanj (1), proces vrlo
58
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 61     <-- 61 -->        PDF

brzo napreduje preko drugog (2) i trećeg (3) stupnja i završava se sušenjem,
četvrti stupanj (4). Taj dio perioda traje oko 3—4 mjeseca.


— Sušenje stabala na lokalitetu Zagorje, Izimje, Odra i Velika Buna na
našim plohama odvija se intenzitetom od 3—4%> u prosjeku mjesečno.
— Na lokalitetu Dugave sušenje stabala se odvija drugačije nego na predhodna
četiri lokaliteta. Stabla se suše uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi grafikon
2), manje tokom mort sezone. Ta činjenica ukazuje također da se radi
o drugom uzročniku sušenja.
U vezi s iznesenim postavlja se pitanje: Da li se determinirano gljivično
oboljenje na vlažnijim mikrostaništima pojavljuje zbog toga što treba takve
uvjete za razvoj, ili napada stabla na tim mikrostaništima jer su ona biološki
oslabljena zbog prevelike vlage u tlu? Isto tako važno je da se utvrdi: Kojim
putem dolazi do infekcije stabala i kako se gljiva širi u tlu? Odgovor na
ova pitanja moguće je dati tek nakon detaljnih istraživanja.


ZAVRŠNA NAPOMENA


Na temelju iznijetih podataka o uspijevanju američkog borovca u našim
uvjetima, problema sušenja koji se javlja u mlađim kulturama i dosadašnjih
iskustava u radu s njim, mogu se dati slijedeće preporuke:


— Napuštanje te ekonomski interesantne vrste ne predstavlja rješenje
problema za šumarstvo. To bi bio prije određeni gubitak s ekonomskog gledišta.
— Treba još više intenzivirati rad na izučavanju problema sušenja i tražiti
eventualno i načine suzbijanja.
— Učešće američkog borovca u programima za pošumljavanje, u odnosu
na druge vrste, treba svesti na realniji odnos nego što je bilo u prošlosti.
— O izboru lokaliteta-staništa za sadnju američkog borovca treba više
voditi računa nego do sada. U tom smislu treba naročito izbjegavati teški
pseudoglej s nepovoljnim vodozračnim režimom i ona mikrostaništa koja su
zbog reljefa terena i preraspodjele vode u tlu jače izložena navlaživanju. Isto
tako ne treba borovac saditi na tlima bogatim vapnom (CaCOs).
LITERATURA


1.
Haj din, Z., 1966: Proučavanje plantažne proizvodnje četinjača, Biološka svojstva
brzorastućih domaćih i stranih vrsta četinjača sa aspekta njihovog uzgoja
u plantažama i intenzivnim kulturama, Dokumentacija Šumarskog instituta,
Jastrebarsko.
2.
Klepac, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb.
3.
Mart ino vić, J., 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. strobus L.) u
kulturi »Bučice« u Hrvatskom zagorju, Šumarski list 5—6.
4.
Orlić, S., Harapin, M„ Halambek, M., Mayer, B., 1973: Sušenje američkog
borovca (Pinus strobus L.) u kulturama, Šumarski list 9—10.
5.
Orlić,, Harapin, M., Halambek, M., K o m 1 e n o v i ć, N., 1974: Sušenje
američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama, II, Godišnji stručni izvještaj.
6.
Vajda, Z., 1969: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj, Šumarski list 7—8.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Summary


EASTERN WHITE PINE (PINUS STROBUS L): FOR AND AGAINST


Eastern White Pine was introduced in Yugoslavia 100 years and more ago,
especially into the western part of the country. In many localities it is naturally
regenerating aldredy. Therefore, in this country, we do not speak of it as a
foreign, but an acclimatized species.


According to investigations performed in the older cultures, it has been
established that Eastern White Pine possesses characteristics of a fast growing
species. This is specially evident in shorter rotations. According to the author´s
investigations it follows that Eastern White Pine at the age of 40 years is leading
in diameter and volume increments. After Eastern White Pine there follow Douglas
Fir and European Larch, while Scots Pine, Norway Spruce and Black Pine lag
considerably behind (Tab. 3).


Forest practice in this country has shown a great interest for the mentioned
species, particulary after 1960. According to the indices from nursery production
in the cultures established at that time, Eastern White Pine participated with ca.
19°/o. Some years ago, the first stem- and groupwise dieback of Eastern White Pine
in younger cultures was noticed. According to the first indicators, the cause of
the dieback was a fungal disease from the genera Verticicladiella, Graphium and
Armillaria.


Recently, there is a manifest tendency to leave out Eastern White Pine more
and more from the programmes of the production of planting material or afforestation
plans, so that there exists a danger of its being forsaken completely. In
this connection it is recommended as follows in the conclusion:


— The abandonment of Eastern White Pine does not represent a solution of
problems for forestry, it is rather a definite loss from the economic aspect;
— It is necessary to intensify still more the studying of the causes of the
dieback and to search for methods of controlling it;
— The proportion of Eastern White Pine in the afforestation plans in relation
to other species ought to be brought to a more realistic ratio than it was in
the past;
— Choice of site for planting Eastern White Pine ought to be taken into
account more than so far. Heavy pseudogley with unfavourable water-air regime
and microsite, which, because of the terrain relief and redistribution of water in
the soil are more strongly exposed to moistening, ought to be avoided.
* * *


REDOVNO PLAĆANJE PRETPLATE
OMOGUĆUJE REDOVNO IZLAŽENJE LISTA!