DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 50     <-- 50 -->        PDF

od toga velika korist, jer je prilikom pripreme tla za naplodnju mnogo lakše
izvesti te radove među manjim brojem debljih i viših grmova i stabalaca
iz predrasta, nego u gustoj šikari tankoga gloga i ostalih vrsta, velike izbojne
snage, što često pravi velike poteškoće prilikom obnove sastojina. Danas
se grmlje smatra korovom, koji samo smeta pri obavljanju kakvoga posla
u šumi, a stabla se ponekad drže u gustom sklopu, da se tlo ne bi »zašikarilo
«. Ćula su se i neka iskustva (Zaluški 2), da hrast u starijoj dobi
rjeđe napada Cerambyx, ako u sastojini postoji gusti sloj grmlja. Da su
takova stabla bolje zaštićena i od pojave Ceratostomellae merolinensis, ne bi
trebalo posebno isticati, jer se mrlje, koje odaju njenu prisutnost, nalaze
redovito na donjim dijelovima debla, koji bi bili zaštićeni od prejake insolacije
čak i u slučaju jačeg prekida sklopa.


Na tlima koja nisu sklona zašikarenju (niži položaji, depresije) ta mogućnost
ne postoji, pa je potrebno voditi isključivo »visoke« prorjede a čuvati
sve ono, što na bilo koji način tvori kakvu-takvu zasjenu na deblima dominantnih
stabala — vez, potišteni jasen i hrast. Na terenu se često nalazi
obratno, da se doznačuju upravo ta stabla, a sklop u dominantnoj etaži
održava i dalje pregustim.


O vođenju prorjeda na gredama, sa dobro razvijenom donjom etažom
graba i kleana, nema se što posebno reći. Prorjede se u njima uglavnom
i rade dobro.


3. Ovdje je najviše pažnje posvećeno uzgojnim mjerama, jer su nam
one za sada jedino sredstvo u borbi za sprečavanje pojave Ceratostomellae
merolinensis, a i ne samo protiv nje! Trebalo bi se držati već davno poznatog
pravila, da je pravilno njegovanje sastojine ujedno i njena
najbolja zdravstvena zaštita.
Mi ne možemo utjecati na promjenu klime, pa čak niti na masovnu
upotrebu pesticida, kao i na sve jače zagađivanje atmosfere i vode, iako
se u cijelom svijetu već vodi borba protiv toga. No ima još jedna stvar,
a to je »neracionalna izvedba vodnog režima«, čiju posljedicu — sniženje
razine podzemne vode — treba svakako smatrati osnovnim uzrokom gubitka
vitalnosti svih sastojina posavskih šuma. Kanali se kopaju i dalje, pogotovo
na poljoprivrednim površinama. No prije svake takove melioracije
bi trebalo konzultirati i šumare, naročito ako se radi o objektima u blizini
šume, da se njihovim djelovanjem ne bi pogoršala situacija u snabdjevanju
korijenja šumskog drveća vodom. Trebalo bi voditi i više računa prilikom
kanaliziranja šumskih čistina (depresija) u svrhu pošumljavanja ili konverzija,
da se time ne ugroze okolne, često ljepše i vrijednije sastojine,
pogotovo one starije. Jer sve, pa i najbolje provedene uzgojne mjere neće
imati nikakvoga efekta, ako ćemo i dalje narušavati već ionako narušenu
biološku ravnotežu.


Poznato je, da se iz čitavoga sistema Bosuta i Bidja sa pripadajućim
pritokama i umjetno iskopanim kanalima, preko uređaja na Bosutu prebacuje
u Savu »suvišna« voda. Ako postoji tehnička mogućnost (a ako ne,
trebalo bi je po svaku cijenu stvoriti), da ti isti uređaji prebacuju vodu
i obratno, iz Save u Bosut, potrebno bi bilo da se čitav sistem prirodnih


2 Taksator u Službi uređivanja šuma u Vinkovcima.