DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 27     <-- 27 -->        PDF

60 x 60 x 70 cm, kopane ručno. Priprema sadnica sastojala se u obrezivanju
svih postranih izbojaka. Kod obrezivanja i transporta sadnica vodilo se
računa da vršni pup bude sačuvan. Korijenov sistem toliko je prikraćen da
se sadnica može nesmetano staviti na dno rupe. Startno gnojivo po sadnici
0,5 kg tomasovog brašna, 0,25 kg kalijeve soli, 0,25 kg nitromonkala i -3 kg
lapora, izmješano je sa zemljom kod sadnje.


Prve tri godine nakon sadnje, između redova topola, uzgajao se kao
međukultura kukuruz, a u četvrtoj godini zasijana je djetelinsko travna
smjesa. Nakon toga nije bilo nikakovih agrotehničkih tretmana.


Po završetku sadnje topole su označene prstenom trajnom uljenom
bojom na prsnoj visini (1,3 m iznad tla). Prije sadnje izrađena je skica
pokusa u kojoj je naznačeno mjesto posađenih sadnica.


Prvo mjerenje je odmah nakon sadnje ožujak 1960 god. Tijekom slijedećih
deset godina (1960—1969) za vrijeme mirovanja vegetacije mjerio se
opseg i totalna visina svake topole.


3.2 Laboratorijski rad
Drvna masa po hektaru za pojedine kultivare topola izračunata je na
temelju mase modelnog stabla i broja topola po jedinici površine.


Prsni promjer modelnog stabla za svaki kultivator računat je iz ukupne
temeljnice i pripadajućeg broja stabala. Metodom sekcioniranja odredili
smo drvnu masu za 7 modelnih stabala — 4 modelna stabla za standardni
kultivar P x Evroamericana cv. robusta, a za preostala 2 kultivara i klon
I—214 od svakog po jedno. Kao baza za obračun poslužile su drvne mase
po hektaru na kraju desete vegetacije, koje su postigli pojedini kultivari
i klon I — 214. Dobiveni rezultati obračunati su po metodi standarda.


4.0 TLA POKUSNE PLOHE
Prema pedogenetskim istraživanjima i pedološkoj karti 1:50.000 koje
je izvršila M. Kalini ć (1966. i 1972) za područje topografske sekcije
Slav. Požega 2, tla pokusnog objekta u predjelu »Klasje«, južno od sela
Novoselec i Trapari pripadaju asocijaciji entričnih smeđih (ilimeriziranih,
»parapodzolastih« i lessivi pseudoglej tala na deluvijalnim ilorinama i
glinama, ili na lesolikim sedimentima, U okolini pokusnog objekta »Klasje«
otvoren je profil 3105 entričnog smeđeg lesiviranog tla, zatim profili pseudoglejnih
tala: profil 3106, koji pripada lessive-pseudogleju i profil 3122, koji
ima karakter pseudogleja slabo izraženog. Neposredno na objekt »Klasje«
otvoren je profil 3104, također lessive^pseudoglej.


Sva ova zemljišta razvijena su na deluvijalnim ilovinama i glinama,
pa je reakcija tla pretežno kisela već od prvih faza razvoja tla, a stepen zasićenosti
adsorpcijskog kompleksa bazama uvijek je niži od tala razvijenih
na lesu.


Donosimo nekoliko analitičkih podataka za profile 3104, 3105, 3106 i 3122:


25