DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Šume društvenog vlasništva nizinskih predjela u gospodarsko organizacijskom
pogledu pripadaju Šumariji Slav. Požega. Novim uređivanjem, ovi
kompleksi teorkorijalno više ili manje odvojeni, čine jednu gospodarsku
jedinicu »Poljadiske šume«. Pokusni objekt nalazi se u odjelu 20 spomenute
gospodarske jedinice, na nadmorskoj visini između 120 i 130 m.


2.1 Geološka podloga i tlo
Geološki supstrat se sastoji od diluvijalnih naslaga, koje su u gornjem
dijelu glinasto ilovaste. Opisujući geološke podlogu u Požeškoj kotlini J.
Albert (1970) kaže: »Poznato je da je današnje slavonsko gorje nekada predstavljalo
otok ili otoke u velikom Panonskom moru koje se povlačilo u doba
tercijara. U to doba vjetar je raznosio eolske sedimente pijesak i šljunak,
i taložio ih hiljadama godina na mjestima nekadašnjega Panonskog mora.
Od tih taloga nastao je današnji prapor ili les. Preko njega su se kasnije
taložile aluvijalne naslage šljunka, gline i pjeska, tako da les nije odmah
na površini.«


Na ovako različitom supstratu razvili su se i različiti tipovi tala. Prema
pedološkoj karti Jugoslavije (1961) u Požeškoj kotlini prevladavaju »parapodzoli
« i »parapodzolasta« zemljišta. U odnosu na novu klasifikaciju tala
Jugoslavije (Š k o r i ć, Filipovski, Čirić 1973.), naziv »parapodzol« odgovara
pojmu »pseudoglej«, a »parapodzolasta« zemljišta pojmu »entrična smeđa
zemljišta«.


2.2 Klima
Požeška kotlina ima umjereno kontinentalnu klimu. Meteorološki podaci
dobiveni su na najbližoj meteorološkoj stanici III. reda u Slav. Požegi,
Klimatski podaci prikazani su klimatogramima za period 1965 — 1969. god.