DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 21     <-- 21 -->        PDF

USPIJEVANJE EVROAMERIČKIH TOPOLA U POŽEŠKOJ KOTLINI*


Mr. DJ. KOVAČIC, dipl ing. šumarstva**
i Z. MAURIN, dipl. inž. šumarstva***


SAŽETAK. Pojedini dijelovi nizinskih šuma u Požeškoj kotlini, naročito
pored naselja, zbog prekomjerne sječe, žirenja, pašarenja, odnošenja listinca
itd., kroz razne degradacijske stadije pretvaraju se u šikaru. Takove površine,
kao i susjedne šumske čistine pošumljavane su sadnicama raznih vrsta
listača, pa i nekim četinjačama, no uspjeh je bio djelomičan. U želji da
se takvim površinama stvore povoljniji uvjeti za pridolazak gospodarski
važnijih listača, a i da se utvrdi kakove gospodarske efekte postižu pojedini
klonovi evroameričkih topola, osnovan je pokusni objekt »Klasje«.


Desetodišnji rezultati pokazuju, da u odnosu na standardni klon —


P. x E. cv. robusta, pri jednakom uzgojnom tretmanu P. x E. cv. regenerata
postigao je za 0,37% manji rezultat, — cv. marilandica za 11,11% također
manje, a — cl. I — 214 za 31,24% veću drvnu masu po hektaru.
* * *


1. UVOD I PROBLEMATIKA
Požeška kotlina, kao i obronci gora koje ju okružuju bili su u prošlosti
znatno više obrasli šumom nego danas. Današnje lužnjakove šume i njihovi
degradacijski stadiji, -naročito u nizinskom dijelu, ostaci su većih šumskih
kompleksa. Kao dokaz tomu služe nam brojna »abonos« stabla nekadašnjih
orijaša hrasta lužnjaka, što ih i danas iz njedara zemlje otkriva rijeka
Orljava, na svom krivudavom putu kroz Požešku kotlinu.


Povećanjem broja stanovništva i razvitkom civilizacije, površine obrasle
šumom u nizinskom dijelu, a i na obroncima gora, ustupaju mjesto poljoprivrednoj
proizvodnji. U nizinskom dijelu šume su se uglavnom zadržale
na onim partijama za koje poljoprivreda, zbog konfiguracije terena nije bila
zainteresirana.


Općenito uzevši u pojedinim predjelima ovoga kraja, stanje šumskih
sastojina ne zadovoljava ni po svojoj strukturi, a ni po uzrastu. Na razvoj
šumskih sastojina, pored bioloških karakteristika glavnih vrsta drveća i
ekoloških obilježja staništa, u znatnoj mjeri utječe i način gospodarenja.


* Pokusni objekt obrađen u ovoj radnji podignut je u suradnji s Institutom
za šumarska i lovna istraživanja NRH, šumsko-pokusna stanica Osijek, kojom je
rukovodio dr inž. I. Herpka.
** Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb
*** Šumsko gospodarstvo Slav. Požega, Šumarija Slav. Požega


19