DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Najveći problem s kojim se susrećemo kod izrade elaborata pripreme
rada leži u planiranju sječe drvnih sortimenata u proredama. Šumsko gospodarske
osnove predviđaju minimalne sječe u proredama po 1 ha od 12
do 30 m3. Da bi se mogućila racionalna upotreba mehanizacije na šumskim
radilištima u visokim jednodobnim sastojinama četinjača, potrebno je po
profesoru E. Pestalu iz visoke škole za šumarstvo u Beču, minimalna sječna
masa po 1 ha najmanje 60 rn3, a po iskustvu šumara iz Landa u Francuskoj,
računa se da je ta granica danas 100 m3. Ta željena drva masa za sječu
diktira koliko godina se iza sječe ne može u sastojinama vršiti nikakovih
zahvata, u koliko se ne želi smanjiti osnovni šumski fond. Dakako da
presudnu ulogu kod predlagane minimalne sječe mase po 1 ha mora odigrati
prirast u pojedinim šumskim sastojinama.


Dosadašnja iskustva su pokazala, da su učinci znatno veći u koliko je
mehanizacija na radilištu koncentrirana, nego ako se
radi samo s jednim strojem, a ostale mašine rade na drugim radilištima.
Koncentrirana mehanizacija se može organizirano pratiti i organizirati efikasna
kontrola izvršenja normativa, a u koliko je šumarski stručnjak uz
strojeve na radilištu, lagane su bilo kakove intervencije potrebne za postizavanje
što boljeg učinka. To je potrebno iz razloga što su mnogi stručnjaci
u želji da si olakšaju posao prepustili brigu o organizaciji rada i sve odluke
na terenu polupismenim vozačima ili kirijašima, koji se za donošenje takovih
odluka nisu školovali, niti su u stanju da donesu promišljene odluke na
osnovu kalkulacija. Njihove odluke mogu biti ispravne ali samo na osnovu
osjećaja ili prijašnjeg iskustva, ali mi takove situacije kada su u pitanju
skupe mašine, nebi smjeli prepustiti slučaju ili tome da neko eventualno
pogodi ili ne pogodi, nego posao treba bazirati na metodama organizacije
rada i racionalizacije, pa uspjeh neće biti slučajan nego na osnovu egzaktnih
nauka, a može izostati jedino u slučaju elementarnih nepogoda ili nerješivih
problema sa uvozom rezervnih dijelova ili sličnim neprilikama, koje se ne
mogu planirati.


Na većim radilištima s koncentriranom mehanizacijom, može se organizirati
boravak servisnog mehaničara, koji će na licu mjesta otkloniti manje
kvarove, a odluka o potrebi prebacivanja stroja u radionicu će biti prepuštena
mehaničaru stručnjaku za te poslove, što će dovesti do manjih zastoja
i troškova, a s time i do niže cijene privučenih drvnih sortimenata.


Posebno poglavlje u elaboratu pripreme rada mora predvidjeti metode
i sredstva informiranja. O tome ovisi mnogo koliko će se vožnji izvršiti,
koliko će se brzo reagirati na sve promjene do kojih svakodnevno dolazi,
kao i brza zamjena izostalih bolesnih i ili nastradalih radnika, što može
prouzročiti zastoj u radu i spasiti ljudske živote.


U koliko ne radimo na takav način da planiramo proizvodnju, nego
jednostavno zamijenimo konja kao vučno sredstvo traktorom, brzo ćemo
konstatirati da traktori ne vrijede, a u stvari mi tj. stručnjaci nismo dorasli
zahtijevu, da se uhvatimo u koštac s novonastalom situacijom. Više ljudi
se još drži one narodne »pleti kotac kao otac«, a to dovodi do neželjenih
posljedica. Ne želimo li raditi tako moramo prihvatiti organizacij u
rada , jer je to djelatnost usklađena svih elemenata rada, proizvodnje,
rukovođenja, upravljanja i poslovanja sa ciljem da se najekonomičnije
postigne svoj cilj.


14