DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 15     <-- 15 -->        PDF

krajevi debala, a uz tanje krajeve debala da ostanu tanji krajevi u susjednoj
hrpi. Time se postiže, da su uhrpljeni deblji drvni sortimenti na jednom
dijelu, a tanji drvni sortimenti na drugom dijelu duž cijeloga stovarišta.


Tako se radi ukoliko stovarišta nisu duboka ili ako se utovar vrši
autodizalicama saj lasicama (kojima je moguć utovar debala i sa veće udaljenosti).
Vrši li se utovar hidrauličnim kranovima, tada se postižu najbolji
učinci u koliko su drvni sortimenti uhrpljeni okomito na osovinu puta.
Na taj se način sa jednog stajališta može zahvatiti daleko više trupaca nego
kada su trupci uhrpljeni duž stovarišta, a stovarišta ne moraju biti duboka,
što bi djelovalo nepovoljno za rad hidrauličnim kranovima, jer bi trupce
trebalo tumbati a to silno poskupljuje utovar.


2eli li se postići na stovarištu uzoran red, potrebno je ostaviti jedan
manji traktor za rad na uređenju stovarišta, koji će se
isplatiti radi li stalno, jer će izvršiti sortiranje trupaca po potrošačima ili
po kvaliteti i omogućiti već učinak cjelokupnog transporta i utovarnih
sprava.


2 ELABORAT ZA PRIPREME RADA


Sve elemente koje treba predvidjeti, potrebno je opisati i u pismenoj
iormi izraditi kao elaborat pripreme rada i radilišta za svako pojedino radilište.
Ovdje se planiraju sredstva rada na pojedinih dijelovima radilišta obzirom
na mikro uvjete, svi napred navedeni činioci, te se planira na koji
način da se organizira radni dan i proizvodni proces, kako bi proizvodnja
mogla teći nesmetano uz najniže troškove.


Kada se izrade elaborati pripreme rada za sva radilišta na jednoj šuma


upravitelja, iz kojeg se može vidjeti svako doba godine gdje radi, do


riji, tada se može sastaviti takozvanišumarije po slijedećim elementima:
terminsk i kalenda r dotične
— kretanje radne snage,
— stanje izrađenih i isporučenih drvnih sortimenata,
— korištenje svih strojeva,
— prioritet radova u šumariji,
Taj terminski kalendar je važno pomoćno sredstvo u rukama dobrog


u sekada se moraju na svakom radilištu završiti svi poslovi, pa se može uvijek
operativno djelovati u slučaju kada se bliži kraj planiranog razdoblja za
dovršenje svih poslova, jer u koliko se bilo gdje rokovi prekorače, neće
se zatvoriti planirani proizvodni proces cijele godine. U slučaju ranijeg
dovršenja radnog zadatka na nekom radilištu, moraju se planirati dodatni
poslovi, kako bi cjelokupno osoblje šumarije i sva mehanizacija bila zaposlena
punim intenzitetom u toku cijele godine. U slučaju zakašnjenja sa
izvršenjem planiranog zadatka, vidi se kada je potrebno organizirati produžni
rad ili prekovremeni rad u neradne subote, a u najgorem slučaju dolazi
u obzir uzimanje dodatnih sredstava ili dodatne radne snage.


Da bi takav mehanizam mogao funkcionirati, mora postojati dobra
evidencija, osigurani moraju biti dobri po mogućnosti tehnički normativi
svih radova i mora postojati čvrsta veza proizvodnje i operative.