DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 14     <-- 14 -->        PDF

se ostvariti uštede takovim radom, pa će za razliku izgraditi šumske vlake,
koje će ostati i za iduće radne zahvate, a strojevi će posao obaviti u znatno
kraćem periodu nego bez takovih vlaka.


Planirati treba obaranje stabala u obliku riblje kosti u odnosu na
šumske vlake. Sve vlake treba vidno obilježiti, kako ih šumski radnici i
vozači ne bi tražili, nego bi ih u radu morali lagano uočiti.


Posebnu pažnju treba posvetiti uređenju stovarišta, kako bi
se na njima mogla uskladištiti dovoljna količina trupaca bez posebnog uhrpavanja
u visinu (to uhrpavanje u više redova uzrokuje mnogo lomova i
gubitaka na vremenu), omogućiti normalan unutarnji transport (transport
na stovarištu) sa određenim smjerovima kretanja prazne i pune vožnje
traktorima. Ništa *na takovim radilištima ne smije biti prepušteno slučaju.
Uz to treba stovarište pripremiti tako, da se na njemu može nesmetano raditi
i u slučaju lošeg vremena, a koliko možemo uložiti sredstava u sve radove
pokazati će nam kalkulacije. Iz kalkulacija će biti vidljivi troškovi prije
bilo kakovih dodatnih radova, sredstva potrebna za prilagođavanje normalnom
radu i popravljanje uvjeta rada, kao i troškovi nakon svih radova i
razlika u učinku, smanjenju vremena potrebnog za sve radove prije dodatnih
radova i nakon. Mora se uzeti u obzir u obračunu i smanjenje režije i svega
što djeluje na smanjenje troškova u koliko se radovi ranije završe.


Potrebno je pripremiti i puteve kojima će se odvijati sav transport, jer
treba proširiti cestu za mimoilazišta i okretišta, a ne smije se zaboraviti
i na moment, da se cestama mogu po potrebi voziti duži drvni sortimenti,
pa tome treba prilagoditi i sve zavoje na putevima i si.


Kod ove pripreme će doći do izražaja sva inventivnost šumarskih stručnjaka,
jer se ne može raditi po nekim utvrđenim šablonama
, nego treba od slučaja do slučaja, prema stvarnim uvjetima na
određenom radilištu predvidjeti što treba raditi kako bi učinak sa što manjim
troškovima bio što veći.


Na jednom radilištu nam je bilo dovoljno da plugom rigolerom na
najnižem dijelu terena napravimo brazdu, kojom je dalje tekao potok, a
korito smo kao najpodnesnije za privlačenje koristiti za glavnu traktorsku
vlaku (sve ostalo zemljište je bilo mekano i raskvašeno, da bi trebalo mnogo
dodatnih sredstava i materijala, da se stvore uvjeti za normalan rad traktora).
Drugdje je trebalo izvesti po strani jednu ili dvije vlake po slojnicama,
čime je stvoren uvjet za normalan rad i višestruko veći učinak traktora.


U pripremi treba predvidjeti i uređenje onog dijela radilišta, koje smo
dužni urediti za nesmetan rad radnika na nekom terenu. Ovamo spada
uređenje barake za sklapanje u slučaju kiše, skladište za odlaganje motornih
pila (kako ih nebi stalno radnici nosili sa sobom), skladište za gorivo i
mazivo, potrebne sanitarije, doprema pitke vode ukoliko je na radilištu
nema, kao i ostalog što je potrebno urediti na nekom radilištu prema samoupravnom
sporazumu o stvaranju životnih i radnih uvjeta za rad radnika
u šumarstvu.


U skici radilišta treba ucrtati gdje će se odlagati granje, gdje će se
slagati prostorno drvo, a gdje će biti trupci po kvalitetnim uvjetima.


Kod privlačenja debala i stabala na stovarište treba paziti i planirati,
da u složajevima duž stovarišta budu uvijek deblji krajevi debala okrenuti
na jednu stranu, a u susjednoj hrpi, da opet budu uz deblje krajeve deblji


12