DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoπeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 115     <-- 115 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima


Oznaka


NAZIV OBRASCA


— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinaθni arci;


— bilanca izvršenih sjeθa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — 2
Oθevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — — — — — 10 -
--a
Oθevidnik sjeθa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — — — — — 36 --b
Oθevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — ___ _ — — — _ 39--b
Materijalna knjiga (pojedinaθni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — — — — — — — — 38
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39 a
— njege mladika _ — _ _ — _ — — _ — __ — 40
— θišζenja sastojina (guštika) _ _ _ _ _ _ — — — 41
— zaštite šuma ___ — — — — — — — — — 42
— ureπivanja šuma ___ — _ _ „ _ — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44 a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62-a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62--b
Plan sjeθa — _^_ — _ — — — — — — — — — — Sp -1
Plan sjeθa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp 2
Plan sporednih proizvoda — — _ _ — — — — — — — _^ Pl-sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza ra.lova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl--poδ.
Plan radova u Šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl--ra.
Plan njege rmadika — — — — — — — — — — — — — Pl--ml.
Plan θišζenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — — Pl -θiše
Plan zaštite šuma — — — — — — — — — — — — — Pl zš
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl -lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — — — — — Pl--rez.
Plan investicija — — — — — — — — — — — — — — Pl--inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl -zb.
B) Štampano na kartonu (kartoteθni listovi)
Kratkoteθni list o šumskoj šteti — — — — — — — — — — 10 b
Kartoteθni list za glavne Šumske proizvode — — — — — — — 36 -a
Kartoteθni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54 a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58 a
Paševn ica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59 a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59-b
Premjerbcna knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 03--a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63 -c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64--a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64--b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — _ _ _ — _ _ — 69
Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — — — — __ _ — __ 69--a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — — — —


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehniθara


šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
telefon: 444-206
Zagreb — Mažuraniζev trg 11