DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 111     <-- 111 -->        PDF

na znatnim površinama pašnjaka, podignutih
umjetno na neobrađenom zemljištu.
Proučavan je dio skupljenog materijala
te je utvrđena prisutnost vrste Tipula kleinschmidtj
Mannhs, citirana samo iz Cer


cedille (Madrid) 1950. godine. Osim toga
postoji vjerojatnost da je nađena i jedna
nova vrsta, koja će biti predmet proučavanja
kada se skupi dovoljno brojni materijal.


I.
Mikloš
DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


19. sjednice U.O., proširene članovima
N. O. i Odbora za organizaciju Savjetovanja
u Zadru, koja je održana 19. 02.
1976. g. u »šumarskom domu« u Zagrebu.
Prisutni: ing. M. Blažević, tehn. E Bregar,
dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak,
ing I. Milinković, ing. O. Piškorić, dr. Đ.
Rauš, dr. B. Prpić, ing. S. Tomaševski,
ing. S. Vanjković i ing. R. Antoljak.


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ predsjednika
2.
Šumarski dom — problematika
3.
Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u
odnosu na jadransko .područje — Zadar:
organizacijske pripreme i sadržaj
rada.
4.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Š. L.´
5.
Razno
ad 1:Predsjednik pozdravlja prisutne i konstatira
da za donošenje pravovaljanih
zaključaka postoji potreban kvorum.
Konstatira da su dovedeni do kraja
radovi oko osnivanja Zajednice šumarstva,
prerade drveta i prometa drv.
proizvodima i papirom (Zagreb), dok
je Zakon o šumama pred Agrarnom
komisijom Sabora Hrvatske.
ad 2:Posebno obrazloženim dopisom Savez
je zamolio maitičnu SO — Centar (Zagreb)
da nam, prema postojećim propisima
Odluke o organizaciji i radu
Skupštine općine, stavi na raspolaganje
i korištenje — svojevremeno —
nacionalizirani dio (50D/o) dvokatne
zgrade »Šumarski dom«, koja je podignuta
isključivo samodoprinosima
članstva tadanjeg Hrvatskog Šumarskog
Društva (današnji Savez), vlastitim
sredstvima društva i podizanjem
zaima kod Brodske Imovne općine


(70.000 forinti). Dom je izgrađen prije
78 godina (1898). Zgrada je zaštićenispomenik
kulture II stupnja i u ovom
času u znatnoj mjeri dotrajala (fasada,
krovište, vodovodna mireža, sanitarni
uređaji i kanalizacija). Nacionalizi"
ani dio zgrade nema Fonda za održavan
ie zgrade, a također »Stanari«
tog dijela zgrade već destak godina
nikome ne plaćaju zakonsku stanarinu
za poslovne površine (1.053 m2) koje
koriste. Ovaj dug prelazi iznos od
500.000.000 st. Din. Dapače, neki od
ovih stanara zatražili su da im SO —
Centar preda ovaj dio na korištenje i
raspolaganje. U vezi s naprijed iznijetim
zamoljeno je predsjedništvo grada
Zagreba da primi posebnu delegaciju
Saveza.

Delegaciju Saveza u sastavu: Dr. M.
Androić, dekan Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, ing. T. Krnjak. republički
glavni šumarski inspektor, Dr. B.
Prpić, doc. ŠF i urednik Š. L., ing. B.
Špečić, grad. šum. inspektor, ing. S.
Tomaševski, predsjednik Saveza i gereralni
direktor Exportdrveta i ing. R.
Antoljak, tehn. tajnik primit će Ivo
Vrhovec, predsjednik grada 20. II. o.g.
u- gradskoj vijećnici.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 112     <-- 112 -->        PDF


Delegacija će izložiti predsjedniku grada
postojeću problematiku »Šumarskog
doma« eventualno daljnje zamrsivanje
imovinsko-^ravnih odnosa. Istodobno
će upoznati predsjednika grada
o želji članstva Saveza da prihvati
članstvo u Počasnom odboru povodom
proslave 130 godišnjice osnivanja Saveza,
kao i proslave 100. g. izlaženja
Šumarskog lista uz slavljenje 35. g.
Narodnog ustanka.
ađ 3:Detaljno je razmotren i usvojen plan
rada u vezi Savjetovanja u Zadru (4-6.
III 1976. g.) kao i do sada izvršeni
pripremni radovi.

Istaknuti i dugogodišnji društveni radnici:
ing. B. Cop, ing. O. Piškorić, dr.
Z. Potočić i ing. S. Vanjković zamoljeni
su da sudjeluju u radu Savjetovanja
na trošak Saveza.
ad 4:U vremenu od 20. VI — 2. VII o. g.
održava se XVI svjetski šumarski kongres
— JUFRO (Međunarodna zajednica
znanstvenih organizacija šumarstva
u Oslu.

JAZU — odbor za zaštitu prirode obavijestio
je Savez da će se u X mj. o. g.
održati u Splitu Simpozij: Ekološko
valoriziranje primorskog krša.

Društvo genetičara Jugoslavije (Novi
Sad) organizira I kongres genetičara,
koji će se održati u Dubrovniku od
7—11. XI o. g.
— Priprema se Savjetovanje: Šume Pounja,
koje će se održati tokom V mj.
o. g. u Bihaću, u organizaciji Zajednice
za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline.

Sastanku, povodom predstojećeg savjetovanja
u Zadru, Šumarskog društva
— Gospić, koje je održano 15. II
o.g., prisustvovao je kao delegat Saveza
sveuč. docent dr. S. Bertović.

Na poziv Urbanističkog zavoda grada
Zagreba Savez je imenovao ing. M.
Blaževića i dr. Đ. Rauša za svoje predstavnike
prilikom izrade prostornog
plana Medvednice.

Na poziv Rep. sekretarijata za naučni
rad U.O. je donio zaključak, kojim podupire
prijedlog šum. fakulteta u Zagrebu
i predlaže kao svoje kandidate
za članove Znanstvenog savjeta republike
Hrvatske prof. dđr. M. Androić i
prof. dr. M. Brežnjaka. Prema Zakonu
o organizaciji znanstvenog rada
predložene članove i sastav ovoga Savjeta
potvrđuje Sabor SRH za period
od 4 godine.Urednik dr. B. Prpić obavijestio je U.O.
da će Š.L. br. 7-10/75 izaći iz tiska za
8 dana, dok je istodobno priređen i
rukopis za br. 11-12/75.
— Izlaskom br. 11-12/75 Š.L. razriješiti će
se dužnosti dosadašnji tehn. urednik
B. Bađun, koja je ovu dužnost vršila
punih 6 godina (1970—1975) s uspjehom.
Savez joj se i na ovom mjestu
zahvaljuje.

Obzirom na sve složeniji grafički rad
i opremu dužnost tehn. urednika Š. L.
preuzet će prof. ing. O. Piškorić.
— Tehn. tajnik ing. Antoljak upoznaje
U.O. sa stanjem cradova oko sastava
Završnog računa za 1975. g. i Prijedloga
plana i rashoda za 1976. g. Svi ovi
materijali biti će izneseni na slijedećoj
sjednici U.O. i predloženi na prihvat.
ad 5:Službenici stručne službe Saveza potpisat
će po Gradskom vijeću Sindikata
radnika dostavljenu Odluku o prihvaćanju
Samoupravnog sporazuma o kriterijima
za osobna primanja i primanja
na teret materijalnih troškova i
iz sredstava zajedničke potrošnje na
području grada Zagreba.

Prijedlog o izdavanju mnogojezičnog
riječnika, koji je sastavio ing. Ante
Radovčić (Split), uzet će se naknadno
u razmatranje. Ovaj rječnik sa znanstvenim
nazivima drveća i grmlja,
bolestima i štetnim insektima sastavljen
je na 6 jezika: engleskom, francuskom,
ruskom, španjolskom, njemačkom
i hrvatsko-srpskom.
— Ing. O. Žunko održao je u Šum. domu
15. I o. g. uspjelo predavanje Protupožarna
zaštita šuma u S.A.D., koj« je
bilo popraćeno nizom color-diapozitiva.

Institut za drvo (Zagreb) poklonio je
Savezu 209 kom. kaširanih geograf.
sekcija 1:50.000, kao i 2.033 kopije nekih
predjela Hrvatske.

Knjižnica Saveza potvrđuje primitak
slijedećih stručnih publikacija:
1.
Dr. S. Bertović: Ekološko-vegetacijske
značajke okoliša Zavižana u
sjev. Velebitu (Zgb 1975),