DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 109     <-- 109 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Buchtitel: WELTFORST ATLAS, Folge
19, (2 — 6 — 19 — 63). Herausgeber: Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft,
Reinbek b. Hamburg. Leitung:
Prof. Dr. Claus Wiebecke. Bearbeitung:
Richard Torunsky. Verlag: Paul Parey,
2 Hamburg 1, Spitalerstrasse No 12, B.


R. D.
Savezni istraživački institut za šumarstvo
i drvarstvo u Reinbeku, pod vodstvom
Prof. Dr C. Wiebeqke, u obradi
Richarda Torunsky, priredio je SVJETSKI
ŠUMARSKI ATLAS, kojeg je nakladnik
Paul Parey u Hamburgu. Prema navodima
izdavača taj gospodarski atlas obuhvaća
za pojedine zemlje svijerta sve šumarske
i drvarske podatke, koji su za;
nimljivi za znanost i praksu a ujedno i
pristupačni za kartografski i gospodarsko-
statistički prikaz. Atlas sadrži karte
i kartograme (statističke podatke na zemljopisnim
kartama) u kojim su, između
ostalog, prikazani: rasprostranjenost šuma,
šume po vrstama drveća, vegetacijski
tipovi odnosno šumske formacije,
klimatske prilike, promjene pošumljenosti,
pošumljivanja, šumovitost, raspodjela
šuma, raspodjela vrsta drveća, raspodjela
po vrsti vlasništva, raspodjela po dobnim
razredima, boniteti, raspodjela prema
načinu gospodarenja (visoka šuma,
srednja šuma, niska šuma), šumska površina
i drvna zaliha po stanovniku, drvna
zaliha, drvna zaliha po hektaru, godišnji


prirast, prirast po hektaru; proizvodnja
drva, celuloze i papira; trgovina drvom,
lokaliteti (smještaj) drvnoprerađivačke
industrije, prometni položaj šuma, statistika
i dr.


Sve gospodarske karte i dijagrami su
opremljeni opširnim statističkim podacima
crpljenim iz originalnih izvora dotičnih
zemalja, koji su citirani na svakom
listu Atlasa. Ovisno o raznolikosti sadržaja,
karte su tiskane u 5 — 10 boja. Tematski
naslovi dati su na njemačkom, engleskom,
francuskom i španjolskom jeziku.
U listopadu god. 1975. izašla su iz
tiska slijedeća četiri lista Atlasa:
List 2 — Sadrži kartu glavnih vegetacijskih
tipova Zemlje (različiti tipovi vazdazelenih,
listopadnih i četinarskih šuma;
tundra, šumostepa, stepa, polupustinja,


pustinja i dr.) i tri tematske karte (raspored:
godišnjih količina oborina, razdoblja
bez mrazeva i klimatskih tipova na
Žemlji). Može se, uz ostalo, razabrati da
najmanja godišnja količina oborina iznosi
1 mm (Arica, sjeverni Čile), a najveća


6.337 mm (Milford Sound, Novi Zeland).
Najniža srednja godišnja temperatura
zraka je zabilježena —16.10C (Verchojansk,
Sibir), a najviša 29,7»C (Bend. Cassini,
sjeverna Somalija).
List 6 — Predstavlja kartu rasprostranjenosti
šuma Europe prema vrstama drveća
(prevlađujuće četinarske šume,
mješovite šume, prevlađujuće listopadne
šume i mediteranske sastojine tvrdih
listača). U kartogramima je prikazano:
postotno učešće glavnih listača i četinjača
te njihovo učešće prema vrsti vlasništva,
prema načinu gospodarenja i šumovitosti
u Europi. Na osnovi navedenih podataka
proizlazi da je, između 28 evropskih
zemalja, Jugoslavija na 6. mjestu u
pogledu postotka obrasle šumske površine
(34,3%) a na 14. mjestu u pogledu postotka
proizvodnih visokih šuma (20,0i)/i>).


List 10 — Sadrži karte i mnogobrojne
kartograme o šumarstvu i drvarstvu Velike
Britanije, Irske i Italije, koji pokazuju
neke prirodne i šumarske osobitosti
tih dviju evropskih zemalja.


List 63 — Prikazuje karte i kartograme
s vrlo zanimljivim klimatskim, vegetacijskim,
šumarskim i drvarskim podacima
Australije, Tasmanije, Novoga Zelanda,
Oceanije (N. Gvineja, N. Britanija, N.
Trska i dr.), Solomon i Havajskog otočja,
Nove Kaledonije, Fiji otočja i Novih
Hebrida.


U jesen 1975. godine pripremljeno je za
isporuku 67 karata (listova). Po 4 lista
karata potječu iz 1971., 1973. i 1975. godine.
Oko 6 daljnjih karata predviđa se za
kompletiranje izdanja ili kao dopuna kartama
koje više nisu aktuelne. Format
listova karata je 75x60 cm (s preklopom
u sredini i s posebnim platneno-kartonskim
hrptom za ulaganje i učvršćenje u
korice Atlasa).


Pretplatnička cijena koja obavezuje na
kupnju cjelokupnog izdanja je 30 DM po
karti, dok je prodajna cijena pojedinih
primjeraka karata 33 DM. Korice za sve