DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 10     <-- 10 -->        PDF

znam kako skupu mašinu, a kasnije pokušaju uštediti koji dinar na školovanju
odgovarajućih kadrova, zaboravljajući uzrečicu »dinar uložen u mašinu
se vraća, a dinar uložen u školovanje poslužioca se oplođuje«.


1 PLANIRANJE


Nabavljene mašine ne mogu raditi i djelovati na smanjenje troškova
proizvodnje u koliko ne izvršimo sve potrebne predradnje. Jedna od tih
predradnji je planiranje.


Planirati treba:


— radilište,
— način sječe,
— potrebnu radnu snagu s rokovima izvršenja,
— potrebnu mehanizaciju s rokovima izvršenja,
— potrebne predradnje za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa.
1,1 Planiranje radilišta


Kod planiranja radilišta treba misliti na niz faktora o kojima ovisi
proizvodnja na tom radilištu. Poznajući svoju ekonomsko financijsku moć,
mogućnost izvršavanja radnih zadataka u određenim uvjetima rada, tehnička
rješenja s kojima se raspolaže kao i kadrove s kojima će trebati određene
zadatke izvršavati, moraju se šumarski stručnjaci odlučiti koja radilišta
mogu doći u obzir, da se na njima radi s obzirom na otvorenost šuma i
ostale elemente koji djeluju na stvaranje troškova na tom radilištu. Kod
šumarskih stručnjaka treba razvijati sposobnost planiranja
i predviđanja , jer su osnovne karakteristike »inženjeringa«, a to
je dio struke za koju smo se u toku studija pripremali.


Planirajući radilište moramo analizirati sve troškove koji će se na radi


lištu pojaviti, kao i što bi trebalo napraviti na tom radilištu, da bi se tro


škovi snizili.


Uz sve to treba kod plana uzeti u obzir i broj radilišta na kojima se


u isto vrijeme radi, kako bi omogućili dobru i efikasnu kontrolu, jer bez


kontrole nema dobrog niti smišljenog rada. Želja za kontrolom nije pomanj


kanje povjerenja u radničku klasu, nego potreba da se kontrolira kako se


planirani elementi provode u život i gdje treba intervenirati, da bi se posti


gli niži troškovi od planiranih.


Rad na velikom broju radilišta stvara pogrešne navike kod radnika,
koji su u mnogo slučajeva na takovim radilištima prepušteni sami sebi i
dovedeni u situaciju da donose odluke, koje mogu biti ispravne, ali za to
nemaju potrebnu stručnu spremu, a pomanjkanje kontrole može dovesti do
znatnih gubitaka na kvaliteti proizvoda a time i do manjih financijskih
efekata. Uz to kod rada na više radilišta pojavljuje se problem prevoza
na posao i sa posla radnika, kao i organizacija toplog obroka na radilišta
i si.


Kako su na takovim radilištima manje grupe radnika, to šumari u
takovom slučaju planiraju da na takovim radilištima rade radnici iz okolnih
sela, a to pogoduje razvijanju pojma »socijale« kod dijela radnika a oni


8