DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 97     <-- 97 -->        PDF


Prof. dr. R. Korunović — mr. B. Filipović — Prilog proučavanju pedoerozije.

Dr. S. Stojanović, prof. dr. R. Korunović, dipl. ing. V. Petković, B. Antić.

Uticaj zatravljivanja deluvijalnih nanosa na obrazovanje zemljišta A-C
stadije.

Prof. dr. D. Stojičević, prof. dipl. ing. S. Kamenović — Uređenje i organizacija
plantažnih voćnjaka Boleć — Zaklopača — Ritopek — sa gledišta
racionalnog iskorišćavanja zemljišta.

Mr. V. Bogdanović — Prilog proučavanju mogućnosti vezivanja Deliblatskog
pijeska silikatnim bakterijama, u laboratorijskim uslovima.

Dipl. ing. J. Milivojević — Neki problemi integralnog uređenja zemljišta
u slivu rijeke Moravice.

Dr. F. Kolčar, dr. R. Jovanović — Uticaj obrade đubrenja i gustine sjetve
na prinos nekih hibrida na nagnutom terenu.
Nakon izloženih koreferata, pored problema zaštite poljoprivrednih zemljišta
istaknut je i problem finansiranja šumsko-uzgojnih radova na objektima
koji su najviše ugroženi od erozije (gole šumske površine, degradirani
oblici sastojina — niske šume, šikare i šibljaci i dr.) i dato obrazloženje
smanjenja obima pošumljavanja (Dr. R. Ćurić.) Naime, ove vrste šumsko-
uzgojnih radova treba da se financiraju iz proširene reprodukcije, tj. treba
da se pronađu kriteriji za financiranje ovih radova od strane korisnika društvenih
funkcija šuma (kao npr. saobraćaja, turizma, industrije, poljoprivrede
i dr.) Budući da ova pitanja čekaju svoje rješenje to se na planu
šumsko-uzgojnih zahvata kod ovih površina radi veoma malo, čime se usporava
rad na saniranju erozionih procesa kod šumskih zemljišta.


Poslijepodnevni rad Simpozijuma je nastavljen izlaganjem svodnog referata:
Problemi organizovanja racionalne proizvodnje na novoosvojenim površinama
(autori dr. R. Gvozdenović, dr. D. Babović, dipl. ing. R. Lalić).


Nakon diskusije po svodnom referatu, izlaganje koreferata se odvijalo
po slijedećem redoslijedu:Dipl. hig. M. Brković — Neki uzroci kontinuiranog smanjenja plodnosti
zemljišta na novoobradivim površinama PIK-a Peć.

Dr. D. Dušić — Optimalni raspored kultura na nagnutim površinama.

Prof. dr. R. Korunović — mr. B. Filipović — Racionalna dubina obrade
zemljišta težeg mehaničkog sastava.
Nakon izloženih koreferata slijedila je diskusija, a zatim su doneseni
zaključci Simpozijuma. U zaključcima se insistira da Jugoslavensko društvo
za proučavanje zemljišta treba da bude nosilac svih akcija u cilju racionalnijeg
korišćenja poljoprivrednih i šumskih zemljišta. Potrošači ovih zemljišta
treba da se orijentiraju na zemljišta slabijih boniteta. Društvo će se
angažirati da se izvrši dopuna Zakona o rudarstvu, kojim bi se korisnici
ovih zemljišta obavezali za brzu rekultivaciju ovih zemljišta. Predloženo je
da se pri skupštinama općina ili pri vodoprivrednim organizacijama formira
posebna služba koja bi pratila korišćenje zemljišta u druge svrhe,
čime bi se dobili točni podaci o gubitku proizvodnih poljoprivrednih i šumskih
površina. Predloženo je da se pristupi izradi pedo-ekoloških karata i
karata budućeg iskorišćavanja zemljišta, zatim da se pri fakultetima orga