DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 95     <-- 95 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI


JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM O RACIONALNOM KORIŠĆENJU
ZEMLJIŠTA — PEĆ, 9, 10. i 11. 10. 1975. GODINE


U organizaciji Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta i Biotehničkog
instituta u Peći, u vremenskom periodu od 9 — 11. X. održan
je u Peći Jugoslavenski simpozij o racionalnom korišćenju zemljišta, kojem
su pored stručnjaka — aktivnih učesnika u radu simpozija, prisustovali
i brojni gosti, predstavnici drugih naučnih institucija i društveno-političkih
organizacija.


Program rada Simpozijuma se odvijao prema naprijed utvrđenom redoslijedu
i to:9. 10. 1975. god. (četvrtak). Otvaranje Simpozija i pozdravna riječ predsjednika
Organizacionog odbora i učesnika Simpozijuma.

Uvodni skupni referat pod naslovom: »Neracionalno korišćenje poljoprivrednog
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe« (Autori prof. dr. H.
Resulović, prof. dr. M. Vlahinjić, dipl. ing. M. Marušić).
Nakon izlaganja glavnog referata, koreferenti su izložili kratke rezimee
svojih koreferata slijedećim redoslijedom:Dipl. ing. D. Stojanović, dipl. ing. V. Martinović, dipl. ing. V. Vućković,
mr. S. Simić, dr R. Filipović — Hemijski sastav zemljišta poremećenih
rudarskim radovima.

Dipl. ing. V. Pešić — Neki vidovi gubljenja poljoprivrednog zemljišta.

Dipl. ing. T. Vajdić — Neracionalno korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u Vojvodini.

Dipl. ing. E. Molnar — Problem antropogenog zaslanjivanja černozema
u ataru Bečeja.
— Dipl. ing. N. Karahodža — Problem prekomjerne devastacije zemljišta
eksploatacijom lignita kosovog bazena.

Dipl. ing. D. Popović, dr. D. Babović ,mr. M. Dauti — Rekultivacija
rudarskih terena s aspekta zaštite zemljiša na površinskim kopovima
u Obiliću.
— Dr. M. Pejković, dr. S. Stojanović, dr. D. Božić — Prilog poznavanju
fizičko-hemijskih svojstava izluženog černozema u uslovima neracionalnog
navodnjavanja.
— Dipl.
fiz. hem. E. Todorović, mr. B. Filipović, dr. Z. Gligorić, prof. dr.
R Korunović — Mogućnost zaslanjivanja zemljišta navodnjavanjem —
na teritoriji Srbobrana.

Dr. R. Filipović — Uticaj podzemne vode na vodni režim zemljišta Godominskog
rita.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— Dr. R. Ćurić — Šumska zemljišta ispod dalekovodne mreže u SR BiH
i mogućnost njihovog korištenja u proizvodne svrhe (naknadno prijavljeni
koreferat).
Nakon pročitanih koreferata slijedila je opsežna diskusija.
Poslijepodne rad Simpozija se nastavio izlaganjem svodnog referata pod
naslovom: »Uređenje prostora na osnovu upotrebne vrijednosti zemljišta
(Autori — Prof. dr V. Mihalić, prof. dr. A. Stritar.)


Izlaganje koreferata teklo je slijedećim redoslijedom:


— Mr. S. Simić, dipl ing. M. Kotlajić, dipl. ing. U. Kuzmanović — Mogućnost
rekultivacije zemljišta oštećenih otvorenim kopovima uglja.

Prof. dr. M. Bogdanović, mr N. Tančić, dr. S. Stojanović — Mogućnost
korišćenja prašine pri separaciji lignita TE »Kosovo« za melioracije kiselih
pjeskovitih i jako glinovitih zemljšta SAP Kosova.

Dr P. Ivović, dr. N. Marković, mr. Lj. Martinović — Rekultivacija flotacionog
mulja u dolini rijeke Pek.

Prof. dr. P. Radmanović, prof. dr. R. Korunović — Uređenje prostora
na osnovu upotrebne vrijednosti zemljišta, s aspekta opštenarodne odbrane.

Dr. P. Ivović, dr. D. Dušić, dipl. ing. B. Ćurković, dipl. ing. M. Spasojević,
mr. S. Vučković — Uređenje zemljišta u hidro-mel. sistemu Radonjić
(Metohija).
— Dr. G. Antonović — Problem uređenja zemljišta brdsko-planinskog područja
Srbije.


— Dipl. ing. Ž. Vidaček, dipl. ing. I. Šalinović — Klasifikacija pogodnosti
zemljišta za upotrebu i mogućnost njene primjene.

Dipl. ing. B. Pugelj — Prostorni nacrt na potrebe kmetijstva v občini
Ljubljana Moste-polje (komentar koreferata — Prof. dr. A. Stritar).
— Mr. D. Rudić — Uporedni prikaz stanja i mogućnosti racionalnog korištenja
zemljišta Kostalačkog ostrva s aspekta prevlaživanja podzemnim
vodama.
Diskusijom, nakon izloženih koreferata, obuhvaćen je širok spektar pitanja
iz ove još nedovoljno proučene oblasti. Naročito je podvučen problem
nenamjenskog korišćenja poljoprivrednih površina najboljih proizvodnih
potencijala od strane građevinarstva — industrije. Drugi vid neracionalnog
korišćenja i zauzimanja najplodnijih površina najviše dolazi do izražaja kod
urbanizacije, izgradnje stambenih zgrada u naseljima gradskog karaktera,
a isto tako i u manjim naseljima.10. 10. 1975. god. (petak) — Nastavak Simpozijuma izlaganja svodnog referata
pod naslovom: »Zaštita zemljiša od erozije i problemi njihovog iskorištavanja
« (Autori dr. Đ, Filipović i dr. D. Dušić.)
Koreferati su izloženi kako slijedi:

Dipl. ing. I. Marković — Činioci koji su uslovili katastrofalnu poplavu
Kragujevca i prigradskih naselja i prijedlozi mjera za uređenje slivnog
područja rijeke Lepenice.

Dipl. ing. P. Stefanović, dipl. ing. B. Rula, dipl. Ing. Z. Gavrilović —
Erozija u slivu rijeke Bijelog Drima.Dipl. ing. B. Spalević — Prilog proučavanju reljefa brdsko-planinskog
područja.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 97     <-- 97 -->        PDF


Prof. dr. R. Korunović — mr. B. Filipović — Prilog proučavanju pedoerozije.

Dr. S. Stojanović, prof. dr. R. Korunović, dipl. ing. V. Petković, B. Antić.

Uticaj zatravljivanja deluvijalnih nanosa na obrazovanje zemljišta A-C
stadije.

Prof. dr. D. Stojičević, prof. dipl. ing. S. Kamenović — Uređenje i organizacija
plantažnih voćnjaka Boleć — Zaklopača — Ritopek — sa gledišta
racionalnog iskorišćavanja zemljišta.

Mr. V. Bogdanović — Prilog proučavanju mogućnosti vezivanja Deliblatskog
pijeska silikatnim bakterijama, u laboratorijskim uslovima.

Dipl. ing. J. Milivojević — Neki problemi integralnog uređenja zemljišta
u slivu rijeke Moravice.

Dr. F. Kolčar, dr. R. Jovanović — Uticaj obrade đubrenja i gustine sjetve
na prinos nekih hibrida na nagnutom terenu.
Nakon izloženih koreferata, pored problema zaštite poljoprivrednih zemljišta
istaknut je i problem finansiranja šumsko-uzgojnih radova na objektima
koji su najviše ugroženi od erozije (gole šumske površine, degradirani
oblici sastojina — niske šume, šikare i šibljaci i dr.) i dato obrazloženje
smanjenja obima pošumljavanja (Dr. R. Ćurić.) Naime, ove vrste šumsko-
uzgojnih radova treba da se financiraju iz proširene reprodukcije, tj. treba
da se pronađu kriteriji za financiranje ovih radova od strane korisnika društvenih
funkcija šuma (kao npr. saobraćaja, turizma, industrije, poljoprivrede
i dr.) Budući da ova pitanja čekaju svoje rješenje to se na planu
šumsko-uzgojnih zahvata kod ovih površina radi veoma malo, čime se usporava
rad na saniranju erozionih procesa kod šumskih zemljišta.


Poslijepodnevni rad Simpozijuma je nastavljen izlaganjem svodnog referata:
Problemi organizovanja racionalne proizvodnje na novoosvojenim površinama
(autori dr. R. Gvozdenović, dr. D. Babović, dipl. ing. R. Lalić).


Nakon diskusije po svodnom referatu, izlaganje koreferata se odvijalo
po slijedećem redoslijedu:Dipl. hig. M. Brković — Neki uzroci kontinuiranog smanjenja plodnosti
zemljišta na novoobradivim površinama PIK-a Peć.

Dr. D. Dušić — Optimalni raspored kultura na nagnutim površinama.

Prof. dr. R. Korunović — mr. B. Filipović — Racionalna dubina obrade
zemljišta težeg mehaničkog sastava.
Nakon izloženih koreferata slijedila je diskusija, a zatim su doneseni
zaključci Simpozijuma. U zaključcima se insistira da Jugoslavensko društvo
za proučavanje zemljišta treba da bude nosilac svih akcija u cilju racionalnijeg
korišćenja poljoprivrednih i šumskih zemljišta. Potrošači ovih zemljišta
treba da se orijentiraju na zemljišta slabijih boniteta. Društvo će se
angažirati da se izvrši dopuna Zakona o rudarstvu, kojim bi se korisnici
ovih zemljišta obavezali za brzu rekultivaciju ovih zemljišta. Predloženo je
da se pri skupštinama općina ili pri vodoprivrednim organizacijama formira
posebna služba koja bi pratila korišćenje zemljišta u druge svrhe,
čime bi se dobili točni podaci o gubitku proizvodnih poljoprivrednih i šumskih
površina. Predloženo je da se pristupi izradi pedo-ekoloških karata i
karata budućeg iskorišćavanja zemljišta, zatim da se pri fakultetima orga
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 98     <-- 98 -->        PDF

niziraju seminari, specijalizacije i organizira magisterij iz oblasti racionalnog
korišćenja zemljišta. Pored navedenog, u zaključcima se insistira na
bržem i efikasnijem rješavanja finansiranja radova na protiveroznim zahvatima,
uspostavljanju suradnje s organima koji se bave problemima prostornog
planiranja, zatim predstavnicima građevinarstva, rudarstva, proizvođačima
elektr. energije (hidro-i termoelektrane) i dr. u cilju pronalaženja
prihvatljivih rješenja, kojima će se svesti na snošljivu mjeru gubitak plodnijih
poljoprivrednih i šumskih površina. Ova akcija se ujedno uklapa u
program zaštite i unapređenja čovjekove okoline.


11. 10. 1975. god. (subota) — Ekskurzija s unaprijed utvrđenom maršrutom:
Peć — Dečani, Đakovica — Mala Kruša, Prizren, Suva Rijeka, Gračanica,
Priština, Obilić, Budisavci, Peć.
Učesnici ekskurzije su imali mogućnost da se tom prilikom upoznaju sa
problemima racionalnog korišćenja zemljišta, postignutim uspjesima u poljoprivrednoj
proizvodnji. Pored toga, učesnici su posjetili i veoma značajne
kulturno-historijske spomenike. Po dolasku u Peć službeno je i završen rad
ovog značajnog simpozijuma, čiji će materijali biti štampani u posebnoj
ediciji.


Dr. Radoslav Ćurić


PROSLAVA


100 GODIŠNJICE NEPREKIDNOG IZLAŽENJA ŠUMARSKOG LISTA
i
130. OBLJETNICE OSNIVANJA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
uz
SLAVLJENJE 35. GODIŠNJICE NARODNOG USTANKA JUGOSLAVIJE


Program


1.
Svečana akademija 11. VI. 1976. g. u Kristalnoj dvorani hotela Inter-Continental
u Zagrebu u 10 sati. Prigodni govori i referati svečana podjela priznanja i
medalja uz kulturno-umjetnički program.
2.
U Šumarskom domu: prateća izložba društvene dokumentacije, najstarije
stručne literature, karata šuma, crteža i karikatura markantnih društvenih i
stručnih radnika šumarstva i drvne industrije i si.
3.
U oči proslave 10. VI. o. g.: polaganje vijenaca na grobove zaslužnih šumara,
koji su pokopani na Mirogoju.
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


Zagreb, Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206