DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i smanjena doza insekticida (2,5 Ikre 10% Pantakana). Osim toga, bilo je
propusta kemijske industrije, kada je bilo manjeg punjenja od deklaracije
na bačvama (1973. g.) ili kada je došlo do taloženja dijela aktivne materije
u bačvama (1974. g.).


Direktni troškovi aviozamagljivanja su bi li:


1971. g-— 8.590 ha 213.460 din (25 din/ha)
1972. g-— 19.598 ha 656.050 din (33,50 din/ha)
1973. g-— 6.466 ha 566.420 din (86 din/ha)
1974. g-— 18.748 ha -- 1,354.000 din (69 din/ha)
1975. g-~ 15.349 ha -- 1.571.100 din (102 din/ha)


Ukur >no: 68.751 ha 4,361,030 din


Potrebno je napomenuti da su za razliku od 1963 — 1966. god. ove
troškove u potpunosti snosila pojedina gospodarstva. Povećanje prosječnih
troškova po jedinici površine u 1973. g. uslijedilo je radi djelomičnog korišćenja
vrlo skupog fosfornog preparata (ŠG »Hrast« Vinkovci 2936 ha).


Kao što je već istaknuto, suzbijanje gubara mrazovaca i hr. savijača
izvršeno je s istim insekticidom i istom metodom aviozamagljivanja. U 1971.


g. rad je vršeno sa 2,75 litre 10% Pantakana po 1 ha. U 1972. g. i 1973.
rađeno je sa 2,5 litre 10% Pantakana. Jedino su na 2936 ha na području ŠG
»Hrast« Vinkovci 1973. g. suzbijani mrazovci sa Avisolom DM (11% dipterex
i 50% mlatinoon). Od 1974. g. povećana je doza od 250 — 275 grama na 450
grama aktivne materije otrova po 1 ha {3 litre 15% Pantakana).
SAŽETAK


1.
U poslijeratnom periodu bile su četiri gradacije gubara.
2.
Zajedno sa gubarom pojavljivali su se mrazovci, hrastov savijač i jasenova
pipa.
3.
Zadnjih petnaest godina mrazovci su postali jednako štetni kao i gubar.
4.
U svim gradacijama gubara vršene su operativne akcije suzbijanja.
5.
Najveće akcije su provedene 1963 — 1966. g. na 11.850 ha kada je zahvaćeno
osim nizinskog dijelom i brdsko područje.
6.
Suzbijanje štetnih gusjenica vršeno je po metodi toplog aviozamagljivanja
sa 10—16% DDT preparatom uz dozu od 2 — 3 litre po 1 ha.
7.
Kretanje brojnosti gubara i mrazovaca vrši se svalkogodišnje po utvrđenim
jedinstvenim metodama.
8.
Akcije suzbijanja su uglavnom uspješno izvršene.
9.
Na nekim područjima bilo je poslije golobrsta pojave sušenja stabala
hrasta.
10.
Potrebna je i nadalje suradnja operative i naučnih institucija radi
rješavanja problema sušenja stabala kao postljeđice uzajamnog djelovanja
štetnih insekata i drugih nepovoljnih činilaca.