DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ANALIZA POMERANJA VISINSKE KRIVE BUKVE


Uporednom analizom visinskih kriva sva tri posmatrana premera (grafikon
br. 6) može se konstatovati da je u istraživanom oglednom polju došlo
do pomeranja visinske krive bukve u periodima pre i posle provedenih seča.


Pojava nagomilavanja debelih i visokih stabala u sastojini i iz toga proizašlo
udaljavanje unutrašnje izgrađenosti bukve od tipične prebirne, odnosno
njeno približavanje strukturi tipičnih jednodobnih sastojina u periodu
pre provedenih seča uslovilo je, isto kao i kod jele, konstatovano pomeranje
visinske krive ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena.


Konstatovano pomeranje visinske krive bukve u periodu posle provedenih
seča uslovljeno je, za razliku od perioda pre, i daljim udaljavanjem
njene unutrašnje izgrađenosti od tipičine prebirne i samim karakterom
uvedenih seča u istraživanom ogledom polju.


Uvedene — meliorativne — seče u istraživanom oglednom polju uplovljavaju
pojavu pomeranja visinske krive bukve u periodu posle provedenih
seča, za razliku od jele, i »računskim« podizanjem srednjih visina debljinskih
stepena iznad 50 cm. Naime, na osnovu upoređivanja visinske krive
bukve premera 1964/65. godine bez posečenih stabala sa krivom istog premera
sa svim stablima (grafikon br. 7) može se konstatovati da su uvedene
seče uslovile povećanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm,
odnosno da su uslovile »računsko« pomeranje tog dela visinske krive. Stoga
je pojava pomeranja visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča
uslovljena s jedne strane daljim udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti
od tipične prebirne i proizašlim povećanjem tekućeg visinskog prirasta ove
vrste drveća u posmatranom intervalu vremena a s druge »računskim« podizanjem
srednjih visina navedenih debljinskih stepena. Ukupna veličina godišnjeg
pomeranja visinske krive bukve može se stoga razdvojiti na dva dela,
to jest na »računsko« i »ostalo (tabela br. 2).


Tabela br. 2
PERI0D~~~~-----r-J^´ 4o 5o 1 6o
om /
7o
Rod.
8o Pros.
UKÜEJ0 17, 3 2o,o 25,o 5o,o 35,0 25,5
"Računsko" 0 2, 5 7,3 lo,o 15,0 7»o
"Ostalo " 17, 3 17,5 17,5 2o,o 2o,o 18,5


Mada su uvedene seče uslovile, jednim delom, konstatovano pomeranje visinske
krive bukve i »računskim« podizanjem srednjih visina navedenih debljiinskih
stepena i povećanjem njenog tekućeg visinskog prirasta u periodu posle provedenih
seča, nije se moglo (brojčano) utvrditi u kolikoj meri samo one utiču na
veličinu istraživane pojave. Naime, pošto se nije moglo utvrditi u kolikoj meri
utiče proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta na veličinu »ostalog« pomeranja
visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča, to se uticaj uvedenih


— meliorativnih — seča na istraživanu pojavu u periodu 1964/65. — 1968/69 godine
može konstatovati samo deLimično, odnosno samo preko »računskog« podizanja
srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm.