DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Stoga je i linija raspodele stabala drugog premera pomerena udesno, što
ukazuje na izvesno udaljavanje postojeće strukture jele od tipične prebirne.


Sem izvesnog smanjivanja relativnog učešća broja stabala u srednje
jakim debljinskim stepenima, i u liniji raspodele stabala trećeg premera
se zapaža tendencija daljeg nagomilavanja stabala u jačim stepenima. Stoga
se može konstatovati da se i u periodu posle provedenih seča nastavio proces
udaljavanja analizirane strukture jele od tipične prebirne.


Visinska struktura jele


Izvesno odstupanje od tipične prebirne strukture, uočeno pri analizi
debljinske strukture jele, još jasnije se zapaža kod njene visinske izgrađenosti.
Naime, analizom linije raspodele stabala prvog premera jele u istraživanom
oglednom polju (grafikon br. 2) može se zapaziti postojanje dva
jasno izražena maksimuma zastupljenosti. Ovakav tök linije raspodele stabala
ukazuje na postojanje posebnih spratova u visinskoj izgrađenosti jele,
što odstupa od normalne raspodele tipičnih prebirnih sastojina.


U odnosu na liniju raspodele stabala prvog premera ista linija drugog
premera je pomerena nešto udesno, što ukazuje na tendedciju udaljavanja
visinske strukture jele od tipične prebirne.


U liniji raspodele stabala trećeg premera jele, u odnosu na istu liniju
drugog premera, zapaža se formiranje izražajnijeg maksimuma zastupljenosti
u višim visinskim stepenicama. Stoga se može konstatovati da se i u
periodu posle provedenih seča nastavio proces udaljavanja visinske strukture
jele od tipične prebirne.


, *


* *


Na osnovu izloženog može se zaključiti da se proces udaljavanja unutrašnje
izgrađenosti jele od tipične prebirne nastavio i u periodu posle provedenih
seča u istraživanom oglednom polju. Ovde treba naglasiti i to, da su
najverovatnije i uvedene seče uslovile »mehanički — računski« jednim delom
konstatovano udaljavanje unutrašnje izgrađenosti jele od tipičine prebirne,
jer se većom sečom najtanjih kategorija stabala smanjilo njihovo
relativno učešće u odgovarajućim linijama raspodele a povećalo u srednje
jakim i jakim. Isto tako, zbog toga što još uvek nije došlo do urastanja
oslobođenih grupa jele u glavnu sastojinu, jer je posmatrani period vremena
isuviše kratak za to, veoma mali broj urasllih stabala nije mogao da
nadoknadi posečena.


Debljinska struktura bukve


Analizom debljinske strukture prvog premera bukve (grafikon br. 3)
može se konstatovati da je ona po ovoj strukturi vrlo bliska tipičnim prebirnim
sastojinama, jer se broj stabala skoro pravilno smanjuje sa svakim
jačim debljinskim stepenom.


U liniji raspodele stabala drugog premera, u odnosu na istu liniju prvog
premera, može se zapaziti tendencija smanjivanja relativnog učešća broja