DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 54     <-- 54 -->        PDF

preminski prirast značajna veličina za ocenu proizvodne snage jedne šume,
on služi i kao korisno pomoćno sredstvo pri kalkulaciji obima budućih korišćenja.


Ovako veliki značaj tekućeg zapreminskog prirasta nameće potrebu njegovog
što tačnijeg određivanja, odnosno što tačnijeg određivanja osnovnih
veličina (zapremina dva uzastopna inventarisanja i zapremine u međuvremenu
posečenih stabala) na kojima se zasniva njegov obračun prema, već
poznatom, izrazu kontrolne metode. Stoga je najvažnije što tačnije odrediti
navedene osnovne veličine, jer greške nastale pri njihovom određivanju
višestruko se uvećavaju pri obračunu tekućeg zapreminskog prirasta.


Neposredan uticaj pomeranja visinskih kriva na tačnost određivanja sadašnje
stvarne zapremine, zapremine u međuvremenu posečenih stabala i,
na njima, obračunatog tekućeg zapreminskog prirasta (Meyer H. A., 1034,
Tjurin V. A., 1945, Mitscherlich G., 1952, Banko vić S., 1971)
ukazuje na opravdanost studioznijeg istraživanja mogućih uzroka ovoj pojavi.
To jest, veliki značaj što tačnijeg određivanja tekućeg zapreminskog
prirasta pri pravilnoj primeni kontrolne metode uređivanja šuma i navedeni
uticaj pojave pomeranja visinskih kriva na nastanak greške pri njegovom
obračunu ukazuju na potrebu detaljnijeg proučavanja svih njenih mogućih
uzroka u našim, još uvek, neizgrađenim prebirnim sastojinama. To stoga
da bi se pri konverziji ovih sastojmskih oblika u ekonomski najoptimalnije
stanje pravovremenim proučavanjem svih mogućih uzroka pojavi pomeranja
visinskih kriva mogao izbeći njen uticaj na nastanak greške pri obračunu
tekućeg zapreminskog prirasta, kao i svih ostalih negativnih posledica
(nepotrebno nagomilavanje zapremine, smanjenje ukupno moguće sečive
mase) koje proizilaze iz netačno određene navedene veličine.


Mada su najosnovniji uzroci pojavi pomeranja visinskih kriva u stvarnim
prebirnim šumama detaljno proučeni (Leibundgu t H., 1945,
Mitscherlich G., 1952. i 1962, Assmann E., 1953, Banko vić S.,
1974), da bi se ovaj problem u celini sagledao nužno je analizirati i sve
ostale uzroke navedenoj pojavi. Naime, pošto uvedene seče u većem delu
naših približno prebirnih sastojina imaju u prvoj fazi meliorativni karakter,
to one verovatno uslovljavaju i nove sastojinske odnose. Imajući u vidu
ovu pretpostavku nameće se pitanje kako i u kolikoj meri uvedene — meliorativne
— seče utiču na pojavu pomeranja visinskih kriva.


Stoga je i osnovni zadatak ovoga rada istraživanje, bar iz dostupnih
podataka, svih mogućih uzroka pojavi pomeranja visinskih kriva u periodima
pre i posle provedenih seča u mešovitim sastojinama jele i bukve na
Goču.


Istraživanje postavljenog problema rada, detaljnija analiza uzroka pojavi
pomeranja visinskih kriva jele i bukve u periodima pre i posle provedenih
seča, vršeno je u stalnom oglednom polju SPP II u okviru fakultetske
šume Goč—Gvozdac.


Objekat rada


Istraživano ogledno polje SPP II nalazi se u gazdinskoj klasi Ia fakultetske
šume Goč—Gvozdac. Geološka podloga komiti i amfiboliti, manjim
delom škriljci i granodioriti, zemljište smeđe kiselo, srednje duboko do du