DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PRILOG ISTRAŽIVANJU POJAVE POMERANJA VISINSKIH KRIVA
JELE I BUKVE U NEIZGRAĐENIM PREBIRNIM ŠUMAMA NA GOCU


Mr. STANIŠA BANKOVIĆ — Beograd


Mešovite sastojine jele i bukve u okviru fakultetske šume Goč—Gvozdac i
pored zajedničkog prašumskog porekla nemaju sličnu strukturu. One pokazuju
jednu prelaznu postupnost od skoro tipično jednodobnih sastojinskih oblika do
skoro tipično prebirnih. Zbog uvođenja prebirnog načina gazdovanja, odnosno
zbog uvođenja prebirnih seča one se mogu svrstati u kategoriju prebirnih Šuma
u najširem smislu. U stvari mahom su to sastojine u kojima su u prošlosti vršene
neuredne prebirne seče koje su dovele do narušavanja stabilnosti i unutrašnje
izgrađenosti ovih šuma. Stoga se stanje u kome se ove sastojine trenutno nalaze
ne može smatrati stabilnim, već ono predstavlja samo jednu prelaznu fazu na
putu njihove konverzije u tipični prebirni oblik.


»Kao poseban problem pri organizaciji budućeg gazdovanja ovim šumama
postavlja se uvođenje prebirnih seča u takvom obliku, da je moguće ove sastojine
postepeno približiti tipičnoj prebirnoj formi po elementima njihove unutrašnje
izgrađenosti.« (Miloj kov i ć, D., 1963). U tu svrhu je Katedra za uređivanje
šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu postavila veći broj stalnih oglednih površina
u cilju eksperimentalnog iznalaženja najpogodnijih puteva za bržu konverziju
postojećih sastojinskih oblika u tipičan prebirni.


Pošto se samo na osnovu detaljnih analiza dinamike razvitka strukturnih
elemenata ovih sastojina može odlučivati o uvođenju odgovarajućih prebirnih
seča, to su na nekoliko stalnih oglednih površina uvedene seče u cilju eksperimentalnog
utvrđivanja njihovog najpovoljnijeg oblika za različite sastojinske tipove.
(U prvom redu osnovni zadatak uvedenih seča je bio popravka opšteg stanja
— zdravstvenog i kvalitativnog — ovih sastojina, kao i stvaranje optimalnih
uslova za razvitak preostalih stabala jele i bukve. Stoga uvedene seče u ovakvom
obliku imaju meliorativni karakter, posredstvom kojih je u prvom redu uklonjen
prestareli deo inventara snažnih dimenzija i smanjene životne snage, kao i oštećena
i deformisana stabla).


Stoga sva istraživanja tokova razvitka pojedinih strukturnih elemenata i
u periodu posle provedenih seča imaju veliki praktični i teoretski značaj, jer
se samo tako može pratiti njihov uticaj na ostvarivanje postavljenih ciljeva budućeg
gazdovanja u mešovitim sastojinama jele i bukve na Goču.


Problem rada


Svako istraživanje tokova razvitka pojedinih strukturnih elemenata prebirne
sastojine omogućuje da se bolje sagledaju složeni procesi njenog razvoja,
pri čemu je od posebnog interesa poznavanje veličine tekućeg zapreminskog
prirasta, kao i veličine zapremine koja ga je proizvela. »Zapremina
sastojine i zapreminski prirast su one taksacione veličine, koje u prvom
redu ukazuju na proizvodni značaj šume i služe kao mora izražavanja njihove
produktivnosti.« (M i 1 o j k o vi ć D., 1958). Pored toga što je tekući za


455
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 54     <-- 54 -->        PDF

preminski prirast značajna veličina za ocenu proizvodne snage jedne šume,
on služi i kao korisno pomoćno sredstvo pri kalkulaciji obima budućih korišćenja.


Ovako veliki značaj tekućeg zapreminskog prirasta nameće potrebu njegovog
što tačnijeg određivanja, odnosno što tačnijeg određivanja osnovnih
veličina (zapremina dva uzastopna inventarisanja i zapremine u međuvremenu
posečenih stabala) na kojima se zasniva njegov obračun prema, već
poznatom, izrazu kontrolne metode. Stoga je najvažnije što tačnije odrediti
navedene osnovne veličine, jer greške nastale pri njihovom određivanju
višestruko se uvećavaju pri obračunu tekućeg zapreminskog prirasta.


Neposredan uticaj pomeranja visinskih kriva na tačnost određivanja sadašnje
stvarne zapremine, zapremine u međuvremenu posečenih stabala i,
na njima, obračunatog tekućeg zapreminskog prirasta (Meyer H. A., 1034,
Tjurin V. A., 1945, Mitscherlich G., 1952, Banko vić S., 1971)
ukazuje na opravdanost studioznijeg istraživanja mogućih uzroka ovoj pojavi.
To jest, veliki značaj što tačnijeg određivanja tekućeg zapreminskog
prirasta pri pravilnoj primeni kontrolne metode uređivanja šuma i navedeni
uticaj pojave pomeranja visinskih kriva na nastanak greške pri njegovom
obračunu ukazuju na potrebu detaljnijeg proučavanja svih njenih mogućih
uzroka u našim, još uvek, neizgrađenim prebirnim sastojinama. To stoga
da bi se pri konverziji ovih sastojmskih oblika u ekonomski najoptimalnije
stanje pravovremenim proučavanjem svih mogućih uzroka pojavi pomeranja
visinskih kriva mogao izbeći njen uticaj na nastanak greške pri obračunu
tekućeg zapreminskog prirasta, kao i svih ostalih negativnih posledica
(nepotrebno nagomilavanje zapremine, smanjenje ukupno moguće sečive
mase) koje proizilaze iz netačno određene navedene veličine.


Mada su najosnovniji uzroci pojavi pomeranja visinskih kriva u stvarnim
prebirnim šumama detaljno proučeni (Leibundgu t H., 1945,
Mitscherlich G., 1952. i 1962, Assmann E., 1953, Banko vić S.,
1974), da bi se ovaj problem u celini sagledao nužno je analizirati i sve
ostale uzroke navedenoj pojavi. Naime, pošto uvedene seče u većem delu
naših približno prebirnih sastojina imaju u prvoj fazi meliorativni karakter,
to one verovatno uslovljavaju i nove sastojinske odnose. Imajući u vidu
ovu pretpostavku nameće se pitanje kako i u kolikoj meri uvedene — meliorativne
— seče utiču na pojavu pomeranja visinskih kriva.


Stoga je i osnovni zadatak ovoga rada istraživanje, bar iz dostupnih
podataka, svih mogućih uzroka pojavi pomeranja visinskih kriva u periodima
pre i posle provedenih seča u mešovitim sastojinama jele i bukve na
Goču.


Istraživanje postavljenog problema rada, detaljnija analiza uzroka pojavi
pomeranja visinskih kriva jele i bukve u periodima pre i posle provedenih
seča, vršeno je u stalnom oglednom polju SPP II u okviru fakultetske
šume Goč—Gvozdac.


Objekat rada


Istraživano ogledno polje SPP II nalazi se u gazdinskoj klasi Ia fakultetske
šume Goč—Gvozdac. Geološka podloga komiti i amfiboliti, manjim
delom škriljci i granodioriti, zemljište smeđe kiselo, srednje duboko do du
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 55     <-- 55 -->        PDF

boko, sveže i humozno. Ekspozicija jug—jugozapad, nadmorska visina cea
980 m, nagib blag do umereno strm. Po fitocenološkoj pripadnosti pretežno
je Abieto-fagetum drymetosum tipicum a manjim delom galietosum tipicum
(na zaravnima). Smeša stablimična, sklop umereno otvoren. Stanje jelovog
podmlatka je zadovoljavajuće, dok bukovog skoro uopšte nema.


Radi eksperimentalnog istraživanja uticaja uvedenih seča na ostvarivanje
postavljenih ciljeva budućeg gazdovanja u mešovitim sastojinama jele
i bukve u okviru fakultetske šume Goč—Gvozdac, u oglednom polju SPP II
je posle premera 1964/65 godine posečeno 187 nr´Vha, od toga 90 m3/ha jele
i 97 m3/ha bukve. To jest, posečen je ukupno ostvareni tekući zapreminski
prirast proizveden za posmatrani period vremena. Intenzitet seče je za jelu
iznosio 36,2 % a za bukvu 36,6 %,


Po broju posečenih stabala najzastupljeniji su debljinski stepeni do 25
cm. Tako na ove debljinske stepene kod jele otpada 66,3% od ukupnog
broja posečenih stabala a kod bukve 78,1 %. (Veliki broj zaostalih jakih stabala
u ovoj sastojini uslovio je da se tanka zasenjena stabla jele i bukve
suše i na taj način otpadaju iz sastojine. Pored toga, u stablimičnoj smeši
bukva je kao vrsta drveća ugrožena, te se njena tanka stabla deformišu i
suše).


Met od rada


Pri analizi strukture jele i bukve formirni su debljinski stepeni širine
5 om, a u odnosu na visine stabla su grupisana u visinske stepene raspona
3 m. Debljinska i visinska struktura istraživanog oglednog polja prikazana
je samo grafički.


Pri izravnavanju visinskih kriva primenjen je grafički način izravnavanja.
Ovaj način izravnavanja izabran je stoga, što veliki broj stabala u istraživanom
oglednom polju i veoma izražena pravilnost porasta visina sa povećanjem
prsnog prečnika dovodi do toga da se nanošenjem podataka na grafikon
i spajanjem tačaka obrazuje približno kontinuelna kriva linija.


Radi lakše i preglednije analize pojave pomeranja visinskih kriva jele
i bukve dobijene veličine su svedene na jednu godinu. Uporedna analiza
dobijenih veličina pomeranja visinskih kriva jele i bukve vršena je samo
u nekoliko najjačih debljinskih stepena.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


RAZVOJ STRUKTURE JELE I BUKVE


Mada do reagovanja sastojine na uvedene seče u istraživanom oglednom
polju još uvek nije došlo, jer je interval vremena između njihovog izvršenja
i zadnjeg premera isuviše kratak (4 godine), ipak će se radi detaljnije analize
pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve dati i kratak prikaz strukturnih
karakteristika ovih vrsta drveća.


Debljinska struktura jele


Analizom debljinske strukture prvog premera jele u istraživanom oglednom
polju (grafikon br. 1) može se konstatovati da je ona po ovoj raspo


457
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 56     <-- 56 -->        PDF

deli slična tipičnim prebirnim sastojinama. U liniji raspodele stabala jele,
sem izvesnog odstupanja u jačim debljinskim stepenima, broj stabala se
skoro pravilno smanjuje sa svakim jačim stepenom.


U liniji raspodele stabala drugog premera jele, u odnosu na istu liniju
prvog premera, može se zapaziti tendencija smanjivanja relativnog učešća
broja stabala u najtanjim debljinskim stepenima a nagomilavanje u jačim.


grafikon br.1


DEBUINSKA STRUKTURA


JELE U SPPII


40


1954 55god.


1964 65god.


1968 69 god.


30


20


10


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 deri
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Stoga je i linija raspodele stabala drugog premera pomerena udesno, što
ukazuje na izvesno udaljavanje postojeće strukture jele od tipične prebirne.


Sem izvesnog smanjivanja relativnog učešća broja stabala u srednje
jakim debljinskim stepenima, i u liniji raspodele stabala trećeg premera
se zapaža tendencija daljeg nagomilavanja stabala u jačim stepenima. Stoga
se može konstatovati da se i u periodu posle provedenih seča nastavio proces
udaljavanja analizirane strukture jele od tipične prebirne.


Visinska struktura jele


Izvesno odstupanje od tipične prebirne strukture, uočeno pri analizi
debljinske strukture jele, još jasnije se zapaža kod njene visinske izgrađenosti.
Naime, analizom linije raspodele stabala prvog premera jele u istraživanom
oglednom polju (grafikon br. 2) može se zapaziti postojanje dva
jasno izražena maksimuma zastupljenosti. Ovakav tök linije raspodele stabala
ukazuje na postojanje posebnih spratova u visinskoj izgrađenosti jele,
što odstupa od normalne raspodele tipičnih prebirnih sastojina.


U odnosu na liniju raspodele stabala prvog premera ista linija drugog
premera je pomerena nešto udesno, što ukazuje na tendedciju udaljavanja
visinske strukture jele od tipične prebirne.


U liniji raspodele stabala trećeg premera jele, u odnosu na istu liniju
drugog premera, zapaža se formiranje izražajnijeg maksimuma zastupljenosti
u višim visinskim stepenicama. Stoga se može konstatovati da se i u
periodu posle provedenih seča nastavio proces udaljavanja visinske strukture
jele od tipične prebirne.


, *


* *


Na osnovu izloženog može se zaključiti da se proces udaljavanja unutrašnje
izgrađenosti jele od tipične prebirne nastavio i u periodu posle provedenih
seča u istraživanom oglednom polju. Ovde treba naglasiti i to, da su
najverovatnije i uvedene seče uslovile »mehanički — računski« jednim delom
konstatovano udaljavanje unutrašnje izgrađenosti jele od tipičine prebirne,
jer se većom sečom najtanjih kategorija stabala smanjilo njihovo
relativno učešće u odgovarajućim linijama raspodele a povećalo u srednje
jakim i jakim. Isto tako, zbog toga što još uvek nije došlo do urastanja
oslobođenih grupa jele u glavnu sastojinu, jer je posmatrani period vremena
isuviše kratak za to, veoma mali broj urasllih stabala nije mogao da
nadoknadi posečena.


Debljinska struktura bukve


Analizom debljinske strukture prvog premera bukve (grafikon br. 3)
može se konstatovati da je ona po ovoj strukturi vrlo bliska tipičnim prebirnim
sastojinama, jer se broj stabala skoro pravilno smanjuje sa svakim
jačim debljinskim stepenom.


U liniji raspodele stabala drugog premera, u odnosu na istu liniju prvog
premera, može se zapaziti tendencija smanjivanja relativnog učešća broja
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 58     <-- 58 -->        PDF

grafikon br.2
VISINSKA STRUKTURA
JELE U SPPII


1954/56 god.


1964/65god.


196ty69god.


6 9 12.-15 16 21 24 27 30 33 36 39 42 45 hm


stabala u najtanjim debljkiskim stepenima a nogomilavanje u jačim. Stoga
i linija raspodele stabala drugog premera bukve ima nešto blaži tok u odnosu
na istu liniju prvog premera, što ukazuje na tendenciju postepenog udaljavanja
analizirane strukture od tipične prebirne.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tendencija daljeg smanjivanja relativnog učešća broja stabala u najtanjim
debljinskim stepenima, odnosno povećavanja u srednje jakim i jakim,
zapaža se i pri analizi linije raspodele stabala trećeg premera bukve. Stoga
se može konstatovati da se i u periodu posle provedenih seča nastavio proces
udaljavanja analizirane strukture od tipične prebirne.


grafikon br.3


DEBUINSKA STRUKTURA


BUKVE U SPP II


-


1954/55god.


1964/65 god.


V 1968/69 god.


1


l
\


´ li


\\\


1


%


ft\


X


V \


\ ^


\ N ´


\ \ ´
\^
\ "*^´-


\ W


\ X´´"-


\ ^ ""-


--—i—"\´ asg*"**-´


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 dem
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Visinska struktura bukve


Analizom visinske strukture prvog premera bukve u istražnom oglednom
polju (grafikon br. 4) može se zapaziti da je ona po ovoj strukturi bliža
tipičnoj prebirnoj (mada i od nje znatno odstupa), nego tipičnoj jednodobnoj.


grafikon br.4


VISINSKA STRUKTURA


BUKVE U SPPII


20
19
18 1954/55 god.
1964/65 god.
1968/69god.


12 15 18 21 24 27 30 33 36 hm
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Smanjivanje relativnog učešća broja stabala u najnižim visinskim stepenima
(a povećanje u višim) uslovilo je pomeranje linije raspodele stabala
drugog premera udesno u odnosu na istu liniju prvog premera. Stoga se
može konstatovati da se bukva i po visinskoj izgrađenosti udaljuje od tipične
prebirne, odnosno približava se strukturi tipično jednodobnih sastojina.


Tendencija daljeg smanjivanja relativnog učešća broja stabala u nižim
visinskim stepenima, a povećanja u višim, može se konstatovati i u liniji
raspodele stabala trećeg premera, u kojoj se zapaža formiranje još jednog
maksimuma zastupljenosti. Ovakva konstatacija jasno ukazuje na proces
diferenciranja posebnih spratova u visinskoj izgrađenosti bukve, odnosno na
dalje udaljavanje njene visinske strukture od tipične prebirne.


*
* *


Na osnovu izloženog može se zaključiti da se proces udaljavanja unutrašnje
izgrađenosti bukve od tipične prebirne odnosno približavanja tipičnim
jednodobnim sastojinama nastavio i u periodu posle provedenih seča
u istraživanom ogledom polju. Nešto veće udaljavanje unutrašnje izgrađenosti
bukve od tipičine prebirne u periodu posle provedenih seča u odnosu
na period pre nastao je najverovatnije kao posljedica »mehaničkog-računskog
« uticaja ovih seča. Naime, pošto je došlo do sušenja velikog broja
tankih stabala bukve, njihovom sečom je smanjeno relativno učešće ove
kategorije stabala u odgovarajućim linijama raspodele, a povećano u srednje
jakim i jakim. Kako veoma mali broj uraslih stabala nije mogao da nadoknadi
posečena, to su uvedene seče uslovile i jednim delom kons tato vano
udaljavanje unutrašnje izgrađenosti bukve od tipične prebirne.


ANALIZA PROMERA VISINSKE KRIVE JELE


Uporednom analizom visinskih kriva sva tri posmatrana premera (grafikon
br. 5 može se konstatovati da je u istraživanom oglednom polju došlo
do pomeranja visinske krive jele u periodima i pre i posle provedenih seča.


Prebirni karakter neke sastojine je najvećim delom veštačka tvorevina, koja
se trajno može održati samo pravilno vođenim prebirnim sečama. Ako se ovakva
sastojina duže vremena ostavi sama sebi tada se gubi njena prebirna đzgrađenost
i ona prelazi u jednodobnu. Stoga je ovo verovatno i jedan od osnovnih uzroka
konstatovanom udaljavanju unutrašnje izgrađenosti jele, kao i bukve, od tipične
prebirne u periodu pne provedenih seča.


Konstatovano udaljavanje unutrašnje izgrađenosti jele od tipične prebirne,
odnosno njeno približavanje tipičnim jednodobnim sastojinama u
periodu pre provedenih seča je osnovni uzrok pojavi pomeranja visinske
krive ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena. To potvrđuju i
rezultati istraživanja H. Heibundgut-a (1945), G. M i t s eher lich-a
(1952, 1961), E. Assmanna-a (1953) i S. Bankovića (1974), jer oni
konstatuju da je udaljavanje postojeće strukture od tipične prebirne osnovni
uzrok pojavi pomeranja visinskih kriva. (Da li je još neki uzrok uslovio konstatovano
pomeranje visinske krive jele, na primer izvršene seče u periodu
pre postavljanja istraživanog oglednog polja, nije se moglo utvrditi jer se
nije raspolagalo dovoljnim brojem podataka za takvo razmatranje).


463
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Konstantovano pomeranje visinske krive jele u periodu posle provedenih
seča uslovljeno je, za razliku od perioda pre, i daljim udaljavanjem njene
unutrašnje izgrađenosti od tipične prebirne i samim karakterom uvedenih
seča u istraživanom oglednom polju.


grafikon br.5
-1968/69 god.


hrr


POMERANJE VISINSKE KRIVE -1964/65 god.


JELE U SPP II -1954/55 god.


1954/ 1964/ 1968/
d /55 /65 "69


III hm


cm


10 v> 7,4 "7,4
20 14,7 15,0 15,2
30 20j6 21,2 212
40 25,5 262 26.7
50 28,7 29,4 29,9 1 60 30,6 31,3 31,8
70 31,4 32,1 32,6
60 31.6 32,45 32,9


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 dem
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Uvedene — meliorativne — seče mogu uslovljavati pojavu pomeranja visinskih
kriva, bar koliko se moglo utvrditi iz nama dostupnih podataka, dvojako


1. »Računskim« podizanjem srednjih visina odgovarajućih debljinskih stepena.
Sečom krivih, bolesnih i deformisanih stabala, odnosno stabala sa visinama
znatno nižim od onih koje ta vrsta drveća može da postigne na datom staništu,
»računski« se podižu srednje visine odgovarajućih debljinskih stepena, što ujedno
dovodi i do pomeranja visinske krive.
2. Povećanjem tekućeg visinskog prirasta sastojine, odnosno, kako to Ph.
Flur y (1933) konstatuje, kvalitativnom popravkom materijala. Pored toga što
se meliorativnim zahvatima »računski« podižu srednje visine odgovarajućih debljinskih
stepena, sečom »pasivnog« dela inventara povećava se i njihov tekući
visinski prirast po debljinskim s tepenima, odnosno sastojine posmatrane u celini
veći u periodu posle provedenih seča nego u periodu pre. Zbog toga se i srednje
visine odgovarajućih debljinskih stepena u periodu posle provedenih seča podižu
naviše, te stoga meliorativni zahvati u sastojini i na ovaj način, pored već navedenog
»računskog«, uslovljavaju pojavu pomeranja visinskih kriva.
Na osnovu upoređivanja visinske krive jele premera 1964/65. godine bez
posečenih stabala sa krivom istog premera sa svim stablima može se konstatovati
da su one identične. Uvedene seče stoga misu uslovile »računsko«
pomeranje visinske ikrive jele premera 1964/65. godine. Stoga se može konstatovati
da je nastalo pomeranje visinske krive jele u periodu posle provedenih
seča uslovljeno samo daljim udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti
od tipične prebirne i proizašlim povećanjem tekućeg visinskog prirasta
ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena.


Iz postavljene uporedne analize veličina godišnjeg pomeranja visinske
krive jele u periodima pre i posle provedenih seča (tabela br. 1) može se
konstatovati da je došlo do njenog većeg pomeranja u periodu 1964/65 —
1968/69. godine u odnosu na period 1954/55 — 1964/65. godine.


Tabela br. 1


4o 5o 6o 7o Pros.


PERIOD" -^ f


.cm / god.


195V55.- 1964/65. 7.o 7.0 7.0 7,D 7.o


196V65.- 1968/69. 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5


Razlika 5.5 5,5-5,3 5,5 5.5


Verovatne razloge za ovakav odnos u veličinama godišnjeg pomeranja
visinske krive jele u upoređivanim intervalima vremena treba tražiti u
zajedničkom delovanju konstatovanog procesa udaljavanja njene unutrašnje
izgrađenosti od tipične prebinne i proizašlog povećanja tekućeg visinskog
prirasta ove vrste drveća na istraživanu pojavu u periodu posle provedenih
seča. Naime, dok na veličinu pomeranja visinske krive jele u periodu pre
provedenih seča utiče, najverovatnije, samo konstatovano udaljavanje njene
unutrašnje izgrađenosti od tipične prebirne, dotle je upoređivana veličina
u periodu posle ovih seča, pored navedenog uzroka, uslovljena i proizašlim
povećanjem tekućeg visinskog prirasta u tom intervalu vremena. To jest,
novonastali sastojinski odnosi su uslovili da je godišnje pomeranje visinske
krive jele u periodu posle provedenih seča (pros. 12,5 cm/god.) veće nego
u periodu pre (pros. 7,0 cm/god.).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 64     <-- 64 -->        PDF

grafikon br.6
hm ,966 /69god.
35 POMERANJE VISINSKEBUKVE U SPP II
KRIVE
,96V65god.
,95A /55god .


d
:9% 1964/
765
1968/
/69
hm
10 11,8 12,1 12,5
20 18,8 19,2 19,7
30 24.0 24,4 25,0
40 27,9 28,3 29,0
50 30,5 31,0 31,8
60 32,1 32,7 33,7
70 32,9 33,8 35,0
80 33,4 34,4 35Ä


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 dem


Na osnovu izloženog može se konstatovati da su uvedene seče u istraživanom
oglednom polju delimično uslovile nastalo pomeranje visinske krive
jele u periodu 1964/65 — 1968/69. godine. Uslovlj avaj ući povećanje tekućeg
visinskog prirasta jele u periodu posle provedenih seča u odnosu na period
pre, uvedene — meliorativne — seče su u izvjesnoj meri dovele i do konstatovanog
pomeranja njene visinske krive u posmatranom periodu vremena.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ANALIZA POMERANJA VISINSKE KRIVE BUKVE


Uporednom analizom visinskih kriva sva tri posmatrana premera (grafikon
br. 6) može se konstatovati da je u istraživanom oglednom polju došlo
do pomeranja visinske krive bukve u periodima pre i posle provedenih seča.


Pojava nagomilavanja debelih i visokih stabala u sastojini i iz toga proizašlo
udaljavanje unutrašnje izgrađenosti bukve od tipične prebirne, odnosno
njeno približavanje strukturi tipičnih jednodobnih sastojina u periodu
pre provedenih seča uslovilo je, isto kao i kod jele, konstatovano pomeranje
visinske krive ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena.


Konstatovano pomeranje visinske krive bukve u periodu posle provedenih
seča uslovljeno je, za razliku od perioda pre, i daljim udaljavanjem
njene unutrašnje izgrađenosti od tipičine prebirne i samim karakterom
uvedenih seča u istraživanom ogledom polju.


Uvedene — meliorativne — seče u istraživanom oglednom polju uplovljavaju
pojavu pomeranja visinske krive bukve u periodu posle provedenih
seča, za razliku od jele, i »računskim« podizanjem srednjih visina debljinskih
stepena iznad 50 cm. Naime, na osnovu upoređivanja visinske krive
bukve premera 1964/65. godine bez posečenih stabala sa krivom istog premera
sa svim stablima (grafikon br. 7) može se konstatovati da su uvedene
seče uslovile povećanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm,
odnosno da su uslovile »računsko« pomeranje tog dela visinske krive. Stoga
je pojava pomeranja visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča
uslovljena s jedne strane daljim udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti
od tipične prebirne i proizašlim povećanjem tekućeg visinskog prirasta ove
vrste drveća u posmatranom intervalu vremena a s druge »računskim« podizanjem
srednjih visina navedenih debljinskih stepena. Ukupna veličina godišnjeg
pomeranja visinske krive bukve može se stoga razdvojiti na dva dela,
to jest na »računsko« i »ostalo (tabela br. 2).


Tabela br. 2
PERI0D~~~~-----r-J^´ 4o 5o 1 6o
om /
7o
Rod.
8o Pros.
UKÜEJ0 17, 3 2o,o 25,o 5o,o 35,0 25,5
"Računsko" 0 2, 5 7,3 lo,o 15,0 7»o
"Ostalo " 17, 3 17,5 17,5 2o,o 2o,o 18,5


Mada su uvedene seče uslovile, jednim delom, konstatovano pomeranje visinske
krive bukve i »računskim« podizanjem srednjih visina navedenih debljiinskih
stepena i povećanjem njenog tekućeg visinskog prirasta u periodu posle provedenih
seča, nije se moglo (brojčano) utvrditi u kolikoj meri samo one utiču na
veličinu istraživane pojave. Naime, pošto se nije moglo utvrditi u kolikoj meri
utiče proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta na veličinu »ostalog« pomeranja
visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča, to se uticaj uvedenih


— meliorativnih — seča na istraživanu pojavu u periodu 1964/65. — 1968/69 godine
može konstatovati samo deLimično, odnosno samo preko »računskog« podizanja
srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Iz postavljene uporedne analize veličina godišnjeg pomeranja visinske
krive bukve u periodima pre i posle provedenih seča (tabela br. 3) može se
konstatovati da je došlo do njenog većeg pomeranja u periodu 1964/65 —
1968/69. godine u odnosu na period 1954/55 — 1964/65. godine.


grafikon br.7


»9aod.
RAČUNSKO POMERANJE VISINSKE 196*/65god
,964/65god.


KRIVE BUKVE


1968/
d "% "%


hm


10 12.1 12,1 125


20 19,2 19.2 19,7
30 24/. 24,4 25,6
40 28,3 28,3 29,0
50 310 31,0 310
60 32,7 33,0 33,7
70 33,8 34,2 35,0
80 34,4 35,0 350


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 dem
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Tabela br. 5


40 50 6o 7o 8o Pros.


PER IOD""~~"~~~----~J^"


cm / pod.
1954/55-- 1964/65. 4,0 5,0 6,0 0,0 lo,o 6,6
1964/65.- 1968/69. 17,5 20,0 25,0 5o,o 55,0 25,5
Razlika lp,5 15to 19,0 22,o 25,0 18,9


Verovatne razloge za konstatovani odnos u veličinama godišnjeg pomeranja
visinske krive bukve u upoređivanim intervalima vremena treba tražiti,
pre svega, u zajedničkom delovanju navedenih uzroka na istraživanu pojavu
u periodu posle provedenih seča. To jest, dok na veličinu pomeranja visinske
krive bukve u periodu pre provedenih seča utiče, najverovatnije, samo
konstatovano udaljavanje njene unutrašnje izgrađenosti od tipične prebirne,
na upoređivanu veličinu u periodu posle ovih seča, pored ovog uzroka, utiču
i »računsko« podizanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm i
proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta.


Izuzima-njem dela »računskog« pomeranja visinske krive bukve od ukupne
veličine u periodu posle provedenih seča može se konstatovati u kolikoj
su meri samo dalje udaljavanje njene unutrašnje izgrađenosti od tipične
prebirne i proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta ove vrste drveća
uticali na istraživanu pojavu. To jest, u kolikoj su meri novonastali sastojinski
odnosi u periodu posle provedenih seča uticali na pojavu pomeranja
visinske krive bukve.


Uporednom analizom godišnje veličine »ostalog« pomeranja visinske krive
bukve u periodu posle provedenih seča sa odgovarajućom veličinom u periodu
pre (tabela br. 4), može se konstatovati da je ona veća od upoređivane.
Stoga se na osnovu ovako postavljene uporedne analize može konstatovati
da su novonastali sastojinski odnosi u periodu posle provedenih seča uslovili
veće godišnje pomeranje visinske krive bukve u odnosu na postojeće u
periodu pre.


Tabela br. 4


40 5o 6o 7o 8o Pros.


PSRI0D^~~^-~-~^´


cm / pod.


1954/55.- 1964/65. 4,0 5,o 6,0 8,o lo,o 6,6


"Ostalo" 17,5 17,5 17,5 2o,o 2o,o 18,5


Razlika 15,5 12,5 11,5 12,0 lo,o 11,9


Na osnovu izloženog može se konstatovati da su uvedene — meliorativne


— seče u istraživanom oglednom polju delimično uslovile pomeranje visinske
krive bukve u periodu 1964/65 — 1968/69. godine. Uslovljavajući »računsko«
podizanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm i proizašlim pove


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ćanjem tekućeg visinskog prirasta bukve u posmatranom intervalu vremena,
uvedene seče su delimično dovele i do pojave pomeranja visinske krive ove
vrste drveća u periodu posle njihovog izvršenja.


ZAKLJUČCI


Na osnovu analize rezultata istraživanja mogu se izvesti sledeći zaključci:


1. Konstatovana tendencija udaljavanja unutrašnje izgrađenosti jele i
bukve od tipičine prebirne u periodu pre provedenih seča (1954/55 — 1964/65)
može se zapaziti u periodu posle (1964/65 — 1968/69). Konstatovano udaljavanje
unutrašnje izgrađenosti jele i bukve od tipične prebirne u periodu
posle provedenih seča delimično je nastalo i kao posledica »mehaničkog —
računskog« uticaja izvršenih (meliorativnih) seča, jer se većom sečom najtanjih
kategorija stabala smanjilo njihovo relativno učešće u odgovarajućim
linijama raspodele, a povećalo u srednje jakim i jakim.
2. Pojava pomeranja visinskih kriva jele i bukve u periodu pre provedenih
seča nastala je, najverovatnije, samo kao posledica konstatovanog
nagomilavanja debelih i visokih stabala u sastojini i iz toga proizašlog
udaljavanja njihovih struktura od tipične prebirne, odnosno približavanja
strukturi tipičnih jednodobnih sastojma.
3. Konstatovano pomeranje visinskih kriva jele i bukve u periodu posle
provedenih seča, za razliku od perioda pre, uslovljeno je i daljim udaljavanjem
njihovih struktura od tipične prebirne i meliorativnim karakterom
izvršenih seča u istraživanom oglednom polju.
4. Identičnost visinskih kriva jele premera 1964/65. godine, sa i bez
posečenih stabala, ukazuje da uvedene seče «nisu uslovile »računsko« pomeranje
krive ovog premera. Stoga se može zaključiti da je konstatovano pomeranje
visinske krive jele u periodu posle provedenih seča uslovljeno daljim
udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti od (tipične prebirne i proizašlim
povećanjem tekućeg visinskog prirasta ove vrste drveća u posmatranom
intervalu vremena.
5. Konstatovano »računsko« podizanje srednjih visina debljinskih stepetna
iznad 50 cm ukazuje da je i ovaj uzrok delimično uslovio pojavu pomeranja
visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča. Stoga se može
zaključiti da je konstatovano pomeranje visinske krive bukve u periodu
posle provedenih seča uslovljeno daljim udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti
od tipične prebirne, proizašlim povećanjem tekućeg visinskog
prirasta ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena i »računskim«
podizanjem srednjih visina navedenih debljinskih stepena.
6. Zajedničko delovanje konstatovanih uzroka na pojavu pomeranja
visinskih kriva jele i bukve u periodu posle provednih seča uslovilo je i
proizašli odnos u veličinama godišnjih pomeranja u upoređivanim intervalima
vremena, to jest da je veličina godišnjih pomeranja visinskih kriva
jele (pros. 12,5 cm/god.) i bukve (pros. 25,5 cm/god.) u periodu posle provedenih
seča veća od upoređivane u periodu pre (pros. 7,0 cm/god. i pros. 6,6
cm/god.).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 69     <-- 69 -->        PDF

7. Novonastali sastojinski odnosi u periodu posle provedenih seča su
uslovili da je godišnja veličina »ostalog« pomeranja visinske krive bukve
(pros. 18,5 crn/god.) veća od upoređivane u periodu pre ovih seča (pros.
6,6 cm/god.).
Na osnovu izloženog može se zaključiti da su uvedene — meliorativne


— seče u istraživanom oglednom polju SPP II delimično uslovile, povećanjem
tekućeg visinskog prirasta jele i bukve u periodu posle njihovog
izvršenja i »računskim« podizanjem srednjih visina odgovarajućih debljinskih
stepena (kod bukve), konstatovano pomeranje visinskih kriva ovih
vrsta drveća u periodu 1964/65 — 1968/69. godine. (Da li je uticaj uvedenih
seča na pojavu pomeranja visinskih kriva jele i bukve trajnog karaktera ili
je to samo kratkotrajna reakcija na ove seče, pokazaće dalja istraživanja ovog
problema i na većem broju stalnih oglednih polja na Goču).
Pošto u većem delu fakultetske šume Goč — Gvozdac uvedene seče
imaju meliorativni karakter, što je slučaj i u svim našim približno prebirnim
sastojinama koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije
stanje, to se na osnovu ovih istraživanja, kao i nekih koja su u toku,
mogu izvesti sledeći praktični zaključci:


— Konstatovano povećanje tekućeg visinskog prirasta jele i bukve u
periodu posle provedenih seča i »računsko« podizanje srednjih visina odgovarajućih
debljinskih stepena (pri ovim istraživanjima samo kod bukve,
što nije osnov za tvrdnju da do istog ne dolazi i kod jele u drugim sastojinama)
ukazuje i još jednom potvrđuje postavku da je pomeranje visinskih
kriva stalno prisutna pojava u svim našim približno prebirnim sastojinama,
koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije stanje.
— Prisutnost istraživane pojave u svim približno prebirnim sastojinama,
koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije stanje, ukazuje
da se pri svakom novom uređivanju obim dosadašnjih taksacionih radova
neophodno proširi i na visine. To jest, radi bržeg ostvarivanja postavljenih
ciljeva budućeg gazdovanja u svim približno prebirenim sastojinama, odnosno
njihove brže konverzije u ekonomski najoptimalnije stanje, nužno se
nameće potreba što tačnijeg određivanja osnovnih veličina (sadašnje stvarne
zapremine i zapremine u međuvremenu posečenih stabala) na kojima se
zasniva obračun tekućeg zapreminskog prirasta. Stoga bi se konstrukcijom
visinskih kriva pri svim novim uređajnim radovima u ovim približno prebirnim
sastojinama, odnosno uzimanjem u obzir nastalog pomeranja visinskih
kriva u toku proteklog uređajnog razdoblja, izbegao uticaj ove pojave
na nastanak greške pri obračunu tekućeg zapreminskog prirasta, kao i na
ostale negativne posledice koje proizilaze iz netačno određene navedene
veličine.


LITERATURA


1.
As s mann, E. (1953.): »Die Verlagerung der Höhenkurven von Plenterwaldflächen
und ihre Ursachen« — »Allgemeine forst und Jagdzeitung«.
2.
Bankovdć, S. (1971.): »Istraživanje uticaja pomeranja visinske krive u
neizgrađenim prebirnim tipovima na tačnost određivanja zapremine i zapreminskog
prirasta pri primeni kontrolne metode« — magistarski rad, rukopis.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 70     <-- 70 -->        PDF

3.
Bank o vic, S. (1974.): »Pojava i uzroci pomeranja visinskih kriva jele i
bukve u neizgrađenim prebirnim šumama na GOGU« — »Šumarsko«, br. 3/4.,
Beograd.
4.
Flury , Ph. (1933.): »Ueber die Wachtumsverhältnisse des Plenterwaldes« —
— »Mitteilunger der Schweicerischen Ansalt für das Forstliche Versuchwesern«,
XVIII Band H. I.
5.
Leibundgut , H. (1945.): »Walbauliche Untersuchungen über den Aufbau
von Plenterwäldern« — »Miteilungen der Schweicerischen Anstalt für das
fortsliche Versuchwesern«, Heft 1.
6.
Meyer , H. A. (1934.): »Die rechnerischen Grundlage der Kontrollmethoden.
Genauigkeit der stehenden Vorats- und Zuwachskontrolle«, Zürich.
7.
Mile tić, Ž. (1962.): »Planiranje proizvodnih ciljeva pri uređivanju prebirnih
šuma jele — bukve« — »Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu«, br. 26.
8.
Mile tić, Ž. (1950.): »Osnovi uređivanja prebirnih šuma« — knjiga I., Beograd.
9.
Mile tić, Ž. (1951.): »Osnovi uređivanja prebirnih šuma« — knjiga IL, Beograd.
10.
Miloj ko vić, D. (1959.): »Elementi strukture na stalnim oglednim poljima
na Goču i Tari« — umnožena pr/cdavanja sa- seminara »Napredno prebirno
gazdovanje na bazi uređivanja šuma«.
11.
Milo j k ov i ć, D. (1958.): »Istraživanje strukture i zapreminskog prirasta
jednodobnih mešovitih sastojina hrasta lužnjaka i belog graba u šumama
Gornjeg Srema« — »Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu«, br. 15.
12.
Mit scher lieh, G. (1952. »Der Tannen — Fitchten — Buchen) — Plenterwald
« — »Heft 8. der Schriftenreiche der Badischen Forstlichen Versuchsanstalt
«, Freiburg im Breisgau.
13.
Mitschierlich, G (1961.): Ȇber Aufgaben und Methodik der ertragskundliche
Forstwung insbesondere die Anlage und Durchführung langfristigen Versuche
« — »Allgemeine Forstzeitschrift«, No. 4.
14.
Prodan , M. (1949.): »Normalisirung des Plenterwaldes« — »Badische Forstliche
Versuchsanstalt«, Heft 7.
15.
S chef fer, R. (1957.): »Annees d´Application de la Methode du Kontrole«
— »Bulletin de la Societe forestiere«.
16.
Tjurin , A. V. (1945.): »Taksaci lesa«, Moskva.
Zusammenfassung


EIN BEITRAG ZUR UNTERSUCHUNG DES PHÄNOMENS DER VERSCHIEBUNG
DER HÖHENKURVEN DER TANNE UND BUCHE IN NICHTFORMIERTEN
PLENTERWÄLDERN IM GOČ-GEBIRGE


Die Tannen- und Buchenmischbestände im Goč-Gebirge können als ungleichaltrige
nichtevoluierte Bestände vom Charakter eines Urwaldes definiert werden.
Daher stellt die Lage, in der sich dieselben zur Zeit befinden, nur eine Übergangsphase
auf dem Wege ihrer Konversion in die typische Plenterform dar.


Da man nur auf Grund eingehender Analysen die Dynamik der Entwicklung
der Strukturelemente dieser ungleichaltriegen Mischbestände über die Einführung
entsprechender Plenterhiebe entscheiden kann, wurden auf einigen charakteristichen
Dauerversuchsflächen Hiebe — zwecks experimenteller Feststellung ihrer
günstigsten Form für verschiedenartige Bestantstypen — eingeführt.


Der unmittelbare Einfluss der Verschiebung der Höhenkurven auf die
Genauigkeit der Ermitlung des gegenwärtigen wirklichen Volumens, des Volumens
der in der Zwischenzeit eingeschlagenen Stämme sowie des auf denselben berech
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 71     <-- 71 -->        PDF

neten laufenden Volumenzuwachses, weist auf die Rechtfertigung und Notwendigkeit
einer tieferen Untersuchung aller möglichen Ursachen dieses Phänomens in
unseren noch immer nicht formierten Plenterwäldern hin.


Im Hinblick auf die Aufgabe und den (meliorativen) Charakter der eingeführten
Hiebe in einigen Dauerverscuhsflächen drängt sich die Notwendigkeit
einer Untersuchung des Phänomens der Verschiebung der Höhenkurven in der
Periode nach der Durchführung der Hiebe auf. Das heisst, wie und in welchem
Mass die eingeführten (meliorativen) Hiebe das Phänomen der Verschiebung der
Höhenkurven der Tanne und Buche in der Periode nach der Durchführung der
Hiebe beinflussen.


Die Untersuchung des Phänomens der Verschiebung der Höhenkurven der
Tanne und Buche in der Periode vor und nach der eingeführten Hiebe wurden
im Dauerversuchsfeld SPP II im Goč-Gebirge durchgeführt, da darin alle notwendigen
Vorbeidingungen für die Analyse des vorgelegten Arbeitsproblem sind.


Auf Grund der Erwägung der strukturellen Charakteristiken der Tanne und
buche im untersuchten Versuchsfed wurde die Tendenz der Entfernung derer
Strukturen von der typischen Plenterstruktur in den Perioden vor (1954/55-1964/65)
und nach (1964/65-1968/69) der durchgeführten Hiebe festgestellt. Daher wurde
auch die Tendenz der Entfernung des inneren Aufbaus der Tanne und Buche von
der typischen Plenterstruktur festgestellt, d. h. die Annäherung an die Struktur
der typischen gleichaltrigen Bestände als eine der grundsätzlichen Ursachen des
Phänomens der Verschiebung der Höhenkurven derselben in den angeführten Zeitabschnitten.


Wenn auch dises eine grundsätzliche Ursache der entstandenen Verschiebung
der Höhenkurven der Tanne und Buche in den beiden beobachteten Zeitabschnitten
is, hat der meliorative Charakter der eingeführten Hiebe im untersuchten Versuchsfeld
teilweise das analysierte Phänomen in der Periode nach den durchgeführten
Hieben bedingt. Nämlich, bei diesen Untersuchungen wurde festgestellt,
dass die meliorativen Eingriffe im Versuchsfeld SPP II das Phänomen der Verschiebung
der Höhenkurven der Tanne und Buche in der Periode nach deren
Durchführung bedingten, ebenso wie die »rechnerische« Erhebung der Mittelhöhen
der entsprechenden Durchmesserstufen, und die erfolgte Vergrosserung des
laufenden Höhenzuwachses dieser Holzarten im beobachteten Zeitabschnitt bedingten.


Auf Grund dieser Untersuchungen sowie einiger, die im Gange sind, kann
man voraussetzen, dass in allen annähernd Plenterbeständen, die sich in einer
Phase der Konversion in den wirtschaftlich optimalen Zustand befinden — bzw.
in denen in den ersten Phasen die meliorativen Hiebe eingeführt wurden — die
Verschiebung der Höhenkurven ein ständig anwesendes Phänomen ist. Die Anwesenheit
dieses Phänomens in allen annähernd Plenterwäldern weist darauf hin,
dass man bei jeder neuen Einrichtung derselben die entstandene Verschiebung
der Höhenkurven im Laufe der vergangenen Einrichtungsperiode in Betracht ziehen
muss, um den Einfluss dieses Phänomens auf die Entstehung des Fehlers bei der
Berechnung des laufenden Volumenzuwachses zu vermeiden.