DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Svojstva jako oglejenih i glejnih varijeteta mineralno-močvarnih tala,
u šumi Žutica, su veoma srodna. Oba varijeteta tla pojavljuju se u najnižim
predjelima šume žutica, gdje oborinske, poplavne i podzemne vode intenzivno
utječu na svojstva tla. Ovaj je utjecaj naročito izražen kod osrednje
duboke faze >tla glinastog mehaničkog sastava, pa je stoga i stepen zamočvarenosti
osrednje duboke faze tla vrlo velik.


Vanjska morfologija mineralno-močvarnog glejnog tla u šumi Žutici, pod
cenozom Frangulo-Alnetum glutinosae typicum Rauš 71, karakterizirana je
izrazitom nizom.


Tekstura ovih glejnih ili jako oglejenih tala je većinom ilovasto-glinasta
ili glinasta do cea 90—100 cm dubine. Ispod ove dubine nalazimo gline do
100—120 cm. Dublji slojevi tla (od cea 150—360 cm) najčešće su praškasto-
glinaste ilovače.


Reakcija naših tala pod šumama crne johe u žutici ima vrijednosti od
pH 5,6—6,2 u H2O, a u nKCl-u je pH 4,3—4,6. Stepen zasićenosti bazama je
također u saglasnosti sa sadržajem karbonata u tlu. Sadržaj humusa u površinskim
horizontima iznosi oko 5—7 % i sa dubinom ´naglo se smanjuje. Isto
tako sadržaj ukupnog dušika je u gornjim horizontima uglavnom visok.


Tla šuma crne johe u Pokuplju


U pokupskim nizinskim šumama, u izrazitim barama, šuma crne johe
i dugoklasog šaša {Carici elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch, subas.
Iris pseudacorus Glav. 60), razvija se na mineralno-organogenim
močvarnim glejnim tlima.


U -nizama i barama, u kojima je utjecaj poplavnih i podzemnih voda na
ova tla najveći, gdje one dugo stagniraju, dominira poljski jasen — Fraxinus
angustifolia Vahl. Razvija se tada šuma poljskog jasena i kasnog dremovca
s crnom johom — Leucoio-Fraxinetum angustifoliae alnetosum glutinosaeGlav. 59.


Mineralno-organogena močvarna glejna tla, amfihidromorfna (M. Gračanin
, 1969), karakterizirana su u Pokupskim šumama, intezivnim zaglejavanjem
koje počinje već od površine tla. Stoga mineralni dio profila ima
gotovo uvijek karakteristike gleja. Profilna dreniranost ovih tala je slaba ili
vrlo slaba.


Trajna vlažnost ovdje pogoduje razvoju hidrofita i intenzivnoj humizaciji
u površinskim horizontima, pa su tla veoma humozna i sadrže 15—30% humusa
u površinskim horizontima. U profilu tla izmjenjuju se horizonti glinaste
ili praškasto-glinasto-ilovaste teksture. Reakcija tla je kisela i slabo
kisela (pH u nKCl 4,40—6,40) do dubine od cea 80—90 cm. U dubljim horizontima
reakcija je slabo kisela do neutralna ili alkalična. Opskrbljenost fiziološkim
hranivima u površinskim horizontima, uglavnom je osrednja, u
nižim horizontima je veoma slaba.


ZAKLJUČAK


Istraživana su tla pod tipično razvijenim asocijacijama šuma crne johe.
Terenskim pedološkim istraživanjima proučeni su prirodni uvjeti sredine,
kao i morfogeneza tala u područjima šuma crne johe Posavine i Po