DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ŠUMA CRNE JOHE (FRANGULO-ALNETUM GLUTINOSAE RAUŠ 68)
U BAZENU SPAČVA*


Dr ĐURO RAUŠ, Šumarski fakultet Zagreb


Istraživanje šuma crne johe u bazenu Spačva obavili smo po kombiniranoj
metodi Braun-Blanqueta i na (temelju uputstava iz Priručnika za
tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije, Horvat-Horvatić et. al., Zagreb,


zadruge johe nepotpuna i ne mogu ni izdaleka pružiti pravu sliku njezine


1950.
Osnovna asocijacijaje u dvije subasocijacijelaevis Rauš 11.
Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 68
i to: subass. typicum Rauš 11 i subass.
raščlanjena
ulmetosum
TIPIČNA ŠUMA CRNE IOHE S TRUŠLJIKOM
(Frangulo-Alnetum glutinosae typicum Rauš 71)
Literatura:
Horvat , I. (1938.) piše: »Moja su dosadašnja sociološka istraživanja


građe«. Njegova istraživanja crno-johinih šuma odnosila su se na Hrvatsko
Zagorje i okolicu Karlovca.


G 1 a v a č, V. (1960.) je u svojoj disertaciji »Crna joha u posavskoj i podravskoj
Hrvatskoj s ekološkog, biološkog i šumsko-uzgojnog gledišta« dao
iscrpnu monografiju o toj vrsti drveća, ali se podaci većinom odnose na
Podravinu, gdje su sastojine crne johe kompaktnije te pokrivaju veće komplekse.
On je u Posavini postavio svoje plohe za istraživanje samo u šumarijama
Lekenik, Sisak i Lipovljani. Prema tome, njegovim radom nije obuhvaćena
čitava Posavina.


Glavač , V. (1962.) u svom radu »Osnovno fitocenonloško raščlanjenje
nizinskih šuma u Posavini« ne spominje zajednice koje tvori crna joha u
Posavini. Mi smatramo da su one i te kako značajne, pa zaslužuju da se o
njima piše i da ih se pravilno razvrsta u fitocenološke jedinice kamo spadaju.


Teškoće su razumljive, ako se drži na umu da ta vrst drveća ima vrlo
veliki areal rasprostranjenosti i da živi pod dosta različitim uvjetima.


Fu´karek , P. et al. (1963.) opisali su šumu crne johe u donjem toku
rijeke Lepenice, no ostavili su joj naziv po Horvatu , I. (1938.) (Caricibrizoidis-Alnetum Ht. 38), jer je tamo samo fragmentarno razvijena, pa nije
pokazala svoj potpuni sastav, da bi se mogle utvrditi eventualne razlike.


Referat priređen za IV KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE, Sarajevo, 1974.