DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 19     <-- 19 -->        PDF

POJEDNOSTAVNJENA STIMULATIVNA RASPODJELA
U ŠUMSKOMPRIVREDNOJ ORGANIZACIJI
NA TEMELJU IZJEDNAČAVANJA UVJETA PRIVREĐIVANJA*


Prof. Dr BRANKO KRALJIĆ — Zagreb,
Katedra za ekonomiku šumarstva i drvne industrije,
Šumarski fakultet — Zagreb


UVOD


U svojoj metodološkoj studiji »NAČELA RASPODJELE U ŠUMARSTVU«,
Zagreb 1971. — prikazali smo odnosnu problematiku. Pri tome smo odvojeno
prikazali kako bi trebalo postupati po pojedinoj financijskoj posljedici pojedinog
uzroka koji je karaktera objektivnog, subjektivnog ili mješovitog s obzirom
na utjecaj od strane radnog kolektiva radne jedinice. Pored toga obuhvatili
smo odnosnu problematiku djelatnosti šumskoga gospodarenja (proizvodnje
drva na panju i iskorišćivanja šuma), dakle odnosa na relaciji šumarije—
šumsko privredno područje (šumsko gospodarstvo), a zatim odnosa
drugih djelatnost (pomoćne, sporedne i nešumarske), dalkle drugih organizacionih
jedinica i šumskog gospodarstva (kao cjeline). Napokon smo obuhvatili
niz detalja koji se odnose na tu problematiku. Sve to traži znatno predznanje
iz Ekonomike šumskoga gospodarenja pa i Političke ekonomije, a pri
provedbi i znatan stupanj savršenosti poslovanja osobito računovodstvene
službe (knjigovodstva).


S obzirom na konkretne uvjete i mogućnosti naših šumsko-privrednih
organizacija i kadrova u šumarstvu — pokazalo se je da u prvo vrijeme ne će
biti dovoljno objaviti samo odnosna provedbena uputstva (kako je to bilo
predviđeno u navedenom djelu), nego da će biti potrebno predložiti pojednostavnjenu
metodiku s pojednostavnjenim provedbenim uputstvom. Potonja
metodika i potonje uputstvo trebaju biti tako jednostavni i jasni svakome —
da se uzmognu relativno lako provesti u našoj praksi. Pri tome će biti potrebno
žrtvovati nešto točnosti i konsekventnosti i zadovoljiti se pravilnim
odvajanjem glavnih financijskih posljedica nejednakih uvjeta privređivanja
u šumarstvu.


U produžetku ovog napisa pokušat ćemo prikazati potonju pojednostavnjenu
metodiku stimulativne raspodjele u šumarstvu.


* Ovaj rad je izrađen prema narudžbi i uz financiranje Sindikata radnika industrije
i rudarstva Hrvatske — Predsjedništvo. On je prikazan prilikom Savjetovanja
održanog u povodu proslave 25-godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu 23. 10. 1974.
Primljeno 11. 4. 1975. godine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 20     <-- 20 -->        PDF

STIMULATIVNA RASPODJELA I IZJEDNAČENJE UVJETA
PRIVREĐIVANJA U SUMSKO-PRIVREDNOJ ORGANIZACIJI


Raspodjela (unutrašnja) u šumsko-privrednoj organizaciji treba biti (kao
i u drugim granama djelatnosti) stimulativna, tj. ovisiti samo o onim uzrocima
na koje radni kolektiv radne jedinice može subjektivno utjecati. Prema
tome, putem unutrašnje raspodjele radnom kolektivu radne jedinice ima
pripasti izvanplanska razlika između planskih objektivnih »cijena proizvodnje
« (troškovi plus npr. 6% u ime redovnog odvajanja u fondove) i faktičnih
»troškova« (s gledišta poduzeća /a ne društva/). Ta izvanplanska razlika posljedica
je umješnosti, vještine i zalaganja radnog kolektiva radne jedinice
te njegova ovladavanja novom mehanizacijom.


Pri tome planski objektivni troškovi se temelje:na konkretnim uvjetima;

na (tehničkim) radnim normama, odnosno normativima;

na realnim planskim cijenama i tarifama ukalkuliranih osobnih dohodaka
u momentu planske kalkulacije;

na, u momentu planske kalkulacije, raspoloživom oruđu za rad.
Prema tome, ti planski objektivni troškovi vode računa o plodnosti proizvodnje
drva na panju, o položaju prema tržištu posječene drvne mase u iskorišćivanju
šuma, o terenskim prilikama i nužnim vrstama i intenzivnostima
sječe drvne mase u iskorišćivanju šuma, o zatečenoj mehanizaciji u momentu
planske kalkulacije. To znači da oni vode računa o svemu — osim o
subjektivnoj umješnosti, vještini i zalaganju radnog kolektiva radne jedinice
te njegovu ovladavanju novom mehanizacijom; ukratko, oni vode računa o
objektivnim i mješovitim uvjetima privređivanja! Financijske posljedice tih
objektivnih uvjeta privređivanja — treba odvojiti od raspodjele radnom kolektivu
radne jedinice! Analogno treba odvojiti financijske posljedice objektivne
komponente mješovitih uvjeta privređivanja od raspodjele radnom kolektivu
radne jedinice! Time će se radnom kolektivu radne jedinice raspodijeliti
samo navedena izvanplanska razlika i (preostala) subjektivna komponenta
mješovitih uvjeta privređivanja — a to znači, stimulativno, samo ono
što ovisi o subjektivnom utjecanju samog radnog kolektiva radne jedinice!


Navedena izvanplanska razlika obuhvaća sve financijske posljedice naknadne
(iza momenta planskih kalkulacija) mehanizacije, racionalizacije, ukratko
— veće proizvodnosti rada (od razine postignute prije momenta planskih
kalkulacija) postignute putem bolje umješnosti, vještine i zalaganja radnog
kolektiva radne jedinice te putem njegova ovladavanja novom mehanizacijom.


Navedena subjektivna komponenta mješovitih uvjeta privređivanja obuhvaća
stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih troškova ukupnog
šumskog transporta« (analogna diferencijalnim zemljišnim rentama položaja),
stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih troškova za
reprodukciju posječenog drva na panju« (analogna diferencijalnim zemljišnim
rentama plodnosti), stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih
troškova sječe i izrade drvnih sortimenata« (analogna diferencijalnim
zemljišnim rentama /plodnosti i položaja/). Budući da dolazi do različitog organskog
sastava sredstava, a u njima onih oruđa za rad koja je financirala
radna jedinica, i to pri radovima ukupnog šumskog transporta, reprodukcije
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 21     <-- 21 -->        PDF

posječenog drva na panju (uzgajanja šuma) i sječe i izrade drvnih sortimenata
— to tehnikom računanja troškova u svima navedenim postocima uključeni
su i stanoviti postoci »planske objektivne razlike jediničnih troškova
rada zbog različite mehaniziranosti« (različitog organskog sastava sredstava,
i to u momentu planske kalkulacije).


Te »stanovite postotke« teško je objektivno izračunati tako da se odnose
samo na subjektivnu komponentu, a da ne obuhvaćaju objektivnu komponentu,
koja je rezultat prirodnih uvjeta i zatečenih investicija cjeline šumskog
gospodarstva ili društva. Predlažemo da se kao konvencija usvoji, da se
ti »stanoviti postoci« — kao maksimalni — izračunavaju tako da se vlastite
investicije radnog kolektiva radne jedinice (iz njegovih sredstava ili njegova
bankovnog kredita, revalorizirane) stave u postotni odnos prema ukupnoj (revaloriziranoj)
nabavnoj vrijednosti odnosnih sredstava. Tako izračunate maksimalne
iznose treba još reducirati, vodeći računa o utjecanju čisto prirodnih
uvjeta.


Pri postotku pi radi se o investicijama za šumske komunikacije, ali i za
sama transportna sredstva. Pri postotku p2 radi se o investicijama koje predstavljaju
(intenzivnu ili ekstenzivnu) proširenu biološku reprodukciju drva,
tj. za šumske melioracije (u šumsko tlo ili šumske sastojine) i pošumljivanja
i si., ali uključuju i nabavke odnosne opreme. Pri postotku p3 radi se o investicijama
za nabavke odnosne opreme (motorne pile i dr.).


Postotak pi bit će relativno mali, jer na troškove transporta objektivno
snažno djeluju prirodni uvjeti i šumske komunikacije kojih izgradnju nije
financirao radni kolektiv radne jedinice; iznos na koji se primjenjuje taj postotak
može, naprotiv, biti razmjerno veliki. Postotak p2 bit će vrlo mali, jer
je vrijednost (reprodukciona) današnjih šuma golema a u njih investirani
minuli rad u pravilu malen (a često za dalju prošlost i neevidentiran). Postotak
p3 bit će relativno visok, jer je oprema za sječu i izradu drvnih sortimenata
relativno kratkotrajna pa je nabavljena pretežno sredstvima radnog kolektiva
radne jedinice; ipak, ne smije se zaboraviti da ovdje imaju snažni
utjecaj prirodni faktori (stanište, vrst drveća); iznos na koji se primjenjuje
taj postotak razmjerno je mali.


Postoci, koji su komplementarni navedenima, tj. (100 — pi), (100 — p2)
i (100 — pa), odnose se na preostale objektivne komponente mješovitih uvjeta
privređivanja — koje ne trebaju ulaziti u unutrašnju raspodjelu radnim kolektivima
radnih jedinica.


Što da se čini, ako se proizvodnja ostvari pod bitno drukčijim uvjetimanego li što je bila predviđena financijskim planom? To se može dogoditi uslijed
nepredviđenih poplava, snijega, kiša, kalamiteta, i si. U takvim slučajevima
treba sastaviti rebalans financijskog plana... Razlika prvotnog i rebalansiranog
financijskog plana smatra se da je objektivnog karaktera, pa ide
u korist odnosno na teret cjeline šumskog privrednog područja, tj. šumskog
gospodarstva. Dakle, samo razlika rebalansiranog plana i faktičnog ostvarenja
smatra se da je subjektivnog karaktera, pa ide u korist odnosno na teret
samog radnog kolektiva radne jedinice (šumarije).


Kako pak stoji s promjenama privrednih propisa, mjera i instrumenata
(zakonske obaveze, pa i ugovorne obaveze)? Navedene promjene treba posebno
odvojiti računanjem, jer se smatra da su objektivnog karaktera, pa se
obračunavaju u korist odnosno na teret cjeline privredne organizacije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 22     <-- 22 -->        PDF

A kako stoji s devalvacijom dinara? Devalvacija dinara uzrokuje — barem
u načelu — povišenje ukupnog prihoda i sviju njegovih česti (i troškova),
pa predlažemo da se, zbog jednostavnosti, posebno ne izdvajaju njezine razlike.
Ipak, doklegod su cijene šumskih drvnih proizvoda plafonirane — izuzetno
treba npr. poskupljenje repromaterijala i stranih usluga odvojiti računanjem,
jer se smatra da je objektivnog karaktera, pa se obračunava na teret
cjeline privredne organizacije. (Financijske posljedice eventualnog izigravanja
plafoniranih cijena putem lažnog mijenjanja asortimana prodanih šumskih
drvnih proizvoda — samom tehnikom računanja (vidi toč. 1. slijedećeg
poglavlja) idu u korist cjeline privredne organizacije; to pak znači da ne idu
u korist osobnih dohodaka radnih kolektiva šumarija.)


Iz svega što smo naveli — vidi se kako smo financijski izjednačili uvjeteprivređivanja za sve radne jedinice koje se bave glavnim djelatnostima šumsko-
privredne organizacije (šumarije). Na opisani način — one imaju isti financijski
start. One mogu putem unutrašnje raspodjele više privrijediti —
ako posluju bolje od predviđenog financijskim planom i ako barem dijelom
autofinanciraju šumske građevine, biološka ulaganja i nabavke opreme za
ukupni šumski transport, biološku reprodukciju drva te sječu i izradu drvnih
sortimenata.


TEHNIKA STIMULATIVNE RASPODJELE


1) Općenito: od ukupnog prihoda mase realizacije djelatnosti iskorišćivanja
šuma odbiju se najprije planska objektivna »cijena proizvodnje« (te iste)
mase realizacije djelatnosti iskorišćivanja šuma (bez troška sirovine) a zatim
planska objektivna »cijena proizvodnje« mase realizacije djelatnosti proizvodnje
drva na panju, odnosno mase proizvodnje djelatnosti proizvodnje drva na
panju ako masa realizacije ima manju vrijednost od mase proizvodnje (drvnog
prirasta). Navedene »cijene proizvodnje« obuhvaćaju odnosne: materijalne
troškove, zakonske obaveze, ugovorne obaveze, ostale materijalne izdatke i
ukalkulirane osobne dohotke te npr. 6% na sve te navedene »troškove« uime
redovnog odvajanja u fondove. Ostatak predstavlja plansko objektivno (zbog
takvih »cijena proizvodnje« i prodajnih cijena mase realizacije) potencijalnoodvajanje u fondove privredne organizacije.


Pri tome radnici na svima šumarijama istog šumskog privrednog područja
(šumskog gospodarstva, eventualno i privredne organizacije), na temelju
međusobnog samoupravnog sporazuma šumarija, trebaju imati startne tj.
ukalkulirane osobne dohotke istog nivoa.


Za cjelinu šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva) to potencijalno
odvajanje u fondove privredne organizacije ne smije imati negativni
predznak — jer bi to bilo u suprotnosti s pojmom šumskog privrednog
područja, koje mora, prema zakonskim propisima, osiguravati autofinanciranje
investicija.


Računanje potencijalnog odvajanja u fondove privredne organizacije treba
izvršiti i za svaku pojedinu šumariju. Jedna od njih imat će najgore uvjete
privređivanja, tj. najmanji pozitivni postotak od njezina ukupnog prihoda
otpast će na njezino potencijalno odvajanje u fondove privredne organizacije
(odnosno najveći negativni postotak otpast će na višak planske objektivne
»cijene proizvodnje« iznad njezina ukupnog prihoda). Ako je kod nje, a možda
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 23     <-- 23 -->        PDF

i kod koje druge šumarije, planska objektivna »cijena proizvodnje« viša od
ukupnog prihoda — trebaju im druge šumarije naknaditi te viškove; to će one
učiniti proporcionalno svojim potencijalnim odvajanjima u fondove privredne
organizacije.


Preostala potencijalna odvajanja u fondove privredne organizacije šumarije
ipak još ne mogu centralizirati u zajedničke fondove privredne organizacije
— jer od njih moraju još odbiti subjektivne komponente financijskih
posljedica mješovitih uzroka. To ćemo opisati pod toč. 2).


2) a) Po šumarijama treba izračunati prosječne planske objektivne troškove
ukupnog šumskog transporta (uključeni utovari, istvovari, pretovari)
po toni. Jedna od šumarija imat će te troškove najviše (uz najnepovoljnije
uvjete ukupnog šumskog transporta). S ozbirom na nju — druge će šumarije
ostvariti manje ili veće razlike planskih objektivnih troškova ukupnog šumskog
transporta po toni, pa i ukupno za sve tone njihovih realiziranih proizvoda
iskorišćivanja šuma. Od takve razlike za sve tone njezinih realiziranih
proizvoda iskorišćivanja šuma, svaka će šumarija zadržati za sebe njezinih
pi postotaka, a preostalih (100 — pi) njezinih postotaka ustupit će cjelini
šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva), odnosno kao faktično
odvajanje u fondove privredne organizacije. U toj su se stavci dakle odvojile
razlike analogne diferencijalnim zemljišnim rentama položaja pa i posljedice
različitog organskog sastava sredstava koja služe transportu (posljedice različitog
stupnja mehanizacije ukupnog šumskog transporta).


b) Zatim treba po šumarijama izračunati prosječne planske objektivnetroškove za reprodukciju njezina posječenog drva na panju po jedinicamasortimenata njihovih sječa. Jedna od šumarija imat će te troškove najviše (uz
najnepovoljnije uvjete proizvodnje drva na panju). S obzirom na nju — druge
će šumarije ostvariti manje ili veće razlike objektivnih planskih troškova proizvodnje
drva na panju po jedinicama sortimenata, pa i ukupno za sve Sortimente
posječene drvne mase. Od takve razlike za ukupnu posječenu drvnu
masu, svaka će šumarija zadržati za sebe njezinih p* postotaka, a preostalih
(100 — p») njezinih postotaka ustupit će cjelini šumskog privrednog područja
(šumskog gospodarstva), odnosno kao faktično odvajanje u fondove privredneorganizacije. Napominjemo, da će svaka šumarija svoje prosječne planske
objektivne troškove za reprodukciju njezina posječenog drva na panju
po jedinicama sortimenata njezinih sječa — iskalkulirati prema posebnom
našem uputstvu. To će učiniti tako da redovne troškove proizvodnje godišnjeg
drvnog prirasta raspodijeli na jedinice sortimenata svoje godišnje
proizvodnje (drvnog prirasta), odnosno realizacije (sjeone drvne mase) ako
je potonja po vrijednosti manja. Tu će raspodjelu obaviti proporcionalno
šumskim taksama najnepovoljnijeg razreda planskih objektivnih troškova
ukupnog šumskog transporta koje su još uvijek pozitivne (te kalkulacione
ključeve taksativno ćemo navesti u navedenom uputstvu). U toj su se stavci
dakle odvojile razlike analogne diferencijalnim zemljišnim rentama plodnosti
pa i posljedice različitog organskog sastava sredstava koje služe biološkoj
reprodukciji drva (šumskim melioracijama, pošumljivanjima i si.).


c) Napokon treba po šumarijama izračunati prosječne planske objektivnetroškove sječe i izrade drvnih sortimenata iskorišćivanja šuma po jedinicamaproizvoda. Jedna od šumarija imat će te troškove najviše (uz najnepovoljnije
uvjete sječe i izrade drva). S obzirom na nju — druge će šumarije ostvariti
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 24     <-- 24 -->        PDF

manje ili veće razlike planskih objektivnih troškova sječe i izrade po jedinicama
sortimenata, pa i ukupno za sve Sortimente posječene drvne mase (realizacije).
Od takve razlike za ukupnu posječenu drvnu masu, svaka će šumarija
zadržati za sebe njezinih p3 postotaka, a preostalih (100 — p3) njezinih postotaka
ustupit će cjelini šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva),
odnosno kao faktično odvajanje u fondove privredne organizacije. U
toj su se stavci dakle odvojile razlike analogne diferencijalnim zemljišnim
rentama (plodnosti i položaja) pa i posljedice različitog organskog sastava
sredstava koja služe sječi i izradi drva (posljedice različitog stupnja mehanizacije
sječe i izrade drva).


Pošto su šumarije od potencijalnih odvajanja u fondove privredne
organizacije odbile svoje subjektivne komponente financijskih posljedica
uzroka mješovitog karaktera — primjenom postotaka pi, p2 i p3, opisanom
pod toč. 2) a), b), c) — utvrdile su svoja faktična odvajanja u fondove
privredne organizacije. Njihove pak navedene subjektivne komponente kada
sumiraju sa njihovim ukalkuliranim osobnim dohocima — izračunavaju prve
dijelove njihovih dohodaka (netto produkata) subjektivnog karaktera. Na te
svoje dijelove dohodaka trebaju tada primijeniti odnosni planski postotak


— i podijeliti ih na planske dijelove vlastitih osobnih dohodaka i planske dijelove
ulaganja u vlastite fondove; ti su dijelovi subjektivnog i planskog karaktera.
3) Izvanplanske razlike planskih objektivnih »cijena proizvodnje« i faktičnih
»troškova«, obračunatih na mase realizacije odnosno na mase proizvodnje
(ako masa realizacije ima manju vrijednost od mase proizvodnje) djelatnosti
proizvodnje drva na panju i na mase realizacije proizvoda iskorišćivanja
šuma — ostaju u cijelosti šumarijama kao drugi dijelovi njihovih dohodaka
(netto produkata) subjektivnog karaktera, jer su odraz umješnosti,
vještine i zalaganja njihovih radnih kolektiva. U pravilu, same razlike planskih
objektivnih i faktičnih troškova — kao žestoki stimulans — pripajaju
se u cijelosti dijelovima vlastitih osobnih dohodaka šumarija, a redovna ulaganja
u fondove u cijelosti pripajaju se dijelovima ulaganja u vlastite fondove
šumarija (iz prethodne stavke). Ali, prema ograničenim osobnim dohocima
po samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima, čitave izvanplanske
razlike mogu se i pripojiti dohocima (netto produktima) subjektivnog karaktera
šumarija (iz prethodne stavke), pa primjenom odnosnog planskog postotka
zajednički podijeliti na dijelove vlastitih osobnih dohodaka šumarija
i dijelove ulaganja u vlastite fondove šumarija; ti dijelovi tada ostaju subjektivnog
karaktera, ali su pored planskog i faktičnog karaktera. Navedene izvanplanske
razlike uključuju i ovladavanje novom mehanizacijom — bez obzira
da li je nabavljena vlastitim sredstvima ili posuđenim sredstvima šumarije
ili sredstvima preraspodijeljenim od strane cjeline privredne organizacije.


TEHNIKA PRERASPODJELE FAKTIČNIH ODVAJANJA U FONDOVE
PRIVREDNE ORGANIZACIJE — ŠUMARIJAMA


Budući da je faktično odvajanje u fondove privredne organizacije rezultat
objektivnih uvjeta privređivanja, predlažemo da se ono najprije koncentrira
u cjelini šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva), odnosno
privredne organizacije, a zatim na temelju financijski izbalanciranih per
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 25     <-- 25 -->        PDF

spektivnih planova razvitka i samoupravnih sporazuma šumarija decentralizira,
tj. preraspodijeli pojedinim šumarijama uime:


novih investicija za šumske komunikacije,


novih investicija za zgrade,


novih investicija za opremu (mehanizaciju),


novih investicija za dugoročne nasade,


novih investicija za ostale biološke oblike proširene reprodukcije drva,


ulaganja u poslovni fond (obrtna sredstva),


ulaganja u rezervni fond,


ulaganja u fond zajedničke potrošnje,


i dr.


Svaka šumarija tim sredstvima dodaje sredstva svoje amortizacije i svojih
fondova (sa sredstvima subjektivnog karaktera). Pretežni dio sredstava
subjektivnog karaktera šumarije, izvan onih za osobne dohotke, trebao bi u
pravilu biti namijenjen sitnijoj mehanizaciji, obrtnim sredstvima i fondu zajedničke
potrošnje.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Svima šumarijama, pa i onoj s najgorim uvjetima privređivanja (toč. 1),
koje imaju plansku objektivnu »cijenu proizvodnje« višu od ukupnog
prihoda — druge šumarije trebaju naknaditi te viškove. Prema tome, takve
šumarije nemaju potencijalnog odvajanja u fondove privredne organizacije
niti primjene njihovih postotaka pi, p2 i p3 (toč. 2). U takvu slučaju za
šumariju koja ima najgore uvjete privređivanja — treba izračunati planske
objektivne troškove ukupnog šumskog transporta po toni, polazeći od ukupnih
planskih objektivnih troškova ukupnog šumskog transporta realiziranih
proizvoda iskorišćivanja šuma smanjenih za primljenu dotaciju od drugih
šumarija. To znači, u takvu slučaju treba poći pri računanju od maksimalnog
iznosa koji u tu svrhu toleriraju tržišne cijene, odnosno ukupni prihod.


Primjena postotaka pi, p2 i ps stimulira što racionalnije rentovno gospodarenje,
koncentraciju sječa, mehanizaciju radova i autofinanciranje investicija
od strane samih šumarija.


U ovom radu hotimično smo zanemarili, pa i prekršili, načelo uporedivosti
prihoda i troškova. To smo učinili dva puta: prvi put u toč. 1 stavka
1 pri opisu deduktivne kalkulacije »planski objektivnog potencijalnog
odvajanja u fondove privredne organizacije«; drugi put u toč. 2b pri
opisu kalkulacije »prosječnih planskih objektivnih troškova za reprodukciju
posječenog drva na panju po jedinicama sortimenata njihovih sječa«. U tim
stavkama — ako je masa realizacije po vrijednosti manja od mase proizvodnje
— suprotstavljaju se prihodi i troškovi dviju različitih masa, tj. mase
realizacije i mase proizvodnje. Time se dobiju kalkulaciono iskvareni podaci
(tzv. lažne diferencijalne zemljišne rente plodnosti) ali se stimulativna raspodjela
ipak ostvaruje a ostaje jednostavna. To stoga što pri takvu računanju
može otpasti odvojeno računanje financijskih razlika do kojih dolazi zbog
razlikovanja drvnog prinosa (realizacije proizvodnje drva na panju) i drvnog
prirasta (proizvodnje drva na panju) a može otpasti i potreba momentalnog


427
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 26     <-- 26 -->        PDF

osnivanja posebnog općedruštvenog fonda namijenjenog isplaćivanju ekvivalenta
onim šumskim gospodarstvima koja manje sijeku nego li proizvode
drva na panju. (Usporedi navode u našoj metodološkoj studiji navedenoj u
Uvodu ovog rada.)


U ovom radu nismo ništa posebno naveli za raspodjelu u pomoćnim, sporednim
i nešumarskim djelatnostima šumsko-privredne organizacije. U njihovim
radnim jedinicama ne smije dolaziti do prelijevanja dohotka ni do
bespovratnih beskamatnih unutrašnjih davanja sredstava.


U ovom radu nismo ništa posebno naveli ni o raspodjeli grupama radnika
koji obavljaju zajedničke službe u šumarijama i direkcijama šumskih
gospodarstava, odnosno radne organizacije (OOUR, OUR, SOUR). 0 njima
važe navodi u našem radu navedenom u Uvodu ovog rada.


Isto važi za tehniku raspodjele na pojedine radnike, koja je obrađena na
detaljan način u posebnom našem radu (4), odnosno u četvrtom prilogu našeg
rada koji smo naveli u Uvodu ovog rada.


O svemu tome i drugim detaljima nismo ovdje hotimično ništa naveli
nego smo se ograničili na glavnu problematiku raspodjele u glavnim djelatnostima
šumsko-privredne organizacije.


Na koncu ističemo:


— Moguće je stimulativnu raspodjelu analognu opisanoj u ovom radu
provesti i s obzirom na troškove uz najgore uvjete privređivanja u jednoj šumsko-
privrednoj organizaciji stanovitog bazena, u par šumsko-privrednih organizacija
stanovite republike, u nekoliko šumsko-privrednih organizacija federacije
(dobiju se razlike najbliže diferencijalnim zemljišnim rentama) — ili
s obzirom na troškove uz prosječne uvjete privređivanja u jednoj šumsko-
privrednoj organizaciji, u svima šumsko-privrednim organizacijama stanovitog
bazena, stanovite republike, federacije (dobiju se razlike karaktera planskih
ekstra-dobitaka odnosno ekstra-gubitaka).
— U ovom radu u načelu nismo organizaciono konkretizirali nazive iz
tzv. amandmana i Ustava (OOUR, OUR, SOUR) jer ta problematika nije još
jednodušno riješena u Jugoslaviji, pa je predmet obrade u posebnom našem
radu.
— Umjesto »djelatnosti šumsko-kulturnih radova« i tzv. »amortizacije
šuma« u ovom radu uzeli smo »djelatnost proizvodnje drva na panju« i »financijske
normative za reprodukciju posječenog drva« (suglasno s našim
prijedlozima, 5).
— Ukoliko se uzmu u obzir financijski propisi koji su još uvijek na snazi,
a to znači »djelatnost šumskokulturnih radova« i tzv. »amortizacija šuma« —
otpada sve ono što smo naveli za »djelatnost proizvodnje drva na panju« i
»financijske normative za reprodukciju posječenog drva«, a to znači i ono
u vezi s postotkom p2. U tom slučaju, planska objektivna »cijena proizvodnje«
djelatnosti šumskokulturnih radova (poželjno verificiranih kolaudacijama)
financira se iz tzv. amortizacije šuma, koja predstavlja posebni rashod djelatnosti
iskorišćivanja šuma. Ta planska objektivna »cijena proizvodnje« šumskokulturnih
radova postaje (interna) tržišna cijena djelatnosti šumskokulturnih
radova — pa radnici te djelatnosti mogu ostvariti, prema odnosnim
faktičnim troškovima tih radova, samo odnosnu izvanplansku razliku kao svoj
dohodak (netto produkt) subjektivnog karaktera. S naslova te djelatnosti ne428
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ma nikakvog potencijalnog odnosno faktičnog odvajanja u fondove privredne
organizacije, koje bi bilo objektivnog karaktera — niti vođenja računa o drvnom
prirastu, drvnom prinosu odnosno sječnoj drvnoj masi.


— Navodi u ovom radu odnose se na šumsko-privredne organizacije tipa
koji je uvriježen u SR Hrvatskoj; tu se šumarije bave proizvodnjom drva na
panju i iskorišćivanjem šuma (radne jedinice mješovitog tipa, 1). Za šumsko-
privredne organizacije drugih tipova razmjerno je lako modificirati našu koncepciju,
opisanu u ovom radu.
Nadamo se da smo svime time dovoljno istakli najvažnije i jasno izložili
novu koncepciju.
Pošto se ta koncepcija podvrgne diskusiji, u takvu ili izmijenjenu obliku
prihvati — potrebno je za nju izraditi jasno provedbeno uputstvo.


LITERATURA


1.
Kralji ć B.: »Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji«, Šum. list,
9/10, 1967, str. 374—387.
2.
Kralji ć B.: »Stimulativna unutrašnja raspodjela dohotka na radne jedinice
u šumsko-privrednoj organizaciji«, Šum. list, 11/12, 1967, str. 433—451.
3.
Kralji ć B.: »Stimulativna raspodjela dohotka na obračunske jedinice i ličnih
dohodaka na obračunska mjesta u šumsko-privrednoj organizaciji«, Nar. šumar,
5/6, 1968, str. 247—264.
4.
Kralji ć B.: »Stimulativna raspodjela ličnih dohodaka na pojedine radnike u
šumsko-privrednoj organizaciji«, Nar. šumar, 8/9, 1969, str. 409—420.
5.
Kralji ć B.: »Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva«, Šum. list,
3/4, 1969, str. 114—125.
6.
Kralji ć B.: »Najprikladniji sintetski pokazatelj vrijednosti drva na panju u
svrhu bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju«, Šum. list, 7/8, 1969, str.
270—280.
7.
Kralji ć B.: »Načela raspodjele u šumarstvu«, Zavod za istraživanje u šumarstvu
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1971. II izdanje (ofset).
Zusammenfassung


VEREINFACHTE STIMULATIVE VERTEILUNG IN DER FORSTWIRTSCHAFTSORGANISATION
AUF GRUND DER AUSGLEICHUNG DER ERWERBSBEDINGUNGEN


Die vorliegende Abhandlung stellt eine neue, vereinfachte Konzeption der Verteilung
des Einkommens in den Haupttätigkeitsbereichen einer Forstwirtschaftsorganisation
dar, die sich auf die methodologische Studie desselben Autors unter
dem Titel »Prinzipien der Verteilung des Einkommens in der Forstwirtschaft« (Zagreb
1971) stützt.


— Den Arbeitseinheiten (Forstbetrieben) soll derjenige Teil des Einkommens
zur Verteilung (auf die persönliche Einkommen und Fonds) zufallen, welcher vom
subjektive n Charakter ist, d. h. welcher das Ergebnis des Fachkönnens, der
Geschicklichkeit und der Aufopferung der Arbeitskollektive ist, und welcher Teil
durch die Beherrschung der neuen Mechanisation seitens derselben Kollektive entstanden
ist. Dieser Teil wird so zugewiesen, dass man von den geplanten objektiven
»Produktionspreis« die faktischen »Kosten« abzieht, und zwar die Kosten der Realisationsmasse
des Tätigkeitsbereiches der Rohholzaufbereitung, sowie die Kosten
des Tätigkeitsbereiches der Rohholzerzeugung, bzw. der Masse der Produktion der
Rohholzerzeugung, wenn die Realisationsmasse dieses Tätigkeitsbereiches einen
kleineren Wert als die Produktion des Holzzuwaschses darstellt. Dabei werden vom


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Autor die geplanten objektiven Kosten, der »Produktionspreis« und die »Kosten«
genau definiert. Dieser Teil des Einkommens soll natürlich in der Regel an die
Arbeitseinheiten als ihre persönliche Einkommen (als Überschuss an den eingekalkulierten
persönlichen Einkommen) und als regelsmässige Einlagen in ihre
Fonds, verteilt werden.


Ausserdem soll den Arbeitseinheiten (Forstbetrieben) noch derjenige Teil des
Einkommens zur Verteilung (auf die persönliche Einkommens und Fonds) zufallen,
der die subjektive Komponente finanzieller Folgen von Ursachen gemischte
(subjektiven und objektiven) Charakters darstellt. Diese subjektive Komponente
ist die Folge der Selbstfinanzierung der Investionen in dem Gesamtwaldtransport,
in die erweiterte biologische Reproduktion der Holzmasse, sowie in den
Einschlag und in die Aufarbeitung der Rohholzsorten der Forstnutzung.


Diesen Teil berechnet man auf die Weise, dass man das folgende nimmt:
die pi-Prozente von der Differenz zwischen den geplanten objektiven Kosten
des Gesamtwaldtransports der realisierten Einschlagsmenge des einzelnen Forstbetriebes
und denselben Kosten berechnet nach den durchschnittlichen Kosten per
Tonne der Rohholzsorten des Forstbetriebes, welcher den Transport unter ungünstigsten
Verhältnissen innerhalb der Forstwirtschaftsorganisation verrichtet,
die p»-Prozente von der Differenz zwischen den geplanten objektiven Kosten
für die biologische Reproduktion des eingeschlagenen (realisierten) Holzes des
einzelnen Forstbetriebes und denselben Kosten berechnet nach den durchschnittlichen
Kosten per Einheit der realisierten Rohholzsorten des Forstbetriebes, welcher
die Produktion unter ungustigsten Verhältnissen innerhalb der Forstwirtschaftsorganisation
verrichtet,


die p3-Prozente von der Differenz zwischen den geplanten objektiven Kosten
für den Einschlag und die Aufarbeitung der Rohholzsorten des einzelnen Forstbetriebes
und denselben Kosten berechnet nach den durchschnittlichen Kosten per
Einheit der realisierten Rohholzsorten des Forstbetriebes, welcher diese Arbeiten
unter ungünstigsten Verhältnissen in der Forstwirtschaftsorganisation verrichtet.


Diese, maximalen, Prozente werden so berechnet, dass man die diesbezüglichen
eigenen Investitionen des Arbeitskollektivs der Arbeitseinheit (aus dessen Mitteln
oder dessen Bankkredit, revalorisiert) in ein prozentuelles Verhältnis gegenüber
dem gesamten (revalorisierten) Anschaffungswert der diesbezüglischen Mittel setzt.
Die so berechneten maximalen Beträge sollen noch reduziert werden, indem man
dabei den Einfluss der rein natürlichen Bedingungen berücksichtigt.


— Der Gesamtheit der Forstwirtschaftsorganisation sollen die übrigen Teile
des Einkommens zur Verteilung zufallen, die vom objektive n Charakter mit
Rücksicht auf die Arbeitskollektive der Arbeitseinheiten (Forstbetriebe) sind. Diese
Teile werden, gemäss dem Entwicklungsplan — der durch ein Selbstverwaltungs-
Einvernehmen zwischen den Forstbetrieben angenommen wurde — weiter an die
einzelnen Arbeitseinheiten (Forstbetriebe) für die neuen Investitionen (bzw. Fonds)
verteilt.