DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 111     <-- 111 -->        PDF

ma Šumarskog doma. Definitivan obračun
zvršenog rada dati će se naknadno.


— Radove oko tzv. denacionalizacije Šumarskog
doma potrebno je ubrzati i
delegate Saveza što prije uputiti Predsjedništvu
grada i općini — Centar.

Savez zahvaljuje na poklonjenim knjigama
koje su mu poslali:
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Prof. dr. VOJISLAV STAMENKOVIĆ:


PRIRAST I PROIZVODNJA STABALA I
ŠUMSKIH SASTOJINA


Knjiga, koja je izašla u Beogradu 1974.
godine kao udžbenik Šumarskog fakulteta
u Beogradu, sadrži 267 stranica. Knjiga
je podijeljena u tri dijela i to: uvod,
opći dio (poglavlje 2-6) i posebni dio (poglavlje
7 i 8). Nadalje, knjiga je podijeljena
u 8 poglavlja, koje svako za sebe čini
jednu manju cjelinu. Svako poglavlje podijeljeno
je na niže jedinice poglavlja.
Ukratko ćemo se osvrnuti na pojedina
poglavlja.


1. Uvod
Autor u ovom dijelu obrađuje definicije
nauke o prirastu i proizvodnosti. Iznosi
historijat nauke o prirastu, te navodi zadatke
nauke o prirastu.


2.
Rastenje
Obuhvatio je definiciju rastenja, te tumačenja
zona rastenja biljaka.


3. Prirast i produkcija — proizvodnost
Detaljno su obrađene vrste prirasta, te
dano tumačenje i obrazloženje za tekući
i prosječni prirast.


4.
Statističke zakonitosti pojave rastenja
U ovom poglavlju obrađuju se matematičke
funkcije toka rastenja. Osim najpo


a) Pod. za proizv. namještaja — Oriolik
poklonio ediciju »Oriovac« — prilozi
za povijest mjesta, Oriovac 1971;
b) D. K. »Brestovac« — Garešnica monografiju:
45. g. »Brestovca«, Kutina
1972. ]


Tajnik: Dr. N. Komlenović, v. r.
Potpredsjednik: Ing. T. Krnjak, v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak, v. r.


znatijih funkcija stranih autora, obrađuju
se i najpoznatije funkcije toka rastenja
domaćih autora.


5.
Prirast drvne materije kao dijela ukupne
produkcije biljnih zajednica
Ovaj dio knjige obrađuje ekološke faktore
koji utiču na prirast drveća.


6. Fitohormoni ili materije rastenja
Obrađeni su neki unutrašnji regulatori
koji su u biljci i utječu na njezin rast.


7. Prirast stabla
U ovom dijelu knjige obrađen je debljinski,
visinski i voluimni prirast stabala
i to: tijekom dana, tijekom vegetacijske
periode i tijekom cijelog života pojedinog
stabla. Ujedno se opisuju instrumenti i
metode za obrađivanje prirasta stabala.


8. Prirast i proizvodnost sastojine
Iscrpno se opisuje prirast i proizvodnja
sastojina u odnosu na biološke razrede
stabala, dužinu i veličinu krošnje, starost
sastojina, veličinu temeljnice, bonitet staništa
i mjere njege i proreda. Na kraju poglavlja
opisana je mogućnost povećanja
prirasta zavisno o gnojenju sastojina, nadalje
opisana je proizvodnost čistih i mješovitih
sastojina, te proizvodnost panjača.


Ovim kratkim prikazom želili smo čitaocu
prikazati sadržaj knjige, koja šumarskim
stručnjacima daje uvid u najnovija
dostignuća o prirastu stabala i sastojina.


513