DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 109     <-- 109 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


17. sjednice Upravnog odbora, proširene
s članovima Nadzornog odbora, koja je
održana 11. XI. 1975. g. u društvenim prostorijama
Saveza u »Šumarskom domu«,
Zagreb, Mažuraničev trg 11.
Prisutni: ing. M. Blažević, ing. I. Delajković,
dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak,
ing. I. Milinović, ing. S. Vanjković i ing.


R.
Antoljak.
Ispričao nedolazak: ing. S. Horvatinović
(Vinkovci)


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ predsjednika
2.
Izvještaj tajnika i blagajnika
3.
Plenum Saveza i dnevni red
4.
Skupština Šumarskog društva — Zagreb
5.
Razno
ađ 1:U odsutnosti predsjednika, sjednicu je
otvorio podpredsjednik ing. T. Krnjak
i konstatirao da sabrani skup nema
potreban kvorum. Međutim, sjednica
je ipak održana i zaključci će biti ponovno
izneseni ma slijedeću sjednicu
na definitivan prihvat.
ad 2:


— Dr. N. Komlenović upoznaje prisutne
sa slijedećim: Komisija za natječaj i
popunjenje radnog mjesta knjigovođeadministratora,
u sastavu: ing. I. Delajkovie,
dr. N. Komlenović i ing. R. Antoljak,
provela je ovaj natječaj putem
Več. lista i Biro za zapošljavanje —
Zagreb i zaprimila slijedeće molbe: 1.
Đorđe Valjak iz Budinšćine, 2. Dragice
Posavec iz Zagreba, 3. Blaženke Boltadžija
iz Zagreba i 4. Ivanke Zluticky iz
Zagreba. Prijedlog je komisije da se
na ispražnjeno mjesto postavi Ivanka
Zluticky iz Zagreba, uz (pokusni rok od
60 dana i mjesečna primanja u iznosu
od 2.490 din.

Izabrani organizacijski odbor za savjetovanje:
Uloga šuma i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u od


nosu na Jadransko područje u sastavu:


ing. D. Böhm, dr. N. Komlenović, ins.


O. Piškorie, dr. B. Prpić, dr. Đ. Rauš,
ing. S. Vanjković, ing. Ž. Višnjevac i
ing. R. Antoljak (nisu bili prisutni: dr.
M. Androić, dr. I. Deikanić i ing. N.
Hranilović) sastao se 24. X. o. g. Odbor
predlaže na prihvat slijedeće zaključke:
a) savjetovanje bi trebalo održati na
prelcmu II/III. mj. 1976. g. u Zadru,
b) pozive proširiti i na savjetovanje
poslati i istaknute biologe, ekologe, arhitekte,
urbaniste i si., c) ostaje se kod
utvrđene kotizacije od 250 Din po učesniku
savjetovanja, dok bi šumare Dalmacije
trebalo osloboditi ove uplate,
d) odluku, tko će na Savjetovanju
podnijeti uvodni referat, dati platformu
za diskusiju i zaključke, donijeti
će U.O., e) odbor treba proširiti s ine.


D.
Kišom (Urban, zavod gr. Zgb.).

U Zagrebu je 23. 10. o. g. održan sastanak
užeg i terenskog Redakcijskog odbora
I. i II. Š. L., kojemu je predsjedao
ing. S. Tomaševski. U radu ovog
skupa sudjelovali su: prof. dr. M. Androić
(Zagreb), ing. R. Antoljak (Zagreb),
zatim ing. D. Bartovčak (Bjelovar),
ing. A. Frković (Delnice), ing. J.
Harapin (Sisik), ing. V. Hibler (Senj),
prof. dr. D. Klepac (Zagreb), dr. N.
Komlenović (Zagreb), ing. I. Mrzliak
(Karlovac), ing. A. Pavlović (Slav. Brod),
ing. O. Pišikorić (Zagreb), ing. D.
Pletikapić (N. Gradiška), ing. K. Posavec
(Gospić), M. Strineka (Zagreb), iprof.
dr. Z. Potočić (Zagreb), dr. B. Prpić
(Zaereb), ing. B. Tkalčić (Zadar), ing.


S. Tomaševski (Zagreb), ing. U. Trbojević
(Podr. Slatina) i ing. S. Vanjković
(Karlovac).
— Na sastanku redakcijskog odbora Š.
L. iznesene su slijedeće (konstatacije
i prijedlozi:
1.
Šumarski list ne objavljuje u dovoljnoj
mjeri događaje i promjene organizacijske
i stručne prirode, koji su se zbivali
i zbivaju u šumarstvu i drvnoj industriji
od 1945. g. na ovamo. Sadašnja
tematika i fizionomija lista ne zadovoljava
stručnjake terenske operative.
511
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 110     <-- 110 -->        PDF

2.
Kroz selekciju [pristiglih članaka i usmjerenije
pisanje, šumarski list mora
biti prikladniji, korisniji i atraktivnji
po svojem sadržaju i više usmjeren potrebama
terena.
3. Aktualne znanstvene članke i dalje objavljivati,
ali u sažetom i prihvatljivijem
obliku i kratkim uputstvom autora
na koji način i kako da stručnjaci
na terenu pristupe primjeni ovako objavljenih
znanstvenih zaključaka
4. Članci iz povijesti našega šumarstva i
drv. ndustrije trebaju biti bogatije zastupani
na stranicama Šumarskog lista.
5. Stručnim polemikama praktičara i znanstvenika
davati prednost, vodeći pri
tome brigu da se ne degradira kvaliteta
sadžaja.
6. Otvoriti
nove stručne rubrike iz područja
zaštite čovjekove okoline, lova,
lovnog gospodarstva i pravnu rubriku,
koje će donositi opće i stručne zakonske
odluke i propise s potrebnim stručnim
komentarom i primjerima.
7. Objavljivati zanimljive članke i sastavke
koje su već donijele informativne
novine i bilteni pojedinih Šumskih gospodarstava,
u cijelosti ili u skraćenom
obliku, kao i matične podatke tzv. »Osobnu
kartu« pojedinih šumskih gospodarstava,
šumarija, drvno-industrijskih
poduzeća, njihovo gospodarsko stanje
i si.
8. Također,
donositi opise strojeva i podatke
o učincima i radu iz područja
mehanizacije, transporta, izgradnje
šumskih saobračajmica, ekonomike i si.
9. Članke »visoke« stručnosti, suvišna obrazlaganja,
opsežnu dokumentaciju,
brojne i glomazne tabele uredništvo
Š. L. ne treba objavljvati.
10. Nastojati da Š. L. izlazi što redovitiqe
i u obliku dvobrojeva sa cea 110—130
stranica sadržaja.
11. Redakcijski odbori Š. L. trebali bi se
sastajati češće, a najmanje svaka 2-3
mjeseca jedanput.
12. Nakon detaljnog financijskog obrazloženja
prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju
novu PRETPLATU NA ŠUMARSKI
LIST U 1976. GODINI, koja iznosi:
a) pojedinci ..... . .100 din
b) umirovljenici, studenti i
đaci 30 din
c) Radne organizacije
ustanove i si 400 din
d) inozemstvo 400 dinSavez je suglasan da Institut za drvo
osposobi dio podrumskih prostorija u
Šumskom domu za laboratorij i ispitnu
stanicu za čvrstoću i kvalitetu stolica
i tapeciranog namještaja i izvrši
predloženu adaptaciju (dopis: br. 133/
75 od 26. 09. 1975). Istodobno se Institutu
prolongira postojeći ugovor do
kraja 1980. g., ukoliko ne nastupe neki
posebni razlozi i uvjeti.

Razloge, koje UPIN-Zagreb (udruženje
proizvođača namještaja) iznosi u dopisu
br. 11368/75. od 24. 10. 1975. Savez
prihvaća. U. O. se ne protivi zamjeni
prostorija s Poslovnim udruženjem celuloze,
ambalaže i papira.

Savez će organizirati predavanje akademika
dr. P. Fukareka pod naslovom:
Prašuma Peručica na granici Bosne i
Crne Gore, koje će se održati 31. XI.
o. g.
— Povodom proslave 90 godišnjice postojanja
Hrvatskog prirodoslovnog društva,
koje se održava u Zagrebu od 12


14. XI. o. g., Savez će obavijestiti svoje
članstvo i slavljeniku uputiti pismenu
čestitku.
— ing. I. Delajković iznosi stanje blagajne
i žiro računa Saveza i stupanje na snagu
nove pretplate za Š. L. u 1976. g. i
ističe uspješno zalaganje ing. S Vanjkovića
i mr. Đ. Kovačića i dr. B. Prpića
na prikupljanju pretplate i poticanju
šumara da se pretplate na list.


ad 3:ing. S. Tomaševski, ing. T. Krnjak,
prof. dr. Z. Potočić, ing. D. Brkanović
i ing. N. Goger donijet će odluku o sasatavu
dnevnog reda, temama dijela
Plenuma i tko će ih prirediti.
ad 4:početkom 1976. g. predsjednik dr. J.
Martinović i tajnik ing. D. Böhm Šumarskog
društva — Zagreb izvršiti će
potrebne predradnje oko saziva skupštine,
na kojoj će se izabrati nova uprava
ŠD — Zagreb.
ad 5:Blaktra-Zagreb izvršila je ugovorene radove
u vezi premještaja kućnog kablovskog
priključka, ugradila 3 pojna trofazna
kao i 3 jednofazna voda. Dovršavaju
se radovi oko zatrpavanja i asfaltiranja
raskopanog pločnika, kao i
žbukanje raskopanih mjesta u zidovi